Goudsche Courant, zondag 20 november 1864

heeft de heer Monc die heden geresumeerd en het overbrengen Tan den zeiel der regering verledigd Hi zegt d it keuerNi poleon reed eenmiil verkiairl heeft dat ii geen gevil Rome kon besthound norden als eene bezitting in de doode hiiid Tan de taiholijke utrell ais sevolg Biirviii de kithoiijke moge idheden het rest m interventie zou leu hebben Hj geeft aau den biief de kei ir uu den heer Droum de Lhu Tiu dec 31 Mei eeue uitlegging lu een voor de emancipi ie der RoTicinen g instia en lu He heer Cri pi ontwikkelde ijn votum legen let ontnerp Reik votum ouderteekend is door 22 leden der k imer öinncnlanb Gouda 19 0 A o g Ha auikondigmg vin den coMimissa i ri = des koiiinss in deze proi im e al ten gev se v m het i ihingen der vcnieu de buirejideuren inde Ai dle it liua alhier de v lart tor c epen toombooteu enz doorde siui e loten zijn vm maan dig dei 21 tüt en net ziturdig den 20 e k inneer efr I en ater md he uitioereu der Bj de ainbealedmg jp 15 dezer te Grivenli ige aan Ifl mim ter e i in mirint hteft de leer G I v n ile eldealhier de lei rni = amgenonen jiP 40 000 kiu j ne ei vuurƒ49 19 de 100 km Beireli ude hei Dij P Noorlhoft te Groi ugen ui goge enwtrkji uc luetr i eie v iij kii eiflen uitgever ii dit nu n TnT n ze n I B t i L et lectm oor p onleljKe Aoieïltn ran d 3 Lni il I ta men oulings in tie prov GroaCourint ƒ t e iioveheii mun eii uit door eeiivo idiglieitl gej tri met uocijtijdcii inhoud en goeden tijl T e verhilen ji t en 1 ir itt leven cnoraen iet overdreven a j iistge c iik om m uren vau verpoo ins gele eu e wolden U j vvei= lei dit boekje du ovtiigeus zeer net gedrukt is een groo dtbift toe n i irtüe de 1 ige prijs ook vot ril veel I me It uerke i il Het heeft H AI de koninsrin beh lagd de opdragt van dit boekje soe Iguustig aan te nemen De Stiit couru t deeit cene eirculure mede van i eii minster van binnen keu vu 9 epi jl aan de m pecte iravan het Uger ondervv i 5 wairm dt miin ler te kennen eeeft dat het uit de ver ligen der comm aun in de raiind junijbelat n et het afnemen dei e nnens van hen die acteii v mbekwaamheid voor let geven van middelb lar ondern ijs ver mgden gebieden i = dit de meeste personen die zichaui die e imens onderwierpen met betrekking tot hunne voorbereidingvee te vrei heu overlieten en dat het du de a indacht allezinsvenneiide om bj let uitreiken van acten van bekn i imheidvoor het 1 iger on lei vij gestrenir te werk te gain tevens tie mspoc eur uitnjja ide n i itlt op van het naj iars e iiuenhem een ver 11 d iii ner te doen toekomen vvaara in openbiar he ti 7 u urrden üijtven n de peuü uirn iking d er versligen tor It thins met iet Tersiig van tien in pec ir in NoorIbribmt een begm gemiikt De prov staten vau Noord Hollind hebbeu noen dagbesloten e ne = ub idie vm ƒ 250 000 te verlee en voor denaanleg van den noord hoUindach frie chea spoorweg onder bepaling dit die sub itl m een il worien uitbetaald zoodrade geheele weg voltooid en in evp o t tie gebrigt zal zijn In het Han ui lee=t men Het t i siciil bes uur van s fiiavenhage heeft endeljk vonnis geveld in de i ik vin dsZaalbe g De aan lagt door een aantal gemeenteleden te eudezen predikant ils voorst inder der moderne godsdienstrig ting bij den haagschcn kerkera id ii p I end en door bgna tlde predikanten en ouderlingen bezegeld is door het chssicaalbestBur afgewezen met de verklaring dat er geene genoegzame gronden gevonden zijn om de afzetting vau ds Zaalbergte provoceren Oudanks dit vonnis gaat et hter de meerderheid der predikanten en ouderlingen voort op llerlei wijze hare verbittering te openbaren Niet alleen wordt de gemeente waarvan zich en verbazend grort deel onder alle tanden boe langer zoo sterker voor de m denie prediking verklaart op allerlei wijze bewerkt miar de ü €rkeriad heeft zelfs onder inelewerking vin de meeste predikanten en op voorstel van ci n hunner bij plegtig besluit gedecreteenl dat de p ediking der modernen geene evangehepredikiag en hunne bediening van doop en avondmaal eene ontheiliging der sacrementen is Gelukkig gaan de hh Hoevers en Zialberg ondanks dat alles rutig hunnen weg en bet gevolg vin al die bewesing Is toenemende ichting en vertrouwen jegens deie aldus a ingevochtene prediker Ora nu aan de verbittering lucht te geven op dedn venen te intliienceren en de armen tot ontevredenheid op te wekken bebbeu eeu groot aaD al orthodoxen bunue jaarlijksche liefdesgaven voor de w intercolleote geweigerd daartoe zelfs Tan dea kansel door een anderen zeggen door twee predikanten met onduidelijkaangespoorl De aauhingeis der moderne rigting zijn echter ztJo vele en de invloed der vervolgde pie iikauten is zi5ó groot dat van deze zijde dubbel gegeven en aüoo het onchristelijkt plaj o a de wintercollecte te doen mislukken verijdeld is Over igt van de opbrengst der middelen hoofdsom en opcenten over de 10 eerste mamden van 1864 D recte belastingen ƒ 17 90 1 673 41 in en uitgaande regten ƒ 3 658 38 91 ace jUsen ƒ Ib 143 53 41 gouden en zilv v erker 233 330 50V2 inilir beh tingen ƒ 11 408 00 021 2 domeinen 1 034 547 22 posterijen 1 89 19b 14 staatsloter j 274 359 jigt en visscherij 1 09 497 loodsgeld 609 495 27 Totiil 53 274 531 89 tegen ƒ 51 642 512 4 j over gelijk tijdvik in lSb3 De raming was ƒ 50 071 070 s Gravenhage 17 Nov De afdeelmgen van de twee le k imer der t i 1 n gc lenil hebben gisteren hel onder oek voortgezet over de oitiveipen van nel betrtftende de pliit elijke belisliHgen de persiuele behsting en het gedi tdleerd Heden hebben al de afdeelmgen m overviegmg genomen het wetsontwerp tot vastste liiig van de in en uitgiande regten in neder mtlsch Iiidie In eeue heden ten drie ure gehouden zitting zijn ingekomen 15 ontverpen vin net tot viststelliug van het wetboek van strifvordeiinir De benadshiging over de staatsbegrootiiig van la 5 Is btp ilil op aaiist dingsdag Oudswatsr 17 Nov LI dingsdag avoud hul alhier n i aankomst dci oomboot vin Kottertl iin het vulsende ongeluk pillis Op lif oigenblik dit de conducteur der stoomboot Bos ij met i ne beninde a in al wilde gaan ging de gangpi ink V m de bojt en vielen beide iii de rivier den holl IJssel met eeiiue inspanning is het de to gesiieldt a peisoneu mogen gelukken e n tituenden welke zich aan elkander vastgeklemd hielden uit hft water te h den beiden knaroen zonder eemg letsel met den schrik vnj Boskoop 19 Nov De vrouvv schijnt in den tegenHoordige i tjd lu het bijzonder de aandicht der geleerden te rekken en lot te geven tot vo k voorlezingin Werd voor eenigen tjd a Ie hofstad g proken over de verheffing der vrouw woeusdtg ivond jl heett onze geachte dorpsgenoot de 1 etr HeijUi eene beliuguekkende voorlezing crehouden in de openbare vernKkiug vin het depirtemeni Boskoop der maatsch ippij ot nut vin t i gemeen en tot ouder verp gekozen de vrouw Het nordt tijd dit er eens vrouweu in het openbiar optre len en sprekm over den man Er zal toch ever de inmuen ook wel iets te verlel en vallen AmmerstOl Ih Nov Am vrij lig 11 10 V tot en met heden zji gev lugen 110 ilmen nairunder in ile 1 1 itste dagon weder een groot aant li on le o ner dmen welke of choon nog gtitgeld gekocht zeer 111 pn s ee ml I zijn Ook t e nicune wiutei ilui t merkelijK lig r Oj le dm geldt ïeiuiddeld 50 et nieuwe nmter 1 50 1 1 70 per vvclke laitste gretig opgekocht woidt Gcmcui de Bcri tea In Frioul is de taat van bclrg gcprorlamctrd Te Tiinjn wi len de handtlaiiü abLltu de bcroo de chitki t te hulp koiiiLu Ie Gene e hebben weder oiiïusten plaat e nn ter gd J Jer criüezingea voor den groottii raad I it M v to ben t mcu als ctwoonlyk dat Juarez op dt lu t ii Bujer n tti ip u willen dtn kt iUlijLeo stnat steunen met raad en daad De gtle koorts rip t te Havana groote erwoestingen aan Te KoLstantinopel zd de bcrootmg vin l5G4 een bati südo opkvtren van 2 milhotn guUtj Garibaldi beeft het stoom jatft Prinses Ol a in zijne eipdschc vricedea jaogenjincn Gedurende de üu e wLtk zijn oS scbipbrtuiccn bekend gciAordeu Htt totaal au dit jaar bedraagt 1672 l ea 24 Octob r heelt ecu orkaan te Uio Janeiro groote schade aaugerigt Het pt naansche nini terie hteft zijd ontslag gtL iien Te talicouth is een schip dit af cp omgcslarjen waardoor eeu Pïutal heeren en dames m hei water geslingerd werden die echter met een pat pak vnj kwamen te liuchartst ijn m het bezit van vorst Aleiander Jan I een aantal voorwerpen an gedegen oud de insig men namelijk van een west gothischen konmg uit het begin der vyfde eeuw Ouder het garnizoen te Geneve heerschen de pokken m hevige mate De negers m Brazilië zi n van alle voogdij=chap ontheven en geheel geëmancipeerd In Spanje heerscht eene ernstige handel ti SIS 7eer veel fabrieken staan stil le Panjs is verguuuni verleend tot de oprigting eener keizerlijke maatschappij voor laudvcrfiuizmg naar Mexico Lainoriciere heelt plaats gehad de uitwisseling der ratificatien van het vredesverdrag Men heelt plan de Tuilerien geaedtclijk te verbouwen dat op 40 milli oen fs berekend woidt Juanvau Ualen die ia 1830 eeue rol p tide IS te Cadii overleden Te Calcutta ziju in den stoim van o Ottobtr omgekomen 41 iiildiidtr en 2 Euiopcautn a evvoud 12 lulandeib en o Earopeauen In de tad n n beschadigd 13hd en vernield h 4 ii woiiu gen van inlanders en beschadigd 2296 en vermeid 92 liuizen van Furope anen De zaak vin trauz Mulkr blult auister niettej tu t iiud dt verklaring dat hij in het laatste oogtnblik btkei d heeit ludtnntcht van 2 opdoet heeft eeue aaidbeving plaats f ehad d e z ch deed givoitu van Mexico naar IS de schade het grootst aan publieke en bijzondere j ebouvitu 11 t giootste gedeelte dei elietutieeide modeenbche brigade hetlt te Uceitn dienst gCLomen voor Mexico Lit i mden is eeu d i hoüldtn vau de reactionaire en pietistibchL partij met de arm ukas op de vlu t gegaan Vergadering van den Gemeenteraad IMing an Vrijdag 18 2 oiaiiber mr van Bergen IJzcudoorn Al de leden met uitzoudeiing van den heer van Gei nep zijn tegenwoordig De notulen van het verhandelde in de vergadering gchoultn 11 dezer worden go dgekeurd Is gelezen eeae missive van den minister vin justiti daarbij te kennen gevende dat Z j iie genegen is voor het gebiu k der lokalen t ii dit i te van het kantoagertgt eeu jaarhuur vau 3UÜ ten laste van s iijks kas m te willigen Z Lsc stelt voor eeiit huuroverceukoiuat vooi d n tijd van twee jair aTii t iïian onder bepaling dat dt huur telkiu m jaar tot laar voj dfr ti l i i j a g L u e i i a zijn wanneer niet luuisttua z s mamden te voren door cene der paitijeu aan de atiderc de huui is op eztgd D en oveieepkom tig wurdt besloteu Ju behiudelii p idc y bi i t eene rai sue van cuiatoren over het Gjninismm kenmc ving bevattende dtt zij na htt overlijden van dm heer NtuwitUci leeraar in de engelsche taal eu 1 tt rküude htt g vin van ondeiwijs m die vakken oiidtr genot va i het ttaettiiitnt doo den overledene genoten hebben op tdraj en aan de bh Poscr tu Pijrot p etlt aiiltiding tot discu ie waaraan deel nemen de hh Kempei de biuve eu Bucl ner De burgemeester stelt voor het nemen van eeue b slissmg aan te hou den tot dat Ed zoo triks m eene besloten ver adenng eeue mede deelni dc e zaak betrtttfude zal gtdaan hebben Dien ovfiecukonistii wordt besloten worden cenige requesten ingekomeu van personen welke wensehen te worden aan tattld tjt marktmeester Aan Behouden om er op te letten 1 ij het du der btnocmiiig De B kelt mede dat de advociat De mfdedetlii d = burgemeesters dat van de geldleenmg ten hste der geueeute wee obl atitu elk j root lOOU zijude no i2 eu 2 ziju uit geloot V üidt aan euümeu voor uotficittc De hter Aai de orde is het vouiattl an B en W om de verordcnnu houdende bep I if eu betictfeude het helTcn van eeue belasting op het gedialilkerd tt w j gei r tHenrora tig h t voorstel vvoidt besloten De raa i ua it ov r tot het beuof lueu du een leeraar m de wi en natuuiluijp w Ka hippen aan het cviniasiurn eu stelt daarto aan dtn heer Koelof KjM d Lit en tot marktmeester worJt bij eene deide tcmmiDg beiiuenid de hter L vlooy Op voorstel Itb B uurdt de pot kosten an bet buts van bewiring met f 24 veihoOj d weUe som wordt gevonden djor afschrijving vau een andenu post De r dA hierop met be loten deuren hebbende ben 1 Imgil wo d J ze wedv r jtopeud zijnde be Ijten aan hh curatoren va 1 i t mui a 1 im als autwooHl op hunne lu de vergidenng lug konn n lu e te ktuueo te geveu dit 111 de door het gedane opdrai t voor den lojp van het tegenwooidip e kwaitaal wordt berust Daarna luit de voorzitter de veigidering Marktberigten Gouda 17 ov Tar e PooUclieper last ƒ 300 Zeeuu che per mud ƒ 9 a ƒ 950 Ro ge Iniand iche ƒ 5 d f b biuienlandscbe 6 a ƒ 6 50 Gei t ƒ 4 i ƒ b 50 H i er 3 1 ƒ 4 25 Boelvfteit Fraiiache per 2100 ned S 180 oordbrib intsche ƒ 200 Uu vebüonen f blo Heunepzaad ƒ 9 a 9 50 De Delft 17 Nov Heden was de aan üer van granen iets ruimer de handel iets vlugger ofschoon de stemming der koopers niet zoo hoog was mindere gnan oorten en puike ziiisoorten vlug a in de hmd Tirwe 8 20 1 ƒ 9 Rogse ƒ 5 70 a ƒ 6 M mtergerst ƒ 4 90 a ƒ 40 Zoinergerst ƒ 4 60 a ƒ 5 20 Korte hiver 4 a ƒ 4 60 Linge do ƒ 2 50 ƒ no Diiivebooneu ƒ 6 50 a f J Piirdeboonen ƒ 5 75 a ƒ 6 50 Grotne erwten ƒ S a ƒ 9 Witte do ƒ 7 a f 1 1 an st K iig gewogen lu 10 17 nov 9 4 459 3 en 87 lü botu te imen 10410 n Boter ƒ 57 a f bb het vierde ƒ 1 42 a ƒ 1 60 per n Ter markt 770 mud airdapp ƒ 1 70 a ƒ 2 Dordrecht 17 Nov Jange Z VI en overm tarwe ia de müoije soor en op Noiiijeu piija nieuwe do meer aangevoerd ö I c lijjer Jtrige z 1 en overm ƒ 50 a 9 nieavre di o ƒ 7 20 a ƒ 7 iO ahvijkende en bl ƒ 6 80 a ƒ 7 Rogge f z vl eii oveiin ƒ a 80 i b 30 U inierger t vtiuig aangevoerd en prijshou end on r fliiuv eu 10 c lager tt mier ƒ 5 20 ƒ Zümtrƒ4 50aƒ5 Hiver ml voeJe ƒ2 70a ƒ J4 do diKke ƒ MO h 4 Piiideoooucn O c h er o i b uO Iktneb t 0 i ƒ 7 20 oir b un u ƒ 9 50 a ƒ 1 IJl eivien 10 c hf oger 7 70 ay b 40 Boekweit zon f r 1 t ijT Middelburg 17 ov Puil en ttn ƒ goede d dO ƒ 7 met ciuu viiasr Puike jinire w n tarwe ƒ 9 25 me aou e vn pmke i di o i elnlkheiJ te knopen vour b Puike n z rOjT e ƒ 5 7 1 mg 1 uu ojgfiiaiid Puike wintergerst ƒ 5 0 i y o iO pi ike omer Lr i oede a 4 50 N w ilch wit boüueii uemiij i ui vitid mer vvemig kooplust ƒ 11 a ƒ 12 0 v icM h I jcueu li a Il 75 mei goede v ra ig N w ilr i piarde jo len wemiir a ingevoerd ƒ 6 o Z gr eiv teu N w ilch gr erwten ƒ h a ƒ S 25 met vee itiivoer en oede vriig Devent3r is Nov llrue ƒ ƒ 7J Rog oƒ5 60a ƒ b 20 Büfkueii ƒ 5 75 a ƒ b 40 Oer t y 3 7o a 4 50 Htver j 1 373 B Eer pfr 20 n lÊ 1 ƒ 24 a ƒ 26 2 ƒ y i OU Londen 14 Nov Gnneu Lng tirne til op vorige prij ei vreeniie net beperkten hm Ui erat v i n ti cr fliauu in üet van 7 t 12 nov 2i5l qr ini en 2i 55 qr i ttrwe 2a57 qr ml en seer r ger t eu 1U25 qr ml fii j jij i qr vr hner V n de veeiuir t v enei he en i aj v r tj 0 rauderen 210 kilveien 241 0 p1i ijei en ru t uor beste j luii leren vicid d4 vooj flü kiUtren 2 voji cio chapf n j O eu ooi do V irken 4 per si u be i 1 i s Nov BüiLi liR iiie Ijly Kiiiip r CH ZwoUe11b a i24 If Nov Gnnen Tiiv e ti op ttrti vui ire pnj pu geist üuvf n iei I fuhivei vist V uvMrvm 1 15 nov I 410 qr lil eu Om vr tiruc KO r m i 1 50 qr I r gpi t CU tO qr Uil en 11 j O or r h t r 17 Nuv m de vfcm rki u t en uTüen nngeboden 1520 rundertii O kiveu i ij cu en 120 raeus oor beste rimdcici wcrl i 4 voor uo halveren 5 voordo ch ipen j eü ur do varken 4 lO per steen I betaald Burgerlijke Stand rol D V Gfl rf It o Hnbertns Loa 1 M H i dijk en I L kk r iü M alc 1 t e eu IJ van dei Du ijtn Johaun o G n a Md OviEiLiFN U n AI C V u De 4 d Cio r 11 UI 16 II L Wajon Jl j 17 1 U r j i Ui M Il ikhjr t 20 ni Gmiwi f ov W van deo Bergen P v n 1 1 1 i r en M p irnnij I dro muUl tL P V Ut mi o f de Zeeuw 17 J Zoet en J eyt OFRDL van 11 tot en mtt 17 ov 1 4 Bm LLEV T M Düijvcm rdt geb We 1 I P v n T cbPaA z C Aoorber eu eeb Thee z T 1 eb v i 1 z O LRLrDE Ctertr i t jrnelu Hoceeudoori J il Dirn tn boom rui u 2 j f h mei 1 da van dtn i r i ïih rua der OnditKTBOIvvd Willen van Oyen SS j met J iia van Mi i j GiTROiwu Willem Booj ers 72 j weduwen van i n Ia la cuo met Maria Leen brock 62 j wedusfe van ran Ju pb Anna Zi r bCHOO HO E Inge ehre en van 4 tot en met 11 ov 1 04 GEBOR Johinna modder V Ro d Wiilem ouicr = H Langerak en M van Ei elen Geraida moeder J igter edtje El octh oudera A Patijn en P Kroon 0 LRLt ui N J D Roe t o7 j vved van H van Teel n K Kos ter 67 j welnwen vau W Turk M J van Mic ti j echt L oote VuU A van der luij OlDEU TIR Ingeschreven vin den 9 tot en 15 Nov l ij4 BfVAiiFN J bnum P t sel 1 i d La uera de Rni er rk 1 bl reeili D O FTI I f H i 1 IV t n r 1 I GniTVM Ttrr r levntid wt 1 w r iu Ceertrui Kompfr 3 en rerri e i e ej v tr ver ui j li Uüiiit ijenhui jm 2b j en IarIa de Wa 1 1 geb de P tf d