Goudsche Courant, zondag 30 oktober 1864

1S64 n iv Donderdag 3 November ADVEBTEXTIËJV E S CATS op de m W FfJRrE S bengt e ontvangst dei NIE oTi MODïXLE van WINTERIANTELS die van heden af tot AAOENSDVG a s gepieaenteerd zullen worden Ee ie fraaije COLLECTIE BONTWiliREÜ 1 steeds oorradi2 zijn Gouda 29 October lSo4 GOUDSCHE COUKANTr Uitga e van A BRINKAfAN Lange Tietideieeg D n 60 AAiXBESÏEDIIVG DFR LEYFASMIDDELE ten bthoev c der WERKINRIGTING te GoiDi leJufeudt het jaar 1865 op Woensdag 2 November 1864 = aiouds ten acht uur in het lokaal der lungtiug Po Toorwairden liggen ter lezing lu hel lokial der Innfting Namens bet Best ur L P IIOOGENDIJK SecrtUtrii Openbare Verkooping van eene aanzienlijke partij EIKEN AMEKIKAANSCHE en ande e op Macdag 31 October 1864 des voormiddags ten 10 ure in de nabijheid der Stearine kaarsenfabriek te Gouda Prijs van het gedestUleerd bij G ï van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVEK a 462 o psr kan 58 cents Jenever ï soort Moutnijn a 46Vio per kan 56l j cents lul BRANDEWIJN 46S o per kan 61 cent Meerdere pf mindere sterkte naar evenredigheid GotPi 29 Oct 1 864 Aan het PAKHUIS va A JONKER aan de Test bij de Vlamingst aat zim gedurende den winter a COntant bciOraen Engcische Haardkolen ƒ 1 pr jad Eng grove Kagchelkolen a 0 90 h n Euhr Haardkolen 1 Kuhr Kagchelkolen 0 65 Te GOUD K op den Kleiweg bij de Kleibrug naast den heer tan de Pavooedt zal ten voordeeie van de schulceischers van it tLinneu Magazijn deOnafhankelgkheid VtfiA pendauce van Gend tegen geïeed geld verkocht worden eene aanzienl jke partij Vlaamsche en Noord Brabantsche Brabantsche en andere Katoenen NETELDOEKEN Linnen Zakdoeken ZAvarte Zijde E Z ENZ De Verkoop begint aan taanden Maandag 31 October ten 10 ure ea zal zoo niet korter hoogstens S dagen duren De Dames van Gouda en omstreken wordt hierdoor eene gelegenheid aangeboden om door deze zelden voorkomende gelegenheid tegen verbazend lage prijzen bovengenoemde goederen aan te schaffen Prijscouranten zijn aan het verkooplokaal verkrrgbaar De gevolmagtigden dezer verkoop GEERHABT 0 van Rot terdam ZUTPHENSCHE Schroefstoom boot Reederij DIElVSr TUSSCHEK lANGS Gouda Amsterdam Kampen Wijhe Olsten Deventer in directe verbinding met ZWOLLE ALMELO ENSCHEDÉ ELBtTRG AMEBSPOORT HASSELT BLOEZLTL MEPPEL DE LETVnVTKR STESNWUK enz tVinterdienst aanv den 1 Nov 1864 TEETEEK van EOTTEEDAM vnjdag s morgens ten 7 ure AMSTERDAM zaturdag s middags ten 3 ure ZLTPHEN zaturdag s morgens ten 7 ure DEVENTEE zaturdag s morgens ten 9 ure NB Cit hoofde van den lagen waterstand worden bij de Agenten op de verschillende Stations geene meerdere Goederen aangenomen dan er be chikbare ruimte is DE DIEECTIE OPENBARE VBLTWILLIGE Verkooping te ISTOJJITTJE Op Vrijdag 4 November 1864 des voornaddags ten 9 ure zullen ten Sterf huize van AEIS van DAM n 171 te STOLWTK m het openbaar worden verkocht n Kalfkoeijen 2 Kalfvaarzen 3 Vaar koeijen 3 gns e Vaarzen 5 Pinken S Varkens eene aanzienlijke partij Hooi Boerenragen 1 Speelwjgen 3 Sleden Schouwen 1 Karn 1 Kamstaar 1 Wnngtobbe 1 Koperen Wmgaïer Staren Kuipen Melken Wa Temriers Kaasphiiken en Schragen en diverse u lireBOUWen M LKGEBEEDSChAPPLN Voor a eene partij MZ njELEN en HUISEiAD en verdere Eoerende ederen Nadere informatien ten Kantore van denNoTAMS G J SPEUIJT te Of7i £KXmtK ajd rSSEL De ondergeteekende berigt zijnen geeerden stadgenooten dat door den dood van zijnen patroon den heer A J KOEMAN kleermaker alhier de zaak door hem op denzelfden voet zal worden voortgezet hopende door eene prompte bediening zich dat vertrouwen en die gunst waardig te maken welke den overledene tot heden te beurt viel Hij btveelt zich tevens aan tot het leveren van datgene T at tot zijn vak behoort Gouwe hoek van de turfmarkt ijLant van het huis wijk C n 67 B BEGEER Gouda 29 October 1864 Prijzen der Effecten AMSTEKDAM Vrijdag 28 October 1 Laagste i Hoogste 1 Gebleven pCt koers koers koers Ned w sch 2Vs 5 SVs 591 4 591 4 dito 3 70 i 70Vs 70 idito 4 9SV8 9311 15 9S l6 A o i Sijnd SVs Handelm op resc 1341A 134V8 1348 8 België Eoths 2V3 Spanje obl 21 40V4 401 401 Portugal ol 3 44V8 441 3 441 3 Eusl obl H 5 93 d 1828 29 5 981 8 d 1840 4 d B sene 5 68V 68V1S 68V16 d 6e sene 5 80 dObijH l 86041 2 81 Volgef Spw 5 I8OV4 1803 lSOl 3 Oost Metall 5 54Vis 54Vi6 54Vi8 dito dito 21 3 27Vl6 27V 6 27V 6 d rentcAms 5 79V8 80 80 d nat 1854 5 62 62Vls ®® l Prmaenl859 5 Itahe 1861 5 T dito Amst 5 Gnekenland 5 20 201 g Ver Staten 5 d 1871 5 dO d 6 431 8 43S 4 431 8 d 1882 6 4o ie 43V8 431 8 Mexico 1851 3 25V8 251 Ter Boekd kkenj vaa A BRINKMAN Ueze Couraul ersthyot de Donilerdaijs en Zondag In de Stad guschiedt de uitgne dei a üudö te ori ii De pnj per drit maaüden is 2 iranro p post 2 2o De lü endiagder Ad ertenticiikaugegcbieden totdts morgens ten 11 ure öiiitcnlaniï Londen si Oct Gedurende de ze eerste maanden dezes jaara bedroeg de uitvoer van goud uit ictorn 919 341 oneen waaronder l i 01S oneen uit ïsieuw Zeeland Het antilmii nerkers bedroeg 83 175 namelijk 60 067 Europeinen en 23 108 Chinezen In 1S62 bedrieg het aantal arbeideis 97 42 en de opbrengst 1 702 4 0 oneen In lS6d aren er 92 282 die te zamen 1 57 S 079 oneen opeierden In i ieuw 7eeland houdt men zich thans ijierig be igmet het plan om den zetel vm het beatuur uit Aucklind mareene am tre pints over te brengen t Is rninr de nd d lartoe geko u moet w ordm Eei t Ind men d nrtoe plao op Wellington doch Men heef ler he berigt ontvangen dit de telegraalkibcl in Ie perzische golf hersteld en de telegnaflinie te landvan Bushire tot Tehcnn voltooid i voorts dal die van laat tgenoemde plaats mir Bigdtd in de volgende miand voor hetgebruik il gereed zijn Volgens de jonaste officiële opgi e van het nashuigtonsche gouvernement had de staatsschuld der Unie een bediagvau bijkins twee duucnd millioen dollars ueicikt Lord Cliiendon zil in den loop dezer neek hier terugkomen Het schijnt met dit hj le erkenning Het proces vm M lier is zaturdag ten einde gebragt Ni afloop van het setu gen ieilioor en de repliek van denprocureurgeiienal op het pleidooi an den De sensatie onder de alhier vertoevende Duitschers is bui tengevvoon groot en ook onder liet engelsche piun k lit de uitspraak algemeen goedkeurt ecrscht eene onbeschnjlelijke opgewondenheid De couranten jongens miken gelijk altijd bij zulke gelegenheden goede zaken Zij worden door de bevolking n de straten bestormd en men vecht met elkander om een nommer ler avond editien meester te worden waarvoor sommigen buitengewoon hooge p ij en betalen Briev n uit f en York van 23 oct melden dat het armeecorps der zuid lijken onder bev i van Longstreet geslagen isdoor Shendan Loi g treet erloor hierbij 50 stukken geschut Bij de e gelfgenheid werden 7000 man buiten gevecht gesteld Uit Shaiighae wordt dd 21 jl gemel I uat het vereenigde eskader de vestingnerken aan de straat van Simonosikiopgeworpen totiil hreti veiuieh De verlie en dnrbij doorhet eskader geledei yu van weinig bc eekeius De Japannershebben zieh heldh dtig veidedigd Sedert zij die nederlaag hebben ondervonurj is van hunne zijde aanzoek gedaan on denvrede te herstellen zij hebben tegelijkertijd verklaard dat zij De prij der Ai ten len aj een tot zes re rcls met inbegrip an ht fgel i öO Cent oor eikt j rt tl daarboven 10 Ctnt Biiitenjeuoue letters w den berekend naar plaat rniuitt geene hindernissen aan het verkeer in de t nat i m Simonos iki in den v eg zouden leggen Te C itcut a et een v reeselijke orkan gewoed welke iin de sclieepv i rt verbizcnde verliezen heeft berokkend De est mdiscbe postboot welke op 4 oct St Thom s heeft verl iten beeft regf reeksLiie bertgtfn ui I eni t n e rigt Naar luid d i irv in was de peruaaii Ie n gering ijverig werkzaam hire ziemigt te versterken niair h i zij tiven be Jitn eeiien gelastigile den heer liiniu on met eue biiittr ge oi e ending naar het hof v in Aladrid al te v lardigen u ei ide oveieeiikouistig het bekei de besluit van het congre nog eei e poging tot vreedzame verLlieiuug van het geschil t doen avoieus bpauje ieii ooi log te crkl ircn Intus chen 1 g bet pitiische e toer lu tig 1 j de nn eilanden bet outvi ig vin onderscheiden zij ii lunic uevocr vin mon Ibchoetien al motst hei ze diur Leu en Pe Spinjaarden w iren geheel mee ler v m die tu m t i il de Pert i len wdien vm da ir vertrokken en alleen de c iinesche arieid lieden waren er gebleven iii vvas een gelas igde v m Chili te L na iirigt omen om er de l te ue nen aan het overleg over de mi i elen r bcitu gii g m Spanje V ui Imd uer k i on it h lukelijkhei 1 te uU a lUslag ot vau lulcie europesche modern e eii malden m iKige 11 w en g r i i lil 10 ih e nu ea dan 1 iielriigti In zieu r ee i VI 1 Ini De latere depêches v u genera il G n s Ie ahes rustig m Slii m ii virn enit ni i i e uit zuidelijke p ipieren overwint tu t it V r tro wen Geuerad Siheri 1 m l edt lar ii ailci verdreven eo het zjn sitchca neril de gieiisbeiv oners van O e p f groote d rgin tt z i t i i shiiigtou gelooft mei spoedi l en Lincoln vertelt anecdote m i w i i iig It meesterlijken ZÊ Eiehmund bemagligt tn 1 j v tirmija van vier J iieu op h kii e i i i rei t door zijne st ten en tric i Uju dfu zinkendt i moei der rebi len a iii Stephens vice president der l o spraken eu s hrjlc iircveu nic l z al de dagu dbiiieaux met uil ni lei veri iteu hebben iels dit zoo ai me der pla ts ui luidt ten min ie L v lU en viees Hood schijnt te zwak e ie verweren ej het is slechts d or vi delen d it Lee sta in Ie bljft tegen i d j i het n me ritische de u ins ii loci e welki Ie Her kui ler b j schoon onderwerping uog verre i ij i keei puut geiiiderd te zijn De oc obii verkiezingen hebben p a s g ii i Ohio en Indiiua In den eersten staat I epaUij eeuige voordeeien Ueliaali iii de beide livoor de republikeinen gni st ge De e verkibeatrbten geven ceivooniijk de iigiüg te iverkiezing voor piesident nemen il ft men in uweijks gissen veel minder weldtii deigelijke k e nen de gew ontf i Ilci betwiste verkie iiig Ie zu len noi dea en M i coin zuhen zeer n i a m elk mder met hci get l s Maar wie ook de gelukkige zijn moge is b n g geen van bei ie sch jnt geneigl te ZjU den lo i Parijs 31 Oct Het ge acht is n oinij r Mires belast is met het slui ei eener leening v m i realen voor de piansche regering Men lu 11 i geloof orad tt oe spmische regering m 1 r ï poiitiesolider ver egenwoordiger iioodi m tin ii r Alen biji beweien dit OoslenlJ ii 1 i i ekennen de eiu ge w larbf rg vvelkcii he vu ii Ir injk beiove i iiic m i 1 v iii oorL imi Ujs i i i izullen bjstaan Hier vordt beieeid 1 tt Sc n vu den i vEechbeig het gevog d irv n is k i ic t het hof in Kjrae heelt verb ii a l r een gen met de tiatkunde vai j e r d de con i c