Goudsche Courant, zondag 27 november 1864

24 Nov De plotselinge dood van zeker groot financier verwekt groot opzien in de voorstad St Germain Wegens zijne vroomhei l was hem de behartiging der belangen van verscheiden voorname legitimisten toevertrouwd terwijl men een tekort van eenige miilioeuen in zijne kas heeft ontdekt Naar men verzekert zal het handelshuis Rougeraont deLoewenberg door de hulp van verschillende bloedverwanicn enhandelsvriendtn eerstdaags zijne betalingen kunnen hervatten Pe Moiiile ontleent aan twee weinig bekende blaadjes vanI yon en l oliiers het verslag van twee wonderdadige gent iingeu door lusschenkomst der heiligen Te Dole namelijk is eenevrouw van eenc borstkwaal waarvoor geen geneesheer raad wist geheel genezen na een negendaagsch gebed aan Maria Alacoque J c e is eerst in sept laatstleden heilig verklaard Het anderewonder is te Poitiers geschied Kene non die la was deedzich naar het graf van de h Eadegoude dragen die al dertieneeuwen dood is en is daardoor volmaakt hersteld Men tracht de belangstelling te wekken voor de aangelegenheden van Mexico zonder daarin evenwel te slagen daarmen hier van oordeel is dat dit thans particuliere belangen vankeizer llaximiüaan zijn Evenzoo wil men hier de kwestie vande Florida op den voorgrond plaatsen almede zonder het gewen chte resultaat daar men zeer goed weet dat onze regeringzich noch ter wille van Mexico noch ter wille van Braziliëin moeijelijkheden met Omtrent de overstrcomingen in Spanje luiden de berigleuvan daar bij voortduring zeer bedroe c id In de provincie Valencia is het spoorweg en postverkeer geheel gestremd ter ijl aan de spoorwegen aanzleni jke schade is toegebragt Destad Alcira is niets dan een puinhoop te midden van een meer de bevolking heeft zich door de viugt kunnen redden het veeen de paarden zijn door het water verzwolgen De geheelekuststreek is in een oceaan hervormd In de stad Tons zijnmeerdan 100 huizen door de iverstrooming vernield De ellendeis allerwege groot Men verzeker dat het te Kopenhagen een zeer ongun3tigen indruk heefi gemaakt dat kening Chrisiiaan zich inzijne afscheidsproclamatie aan zijne voormalige onderdanen inSleeswijk bediend heeft van de duitsche taal De bekende meteoroloog Mathieu de la Dróme heeft aangekondigd dat van 23 nov tot 3 dec een der vreeselijkstestormen het oostelijke gedeelte van Italië zal teisteren welkein deze eeuw ooit hebben gewoed deze stormen zullen tevensvergezeld gaan van geduchte stortregens Gedurende de eerste 20 dagen van december vooral van 9 tot Itï mag men hevigestormen te gemoet zien Brussel 2 3 Nov De senaat heeft heden het amendement van den baron d Anetban op bet wetsontwerp betrekkelijk de studiebeurzen met 29 tegen 24 stemmen verworpen 4 leden onthielden zich van de stemming De kamer van afgevaanligden heeft heden het voontelvan twee barer leden tot afschafSng van de inkomende regt nop visch oesters en zpckreeften verworpen nadat de regeringverklaard had dat zij voornemens is zehf erlang een voorstel in te dienen tot vermindering v n de ten op den visch 25 Xov De senaat heeft gisteren u discussie over dewet op de studiebeurzen voortgezet Bij de stemming overartikel 49 waarbij aan de bepalingen dezer wet terugwerkendekracht wordt verleend staakten de stemmen Doch het artikelis heden aangenomen KopenllAgeil l Nov Helen heeft de minister van financiën aan het Landsthing een ontwerp van wet ter tafel gebragt dat n doel heeft om de grondwet van 18 ncv des vorigen jaars te wijzigc i Volgens f 1 zal de grondwet voortaan alleen voor hel koningrijk Denemarken van kracht zijn incl die gedeeben v in het hertogdom Sleeswijk die krachtens het vredesiractaat van 30 oct 1804 art 4 bij het koningrijk ingelijfd worden § 2 beveelt dat alle leden voor Sleeswijk uit het Landsthing des rijksraads treden volgens 5 3 heeft de toning met eenige beperkingen de hoogste magt over zulke aangelegenheden die tot dusver gemeenschappelijk waren en oefent die magt door zijne ministers uit 8 4 legt dat de geheime staatsraad waarin de meerderjaiige troonopvolger zittting heeft uit de ministers bestaat § 5 dat de wetgevende magt in alle aangelegenheden die tot dusver gemecDichappelijk waren bij den koning in gemeenschap met den rijksraad berust volgens 6 bestaat de rijksraad uit een Folkthinge van 102 leden en een Landsthlnge van 6a leden van welke 12 door den koning benoemd worden van de overige b3 wordt een voor het ingelijfde gedeelte van Sleeswijk gekozen § S De verkiezingen ge den voor S jaren die leden we ke door den koning be noemd worden liebben 12 jaren zitting V gens § 14 worden de 4 § 9 12 18 19 20 25 26 50 54 5 en 60 zoomede de interimistische bepalingen der grondwet van IS nov 1363 opgeheven Weeaen 23 Nov De Gen Correspondenz verklaart heden betreffende hetgeen vroeger gemeld is ten aanzien van het anwezig blijven van bondstroepen in Holstein dat Oostenrijk wel kennis draagt van het voornemen om bondstroepen in de hertogdommen te doen blijven tot dat er eene definitieve orde van zaken zal zijp tot stand gekomen maar dat het aan de andere zijde onloochenbaar is dat de bondsexecutie waartoe vroeger onder andere omstandigheden besloten v rdi een einde moet nemen De Vorstadt Zeitung heeft eene zeer uitvoerige schilderijgegeven van den nieuwen minister president den graaf MensdorfFPüuilly Aan het slot daarvan wordt bet volgende gelezen Hij is een man die elk oogeublik gereed is zich voor hetheil des lauds op te offeren hij is edel en braaf van hart aangenaam in den omgang vol geest en ridderlijk van zin maar de listen van Cavour de geslepenheid van Napoleon ofde Volgens berigt uit Athene heeft de regering bij de nationale vergadering ingediend eene voordragt tot vaststellingder slaatsbegrooting voor 1865 de inkomsten zijn op 28Yjmillioen de uitgaven op 27 mülioen drachmen geraamd Verder is door de regering eene wet voorgedragen trekkendeom de sterkte der land en zeemagt vast te steiion de sterktevan de active krijgsmagt is daarbij bepaald op 12 000 mau iets meer dan ouder de tegenwoordige orgsnisatie Berlijn 24 Nov De onderhandelingen met èiv heer v AUefeldt den officieusen agent van hertog FJéedrieh ijn nog ciet ver gevorderd De hertog willigt ds maaite vorderi igen van Pruisen in als eene militaire conventie emi militair erdtag eni maar oppert bezwaren tegen de d iplonwtieke ve te owoordiging in het buitenland door Pruisen De beer on Bismarck hecht hieraan om een precedent te hel ben ju it een zeer groot gewigt Fr kfort 24 Nov Uit Munchen meldt men dat de koning het besluit van den minister van onderwijs iniarbg een seminarie werd cesloten heeft gehandhaafd Den bissohop van Spiers die zich deswege vroeger tot den koning had gewend met eene petitie in welk stuk dringend werd i aackt onmiddellijke opheffing van bedoeld besluit is te kennen gegeven dai de minister heeft gehandeld in overeenstemming met de Uepalingen der grondwet en dat de bisschop zich daarnaar behoort te regelen öinnenlanö GrOUd 25 Nov In de zitt ig vsn woensdag 23 nov zijn de algem beraadslagingen voortgezet over de staatsbegrooting voor 1865 De hh v Eek Bl ssé Limburg Brouwerj van Swieten Hevdeurijk van Nierop Jouckbloet hebben de liberale partij en het ministerie krachtig verdedigd tegen de onwaardige aantijgingen van den heer van Zuylen die aan anderen verwijt wat hem zelven ten laste komt De heer van Nispen heeft groot bezwaar in het saldo van 1865 op deze begrooting en onze dierbare afgevaardigde Hoffman houdt onwrikbaar vast aan zijn oud hoofdbezwaar namelijk de koloniale politiek dezer regering In de zitting van de tweede kamer van donderdag hebben de ministers van financiën en van koloniën breedvoeriggeantwoord op de financiële en koloniale beschouwingen in devorige dagen in het midden gebragt Sommige leden hebbennog gerepliceerd Morgen is de heer Thorbecke aan het woord De minister van financiën heeft medegedeeld dat op de dienstvan 1364 nog S millioen meer oversciiut komt uit de afrekening der kosten van hel indisch muntwezen zoodat hetongebruikt overschot over 1864 nu reeds 9 millioen bedroeg 36 Nov In de zitting der tweede kamer van gister heeft de minister van binnenl zaken het woord gevoerd en daama beeft de heer van Zuylen getracht zich te verdedigen tegen den aanval dien hij van alle kanten tegen zich had uitgelokt Behalve de heer Eek spraken nog de heer Schimmeipenninck die blijkt koloniaal ongerust de heer van Voorthnyzen die financieel bezorgd de heer Kien die iets minder afwachtend is Heden is de heer v d Linden het eerst aan het woord De gemeenteraad van s Gravenbage heeft zioh bereid verklaard om mede te werken tot den aanleg eener haven teScheveningen en heeft de voorwaarden bepaald op welke enesubsidie van 750 000 uit de gemeentekas kan worden verleend om dit werk tot stand te brengen Het in ons vorig nommer vermelde adres door de hh T P Virnly C alhier Dros en gebr Tieleman te Leyden en Schuurman C9 te Utrecht bij de tweede kamer der statengeneraal ingediend is van den volgenden inhoud De ondergrteekenden zeepzieders wenden zich tot Uw Ed M om op nieuw hunne bezwaren in te brengen tegen den accyns op de zeep Zij behoeven die bezwaren niet in het breede op te geven omdat die re ds veelmalen door onderscheiden zeepzieders van den tijd af dat de zeep door den accijns is gedrukt geworden zijn uiteen gezet en waaiop laatstelijk dcor den heer minister zelven de kroon is gezet geworden toen ZE voor drie jaren in de kamer verklaarde dat de accijns op de zeep niet houdbaar is te achten omdat de fraude niet te keeren is De motiven die de heer minister daarvoor hebben konde bestaan nog in volle kracht De fraude is niet te keeren want de zeep wordt op den kouden weg gefabriceerd en het is der regering in der tijd getoond geworden hoe die zelfs met weinig omslag zonder veel gereedschappen alzoo in den hoek van een gebouw kan vervaardigd worden Men kan deze zeep eene kleur en geda inte geven die geheel afwijkt van de type der gewone belastbare zeep waardoor het ontduiken der belasting al zeer gemakkelijk wordt gemaakt Het is in der tijd medegedeeld hoe tot in de hofstad die gemaakte zeep voor de toonbank onveraccijnsd verkocht werd hoe schier alle bleekers zich reeds van die onveraccijnsde zeep bedienen waardoor niet alleen de iatkist benadeeld wordt mear ook de gegoeden die in den regel door bleekers bediend vorden niet getroffen worden door den accijns tegenover de mingegoeden op wie de accijns toch niet in de eerste plaats moet drukken en die in den regel de bleekers passeren moeten Het is in der tijd medegedeeld hoe de surrogaten üie de veraccqnsde zeep vervangen toenemen geheel in overeenstemming met den vooruitgang in de chemische etenschappen van onzen tijd gelijk die m den laatslen tijd nog weer met de zoogenaamde boatzeep is vermeerderd geworden De accijns bedraagt ongeveer £ 0 pCt der waarde van de zeep Het is dus niet te verwonderen dat aanhoudend naar middelen gezocht wordt om deze belasting te ontjTaan De gevelzen blijven dan ook niet uit want hoeteer de bevolking in ons land sedert de hefllng van den accijns belangrijk is toegenomen en ook de tegenwoordige onmiskenbare welvaart een merkbaar beter debiet van zeep in T t doen verwaehten is uit vergelijking op te maken dat daartu ïchen volstrekt geene verhouding meer bestaat Die gevolgen treffen den zeepzieder ook nog in een ander opzigt omdat de concurrentie met de sarrogateu zeep hem telkens in de verzoeking brengt de qualiteit der veraccijnsde zeep te verminderen waardoor een andere zenuw van bestaan hunner zeepziederijen in gevaar gebragt wortitj want moet de qualiteit der zeep eenmaal opgeofferd worden aan de concurrentie met de surrogaten zeep dan is het zonneklaar dat de alooping der veraccijnsde zeepziederijen ook van die zijde aanvangt en toch is de concurrentie van deugdzame veraccijnsde zeep niet meer vol te houden Ware het artikel der zeep in aard en strekking gelijk te stellen met opium of jenever de zeepzieders zouden vragen om zoo mogelijk scherper toezigt en voor de industrie nog drukkender vetten ofschoon zij met den minister zouden blijven volhouden dat de fraude voor zeep toch niet te keeren is doch zij zouden in den accijns alsdan eene menschlievende strekking moeten erkennen en alzoo in hjt onvermijdelijke willen berusten maar nu hun artikel de zeep integendeel eene uitvinding mag heeten ten zegen van het menschdom en zijn verbruik vooral bij de geringeren en armen altijd dezen goeden dunk achterlaat dat waar de zindelijkheid betracht wordt ook andere deugden verondersteld mogen worden nu zien zij met weerzin dezen tak van nijverheid door de accijusheffing verdrukken en eindelijk vernietigen Eeeds in 1850 ontvingen de adressanten op hunne in de maand april van dat jaar ingediende memorie van bezwaren van de regering ten antwoord dat hunne bezwaren bij eventuele herziening der belastingwetten in overweging zouden genomen worden Ongeveer 12 jaren later verklaart de regering in de kamer dat de accijns op de zeep onhoudbaar is geworden r idat de fraude toen reeds niet meer te keeren is en nu aan het einde van 1864 terwijl de horizont voorde zeepzieders nog al donkerder is geworden wordt deze onmenschüevende accijnsheffing die daarbij den smokkelhsudel zoo sterk aanzet omdat d fraude niet te keeren is en alzoo met regt eene onzedelijke accijnshv ffing mag heeten stilzwijgend volgehouden Het is zeker bemoedigend voor eiken Nederlander als er jaarlijks eene m kan worden uitgetrokken voor scbulddelging en de ondergeteekeuden zouden niet gaarne zien dat deze heilzame toeleg bij de regering ooit minder wierde maar zij kunnen het niet veraeelen ook de accijns ontheffing van de zeep zoude eene scbulddelging mogen heeten van die schuld namelijk dal men eenen aanzienlijken tak van nijverheid doet ver kwijnen en de zindelijkheid bij de armen en geriagen in den weg staat Kedenen waarom de adressanten de tusschenkomst van UwEdel Mogenden inroepen om bij s lands regering thans op deafschaffing van den zeep accijns aan te dringen om tceh nueen eiide te maken aan eene heffing die door zoo vele ledenil de kamer vroeger en later op welsprekende wijze is veroordeeld geworden t Welk doende enz Men schrijft uit het Westland Hoewel de kwaliteit van het vlas dit jaar nog al iets te wenschen ovclaat en daardoor de prijzen aanzienlijk minder zijn dan in het voorgaande jaar wordt dit nadeel tamelijk vergoed door de aanzienlijke hoeveelheid lijnzaad die er gewonnen is en de hooge prijzen die daarvoor werden besteed Met de tar ve wil het minder voort bij aanhoudende neiging tot d üug kan voor nieuwe westlandscbe witte tarwe slechts 6 a 8 gulden naar gelang der kwaliteit bedongen worden Gemengde Berigteo LincoTa is de 5c president wien de eer der hcrkiezing ts heart valt De aodere zijn Waahington ia 1792 JeiTersoQ lu ISU t Madison in 1Ü13 ea Jackson ia 1832 Aan liet station van den spoorweg van Sceaux heeft een tc schrikkelijke hrand gewoed die zich over eene uitgehreidheid van COOOO e heeft verbreid en eerst gebluscht kou worden toen een gedeelte der gehouwen 30 wagens en eene groote hoeveelheid ont en gereedschappen verbrand Wi en Rnsland heeft l esloten tot de opheiSog der kloci ters in Polen De hank van Engeland heeft iïi dezer het discnto verlaagd tot op 7 pCt en de fransche bank tot op 6 pCt Amsttrdam kan voer eene levenskivcstie slechts de helft van de gevraagde vijf millioen bijeenbrengen O groote stad ik wou dat je wat meer couraae h dt De oostenrijksche ministers willen nog in laug van geen verantv oordelijkheid weten Te Madrid ziin van de zes af gevaarte gden vijf rainisterielen gekozen De hoflucht is schadelijk Turkije leent ISO 2ie ïlJbl 18 mill jen gulden tegen 14 pCt De interest ia zeeer zoo ïa nfj gesteld om de soliditeit van den dclifeur Meppel wil bedanken voor de rijks hoogere burgerschool Men klaagt in Engeland over dec heer Web n amerik gezant in Krazilie De invoer van eijcren in EoErelaud is verdubbeld sedert de afschatiing van het mkouieud rt gt in de negen eerste maanden van dit jaar bedraagt het aantal 277 millioen stuks ia ISüO slechts 134 millioen De hertog van Brabant is van Marse lle over £ gypte op reis gegaan naar Chiuaen Indie Te lie lum op t ut l iud is t n schuur verbrand met hooi stroo en granen Op den South Devon spoorweg nabij kingskerswell is len goederen iroiu ttgcu ten pass gierstrein aangereden waardoor verscheiden reizigers gekwetst werden Een engeisch geleerde beweert dat de acger eene buitenge oue geschi tbeid bezitten als tenors voor den zang Te Tilburg hebben de fabrieken volop werk maar te Goirle Boxtel Eindhoven en omstreken ontbreken ten gevolge van M daling der katoenprijzen de bestellingen geheel Marktberigten Gouda 24 Nov Tarwe Poolsche per last ƒ 300 Zeeuv che per mud ƒ 9 ƒ 9 50 Kogge Inlandsche ƒ 5 a ƒ 6 buiienlandsche 6 a ƒ 6 50 Gerst 4 ii ƒ Ö 50 Haver fó a ƒ 4 25 Boekweit Fransche per 2100 ned ffi 1S5 Noordbrabantschc ƒ 205 Duiveboonen ƒ ii 25 De veemarkt met goeden aanvoer de handel ets vlugger Vetk3 schapen goed te verkoopeu vette varkens 20 a 24 c per Va ® magere varkens vlugger Aangevoerd 20 partijenkaas ƒ 21 a 25 per 50 n S Grasboter ƒ 1 20 a 1 26 Weiboter ƒ 1 a ƒ 1 10 Delft 24 Nov Heden ter graanmarkt grooter afinvoer van nieuwe tarwe terwijl jarige geheel ontbreekt de was traag tot verminderde prijzen werd iets omgezet R gerst en haver in bruikbare soorten vlug van de hand T n 25 a ƒ 8 90 Rog ƒ 5 5 j u 6 Wmtergersi I ƒ 4 60 Zomergerst ƒ 4 50 1 5 20 Korte haver ƒ 4 Lange haver ƒ 2 50 a ƒ 3 bO Duivcboonen ƒ ó T J ri Paardeboonen ƒ 5 fi ƒ 5 sO Gr erwten ƒ 7 ay J jü erwten ƒ 7 a ƒ 7 60 Aan stads waag gewogen van 17 24 nov 4 en oS 16 boter te zamen 380 n S Boter 55 a J het vierde ƒ 1 37 i ƒ 1 55 p cr n S IDordrecbt 24 Nov De aanvoer grooter i Je vurigeweek prijzen lager de j irige 20 c de nieuwe e latrermoeijelijk te pla itsen Jarige Z VI en overm i ƒ 5 V 1 nieuwe dito ƒ 7 a ƒ 7 40 afwijkende en bl ƒ ƒ 30 Sogge z vl en overm bij meer aanvoer ook ie er ï 7J a ƒ 6 20 14 2 = B limburger tot ƒ I5O gedas n rgeriiminder aangevoerd en prijshoudend ƒ 5 20 zjoier flaauw en 20 c lager 4 40 a 4 S0 Spek pi uii eit ƒ 3 20 a ƒ 3 70 Haver slap 20 c laircr ini usact 2 30 a ƒ 3 20 do dikke ƒ 3 20 ïi ƒ 3 ï0 l aanVboonen 3i i c lager ƒ 5 a 6 20 Duiveb 20 c lager ƒ 6 50 a ƒ 7 Br boonen ƒ 9 a ƒ 11 Bl erwten veel Lumgevoerd tot 40 e lager traag verkocht ƒ 7 30 a ƒ S Boekweit met kleiueu handel alleen verkocht limburger op 2100 S tot ƒ 19 j SUddelbUrg 24 Nov Puike n z tarwe weinig aangevoerd ƒ 7 75 Pu ke jarige ttalch tarwe met weinig handel ƒ 9 25 Puike n walch tarwe met weinig aanvoer Sa