Goudsche Courant, donderdag 17 november 1864

J aagste koers Hoogste kotrs Reblive koen u 61 607 95 16 957 1 95V 45 3 947 4 V 45 1 6SV 807 8 82V 183V 567 8 29 82V 183 57 82V4 83V 56 79 8 63V8 79V4 63V 635 4 42 42V8 43V 42 Vi6 27 Vs 4S7 s IS Vis 27 V4 43V8 A 1864 m Zondag 20 November Zii iC U eene tndero redactie vsq art H voor en wenicht a a B u W te doen opdiagen de beoordeeling waar het naar buiten openslaan der deuren van gtbcuwea tot ojienbare verzamelplaats besteraJ bionea ze niaaiiaen na het iQ werking treden der verordening moet plaats hebben Dl B geeft te keanen dat in de Comm voor de verordeningen tegendit artikel 7üo aU J let duor den laad was gearresteerd bezwareu zijn genzen waaruit de tigeuwooidige redactie is voortgtvlof d De heer Drocgleever voegt hieibij dat wal betrett de grootf Kerk welk gebouw veleuitgangen heeft het gevaar t welk men wil voorkomiai met bestaat zoo tls het ge 1 IS met openbare v izamelplaatsen vau slechts eeucu uit gang vüorzieu en dat het da oij zeer mocijdijk zou Ziju de groote deuren der opgeno mde ik naa buiten openslaande te veranderen zijudeechter beieids oveiwigiug genomen ol deze met draaijende zoo wel naar binn j al naar buiten slaande zouJ n kunnen worden veranderd De hh Piinte en Kempei zim tcbter u ooideel dat van eecige moeijelijüüeid geen spiaak moet zyu en at da maatregel zouUer onderscheid ouder guiistbetoüu op elA g bjuw lu ae lei men van het artikel villende moet v ordeu to pas eljk eikliarJ otidet aau B en U etne opsthortende bevoegdheid tu veilteueii Nadat ook i og de hr Kist deze in vf rdedigenden zin had g spioken woidt het artikel zoo als het gewijzigd is vooigtdra en aaiig iioinen niet ztvtn teg d vijf stemmen die der hh Kemper Piiiic De aitikel n 2i 2 en 30 ijuJ het laat e houd nd strafbepalingen woideu daaiua gmdj ekcurd eu vervolgens de gehecle vtro dent met 10 t geu twee sttmmeu ijude die der hh Pi iiice en Westeibian h bbeode de hr Kemper aUurfiis veikliaid hoezeer hij zijn stem aau de verordeuing in haar geheel verleent zieh de bevofgdheid voor te behoud u aan hooger bestuur zijie bedtukiug te oaderwtrpen over de bepaling dat de eigenaars van tbouwen moeltn dildeu het aanbrengen van lantdaius idiu hunne t ipiLdoiumen l e b pil ug hij vermtent teu ingrijpen m het tigtndomaKgt diar tester n de btvo gdhe d der gemttatebestu en te boven gaaade cü w irtigen hij iii de vergadering der commissie voor de verordening zijne bideukingui 1 telt keubaar gemaakt eu in den raad bij de behandeling vau het bttrokkei a tikel daart gen ziju st heeft verb lt De raad gaat over tot het b i oeinen van een regent voor de berde gasthuizen Acht iteminen vallen te beurt aan d u hr W Post Drost en vier aan den hr G au der Want weshalve eerstgenoemde benoemd is Daarna clmt t voorzitter de vergadering die eeuigen tijd met gesloten deuren woidt voortgezet GOUDSCHE COURA Burgerlijko Stand GOID Geboren 11 Nov Agatha ouders Blok en D Haverzaad Cathtnna Jïargarethi oi deis J Ha eman en G farait Johanna Wilhclmina ouders U Boot en J W Nieuwenhmjzen Leendert Gerardu = lleimanus ouders J J vm Beinmel en L G Welter 12 Cornels oudeis A Dekker eu M Pu Johanna OwiiFDtN 11 Nov J M VVajon 10 w 13 M Boot Jl m A J Tibberen 53 j D de Joiig 17 m J M van deu Heuvel 12 G de Bmin 9 J de o J n r J = P i = H l 2 O li 5 Ü 1 H I m = Pi Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 15 November o X O S U VMSk pCt Ned w sch 2Vs dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3 g Handeim op resc België Both 2Vs Spanje obl 2V4 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 6 serie 5 d bijH 18604Vs Volget Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 2V3 d üteAmst 5 d nat 1854 5 Pruisen 1859 6 Itahe 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Vi r Staten 5 d 1871 5 d d 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 £ CO l Q A 51 iSS § 1 Tir Bwkdrmkkarij v L BRlMUiAN ejp Lii I Uttta Und UMk LU eeiiige jartu ckden tij het herziea der ï ritvtu ria teLL b Jicnmg was opgedragen aau Jen t Liimabgen pachter CU hr de Graaf ia De hr Reutmeer = prt ekt m denzelfden zin De B b aamt nut wat i trtcjeu in bet m ddeu is gtbragt Z£d Acblb v rkladrt dat zulks ook Lij B en u ttu 1 unt aa overvifging beeft uitgt maukt in rfr ddt de btdtnkiiig ddt ttn p cnter i itt teutijds metr loo iji li tvUiid diu ten amb naar aan de marktgtld bt taleudtn m dtn wig Um btm bad do u bLbluitm voor te c lltn met lot het verpachten over tt daii hierover nog het woord was gt üLid n lu aanmerking was geicmen dat op uit dec 1 65 nog aiÜLrc vtrpachtug u ol b Locmiogeu dü dTgelijken aard eiudi rcii wordt bi iotLn m de De B 111 u ereeiiateiiim ti r met de coin mi s e oor dt verordeningen j eef te ktnnea dat bet uoodig is aan dt Nadat de bh BurhLer Prince uul lltutnger Dioo l lvlt en Kist bitrovtr bet woord hadiea evotrd wmdt htt vooistel d bu pcmec tis ttangeaomeu Aan de orde de vcrordenne op de brandweer De B eelt te keoiie i dat de tommis u bij het terug OLtwngtu derTcrordeniiiir j cmee l het U zitb aitt te mottei b pakn bij ilI ouderlingm overeeii t miuii brtngtu der ben ids ariLstLtrJ ait keUu m Lttvooidrag t der tiutbepahueeu maar etnigc ar ih tleij door Ld al 1 Lond ude ii tlbtpalmg aaos in overw ging te ueman Ie hr Piiiiee u dt d be otgdhtid der comm sie in de reeds ge arrc rtLrdt ariikeltu wi zigiig voor te dragen dueh met tlt tt fu twee tem 11 i die dti hli Pi mee tn Westerbaau wordt o treeuLomstig het oor Ul dt bi i m bebloteu Art G j J 1 11 en IG worden aaogenomen zijode de hr Reut n tr itLf 1 t ij jierw gii iug u men an art Ü vertrokken tn de hr Buthuer oor ttii korte looa afwezeod gtwet t Oier art zi k ttn i leuw irtikel beperkend maatregelen omtr nt Imt oorbandeu bibbeu van petroleum en andere ligt onlvlambaie olien Jrhouuende hebben discuss en jilaats De hh Ktnipt F en Droo l t er erdtdi2 en de voordragt de m dehh We lerbaan i lIv eo teniet b snijders viudt In stemmig gtbrast wordt het dit aan enomtn mtt 8 tegen 4 Etemmtu iie der hh Pr i ee Art 36 en i ï beneven art Tb htt laatste hnudeude strafbepalingen worden daarna aau enomen en daarna de gehtele verordening met lU tegen 2 temmen die der bh Pnnce en W tsterbaan De burgtm st lt de verordening op het bouwen enz aan de orde Eveneen a s m de verordeui ig op de brandweer heeft de con missie ge meendzich nirt geheel aan het haar pgedr gen mautlaat te moeten houden fflÖ advertextienJ o Z2 2 v Yoor poeli bevallen an eene dochter E GOLr E A GEN KOOIJ GocDv 12 o 1 j4 o Ö iiiMi fl o Voor een klein ge in wordt tegen primo Mei 1865 te huur p evraagU een NET HUIS voorzien van alle gemakken de hunrprijs van ƒ 180 met te boven gaande fa S3 Adres onder letter X bij den uitgever lezer courant Pnjs van het gedestilleerd bij G P S Ê van do VELDE te GOUDA met inbegrip vaa Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kaa contant n i Zniver overgehaalde JENEVER a 46= io S 35 o per kan 58 cents Jenever 2 soort MoutBijn a 4h2 j o j per kan 56V2 cents CS inl Br WDEWlJN 462 io o P kan 61 ceLt = Meerdere of mindere sterkte naar eveureuigt eid fi F A 16 N T lii4 Uitgave van A Zan e Tiendeweg Deze Courant verschijnt de Donderdags en Zondags In de btad g schiedt de uitijtve des avonds te Overzigt GOUD 19 November De kei er van Oostenujk heeft in vele woorden weiniï Erezegd Eene troonrede die or viildig veiinijdt iptj bj te drigen ter ophtldering der bestaimle kive Ucn be cektut i ets anders dan dat Oosteiirijs ge iud is loort te giau lu besluiteloosheid bekrompenheid en lijdelijk if ich en Ojslennjk 7al alles i o i y w iirtoe liet voUlrekt gejuongeil uorK en m de eerste pi i lts teUi ns geld leenen Itahe op het oogenblik e en arm oekt muldelen om uit de geldelijke moeijciijklieileii ie geraken m lar de vcomit igien iijn nog met beloer aar de hooKlsi id ui andere Inn leii is en eene dei lauiienlijkste provinciën on ler het despotisch juk der i reemdelingen zucht kan men fteinig toegeven aau rustige gelatenheid L ng hebben de itihaan che afgeiaardigden geredeneerd noensdig zijn de lUcmpeae bcraidslagingeu se oten donderdag nog een geresumeerd en ni d o en eging vin onderscheidene raoUPi op gisteren is definiiiLl beslo eu heden o cr te gam tot de behaiidtlmg der al ouderhjke aitike eii Florence is een halt op den neg van 1 urijn nair Rome en geduld 13 beter dan overlnasUng m lar de Itihiuen zijn ongeduldig en daar uedc zouden ij de beste i k kunnen belerven Het moest hun genoeg zijn dat de ti i i cl e kei ei 1 en helpen ml hij heelt al wel te doen met oiiuphouddijke bedsermoenen en unierzoeulijke geestelijken De laatste form Uitenen vin den gesloten viele zul en nt uel ïcregeli Hojpeii dm km men over de d tliii v ui len bult een nieiiuen t s ist bcrtiii ii het heersc i uchi ge Pi isen tegenover het eifclende Oosieniijk eu de ondeiling j doeisL ie mi idiiht ite Dt al ijd sluipende f i iLin enle diplomitie km hier ve er elk lilden en it het Inir ixeluivt den vrub te oeuaren zal dit Hfl weder Uie gp chie leu d n mtt opotfenu v lu regt en b llijklieiil De iniii Liihei 1 h u ii i ui hire ilgemeene belaiui i twee btginsclen irug tn geweid diplom iiu tti üorloi meii spreekt v tn uitrlieil rtgt tcliimou lig iCi I ea lictle doe i It IS om den grooteu hoop zml in dt oogen te gooyeu eu dt zelf ucht ten troon te htircii Het goede zul in J ipan gestrooid begint reeds vrtichien te dragen die b irb iren moeten geuvihseer I en ge hristend worde i ZIJ hebben naiuw el jks dee rste k tnonlps seh i I of mpninnenat van da ir d it lie bur ïf roorlog uitgebroken is l e Mik ulo de rei stelijke ke zei is tpgcn de ireem lelmgeii de ereldlijke regi nt de Tiikoea bp uu igi hen en nu pogen de oproerluu i n den Mikado e verlu eii in den d ins w i iroiuler lij door dtn Tiikoen ge io uien wor t Ki to tie Lt X in den ïee telijken kei cr IS gedee te ijk dot r br d tpmnpl irp luirt 1 iL An k nies 1 Iti 1 d luPiuie t IJ iUliit II Met ongeduld ziet min den uitsl ig dti öuitenlanïr Londen 17 Nov Ofschoon a in de londeusche geldmarkt than luimschoots gelil voor 7 pCt te Parijs 15 Nov Zoowel de k biiiesrail als de geheime raad heett heden zitting gehouden DöTX fAï N prij=i der BKlMvVlAN re tlb met iibtir p van 1 1 el i bO Ccat voor eWen reg 1 Jaaibovin 10 t j Buit entre 01 c lelt t wr rden bt rekend naar j nt raiMite D nO GO benoemd worden tot vojrzitter vin oen r ad Overigens preekt men van den heer Rjtilier als be tema om den t De beei soti Metier nch die hier is a meekomen heeft reels irisieren ctn 1 mijtluri on er iua 1 tre i i n Aen heerDroi 111 de Lhin Oi euij e d is ir ii i i i e ion i voj n tittel jk over li i t prike gpuc ii i ir int ti ml I t ppit eoos iiiijksciie tl piomi it i it lie v joi ti i tO vn o n iiz ov rge Jl i t w uu lil men V r rr 1 11 e i au IIj et ei nde vtrekeiing irp teveii d i O eir uu het ir i lO j juvcuipint 11 gpui 110 j j hi 1 Ut i i oj t e op ngdei runei isc ie kt e i n o i wjori u dit iit piie ja gouveiuemeiit 1 j Oj IUii a i i n z 1 v m 1 E n ho i I iih ipi I h iii ij z j t e 1 t e m i n 1 tpRouK vertoel 1 tu ur t er j tt aile i iieiereii i ezeitiii2 i zeitiii2 iorps Mr CNti i tU il jtei t jirei i i ir epanRine veriiten lu l Lt i twee urui i Ie i i n jUof de rivolutie zal li i i p u gn i c i z ui euzon Ier verzet Se trit ie vtrJri r v iii f Kjue oor oti e Irofpen oti ri rt r irt v r ut vü it tt i ee 1 t ue ii p inter i i jketroeja 11 Bt Itl ij il fs i rj Zj ludg tui eu op i 1 r 1 i 1 I uu len Ier eu 11 s il lil o is Porps z j i tx t I ero h u r ii gl lO jit i I Ut i p k Is ot ze t 1 I rtn troepe i kou 1 i u i teicjenntr weten v ivcl w lil iiitiiting 1 1 1 I rvi rl I en om i i r j tt tr jPjit II dit olis V II e K I 1 b w prt e b V 1 1 t i c itii 11 uiilo r t L tlFr ukr jk t 11 vu l i V UI till n a r 1 i iii u ii em de r K t i It uu tbtschuii tic Dl trujiir t vin ut i k er geul II iriik g tn kt ht gi i lit kei er 1 1 iii Jo ep i tie iii c er onuiigiiitr titt ll s en i t ig gehouden lat htt binnenin het ovirt p tuiigt iierkt a s Ci iK het rPj riug r rrtiimi v in d i Wesnen n Nov lu i z v m de t v t e k i nu ts lujedK I I IjK i De se ziiiieii yke ontv n en ijii gir ia rtor de gez imeu Ijke ui tjivpu jp 4 ii i i t i 0 ilektv rig V tn het tekort jn unzttvet i u niii lotii i Jo eiit s a tn ieei in ie iin t it ilojr e lu t tz Lu iie Ij gjeltiiui gder ojrloixsk J en moet worleii be tld ttrv ji It ovtriirp zalwortlen veikiez n tloor eeue kit f en p tpie lu trpeli itie over ii Berlijn l Nov De Kom Zt r n i dat da rooniede des keuer Mn Oo ir te i 1 11 er malen g pei N üuigevtrkt 0 uiift s I K ki i tr zoozeer vin i iep is verviiti zejt ti ü ui r n ildelijkdrukt hij Jit uit en htt i v iir luui m zen hopen üud i iiiduen ook dal eiu ie 1 evein v rJen hersteld lil e hui houdmg ui de i lat o it t ems en de uitgivui in Oostenrijk zit len eKkii in aetoonijk g ed on err g t ki r pp iit men dit het o p rjk the k tiiiet ut ir i i i s t r i i uu den i iitUPi tl wtu i ter rtzuti ut i ae L i jtj tu uitHuU cm t V i tt jdeit i Turijn li Nov N i tt m ib V r c 11 i n iebera uslag ugui jn= a L a g 5eri en