Goudsche Courant, zondag 17 juli 1864

ÜVEKLEDis 10 Juüj C S Mcijse 77 j 11 J C van Harten 17 d C Streng 4 m 12 P Rost 69 j A D Begeer 2 j C m GlHLWD 13 Julij J J Keahl en D vaii den Bosch J Sas en C ati hr klem A Leetlang en W J Bos K Vouk en P van der Wo u 1 8 64 Aan lie veenaarkt van heden wsnlen aaageboden jt6i ronderen 372 kalveren 26S90 schapen en 4i0 varkens Vooro luii r i crci werd 5 2 roor d schapen 5 6 envoer d varkens 4 6 per steeij betaald 12 Julij Ec rr rries he93 i 100 Kamperen Zwoller 92 ü 94 Kias onveranderd in prijs 13 Julij Granen Eng tarwe vast v eemde vast maarstil Gerst n een d en hr met redelijke vraag Aanvoer van 9 12 dezer 590 qr il en 9720 d vr tarwe 3790 qr inl en 245S0 qr vr ha cr 14 Jnlij Aan de veemarkt au heden werden aangebouen 1830 ru deren 911 kalveren ISl sohapeu en 2 l varkens Voor beste runderen werd 5 C a 5 t en oor d kalveren 5 8 a 5 6 betaald Btirgerlij ke Stand Donderdag 21 Juüj t4t OUDSCHE COURANT WOEEDEN van 8 tot en met 14 Julij 1864 Blv i len C Kricge geb Broekman z J A G Vink geb van Soest d J de Hom geb l lomp OvFitLLDEN Jacobus Rietveld ruim 39 j ONnFRTitoLWD Eberh 1 Hulscher ruim 42 j met Jametjen Siietcrs ruim Jü j wed au Jacobus vac dea Bos Gernt Slagt 42 j weduwen vau Heniiina Haring eu Dirkje Doornbos ruim 3 J j CtTiioittü Simon Theodorus Beets 29 j met Cornelia de Vries Robbé 22 j N icülaas de Kruif 27 J met Aona Vermcuh i ruim 24 j A T nTT Tï TiT A Tvr P J ® Advcrteniieu an een tt t zes gave van A i KilS JvMAlM I regels met mbignp au het zegt = bU Cent oor 1 eiken regtl ddJirboveii 10 Cent B u i I ciigL uue letters uurdeti berekend nsar j plaat r iinitf GOUDA Willem ouders I Je ifol en G 64 8 24 e 5i jFBOBi 12 Jlilij sa ADVERTEXTIEX 0 m i ééèï Süêï m 25JVHIGE EcHTVEKEEMfiING van J V 1N DANTZIG m II au 7 en S SAXDEU3 Hunne dankbare Kindenen Gouda 16 Julij 1S64 f 2 Getrouwd S Tii BEETS Makelaar te XieuKediep l C DE VraES EOBBÉ ïJI Woerden 14 Jul j 1864 Ji Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming ons en onzen ouders betoond bij het zóó treifend vcrlie onzer beide lic Telingen betuigen w ij onzen hartelijken dank C C KNAAP C E KNAAP DE Klerk GOCDA 16 JnUj IS 64 Zij die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den Heer JACOBUS HENDKICUS TAV LEENT in leven Ontvanger der Staatsloterij gewoond heboende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór den 15 jlugustus IS 64 opgaaf of betaling te doen ten Kantore van den Notaris W J FOKTUIJN DEOOGLEEVEE te GOUDA B KOK Bode Tan de Friesche Levensverzekering Maatschappij gevestigd te Leemcarden maakt a n zijne geëerde Stadgenooten bekend dat hij zich belast mei het bekendirukcn ▼ aa geboorte en overlijden tevens met het ophalen van gelden en het rondlrengen van Strooibiljetten e Tz enz Verzoeke een ieders gunst en recommandatie Belovende eene prompte en civiele bediening Al a KeiierUraat wijk K n 120 Lorie yl Lokaal ut cii Vermaak Maandag 18 Julij 1864 des Avonds ten 8V2 Buitengewone Voorstelling door PROFESSOR en M LEON van t arijs in de HOOG kei HUMORISTISCHE GOOCHELKUNST op het gebied vau Fhyüque Ch unie Magneti ime Mécanique Eitctrlclteit jfreati e en Ziu thegoocheting op eene gelieele nieune i tt uiminerdusdanig vertoüiii EMllÉE 75 CENTS Kinderen ooder 10 jaar bel le i half gtld Het Bureau tot het bespreken van plaatsen is vau af Zaturdag geopeud tegen betaling van 10 ents Te KOOP een partij ZWARE BINDTEN van 7 Va cl ii el k 10 el 75 duim te bevragen bij L BEGEER Koopman in Afbraak op de Nieuwe Haten Slijm en Maagpilici Ueze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg legen de sÜjm en als maag Versterkend gebrjikt worden door hare zachte weri ing Spijsvertering zeer bevorderan bijzonder goed tegen üv gal eu zier zacllt laxerend zij zun tegen 32 2 cent het Doosje met bcrigt van het gebruik verkrijgbaar doortusschenkomst van de heeren AiMterdam Ruijs en Weissenbruch Apotb bij de Stilsleeg Arnhem W F Versier Derenter G J Ereust Dordrecht K J Giltay Güuda AVed J v d Heijden Wijds+raat s Huy J Visser en Zoon Apoth Spuistraat Leyden O A van Tricht Apoth Haarlemmerstraat Oudshoorn G van den Boom Sotterdam v Santepkolff Apoth korte Hootdstc3g Schirdam iVed A Hoüibouts Schjonhoren L Okhuijsen Stolwiju A ZijdTlaan Vtrecht F Alteua Apoth en Drog op het Steenweg over de Donkerstr n 372 Zetenhuizen A Prins Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien met de handteekeningvan J J SCHREUDER w elke handtcekcning zich ook bevindt op het zegellak w irmede het doosje verzegeld is Sociëteit Ons Genoegeni Met toestemming van HU Commissarissen aanstaanden IFomuhuj 20 Juin heloten gezelschap J P van der VLIST Kastelein Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOÜDA met miiigrip van Rijks en Gemeente accijiis hjj teu hoeveelheid a x minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 o o per kal 59 cents Jenever 2 1 = soort Moutwijn i 462 o perkan 57V2 s inl BRANDEWIJN 4b 7 o j per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoCD i 16 Julij l u4 Prijzen der EfTecten ug Gebleven koers 623 75 l6 98 V4 14IV koe 62 6 908 8 141V 45 97V8 99V6 333 4 837 8 ISöVs 591 4 bO i 8OV4 653 4 103 64 i4 2 51 koers 623 75Vi6 9 1 4 1413 5Vi6 AMSTERDAM Vrijdag 15 J I Lai te Hoogste I ll 84 84V8 1873 5913 3OV16 667 84V8 187 pCt Ned w sch 2V2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3 2 H indelm op resc België Roth 21 2 Spanje obl 2 4 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1S40 4 d 5 serie 5 d = serie 5 d bijH 18B04V2 Volgcf Spw 5 Oost Metall 5 66V18 641 2 24 3 i5 52V2 523 1 5IV2 1 28V 6 SlVs 501 4 29V4 51 50 29V dito dito 2V2 d renteAmst 5 do uat 1854 5 Pruisen 1859 Italië 1861 dito Am Grieken nu Ver Staten d 1871 d d A 1882 Mexico 1851 CORRESPONDENTIE Een onzer geabonneerden vraagt of de Z em en Badinrigting nog niet geopend is daar hiervan ia dit blad nog geene aankondiging is geschied Ter Boekdnilckerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gesc iïedt de uitgave des avonds te voren De prijs ppr drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentieu kan geschieden tot des morgens ten i ui e KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden dat door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland op den 14 Julij 1864 is e pfutoir verklaard het kohier voor de belasting op het Personeel dienst 1864 65 N 2 Dat voorme d Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Keer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te vol loen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke dé reclames behooreii te worden ingediend GOÜDA den 19 JuVj Ï864 De Bi EGEMEESTEa voornoemd Van bergen IJ Z E N D O O R N öuttenlttnïï Londen 17 Julij In het huis der gemeenten heeft lord PalmersTon in antwoord op eene vraag van den heer Osborne ge epl dat de regering niet voornemens is de wet betretFende dill slavenhandel in Brazilië op te heffen De heer Layard heeft op eene vraag van den heer Cochrane verklaard dat de graaf v Sponneck in dwaling verkeerde toen hij onderstelde dat de slechting der vestingwerken van Corfu en de neutralisatie der Ionische eilanden niet rijpelijk vooraf waren overwogen Over die maatregelen waren langdurige discussien gevoerd en graaf Eussell had verklaard dat men het iu de daaromtrent genomen beslissing eens was met Oostenrijk Pruisen en Rusland Lord Derby zelf had erkend dat de r aatregel ter gelegener tijd genomen was Eene deputatie van de vereeniging welke zich ten doelstelt deii viode in Amerika te bewerken heeft gisteren bij lordPalmeriiton hare opwachting gemaakt De deputatie heeft indeze audiëntie geiracht het wenschelijke te betoogen van eeneinterventie van Engeland Lord Palmerston putwoordde daaropdat het aan geen twijfel onderhevig was dat zounel de Amerikanen als de overige natiën verschrikkelijk van den oorloghadden te lijden Het was hier echter de vr ag of de britsche regering een goeden grond had om te onderstellen datde regering der Unie in de tegenwoordige omstandigheden vanvoorstellen van bemiddeling wilde hooren Hij vreesde datontijdige bemoeijingcn het noorden slechts zouden verbitterenen strekken om later wanneer de hartstogten tot bedaren waren gekomen de bereiking van het gewenschte doel moeijelijkte maken Te oordeelen naar de berigten bij de regering ontvangen was het onwaarschijnlijk dat eene poging tot bemiddeling fp dit oogenblik tot iets zou leiden E k der beide partijen in Amerika was vast overtuigd dat zij ten slotte deoverwinning zou behalen en wat eene tusschenkomst van buitenbetreft was men vooral in het noorden zeer kitteloorig Zoodrahet gunstige oogenblik daar was zou de britsche regering metvreugde hare beste pogingen iu het werk stellen om het zoo vurig verlangde doel te bereiken In de berigten uit New Tork van den 5 == Jnlij leestmen dat de heer Tessenden de portefeuille van financiën hadaangenomen Bij de regering waren voorstellen ontvangen beireflende de leening van 75 millioen De berigten uit dezelfde stad van den 7 Julij bevatten behalve het per telegram medegedeelde het volgende Een corps van 30 000 man zuidelijke troepen onder het bevel van Ewell is de vallei van de Shenandoah binnengetrokken Na een bio dig gevecht had het Mearthysburg ontruimd en naar Boven Maryland de wijk genomen Te Fredericks Point of Eoohs Greencastle en Chamberburg in Pensylvanie hadden zich stroopers vertoond Aan de grenzen van dat land heerschte eene buitengewone opgewondenheid Men onderstelde dat het hoofdcorps der zuidelijken naar Fredericksburg in Maryland zou oprukken Hunter had zich op marsch bcge en om de zuidelijken aan te tasten De president Lincoln had onJer de wapeneu geroepen 13 000 man van de ligtiug van New York 12 000 van Pensylvanie en 5000 van Massasuchels Het corps cavallerie van iison dat de spoorwegen van het zuiden over eene uitgestrektheid van iCsiig m jlen had vernield was teruggekeerd Het haJ 1 3 stukk n e ii lUUO m vErioren Volgens de l uitbte hier ontvangen bcriLieu scheen generaal Grant gereed te ziju om eene nieuwe poging tegen l eierjburg te ondernemen Berigten van 9 julij melden De zuidelijken hebbiM Fredericksburg in Marylaud bezet de noor iehjkeu zijn n iar Je Monocacy teruggetrokken De corpsen m Eneil Breekt uridge ea Rhodes zijn üllen op d n noordeiijkta oe i r v iu den Puiomac Seymour heeft eme vermeerdering der milulc met 75000 manbevolen te ligter bij conscriptie Het aanleggen van spoorwegen in Bri sch Imlie vordertsnel Volgens het jaariijkst h overzigt dat door hi L juvernement wordt verstrekt zijn 268S mijlen idi de 4T Kecoucessiooeerde gedurende de jongst verloopen dt ie jaren voltooid met eene uitgave vai ongeveer 30 000 OiiU p sf Er zijnongeveer 3S 35b aandeelhouders in de verSL hillende lijnen waaronder sleclits 1 pCt inboorlingen De spoorwegen wordengrooteudecls door Europe uien a ingelegd die meerendcels eeueuitmuntende gezondheid genieten De financiële vcoraitzigtende cr lijnen worden als veelbelovend beschouwd Het lagerhuis heeft aan het gouvernement zonder tegenkanting 650 000 p st be iilligd tot voort et ing der werkenter versterking van s rijks scheepstiramcrwerven en arsenalenCU van de havens Dover en Portland alsmede tot het stichten van een arsenaal in het midden des lands Die som moet doorhet uitgeven van SOjarige losrenten gevonden wor rn De Jlorn Post bevat neer een artikel over bekende depêches door haar in der tijd medegedeeld lej i zegt het blad die de commeularien heeft nagegaan die op dc c ilepeches gemaakt zijn is al meer en meer lot de oiertuii g moeten komen dat die stukken echt zijn In geheel Lurop i hebbeu zijeene sensatie gemaakt die nog niet geweken s en de officiële pruisische drukpers heeft op de meest haitstogtelijke wijze een dementi aan die stukken gegeven Indien men in Duitschland niet overtuigd was van liunue echtheid dan zou men de discussien er over wel staken De keizer der Franschen daaraan valt niet te tiiijfelcn gLlooft ook aan de echtheid der stukkeu Het is buiteiulicn uiet voor de eerste maal dat men in de geschiedenis der diplomatie een staatsman feiten heeft zien loochenen ten en eeu oorlog te voorkomen Het blad zegt verder dat het dus gelooft door de opn baarmaking der depêches eeue groote dienst aan de z ik der vrijheid bewezen te hebben En wel verre van zicli te laten afschrikken door i c dementis van den pruisischen minister hoopt het weldra nog meer zulke documenten en wel van jongere dagteekening te zullen bekend maken Ouder bedoelde stukken moet zich een brief bevinden door den heer Pepoli gezant van Italië te Petersburg a m kei er Napoleon geschreven en houdende kennisgeving aan de efi souverein van alle listen en lagen die tegen iicm uitgedr clit werden Deze mededeeling zou de oorzaak zijn an de mei r dan gewone guns door den markies gedurende zijn verblijf te Parijs ten hove aidaar genoten Iu ieder geval zal de oortzetting der openbaarmaking vai zulke stukken de diplomatie veel van haar aanzien d en verliezen Palmerston is zoo verbitterd tegen Frankrijk tegen Rusland tegeii f uit r r land in éen woord tegen allen dat het geenszji s te verwonderen 13 dat hij zich tracht te wreken dooe het bekend maken van bescheiden die iu Europa een groote versl genheid moeten te weeg brengen