Goudsche Courant, zondag 21 augustus 1864

Ë l 4 Donderdag 25 Augustus J Spieriugskoek en J van der Louw IS Jobanua Maria ouders W J van Leeuwen en A van de Pav ordt Hendrik onders C Wiezer en A Hulst Anthonetta Elisabetb onders G Lanrier en P J Fratacolla 19 Gerardns ouders J de Jong en J Breda Overleden 16 Aug M de Groot buisvr van J C Zandijk 26 j J Brinkman 1 J K Blesgraaff 29 j 17 K de Kruik wed A Mul 62 j 18 A W de Jong 1 j 10 m i iiU D 17 Aug p Zuidttijk en J A Bothart J Bezemeren G Brcix P Nootenboom en E de Vroom 18 F A E van Altena en b C Krom WOERDEN van 12 tot en met 18 Aug 1 64 Bev lles J i lendrie geb Nijenbuis 2 z S Ixïts geb Doornbos d K Hoogendoorn geb Goedbart d OVEREEDEy lacobus Wassenaar 6 i echtgenoote van L Grocneveld Martiüus l Itee 15 m ONUhKTuoEMu Hcüdrikus Autbooie vau den Broek Tuim 35 j weduwen van Mag Ulena Xikkea met Mijntje van Kooijeu 25 j ü 251 GOUDSCHËCOUEANT De prijs der Advertentien vau ec tut zes regels met inbegrip an hil cgti is SU l oor eiken regi l daarixjven 10 C ut Buit eugew uut let tera ordeo bere t t d lar pUatsviiiuite Uitgave van A BRINKMAN £ an e Tiendmeg D u 60 X r ue veeuKirlt an heden werden aangeboden r 6 210 rum ercn i3 + kalveren 290fi0 schapen en 420 varkens i Aug Boter Friesche 123 Kamper en ZwollelOS a 114 Kaas Edam gras 44 a 52 en Gouda 42 i 4 17 Vu Graiien Tarwe stil op vorigen prijs gerstmei v cinig handel cu haver flaau v Aanvoer van 13 16 dezer 2 50 qr inl en 37 50 qr vr tarwe 2320 qr vr gersten 1100 qr inl en i71 0 vr haver Ib u r Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1540 rundereu 579 kalveren 11S30 schapen en 100 varkens De prijzen onveranderd Bnrgerüjke Stand GOUDA Gerardus ouders GFhoKis If Xnif ïiioiiie oLi ler = Hoouhont en E aii Kersbergen jLÏiriiïia outlcrs B C Lijïter en X Briiijnis DVERTE T EX POLITIE Op het Bureau van Poiitie alhier bevindt zich een koralen halsketting met Ondertrouwd D LULirS VAN GOOR goud slot en medaillon gevonden op de publieke straat regthebbenden kunnen zich aldaar vervoegen E RO MEIJN 31 GoVDA 19 Augustus 1864 Er wordt uit de hand te Koop ge vraagd een HUIS met een TUIMTJE Ef hj l staande en gelegen op een der Singels of Havens die op de Singels zullen de voorkeur hebben men gel eve zii h te adresseren onder letters A Z aan bet Bureau dezer Courant Getrouwd F A E VAN ALTE VA i Openbare VerKooping S C KROM oï Eenifje Kenuï tving Sïc GocDA IS Aug 1 64 Men is van meening op WoenSdag den 24 Augustus 1864 des voor lui Unqs ten 10 lire in het REr THVIS te BEli KEXJf OVDE ten overstaan van den XoTARis G J SPRUl IT residerende te Ouderkerk aan den J ixrd in het openbaar te Veilen en te Verkoopen negen perceelen Versch FACHNER SELTSERen SCHWALÜACH ST A ALWA TER in heeie en halve kruiken puike GENUA BOEKRAAV PATEXT en L1 IX OLIE alsmede dubbel gezuiverde PETROLEUM tot civiele prijzen bij HESS C Westhaven B n 174 WElr HOOI Bouwen GRIE DLAi D WEG en WATERING gelegen in de Gemeente BEliKEXTrOUDE in het westeinde groot 11 Bunders 96 Roeden 18 Ellen breeder bij biljetten omschreven Xadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van genoemden Notaeis In den Binnen en Buitenlandsctien Boeliliandel van A BRINKMAN up de Lange Tiendeweg wijk D n 60 te GOUDA is verschenen Het A IJFTIGJARIGE BESTAAN van het DEPARTEMENT GOUDA der MAATSCHAPPIJ Tot JKUT van t ALGEMEEN herdacht door J HERMAN de RIDDER uitgesproken in het Kerkgebouw der Remonstranten te GOUDA n SO e Junij 1864 Prijs ƒ 0 30 Recommandeert zich mede tot het leveren van Binnen en BuitenlandSChe BOEKEiX TIJDSCHRIFTEN enz alsmede tot het plaatsen van ADVERTENTIEN in alle Couranten levert binnen den kortst moeelijken tijd alle KANTOOR BOEK en STEENDRUKWERK tegen zeer bdlijke Prijzen en heeft tevens voorhanden best HollaNDSch en Velin Schrijf Sl F ostpapiei en Enveloppes SfflIDSENEGHTS KAGCHELMAKERS vast werk begeerende tegen goed loOU kunnen dadelijk geplaatst worden Adres franco of in persoon bij den Uitgever dezer Courant Sociëteit Ons Genoegen Met toeslemming vau HH Commissarissen aanstaanden Bingsdag 24 Aiigusttts besloten gezelschap J F van der VLIST Kastelein Prijs van liet g ilestiUcerd bij G F van de VELDE te GOU da met inbegrip van Kyka en Gemeente accijns bij eene hoeveel tid vau rainstei s tien ka i a contant Zuiver oversehaalde JENEVER a 462 o q per kau 59 cents Jenever 2 soort Moutwijn a 40 q per kan 57V2 s inl BRANDEWIJN 462 j 0 per kan 62 ccnt Meerdere of uKudere s eikte naar evenredigheid JOUDA 20 Aug 1S64 Prijzen der Effecten AMSÏERDAJl Vrijdag 19 An iustus l i igbte 1 Hoojiste 1 Gebleven pCt 1 koers j kotrs j kuers Xcd w sch 21 2 Gl Vir fii ViJ 61 V dito 3 73 dito 4 J6 Vi6 97 97 Amort Sijnd S g Handelm op resc 1391 l39 Vg 139 S l ieRoths aVs Spanje obl Si 43 V 44 Portugal obl 3 4f Rusl obl H 5 9iV d 1828 29 5 d 1840 4 7OV2 d 5 = serie 5 d 6 serie 5 831 4 d bijH 18604l 2 S2Vs Volgef Spw 5 185 185V 185V Oost Metall 5 58 58Vs 58V d ito dito 2V3 ü V i J Sfi 297lfi dO renteAmst 5 8üV fi Vl do nat 1854 5 651 0 65V4 65V4 Pruisen 1859 5 IO2V4 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 227l6 2 2 Va Ver Staten 5 41V 42V4 42V4 d 1871 5 1 d d 6 39 1 40 8 4ü d 1882 6 37 4 391 s 391 8 Mexico 1851 3 1 28 1 Ü V8 1 28 Ter Boekdnikkery van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave de s avonds te voren Be prijs per drie maanden is 2 franco p post f 2 25 De inzend ng der Advertentien kan ge chieden tot des morgen tea 11 ure öuttenlanïr Londen 30 Aug Te Belfast zijn de onlusten gisteren weder begonnen ten vier ure des ochtends had een strijd in het district Milllield plaats op de politie heeft men gevuurd Ten 9 ure zijn de gewelddadigheden met nog meer hevigheid hervat Verscheidene personen zijn ernstig gekwetst Een persoon die door een kogel in den onderbuik is getroffen is naar het hospitaal vervoerd aan een meisje is de hand verbrijzeld Men telt buitendien 13 gewonden w iaronder 4 politie agenten Ue voornaamste ingezetenen hebben eene bijeenkomst gehouden waarin besloten is om protestantsche en katholieke deputatien te zenden naar de oproerige gedeelten der stad en aldaar de oproermakers tot rede te vermanen Militaire patrouilles doorkruisen de stad Te Cork hebben een duizendtal personen voor een groot deel kinderen gisteren morgen de sMaten der stad doorloopeu onder het zingen van liederen terwijl zij tusschen beide ook lioten De politie kwam echter spoedig op de been en joeg de menigte uiteen Te Dublin en in andere nog rustige plaatsen nemen de auforiieiten maatregelen van voorzorg ten einde elke mogelijke uitbarsting der hartstogten in de geboorte te onderdrukken Volgens officiële opgaven van den britscheu consul te Kanagawa neemt het handelsverkeer van Japan met het buitenland zeer toe Honderd liritsche schepen ziju in het vorig jaar met ladingen ui de haven van Kanagawa uitgezeild De uitvoer dezer handelsplaats bedroeg 2 638 503 £ waarvan voor 2 149 291 i onder britache vlag De invoer had een gezamentlijke waarde van 11 146 £ A erbazend is de ontwikkeling van den katoenhandel de uitvoer van katoen steeg van 46Jü pikols in het jaar Is iS tot 46 697 pik in 1863 De uitvoer bedroeg voorts 19 609 pik ruwe zijde ter waarde van een miilioen i en ruim 6 millioen pond thee Het getal der te K üiagawa wonende vreemdelingen bedraagt buiten de soldaten 300 waarvan 140 britsche onderdanen zijn SU Amerikanen 40 Hollanders enz 22 Aug De Times een overzigt gevende van de verschilleude krijgsoperatien die dit jaar in Amerika plaats hadden doet uitkomen dat geen der strijdvoerende p r ijeu üelaugrijke resultaten heeft welen te ver erven Het blad erkent dat generaal Grant een uitmuntend soldaat is m iary het ontzegt hem het talent van een bekwaam tacticus Dat legerhoofd zegt het blad heeft beloofd dat hij den gelieeien zomer liet op zijne lijn zou uiiliouden en hij heeft woord gehouden maar hierbij mag men niet uit liet oog verliezen dat de zuidelijken van hunnen kant zich dapper gekweten en hem het hoofd geboüeji hebben Terwijl het bondsleger legen Rit hmont dacht te ageren bedreigde de vijand Washington Nadat de operatien van beide kanten drie maanden lang geduurd hadden is de kwestie geen stap nader tot hare regeling gekuineu PEiijS 21 Aug Het feest van Versailles was buitengewoon prachtig De opera zaal waar de artisteu der comedie francjaise de Psyche opvoerden zag er betooverend schoon uit Al de groote staatsligchamen en het leger werden er vertegenwoordigd De zaal was met 3000 waskaarsen en het tooueel met 500 gasvlammen verlicht De keizer droeg de uniiurni van luitenantgeneraal met de orde van het gulden vlies de keizerin droeg den manteau de cour met een diadeem van diamanten de koning gemaal van Spanje droeg de uniform van kapitein generaal met het grootkruis van het legioen van eer Het feest werd door een prachtig vuurwerk in het part besloten dat op schitterende wijze door middel vau 150 000 vetgUzen was geïllumineerd Van tijd tot tijd werd het geheele park door middel van bengaalsch vuur verlicht waartoe 16000 kilo ingrediënten verbrand zijn Prins Humbert wordt alhier verwacht De eenvoudige receptie die aan den zoon van Victor Emanuel te beurt al vallen zal scherp afsteken bij de wijze waarop de koning ge maal van Spanje werd ontvangen niettegeiist i iuile i t oorFrankrijk bevrijde Italië nog altijd door Spanje niet erkend De vrienden van Itaiie trekken zich de aak ainen ontwerpen eene manifestatie ter c re v m dfu pru uieiis reisplan evenwel hunne voorn mens zal ver it k n lic rii s trekt hier als liet w ire m i ir dujr om xich pa ir Km iebegeven waar hij zijin opwachtuig b j ilt ko i iu i niaJien nog vóór haar hij te Parijs leiug aar h j ecu pa ir ilagc ii ll Jr ugen om zich dan naar het k imp vau CImIols t 1 i lenspreekt nog al d v m zijne lerioving uie priLi i Mur i De itali aii clie regering heeft bt ïioLei i oi hetfregat Magenta Ci ne reis roudoiu de mreid i o dernemen ten ein ie met Jap in eu Chjia offideli iiigi u a in te knoopen e cunsulaien te vt siigeii eu liaiiw vi i r t e i te sluiten Eene weiciischapppijlve c j n u r is aan die p iitic toegevoegd aan tike de list is opgeJi ag u om de zj iurmen teelt naauwkeurig l i te gaan 22 Vug I koning van Spaiijc h deze huofdst idverlaten Zijne iiaiiuczigiieid uecfi natuur jk IjI velerlei geruchten aanleiding gegeven Een daarvan vei ikcrt dat eei eovereenkomst gefloten zal worden tusschen 0 i rur jk p uij Kame Frankrijk en Italië Oostenrijk en Spii jc verbiuiliuzich daarbij Italië te erkennen en zich aau te tluiteii bij iepogingen van Pniikrijk om eene verzoening iusslIicu Kome e iItalië tot stand te brengen 23 Aug Te Ximes is de heer Fabre met l JOUO sten ncngekozen op den heer Larcy waren slechts SO t t steramenuitgebragt r ieü W eenen 19 iugustus Eonige da eri geleden zjii ijdingen uit Mexico omvangen die loor het terst Ltvrd ciiier luiden Keizer Max moet indi rda id de ut ie h i k it icri n dat de nieuwe orde wv x zaken binnen kort bevpsii il Volgens brieven uit Sieea i j s IIolslein heef tijd eene zoodanige oaikeering in de steniining dt = la rplaats gehad dat die dagbla kii welke tot duiu I ln jr a de hand werkten gevaar luu en hunne meeste jvjunent ite verliezen üural de over t giiig dat bij de benj i iiig derinierimaire regering geen pop jlaire Sleeswijk H jls e iieis h aanmerking zullen komen maakt een untraoeJiireü jen in Itua Reeds hebben de lioij iiners eene volk iergadi r ng te Xeminn sler uitgeschreven om tegen de prelaten en ie ridJe L i pte protesteren die zidi voor eene imer maire re ering verkla rlhebben LV holsteiiier vooral zijn zeer tege dit interim tirbewind eu dat met regt want zij loopen gevaar om wanuterhet tot stand komt al hunne politieke zelfstau i rhei i te verliezen Ditmaal hebbeu zij het aan de oneen g eid die lenopzigte van dit punt tiisscheu Pruisen en Oosttnrijk b iai te danken dat die gehate n iatregel tot üusver niet lot standgekomen is jBerlijn 23 Aug Door de vereeuiging ïlies vijk IIul ein is met eenparigheid van stemmen het volgende besloten De baron Scheel Flessen bezit het vertrounen des lands nic llii zou slechts zorg kunnen baren wauueer Scheel die U mirkci nader stond dan ons land geroepen werd om de bt a g ii vin Sleeswijk Holstein bij de vredesonderliaudeiiugeu te vcr egrüwoordigen Uit Lubeck wordt medegedeeld dat het vierde en i transport krijgsgevangenen uit onze vestingen onlangs r is aaugekomui Uit de hai en van Luheck znu naar huu iderlaud vertrokken ougeveer 3600 krijgsgevangenen ouder J t aantal bevonden zich circa 60 officieren van verschillende rangen Het kabinet van Weeuen wil niets te doen hebben met de onaangenaamheden die telkens tusschen Pruisen e de bondscommissarissen ontstaan Het ziet bedaard toe dat zijn geallieerde met de midden stalen breekt wel wetende dat Ie positie van vou Bismarck er niet beter door wor als hij ieder in Duitschland tot vijand krijgt Als het u4 slotte op de definitive regeling van de kwestie der hertoifiummSB aau i komt zal Oostenrijk de partij van den bondplag lft n m i