Goudsche Courant, donderdag 9 maart 1865

f Donderdag 9 Maart De keer Büchner Lomt ter vergsdering is ÏDgekomea een adres van J Korteuoevcr e s bcdeakiogtü inbrengende tegen de vestiging van de school aan de Groenendaal Ttr visie Aan de orde is het tarief van het beuriveer van hier op Rotterdam waarin door het bestuur van Rotterdam de voorgestelde wijzigiug is gebragt en ddt alauu wjrdt vastgesteld Worden goedgtkeuid een voorstel tot af en overschrijviüg van drie posten üp de btj ioutiug van ontvang en uitgaaf ten bfdrage van 9 27 dienst 1 64 ia i hi barge rlijk armbestuur voorgeii Zt u het lapi ort van de pi schoolcommissie en van B en W over het uoiatt i au den heer Kemper betreffende de regeling an het lager ouder 3 eu bisloten beiden ter viesie te leggen Onder hft lezen dcicr rapporten ïs binnen gekomen de heer Keutmger Thdtis ttordt o igpgaan tot het benoemen vaa een o ervaarder aan het ve r op dtu IJs slI a drie stemmingen hebben G B Prips en b van Rijk tik zes 5teuiuien en wordt bij lutiug benoemd de eerstgenoemde Hierna woidt de vergadering gtaloten Marktberigten Gouda 2 Maart Tarwe Poolsche pr last ƒ 290 Zeeuwsche ptr raud ƒ S a ƒ 9 Rogge Inlaiidsche ƒ 5 5U a ƒ 6 buitenJaniisclie ƒ 6a 6 25 Geistf 4 a ƒ 6 UÜ H iver f 3 a ƒ 4 0Ö BoekAveit Fr insche per 2100 nej S ƒ 170 Noordbrabautsche J 190 DuivebüJiien G Hennepzaad ƒ 9 De veemarkt met goede aanvoer eu geanimeerderi handel ouDSCHE coura Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiandeweg D n 60 ADVERTENTIEN Voor de vele beu ijzen vau deelneming ons betoond bg het overiijdea van onzen waarden Vader en Behuwdvader den Wel Edel Gestrengen Heer ANIHONY KIST Wz te Zei den betuigen wij onzen harteIrjken dank P P P KIST R J KIST PRINCE Golda i M iart 1S65 Gevoelig voor de belangstelling betoond bij het overlijden van hunnen Vader en Behnwdvader den HoogEd Gestr Heer r J L QUANT in leven Hoofd Ingenieur urr Marine betuigen zijne kinderen en bij jnder zyne jongste dochter hunnen opregtcn dank voor alle deelneming en vriendschap i eike zij zoo ruimschoots inogtea ondervinden der Stoofflbootdieiist RIJNcxi GODWE Geregeld lederen UONUER AG des morgens ten ll j ure van GOUDA naar LEYDEN Br Ondernemer 3 van der LINDEN De ondergeteekenJe reccnmandeert zich tot het l rren van allerhande soorten van BORSTEL i EDEREX en wat verder tot dit van beiij r belovende eene prompte en civiele beiiitning G KLAREN Turfmarkt wijk H 84 Tegen Mei of vroeger in hUUr gevraagd te Jo la Een goed logeabcl HEERENHUIS van G 9 k imers met tuin Opgave van grootte st md en huurprijs onder 1 J aai hef bureau dezer courant varkens geschikt voor Londen ge ocLr magere do moeijeliji te verkoopen Boter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 pr n S Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 27 Febr Pieter Johannes ouders C OvLELLDEN 28 Ftbr M de Grud 19 d M B A Faaij 4 m 1 Maart P aü Oudshoorn 71 j GtHUWD 1 Maart H Blok en 1 Luijnenburg W OERDEX van 24 Febr tot en met 2 Maart 1865 Bevallen C Hoogbergen gLb Ilutvtld d M de Jong geb vau der Vring z H trhüef gcb OvKKLEDi N Cornelia Aiitouia O NDLKTROLnD Johauuus Comtlis Gijzelaar ruim 34 j eu Maria Johanna Pientmau ruim 31 j MAATSCHAPPIJ van VEKZEKERLXG de PHOENIX Grevestigd te Amsterdam De Directie geeft kennii dat door het bedanken vaa den Heer C C OSIJN welke sedert jaren het Agenhrhap GOL DA harer administratie heeft waargenomen met 1 Januarij 1865 daartoe ter vervanging is benoemd en aangesteld de Heer VV KROMHOUT kassier der Stedelijke Beleenbank te Gouda De Birectw voor ioemd J KAHUER Hz i Ch FABER BOISSEVAIN S MAATSCHAPPIJ vao VERZERERIM de PHOENIX Grevestigd te A msterdam KAPITAAL 1 500 000 Deze zoo gunstigj bekende Maatschappij blijft sedert hare oprigting in 1845 voortgaan met het Verzekeren tegen Brandschade van allerlei GEBOUWEN KERKEN HUIZEN SCHUREN MOLENS SCHEPEN BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEX benevens van alle soorten van KOOPMANSGOEDEREN WINKELGOEDEREN MEUBELEN gedorschen en ongedorschen GRANEN HOOI STROO BEESTIAAL enz enz De verzekerden behoeven behalve de Vaste Premien en 25 cents voor de polis geene inleg of adminiafratie kosten hoegenaamd te betalen Bij verzekering van 6 of 3 jaren heeft men ééc of een half jaar VTij Ter bekoming van nadere informatien vervoege men zich bij den ondergeteekende W KROxMHOUT S Antoniestraat Wijk G N 101 te Gocda Agent voor de s ad GOUDA en Oitiêfreien Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 io per kau 58 cents Jenever 2 soort Moutwiju a 462 u o j per kan 56Vs cents inl BRANDEWIJN 46V o per kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoCDA 4 Maart 1865 Boekdrukkerij van A BRINKMAN Door vergevordenden leeftijd wordt aangeboden in ecne der voornaamste steden van Zuidi Jolland EENS FABRIJK Geschikt voor ZEEMTOUWERIJ LOOIJERIJ BLOOTERIJ BLEEKERIJ ofandere FABRIJKEN die veel ruimte behoeven met HUIS BLOEM MOESTUIN RUIME en FRAAIJE KOEPEL GROOT PAKHUIS DROOGZOLDERS SCHUREN WERKHUIS met FORNUIS jen KETEL daarin etc etc te zamen een halven bunder groot Te bevragen bij den uitgever de er Cour int Brieven franro 1§65 X Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prija per drie maanden is f2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KE MSGEVIXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente GOUDA kwijten zich van eenen treurigen pligt door ter algeuieeue kennis te brengen dal Hare Majesteit DE KcNiNGiN MoEDEtt ANN A PAULOWNA op den Gedurende acht achtereenvolgende dagen en voorts uog daags vüor en op deu dag der begrafenis zal van de algemeene deelneming der Natie in dit treffend verlies blijken door het driemaal daags doen luiden der klokken terwijl Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat Gouda s Ingezeleuen gevoelende de zoo regtmatige smart vau ZIJNE MAJESTEIT eu het KONINKLIJKE MUIS zich gedurende die dagen van rouw zullen onthouden van alles wat eene gepaste stilte zoude kuiinen stooren GOUDA den 4 Maart 1865 BURGEMEESTER en WETHOUDERS voornc md De Secretaris De Burgemeester DROOGIEEVER FORTCIJN VAN BERGEN IJZENÜOORN NATIONALE MILITIE X f VS l tï E V IN G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op art 150 der Wet op de Nationale Militie van den igdeo Augustus 1861 Staatsblad n lij Noodigen de lotelingen die verlangen bij de ZEE MILITIE te dienen uit om zich daartoe voor den 1 April aanstaande ter Plaatselijke Secretarie aan te melden Gouda den S Maart 1865 BuKGEMEFSTEit en Wethocdees voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTÜIJN v BERGE IJZENDOOBN KENNISGEVING NATIONALE MILITIE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA m km bij deze bekend dat de eerste Zitting van den Mihtieraad bedoeld bij art 85 der Wet van den 19 Augustus 1861 Staatsblad n 72 zal plaats hebben op DONDERDAG den 23 Maart 1865 des voormiddag Un kalf tien ure in het RAADHUIS alhier Zij herinneren voorts dat in de gemelde Zitting voor den Militieraad behooren te verschijnen 1 De Vrijwilligers voor de Militie 2 De LoieUngen die vrijstelling bezitten wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken of gemis van de gevorderde lengte Terwijl de Lotelingen die voor bovengenoemden Militieraad niet zijn verschenen gehouden worden geene redenen tot vrijstelling te hebben en voor de dienst aangewezen orden tewijl het niet ontvangen van eene bijzondere kennisgeving of oprocpingsbiljet niet ontheft van de verpligting tot het verschijnen voor den Militieraad of tot het indienen van de tot staving der redenen van viijstelling gevorderde bewijsstukken Gouda den 3 Maart 1865 Bukgemeesteh en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOOEN j 1 j V De prijs der Advertentien van een tot ze regels met inbegrip van het zegel is O Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters wordea bet ekend naar plaatsruin te i3uttenlan2r Londen fi Maart Op de beurs heeft zaterdag het berigt betreffende ie inneming van Charleston door de noordelijken eeneonbesch ijfelijke paniek te weeg gebragt De aandeden in de zuidelijke katoenl euing daalden onmiiidellijk van 48 tot 43 pCt Door hel publiek wordt die belangrijke gebeurtenis nog zeer druk be prokeii Men schijnt algemeen van gevoelen te zijn dat die gebeurtenis een doodelijke slag voor het zuiden is De Times en de Morning Pcsi die gewoonlijk trachten de nederlagen der zuidelijken als overwinningen voor te stellen zien zich heden genoopt opentlijk te erkennen dat de bemagtiging van Charleston noodlottig voor het zuiden zal zija Behalve Charleston Columbia en Branchville is nu ook het fort Anderson voor Wilmington in handen der noordelijken gevallet ter ijl men verwacht dat ook laatst r noemdp plaats spoedig zal wjrdeu veroverd Men is hier nu zeer nieuwsgierig welke taktiek de generaals der zuidelijken thans in hunne hagohelijke positie zuUeu volgen Het gerucht dat generaal Lee zijne posiiie vcor Richmond zou ontruimen wint meer en meer veld Volgens de laatste berigten uil die plaats moeten de autoriteiten aldaar reeds vast besloten hebben om de stad ïoo spoedig mogelijk te verlaten Men was bereids begonnen met alle knjgsmaterieel uit de stad te verwijderen Na Richmond te hebber ontruimd zou generaal Lee zijn geheele leger te Lynchburg concentreren of zich aan een grooten veldslag inagen Ofschoon die geruchten algemeen in het noorden verspreid zijn vereischen zij toch nadere bevestiging Zoo als ligt t b r pea is heeft dè tral vatf Oltarleston ia al de noordelijke staten en in oiiüerheid te New York en Woshlagton de grootste vreugde veruor aakt De minister van oorlog gelastte onzniddelijk na ontvangst uer tijdini het lossen van salutschoten van al de forten en arsenalen en ui de hoofdkwartieren van het noordelijk leger terwijl de minister Sewarl dadelijk bevel gaf om al ile publieke gebouwer te Washington te doen illumineren Uit het otficieie verslag van generaal Gilmore blijkt dat geneni Schimmelpfeuning die hier geacht wcrdt een Hollander te zijn hel eerst de stad binnentrok terwijl kapt Brogg een adjudant van generaal Gilmore de eerste vlag der noordeiijkeu op het fort Sumter plantte Generaal Schimmeipfenning heeft uu voorloopig het bevel over stad Het canadasche parlement heeft eene som van SOOHOdollars aangewezen die aas de amerikaansche regering zalworden verstrekt als schadevergoeding voor de plunderiuL euvan eeuige banken te St Albans aan welke plunderiD ren ooals men zich zal herinneren ecne uendt zuidelijken misbruikmakende van het canadasche grondgebied zich heeft schuldiggemaakt Het hoogerhuis in Canada heeft het ontwerp van federatie tusschen de verschillende engelsche koloniën in Noor 1 Anrierika met 45 stemmen tegen 15 goedgekeurd Naar men verneemt heiibeii de noordelijken te Charlestontwee honderd stukken geschut en eene groote hoeveelheid anvlereoorlogsammunitie gevonden doch weinig of geen katoen Vó rde inname der plaats waren nog 6000 balen in het bjvenffe deelte der stad voorhanden maar toen de zuidelijken zagendat de plaats niet langer te honden was hebben zij die verbrand De vlammen hebben zich van daar aan ecnige oorlogsmagazijnen medegedeeld De daardoor veroorzaakte schademoet aanzienlijk zijn Kapitein Semiies de bekende kaper kapitein van de Alabama is door president Jefferson Davis tot fchout bij nacht benoemd en heeft als zoodanig het bevei bekomen over de zuidelijke flotille op de Jame s rivier Hij zal alzoo Richmond van de rivier ijde verdedigen Te Lissabon is 5 maart een nieuw ministerie tot standgekomen niet deu markies Loulé als president en deu markiesBandeira voor oorlog