Goudsche Courant, donderdag 22 december 1864

1S64 Doiiilerda 22 December De veemarkt met goeden aanvoer en vluggen handel in de beste oorien minder soorlen gmzeu tr iger v ui de li nd Ve te varkens iS a 23 C M ijrere v wkeus mmder ge oclit AmL evop l O Lirti eii ka is l f a ƒ 24 Hooibüier ƒ 1 10 a ƒ 1 l j Weib jier 0 9 a ƒ 102 D3ll t 1 T ec Ter graan 1 irki kon len heden bij goeden an vuer en vlngiren h mde vorige pr j eu niet uonieii be longen Ttrve y 7 ay 8 20 Voor jjmke zeeuus en jar WestJ in enke p irevallen ƒ 9 a 9 20 Iluïge ƒ 5 iJ0 ïi ƒ C 20 Zomcrïcr t ƒ 4 4IJ a ƒ 5 Korte linvcr s Öi ii ƒ 3 SU L inge P ƒ 2 4 i 3 20 Diiiiebuoneii ƒ 7 Paardrbcoiieii ƒ 6 Gr i ru rn ƒ 3 a 10 Witte eru len ƒ 7 ii ƒ 7 50 Aan f iU aiir ge u jrei v m s tor 15 Dec 216 S en 91 1 b er te araei 52 JO u li Hooiboter y 53 a ƒ 58 he vier e y l I l f 1 45 per n IC DorirGCht IÖ Dec T ir ie met meer kooplust Jarige ovprin eii ecuu che ƒ 7 0 n 0 tJO Xicune puike do ƒ 8 niiiiilcrc ƒ 7 20 f 7 40 riin e j l i a ƒ 7 Zomerlar e H 1 y tj lioi e oic rin Z eii VI 5 U üy 6 20 Viri fi iT t mrt 1 er k inpers ƒ 5 a y 5 00 zo ller 10 c hjer y 3 90 i 4 i 1 pei l o e 1 gcr ƒ 3 30 a ƒ 3 ÖÜ Hiver Iuï pIjü er Inl voeder f 2 20 a ƒ 3 do dikke slap n lager ƒ 3 ƒ S tiO l i irdebooueu ƒ 5 i ö UO Duiveb ADV EirïE ïïir T Op den U i December IS M is t Mecliehii o erlejta vrouwe J L XIEXHUIS r vi nii ƒ e aO a 7 Witle booneu ƒ 10 a 12 Br boonen 8 J 12 Goed kokende bl erwten 7 a 7 20 geringe ƒ 6 60 a 6 80 zoo ook witte do Boekweit met beperkien handel pr 2100 n iC Gcldersche verkocht voor ƒ 190 en Limburg geveild voor ƒ 192 Middelburg 15 Dec Puike jar Walch tarwe ƒ 8 50 met weinig han ici Nieuwe do do 7 a 7 60 met weinig aanvoer Goede n z tanve ƒ 7 Nieuwe waleh witte boonea ƒ 10 a 10 50 met goeds vraag eu mitigen aanvoer Nieuwe walch br uojuen 10 50 do do paardeb 5 85 do do gr envteu matig aangevoerd goed gevraagd 6 75 ü 7 GOTJDSCHE COÜEAIf Uitgave van A Zan e Tiendeiceg Burgerlijke Stand G01D GiBOKlN 13 Dec Jobaiirrct LeciidLTt ouders L Schenk en M van Gent 4 thje ouiteis J Vceniiijrin Mans elder Wilheimua Fraiici eu i uuJlisF iui der Heulen ea G ju Diuther Pietcr oudeü i H Eijkliulf in Zorg OvuiLiu N 12 Dic W Groencwrp 39 j 13 H Lamers huisvr van G aii uuren 3i j 14 J 1 jaudcrs 3 j 4 in J hcholtcn hu r van D van l ttijl 54 J 9 m 15 11 J llenuis 11 w G Zoef 2 J 4 n M 8 Mailiecht 10 i Guawii 14 Dec P Caliuut m A h Ziiikliaan K Zwan£Dbeek en iv It Zj die ts te vordpren hebben au of verschuldigd n a iu ARl T liOOS ge woond lïp ibcade lp GO CD A eu aklaar op den 27 Soceiii ier Isü overleden T or len ver ücht d arv in vijur den Lö Januarij 1865 op a if of be aling te doen ten Kantore vnn den Notaris W J FÜtlaX IJN DKOOGLLLVKK te GOVhA Fraiilifüi kT SpeelKaartcn é § iJ4irff Kleiupg te j O U D A Heeft ont li i en cci e groote en fmaije jo teriug SPEELKAAHTEN ais Supra fijne Prankforter met ge moireerd tarot té Whist het do ijn 3 i o h t spel 33 cents Homb r 3 2 23 Zeer fraaij3 Prankforter Whist het do ju ƒ 3 iipt spel 27 cents Homber 2 65 25 Fijn3 Pransclie met moderne Poppen en gekleurde Azen Whist het do ijn ƒ 2 het tpel 18 cents Momber i JO 15 Jas of Piqnet 1 25 12 Beste Pranscne met gekleurde Azen Whist het dozijn iA het spel 15 cents Homber 1 30 12 Jas of Piquet 1 10 Fijne Gesteendriikte Whist het do ijn ƒ 1 10 het spc l 10 cents Jas of Pi jr et 0 65 6 Gewone Jas kaarten het o ijn i ö cenis I c pel 4 cents Al deze snnr p i per 12 doz iii genomen oniv ii gl mpii Pfi p li oudere korting Hombre oi Quadrille Doozoa in jn o i e ur ciiiii Wittte en gekleurde Fiches van 70 c nts 1 1 25 en hooger het stel Openbare VerKooping Men is v m meening ten overstaan van den Notaris G J SP11UÏ 1T residerende j Ourjcrktr acn den lJ6ie en huize van X BKL t E lügeraenthonder aldaar op vrijdag den 13 ianuarij 1865 des vooriniJdags tpu 10 Ure te veilen en op woensdag den 18 daaraanvolgende mede ten 10 ure b j at iag ie verkoopcn Twee kapitale BOUW MAASW0 1 GE onder Kriuijxn aan den l ÏHuel met ruim 45 Bunders uitmuntend WEI HO0I BOUW en GRIENDLAND in de gemeenten Kriuijien o u den IJsiel Ouderkerk aati den IJbiet en LüAerkirk dies breeder bij biljelteii omschreven Nadere informatieu zijn te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris bij wien ook Q franco aanvragen gedrukte notitien der te verkoopen percelen te verkrijgen zijn Meu zal op Woensdag den 11 Jauuarij 1S65 des voormiddags ten eJf ure in het RAADHUIS van GOV DA publiek verkoopen eene aan die Gemtente toebehoorende HÜIZINGE met anneX GEBOUW en ERF binnen GOUDA aan het einde van de Oostxivln Wijk B n 112 Dadelijk te aanvaarden Te bezigtigen Vrijdag 6 Januarij 1865 van 10 2 the en nadere irliohtingen te bekomen ten Kantore van de te GO UDA gevestigde Notarissen Dr PATTISON S CHEMISCH BEREIDE WATTEN le P en e n snel Pil pi er middel fcïen JICHT en Kiir MAllEK van allerlei lanl als A ANtiEZlGTS BOk ST HALS en K Lrii l JN STCEK IN Di Zl lDt en Jle ehe zijn alhier in depot verkrijglnuir gesleld alleen b j 1 H BOERS apotheker in de virgvlde Drióf lu pakjes van 50 en SO 250 3 Slaats Lotcrij Ten Kantore van den gekwalificeerden KollecteHrA C COSIJN Markt wijk A n 102 zijn voor bovenstaande Loterij HEELE en GEDEELTEN van LOTEN te bekomen volgens Prijs Courant Gouu i 13 Deperaber 1864 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüda met inbegrip van pLijks en Gemeente accijns bij epiie hop eelheid van minstens tien kan a contant Zuiver ui rgehaalde JENE EE a 467 q q per kan 58 cents Jenever 205 soort Moutniju a 462 jj i per kan Sö s cents inl BRANDEWIJN 46 Vk o o per kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte na ir eveiire ügheid GoLDi 13 Dec isr 4 Prijzen tier ElFecten AlISÏERDAll Vrijdag 16 December i igste Hoogste OtMeven pCt kot rs küLTS V tr Ned w sch 2V2 60V4 ÏI716 ö 1 l5 dito 3 71 72 l Vl dito 4 ö s Ö5V4 95 4 Amort Sjnd 3 2 90 Handelm op resc 13 78 België Rotiis 2V2 Spanje obl 21 3013 3ï 7 a9 V Portugal obl 3 45V4 i 2 45Vie Riisl obl H 5 l + s d 182S 29 5 98V2 dO 1840 4 67 dO 5 = serie 5 68 691 d 6e serie 5 79V2 7 Vn do bijH 18604V2 82V4 821 2 Volgfi Spw 5 183 183 182Vj Oost Metaü 5 56Vi6 56V8 SGVls diio dito 27 28S S 2 11 16 2S dO renteAmst 5 81 s 81 4 81S 4 d nat 1854 5 691 4 Prniseu 1859 5 Italië 18BI 5 dito Amst 5 Griekenland 5 19 b Vi r SMIen 5 4 8 421 4 d 1671 5 d d 6 d 1882 6 44 441 s 44V 6 Meiieo 1851 3 27Vic 271 2 Deze Courant erschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gvschiedt de uitgave des avonds e voren De prijs per drie inannden is t 2 franco p j ost f2 2ó De in enduig der Adverteutxer an geschieden tot des morgens ten 11 ure Aargeziea deze courant op 1 januanj aanstanude verschijnt stelt de uitgever de gelegenheid opea voor allen die bij den aanvang des jaurs hunnen vrienden bekenden of begunstigers den heilwensch op den feestdag willen toebrengen dit te doen bij gewoue advertentie tegen vergoeding van 60 C6Ilt6IL met inbegrip van het zegeigeld I3uttenlan Londen is Dee De Times levert naar aanleiding van len langdurigen rouw der koningin een zeer ernstig artikel Na drie jaren van rouw en afzondering Weigert H M nog itijd zich met sommige der belangrijkste pligieu aan het koningschap verbonden bezig te houden Het blad doet uiikomen dat zulk eene afgezonderde levenswijze belet dat de koningin op de hoogte zij van de openbare aangelegenheden en den toestand der natie en bezweert H M om zoowel in liet behing der kroon zelve als in dat der natie een einde te m iken aan dat nutteloos treuren en een weinig meer t denken aan de regten die de natie op haar heeft en ook aan de pligteu die hare hooge positie liaar oplegt De Asia lieeft berigten aangebragt loopende tot 8 dec des avonds In zijne boodschap aan het congres geeft de pr sident Lincom zijn bestuit te kennen om den oorlog vourt iezetten tot dat het zuiden zich zal hebben onderworpen Hijblijft Bijn staatkunde betreifende de emancipatie der slaven handhaven en beveelt eone wijziging der consticutie aan strekkendeom de slavernij in alle staten der unie af te scluilfen iSlieruianis de Millien overgetrokken en rukt naar Darien op Hood isbij Miirweesboro teruggeslagen Uit de boodschap van den president Lincoln L ijkt nog dat eene poging om met Jelferson Davis ie onderhandelen mislukt is omihit hij volstrekt eene scheiding tusschen hetnoorden en het zuiden wil Er wordt tlus op eene voortdurende versterking van het leger aangedrongen Het budget vanuitgaven voor het j iar 1865 wordt op 141 0 millioen dollar de inkomsten op 788 millioen geschat De interesten die inspecie betaald moeten worden verslintlen tegenwoordig 56 millioen dollars Door den rainistet van financiën worden nieuwebinnenlandsche leeningen voorgestelil In de berigten die alhier per Etna uit Xew York zijnontvangen schijnt het zich tocb te bevestigen dat bij het gouvern ïment te Washington een plan bestaat om de opening vande handelsoperatien op eene uitgebreide schaal met de zuidelijke staten gemakkelijk te maken Volgens die berigieu zoudener agenten worden benoemd die belast zullen zijn zoowel metde uitgifte van concessien tot den aankoop van katoen tabak enz als met de vaststelling van het bedrag en den aard dergoederen die daarvoor in ruil zullen worden gegeven De Timesmaakt de opmerking dat dit feitelijk eene geheele opening vanden handel tueschen de noordelijke en Luideiijke staten zou ziju doch dat onder die omstandigheden zich tevens de kwestie zouvoordoen betreffende de geldigheid der blokkades die toch be laaldelijk ook strekken om vreemde natiën van zoodanigen landel met de zuidelijken verstoken te doen zijn Een der dagbladen te San Francisco meldt dat aldaarbinnen eenige dagen niet minder dan 24 walvisohvaarders uitde poolstrekeu waren binnengeloopen amen aanbrengende 12 a 14 000 vaten traan en ongeveer luü OOO S balein Dieopbrengst was volgens het blad niet zoo voordeelig als gewoonlijk Naar men zeide was het grootste gedeelte van dehoeveelheid traan bestemd om via kaap Hoorn naar de oostelijkelanden verzonden te worden terwijl he balein meest per stoomboot via Panama verder zou worden get xpedieerd Tn Britsch Indie meer speciaal in het presidentschapBengale werd sedert eenigen tijd geklaagd over de diinrreder levensbehoeften en z ker niet ten onregie wanneer men BRINKMAN D uo 60 ze QOT 1 De prijs der Ad crtentien an één tot regels net mbtgiip van het zLgel is 80 Cent eiken regel daarboven 10 Cent B II 1 1 e u g e ü n e letters orden berekend naar plaatsruimte bedenkt dat de pnj en daarvan sints twee j ireu verdubbeld zijn Dil elfde verchijii l loet zich thans voor in het presidentsschapBombiy en worit lid iar onder anderen toegeschreven aan depluiselinj e ui nre ling van den katoeiihüiiw len gevolge waarvan er cn kl ip cfii groot a uital landerijen a in de njsl enandere culmres ijn ontrokken zonder dat lu dit gemis isvoorzien do r de i ink week ing van die ena euüp in ieregronJeu De Murnuiir Post tieeli in een nirvoei ig artikel oe navolgende feiten mede be retfeii Ie den katuen i m lel in E pte In 1862 erdeu hier e linde uu E p e iiigevoerd 39U UiJUquinl katoen In 1863 s eeg dit lot iij i iji 0 en in 1804 reedstot 796 00 Dit liaNre ejt er si lat in veri üu iiiig geiijk met 1 400 01 0 quint of 70 iilO Ion over hel gelieeie j iir uiim ikeiide 3Üi o00 b en verteienwoonlu ende eene oin ening tenbedrage van 15 nii lioen poi d bter iu alleen in kaïoen terverzen tintJ n i ir Eiigeiand Inluss hen lieefi de eg p i che katoenli iiiilel ich ook uitgebreij in Frm rjK Ojsicnrjk Ilalie Turkije en Syrie De uitvoer naar die st iten is etia in eenegel jke verli iii ling tocirenoinen zj iii iiei nog niei te berekenen i welk eene viugt de productie eu uii er al 1 lar lu tie toekomst kunnen nemen Tegeiiovi r d en uiivuf i air Engel mdstaat een invoer van eugelsche produo en in r j pie De gedeclareerde airde d larvan b lroe2 ïciiiif i es eerstera ianden v in 1852 £ P S OOü van 1 13 1 l J eu vanlS64 i 3 031 000 z jiide in lerhoulaitr o ir a t r jnrinz jn geheel berekeiuj sucjessivel jk p m 2 4 11 O ini eL Dealhier ingevoei le egyptiscïie katoen bedr igi v a iict tegen 001 ge j lar b na viennail zoo eel ils uir W u lie eu nagenoeg achlmait oovesl als uit d Vereenigde tLiieii na ir hieris overgezonden j veriegennoor ligt het ef ie an dento tileii invoer aliiier uit alle lin li ii Ier u De grootstebezendiiiu eii van dit artikel unl ii v i uit l e n aar hiergecxpedieerd in ir teruijl de in i l bi tjik ng d rii inaals eiker in zielenial is dan de eir p i el i lult lueli li i etmeer dan lic dubbele der lioe eeii i1 o i t ii E n p i ler oveikomt De c toeneiniiig en r fipr iier i i ig tusbclien Engt iaiid en Eg ple uorl ei u iiii i iM g sel zoowel net betrekking tot den h lU h i a Vj ih van de Levant er ae ler u Ici le i ir iji Liiu j Aan de staking der werkzaamheden die se l i t h j t ndezes jaars in de steenkool distri ieu aii uhici v iredoor het voortduiend ver et der rbe ders hee pi ij is thans een einde gekomen N i tien in ai d dienste te zijn gefeest hebben de v erkl e f ii i voorwan len als roeg r en this zonder dt lï van loon de werkzaamheden hervat Hii m nen hetwelk zij i dien tusscheut jl hebben gezamentlijK een Kaoitail van ru m Z 7 t lijk ook de eigenaars daar loor aanmerkelijk i d tn geleden Deze l iatsten hebben inmiddels ten a i e brek aan arbeidskr tchien u eiiwe macniiierifii s i r doo men uridra eene verandering in de u i u i r steenko enn jiien te gemoet ziet Parijs 18 Dec De keizer heeft beslist Ju de regeiug geeuerlei bepaald besluit omtrent het tracia iiic Cochm haia zal bekend maken ten einde den coramanil int A iuaret die het gesloten heeft niet te desacoueren Volgens de slotbepaling van het verdrag vervalt het indien het biiinen z maanden na de sluiting niet is bekrachtigd ilea zal dus eenvoudig dien termijn la en afloopen Men verzekert dat de britsche regering ran het franschegouvernenent eene schadeloosstelling ei hi de engiljc iezendelingen die door onze troepen uu de Loyalty eilandea z uvenlreven Keizer llaximibian h eft n i de terugkomst van zijie reisdoor net land tot den minister va si iat een acl rijveii r houdende thit nu de hulpiironncn des lands tot on l cgehr tgt ra eten i d n eu als er ereiscn e diur oe l i rust en orde ni eii heeiseheu er diis met de ui ei r beid te werk gegaan moet wonlen tegen alle vroegere poiiuene