Goudsche Courant, donderdag 5 januari 1865

njdig 30 December T aa ste lïoog te Geble en kotrs kotrs koers l s 621 8 621 8 7 2 73 73 90=4 96V8 961 8 U9V 140 140 4OV2 4=V8 45 ie 95V2 95 57V4 67V8 80 80 80 83 831 2 831 2 186 187 18C1 577 8 58Vi 57V8 293 8 29 2 SlVs 8IV2 i ii ie 6 l6 63 l 1011 2 101 58Vs 59V2 2OV16 20V16 4 V8 43 43 453 45 5 = 6 45lS 5 27 Vs 2PU 27 Vs Uso 1S6S Donderdag 5 Januarij De ondergeteekende brengt bij deze den hedwcnsch van den Jig aan zijue vrienden en begunstiger zoo binnen als buiten deze tad oiLkbair voor htt tot hiertoe genoten lertrom en beveelt hij zich bij vemienwinir miu7a m ain GoLDi Jan l o V BEINKM Prima qiialltcit Bj een of mecrJcr vi en volgens monster te bevngEQ en te lezigligen ten kantore nn JAN PRINCE Cie D P TribONs CHEMISCH BEREIDE WATTEN leveren eiu snel tn Ner ra del tegen JKIIT en EHIM TILK vnn illeriei nnrd il W GLZIGIS BOR T 11 LS en KIESPIJN bfELK 1 DE ZIJDL en Deze ve zi n TÜuer in depjt verkn gbiir ge teld 1 etn bi J 11 BOLRb ipotlieker m f e rtrr dde Dn f In pikje V n jO rn ƒ SO OUDSCHE courant tUeze Courant verschijnt Ae Donderdags en Zondags In de Mad geschiedt de uitga e g a ündö ie De pnjs ilfr dv ertentitn van een v zes regel mtt inb pr p vau het zegel i 80 Cent voor eiken riLtl liajrjuven 10 Cent B utei gLwoue letter ordtn berekend naar Idatrumite Uitga e van A BRINKMAX leweg Lokaal ÜTenVER IAAR Oostharmi te Gouda De tooneelisten van den tads schouwburg te EOOBOL TJASINK en PETEES zullen de eer hebben te vertoonen op dmgsdag den 3 Januarij 1865 in bovengenoemd Lokaal ZAP IN DE 006EN blij pel m ir het frinsch van L VBICHE en i VRT1 Li poudre lut jeu A rij gevolgd door J Both J Jzn gevolgd door Dom enGeleerdy b 1 pel in een bedrijf mir het hoogduitsch in J voN Plot 4a vang tin znm vre Prijzen der pi i itsen Eerste ring I 50 lueeJe luig O ccilen PHitsen zijn aan bovengenoemd lokaal Le bepieken tesen 10 ceirt perpli its De loting dei pl ntsen ztI ph its hebben op mi iiid ig den 2 Jiuuuij ISuo ues morgen ten t en ure ei zeke ings V laatscliappij VOOH UE méb onder de zinspreuk BE EEMSaACrT Deze Mnt chnppj i = opgerigt te sGrivenhige den 21 January 1S62 en heeft ten doel on voor eei e oo laig mogelijk ge teldc spm Plaatsvervangers en NummerverWlSSelaarS by de OLDLKb en 00 JDE worden herinnerd dit na de Latmg de deelnemingaom worlt verhoogd oJ it het in hun bel ing la r jr de loting deel te lemen Men kin deel nemen over het geheele Rijk in de llootdateden zyn k intoren en m de Lotiiis Kiut ns ngent chippen gevestigd De Ho 1 1 En verier zyn reglementen mformntien en inlichtingen te bekomen voor de Provincie Zuid Holland te Levden by den Directeur A J Herens lu m irkt yk B ïv 1264 ihmede bj de ondersininde Heeren binnen gemelde Provincie van Oos enryk vin Alphen Th van der Kop van M irel Hesb ich van der I mze V van Belle van der Schaft W de Bus van den Akker H Relerink Hordyk Abbenbroek G van Steeden Heenk de Graauw J v lu den Berg Vogelens mk J Luonder Elshout X Oolterman Diepciibioek Nifiiueuhuis Moret Mol Pz Leenheer de Jong K van der Kop van het StoiEpwyk A Delft D lairdiugen J Miissluis C Mois e A 6 Orave ande A FiOtterdim Hntr che veer C Rotterdam Boompjes wijk 1 1 1 C Rotterdam Hoogstraat Is 50 0 Gemeente Ontvanger Boekhandelaar Boek en Papierhandel Schipper T 1 Gemeente Bode Boekhandelaar Handelaar Tixateur H l eger berg Schiedam V hirloi Bnelle Voorstraat Hellevoet iuis W oubrugge Alphen A oerden Goud 1 Schoonhuven Zevenhi i7en Dordrcht A lanen jorinohem Sliedrecrt bchrivendeel Ridderkerk Albh erdam Oud Beyerlaud Dirkilaad Logementhouder Boekhandelaar Gemeente Bode Gem Ontv van Oostvoome Boekhandelaar Cand Notaris Boekhandelaar Ambtenaar Boekh indehar Fabr in Goud en Zilver Gemeente Beambte Boekhandel lar Zaakwaarnemer Boekhandelaar Klerk Agent der Brand Assurantie Cand Notaris Commissionair Boekhandelaar Agent der Brind De ondel get etkeude maakt bekend dat hy de STALHOUDERIJ van C STRxV ER op den Kleiweg overgenomen heeft en die zaak den 1 January 1865 geheel voor zyne rekening uitgeoefend zal worden op dezelfde plaats en door dezelfde knechts hy belooft eene nette en civiele bediening verzoekende ieder gunsteen recommandatie De bcatellingen te doen by DA ID K IPER aan de stallen of by den ondergeteekende C J V D PV OORDr J M VA 1I DE Tandiiieester dubbele buurt GOUDA Pla tat KUNSTTANDEN en GEBITTEN zouder het uitnemen der ain ezigeHoitels aUeKUNSTWER KEN worden door hem zehen geplaatst met de meeate soliditeit hy verngt il wat de T VNDHEELkt NDEvereischt op eene gemakkelijke manier A lle aanbeveling is onnoodig daar hy zich verheugen mag m het algeaieen vertrouwen der geneeaheeren zoo hier als elder Men kan zith al onneren met geheele gezinnen en tot re eling der tandwissehng by kinderen Dagelijks ie conmlteren Pry vin het gedestilleerd by G P van de VELDE te GOLD 4 met irbegnp van Ryk en Gemtente accyns by pene hoeveelheid van minatens tien kan a contant 7a ver overjehaalde JENEVER i Bi jf per kan 58 cents Jenever l soort nioutwijnj 1 4 o 0 0 per kan öb j cents ml BRWDEWIJN 46 i per kan 61 cent Meerdere of mindere sterkte n i ir eveiircdigl ei 1 G0LD 31 Decal864 Prijzen der Effecten AAISTLRDAM pCt ed w ch 2V2 dito 3 dito 4 Ar 1 1 Hindelm op leac België Roths 2 2 Sp inje obl 2I 4 Portugilobl 3 Rusl obl H 5 dO 132S 29 5 d 1840 4 d ö serie ö ü 6 serie 5 d byH IS6O4V2 Volget Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 21 3 d renteAmsi 5 d nit 1854 5 Pruisen 1859 5 Itüie 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 d 1871 5 d d 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 BoSdrüïkmj an A BRINKMAN Lange 6uttenlaitii Londen l Jan Met de west mdische mailboot is de tijding ontvangen dit het congres te Lima bealoieu heeft van den spaanschen vlootvoogd de ontruiming dor Chinthi eilanden binnen acht dagen te vorderen bij weiger vvaarviu de pe Tuaansche vloot het spaansche eakaler zou vallen Se lert ee iige jartn nonlen uit Zuid i ika aan ienlijke hoeveelhe len ossenvleesch mar Engeland ge oüden die lier eretise koopers vinden In 1858 heiroeg die hoeveelheid 93 43b 000 pond en in 1863 reeds 2oö 0üü 000 pond Het vleesch i in Zuid meriki loo overvloedig dit het de bevo king w ligt terwijl het hi i te lande voor vele i een voorwerp van weelde is Om die reden was men op het denkbeeld ge komen om scheepsladuigeu m de on gedroogd oasenvleesch herw larts te zen len dit voor a p per pond verkocht wordt én gekookt ijrde een overheerlijk voedsel is Blijkens den openbiar gemaak en taat van den Boardof 1 rade bedroes de uitvoer hier te laude gedurende de mamdnovember eene waa le van £ 12 065 213 zijnde ói j per cent under dan in diezelUe maand van l Over de elt eer te ma uden des jiars be 1 roes het cijfer 12 percent meer dan m 1863 en 34 pt reent meer dan m 1862 In het afge oopen j i ir zijn hier te lande 282 nieiine m lat ch ipp jen op a mdeelen nugekondiï 1 dit wU zeggen ZIJ jn niet allen iii werking getreden daar vele dezer ondernemiugeD nooit ten uitvoer zi n gebrast Ouk outbieekt hetue am dezulke die nu reeds wegkwij en De se men IjKek ipit den dez r ra lat chappijen vvij en een tolailcijfei am van £ In 887 00 Bj c a aihc i ie verdeelt zich dit montant vooiiiara lijk aldua buiken ji a miUioen iiuiiiciee en diacoutom I en ippijen 3 fibriek ei h iiidelsvereenigingen 33 spoor wes n 12 a sur nue ma as h ippijeu van allerlei i ird circi Ml gscheepvaartmai schappijen I yna lo tot aanbouw van hotelabijii i 2 tol exploit itit van mijnen ruim 4 gasmaatsch ippijen1 0 miUioen enz olsen bcristen uit Chiii is de ku thandel in die republiek openspateld voor chepen vin alle natiën anker tonnen biketigelden en zi n geheel atgcach ift De lih irtikelen dietot dusvene vrij w iren v m luvocrregen zijn d i ireutegen vermm ierd lol 29 Doe i de ui voerreg en zijn a imiierkelijk verl iigdDe volgende havens zijii voor eiken hiudel opeu verkllardMeailloiie Ca den Hu isco Coqiiirnbo ilpiraiao f onatitucion Toine la cahuano f nrnnpl Xiltwi A t m r ar Iü1 r it Het tpgenwoordiï pirltment beataat tl ans 5 2 jair hetheeft oo vele wijzingen onderga in dat 154 zetels in het lagerhuis dat 1 bijd i een vieide gedeelte van het ginacht aantil door bediiiken beiorlermg of overlijden door andereper onen dan de primitieve zijn beze geworden BiJ de nieuwevfikic msen is de conservatieve pirtij in het laserhuls door 15 stemmen versterkt geworden De nltramontaanschf meeting te Dublin a rualig afgeloopen en de d larmede beoos le vereeniguig tegen de protcsiantsohe kerk in lerlmd gengt tot stand gekomen Lit ï ew ioik berigt men van 23 dec De vloot dei noordelijken is op de hoogte van Uilmingion a ingekomen GeneraalShermin bevindt zii h nog voor Siv nnih en maakt zich gereed to een an vil teiwijl 7jn tegenstander Hood eenige schipbruggen over de reimessee heeft doen l ggen De president Lincoln neeft last gegeven tot de ligting vin 300 000 man De minister vm fin mcieu i voornemens eene leeningopen te tellen ten bedrage vm 100 raillioen m 10 40 bond Genera il Hood der zuidelijken ia in vollen tenigtogtover ie Diicknviei Zijn verliea bedrugt 17 000 man en 61 l tukken geaelint Suinnih i geheel in ealo en Uit ew iork berist men v m 24 dtc Het leser van f en uidelijkeii genen il Hood is te Puldski luisekouui verolgd wordende dooi de boudak ivallene Den ordelijke gene Bal Thom la bevindt ic i ten uiden van Coiumoia D 60 De digbladen vin liet zuiden ver fkeren at de generaalBreckenridge den nooideiijkcu generiil Burbri ge bj Sdtvillegeligeu heelt In den stut van zaken voorStv mnih la geeueveranuenug gekomen Parijs 1 J m Bj de receptie van iet corp diplomatique die heden Itn ho e pints hid hee t de puiel ke i iii m n lujeua het corp den ke zei ziji e seliikw n c en iin e jo eii olgeiia de I ciïipa ou de kei er het volgenie se n woord hebben Ik bei door de wen ic ipu v m het corps liploinii ue levendig gelrotien Die wcpacher i n de i it Iriikkii s d er cec drigl welke tua theIl de nitien m et ijeeraeheu L vc vuorzigtighei I la mij diirioor de zeker ie w urbors Geiojf dit ik vm mijn k mt in de betrekkiiisen met de v roem le n i len zii trichlen om litijd dooi lioiipCn te 7 ii v tii eerbied voor 1 et regt en mile helle voor den vrele ei e regiv urdiglieui De keizer tietu zich vervolgen on lerliouden me Je mee hooiden der gez intschappen Uit Ro ne wordt gemeld dal de piu bj gelegenheid vanhet Kersteest de ge ukweiischiiis n vin het hemg odejie uU vangen en m zjn iitwoorJ op de dnrbj gc io Jen rede van leu deken neeft ge eg I dit le zcsepraai de kerk ver ekerjla maar dit alleen de dig v iij dien triomph h nog met lietvooruitzien Hj hoopte dit het hen vergun aust z u hen dig te beleven ei il d i iii nivol rmg v m ueou u te roepen Heer laat ihma den kn it g u in vreue Deleden vm het corp diploa iti j ie m t n je i j van ueu neervin Mejendorlt zijn dzoiileiljk d ir den piu tuniiren 2 Jan De mini er van justitie hee toil 1 is eekenmgvan 1 j in eene rirciil ure i in de in = iipoti duw rtnhij aaukoi ligt dit bij len raid vm atit i t lerp decreetin behau leliiig ia strekkende oai i ope i i n kiii te v gunnen van he gedeelte der fnu i i v i rl j tm j b Loege tl lil it iie eersle se I e e uut ui it f geen te 1 treil uwe hoog v iir lighei 1 z il b i k ti lit worden verleend om die documen en weke ten trijdig met de beginse eii wTirop f o keizerrjk beruat openbiir te miken j i worden gedrukt in de i tri ctie i wek moeien geven a in de gel ovigei ter z Kl voor t ke iiidere gelesenhei I Men et hier eeratdus eei e bjfenkTal de truiaciie prei t n Het ii i 1 1 ir den a titabi i hop van Parij T t le e ver men verzekert over 14 digen i Ie i z s V l p O e Il lour d te b kr ch igeii miir om ge jktjas de rtsche kerk iiaiuwkcung te om braven op I cid voortam vvcte v uraan zij i h te houku Het veracbil dat m den smie tu lingen der eiitvclica doar de bi ije oTicieu t s thans veidweiim E en il de Cm ut r i ook de Piv lu lit aiuk den ojr os Z geen tvvijtel mier o utrent de raetn n onzer e dat stuk weke buileiidieu po s no i zil blijken Aooreerat il de P v tirl i e bia mikeii die op let gtl eur Ie tu e e p van Parjs ea den biec itv uier i c ir c r wairdoor den ui rimontiiieii len nieuwe i e gebrigt en ten andere m iet de heer Dr ii i u 1 en list dea kei ers hebber o u i f n te Lj ic 1 ii o s i i ei indruk te doen keiiiieu die i It encvcli i i t e i e n uet alseineiii heeti le wees gt i i i er ber I es e I e lir lu M De lif er Mir I e i tegen de in i it b iJ p I v r De e ik komt b ri i i e I r lir i 1 1 tl op htt 1 II e ni V 1 I be I nni mie erge iii i I piJ V rv n ie htm eene w mat ttiieuien die liij in ei 1 i ie lui hiJ bea uir ei na verio iit i c n pi ja i