Goudsche Courant, donderdag 9 maart 1865

HERVATTING der Stoombootdienst Geregeld lederen DON DEED t G desmorgens ten 11 s r M GOUDA naarLEYüEN De Ondernemer J van der UUDEN VOOR VIJF GULDEN ontvangt men in den BOEKHAJ DEL van B II VAN DA M te Kampen een keurigen magbnijhouten STÉRÉOSCOOP xöfitTrijf en twintig fijne Stéréoscoop platen Brieoen franco Tevens voorhanden eene ruime sortering plaatjes van 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 en 75 Cents per stuk waaronder fijne glazen transparents Mede te verkrijgen in de onderstaande depots Assen bij J O van Houten Gonda bij Brinkman Groningen bij H W van der Kamp Goes bij ï Kleeuwens Zoon Pmrmerend bij L G Post Aanvragen om dcput franco £ ene regtslreeksch uit Bombay ontvangT cM he vitti 8 = maart luidt Stilstand in de handelszaken hier eo te Calcutta ten gevolge van het ontvangen berigi van een panischen toestaM op dé rtffloenmarkt te Live rpool Lte i oorraad katoen te Liverpool bestond op 28 febroa rij jongstledeiruit 577 660 balen tegen 231 561 balen in 1864 ei 416 j 9ü balen iii j8ö3 De voorraad vermeerderde in de eerste aélu weken ran dit jaar met 81 400 balen seT vijl hij 1 36i gedurende dat tijdsverloop verminderde met 31 330 balen De aanroeren schijnen dus tegenwoordig grooter te zijn din de behoeften De voorraad op uit febr as giooter dau edert ibol het geval was toen de katoennood zich begon te doen geïoelen Parijs B Maart De Moniteur bevat een uitvoerig rapport van den heer Duruy over den toestand van het lager ondenvijs in 1363 Hij komt daarin tot de conclusie dat het volks ouderwijs moet orden betaald door de geheeie maatschappij het algemeen stemregt heeft tot gevolg de pligt tot onderwijs Elk burger moet kunnen lezen gelijk hij de wapenen moet dragen en belasting betalen Vermits nu uwe majesteit hecht aau liit indere groo e beginsel dat het onderwijs des lands door het land zelf moet geichieden zou er alle reden bestaan om aan de gemeente besturen het regt te geven om te besluiten tot de uitvut ring der nieuwe wet en daarbij aan de geir enteu die de i Tvormiiig aannemen en de middelen tot invoering daarvan niet hebben ondersteuning van den staat toe te zeggen Het outwerp adres van den senaat is heden in den senaatvoorgelezen Het is weerklank van de troonrede Het juichtde maatregelen nopens het binnen lanilsch bestuur tOe Daarwaar het ontnerp spreekt van de betrekkingen tusschen denslaat en de kerk wordt gezegd dat Frankrijk de wet vanI5O2 niet zal laten vervallen die een hinderpaal is tegen mogelijkemisbruiken Het ontwerp keurt voorts de buiienlandsche politiek der rege ing goed De confenlie van 15 september is bestemd om op nieuw het koningrijk Italië en de onafhankelijkheidvan het p iusdom te bevestigen riet ontwerp geeft de hoop tekennen dat het nieuwe mcticaansche keizerrijk op hechtegrondslagen zal gevestigd zijn Welke gewigtige kwestien ookhangende blijven aldus leest men is het ontwerp Frankrijkhoopt dat keizer Maximiliaan ze zal weten op te lossen doorkrachtige en spoedige besluiten en Frankrijk zal door zijnesoldaten die T ldra tit M cxico in het vaderland teruggekeerdzullen zijn vernemen dat de regering van keizer Maximiliaanover zijn volk voortaan bescnermd zal worden door de vaander orde Diar waar het adres spreekt van de woorden des keizers de tempel des oorlogs zal gesloten worden zegt het adres de vrede zal voortaan de politiek van de toekomst zijn Laat ons eendragtiglijk dezen duurzamen vrede vruchtbaar maken De discussie over het adres is bepaald op aanstaanden donder lag Gisteren was hier het gerucht in omloop dat onze regering eindelijk het onzijdig standpunt zou verlaten waarop zijzich tot dus ver in de aangelegenheden van Amerik v heeft geplaatst Verdient dat gerucht eenig geloof dau zou het volstrektniet in de bedoeling van ons gouvernement liggen om hetzuiden te erkennen het tegendeel is waar onze regering zounamelijk partij trekken voor het noorden door te verklarendat de zuidelijke staten in oproer zijn tegen het eenig wettigopperhoofd der unie deu heer Lincoln Het ongeval dat een detachement onzer troepen in Mexicogetrofifea heeft bevestigt zich De keizer is er zeer ongebondenover Hij heeft door midJel van den minister van marine zijneontevredenheid doen te kennen geven aan den schottbij nachtMazères kommandant van ons eskader in de wateren van Mexico omdat hij heeft kunneu gedoogen dat slechts 200 man franschetroepen die dan nog van geene voldoende hoeveelheid ammunitie voorzien waren achttien mijlen in het biiiaenland werdengezonden om er 2000 Mexicanen te bestrijden Het gevolg was gelijk men eet dat die 200 man door de Mexicane i overrompeld en deels afgemaakt deels gevangen genomen werden Hel is geen feit van groot militair gewigt maar men is bevreesd dat het den Juaristen uieuwcu moed zal schenken Weenen 3 Maan Ui goede bron verneemt men dat de keizer uiterst verbolgen is over het protest van zijnen broeder keizer Maximiliaan van Me xieo tegen de te Miramar gesloten familie overeenkomst en de oosteurijkfche kanselarij een antwoord in gereedheid brengt Bedoeld protest voor veertien dagen aan eenige europcsche hoven gezonden is zeer kort en eindigt met de niededeeling dat de politieke mannen en de regisgeleerden die geraadpleegd werden eenstemmig verklaard hebben dat de acte van Miramar geeiierlei waarde of kracht heeft De Ostd Post zegt dat van geloofwaardige zijde beweerd wordt dat de acte van afstand slechts in zooverre geldig i sU keizer Maximiliaan iu het bezit van zijn troon blijft Bé Hjlt 6 Maart De Neue rreie Presse meent te welen dat het ontwerp van Oostenrijks antwoord op de laatste depêchereeds gereed is zopdat Opstenrijks gezant te Berlijn graafiartlyi wêidra i Bét fezit taï jggiiéU worden van hét antwoord HobMzaKélijk moét Bet ÏVéener kabinet daarin te kendengeven dat Wüisens vooikeltén in itrijd zijn met de bbnds wöftën zoodat het die ónmögffijk faA aanhémeu ömnenlanJ GOUDA 8 Maart Op de heden gehoudeu eerste kaasmarkt werden aangevoerd 48 wagens die tot den prijs van ƒ 24 ii 29 zijo opgeruimd De tweede kamer der staten generaal heeft maandag hetwetsontwerp tot regeling van het gebruik van hef kblbriiaal batig slot over 1S62 na eenige discussie met algemeeue stemmen aangenomen In de zitting van dingsdag zijn de algemeene beraadslagingen oveide vereenigde geneeskundige wetten ten einde gebragt en is een begin gemaakt met de algemeeue beraadslaging over het eerste ontwerp dat meer bepaaldelijk handelt over hetgeneeskundig st ia sfoezigt Heden voortze ting Men schrijft uit het land van Altena dd 5 dezer Bij het eindigen van den winter kunnen wij omtrent de wintergranen het volgende mededeelen Het koolzaad heeft niets doorde vorst geleden en slaat bij uitstek goed De tarwe en derogge laten mede mets te nenschen over In het algemeenis er veel water ui de polders doch de wind is gunstig zoodat het spoedig zal zijn weggevoerd Wij untleenen aau een pirticiilier schrijven het volgende iij zult vóór het arrivement dezes zeker wel het vergaan van den franschen mailsteamer Hijdaspe vernomen hebben ik zal trachten eene schets zoo beknopt mogelijk daarvan te geven daa ik met dei stoomer Dassoon er bij beu geweest om genoemden bodem van het panrif waarop hi zat los te krijgen Deu 22 nov a p kwam de gouvernements stoomer Java ter reede van P iouvv en deelde ons mede dat de Hijdaspe op het panrif was vastgeraakt Terstond werd aan boord van Z M stoomschip Apeldoorn en bij ons aan boord van de Dassoon stoom opgemaakt en reeds ten 3 ure namiddags waren wij op de plaats des onheils Dien zelfden middag stoomden wij nog naar Sincipore eu den volgenden morgen vertrokken wij weder van de reede met zes praauwen op sleeptouw Nu was het plan om hel ruim van den gestranden steamer op te vullen met hout ledig vaatwerk etc vervolgens zeilen onder het schip door over het gal want er was een gat ingestooten waar de sloep van de Dassoon best door kon heen te nemen zóó dat gat te stoppen en er dan af te sleepen Het voorschip zat reeds geheel onder water en men had door de pompen van de machine het achterruim lens kunnen houden maar iu den nacht van 25 26 nov liep da machinekamer vol en toen waren alle pogingen tot redding vruchteloos Het achterschip zonk weg en daar zat de Hijdaspe met het voorschip vast op de klippen Jammer van het prachtige vaartuig het was zoo groot dat er best drie Dassoon s uit gefabriceerd hadden kunnen worden Deventer 5 Maart Eindelijk heeft de heer Dumbar tot veler genoegen zijn burgemeesters ambt vaarwel gezegd Tot veler genoegen omdat menigeen en hij zelf welligt niet t minst teregt begrijpt dat hurgemeesler zijn en tevens lid van de tweede kamer met gróöte moeijeiijkheden gepaard gaat Deventer verliest in hem een krachtig bestuurder doch had hij voor zijn verder lidmaatschap voor de tweede kamer bedankt ook zij zor eeu wa4r volksvertegenwoordiger verloren hebben Kandidaten voor de opengevallen betrekkirg worden nog niet genoemd denkelijk zullen ZIJ niet lang achterwege blijven Vlet t spoor gaat het naar men zegt goed vooruit want oningewijden kunnen zich nog geen regelmatig denkbeeld van de zaak vormen het voornaamste is dat wij spoedig meer onmiddelijk mst het eigenlijke Nederland in aanraking zullen komen en men ons bij u in Holland niet Linger zat beschouwen als de inwoners van t een of ander grensstadje De burgerschool is al sedert eenige miandeu in werking ofschoon geen Deventernaar die er niet direct mede iu verband staat er iets van hoort of ziet De zoogenaamde kleine burgerij is met de school over t algemeen weinig ingenomen daar al die geleerdheid veel geld kost en zij belasting opbrengenden er niet dat practisch voordeel en nut van zien hetwelk zij in hunne oogen er van konden en moeiten zien De afdeeling Deventer van t ned onderwijzers genootschap heeft aan den raad eene subsidie van 300 aangevraagd om in het volgende jaar op eene loijale wijze de leden van de jaarlijksche hoofdvergadering te ontvangen ten minste wanneer de andere afdeelingen hier te lande goed vinden haar die eer toe f u kenqM n JW i 4 f= i ï 4 = d dezelfde subsidie j toegestaan maar ae afaeeïingen vonifen goed eene anderg plaats 1 tot centrum te kiezjn W9 kt Jtevenler de eer niet gehad hipeft 1 van binnen ïaire grii gt len verscheidene uitgje zpclitei eifsi 1 4 plaren vap het ned onderwijzers gild voor een 2 of Stal dagen m te huisve sten Hoe het nu zal gaan zullen we later zien l I Bij den boekhandelaar Tjaden alhier heeft voor eqnige dagen het licht gezien de zoo lang verwachte feesiplaat voorstellende I de schitterende optogt gehouden in april 1864 ter herinnering I onzer herkregen onafhankelijkheid De uitgave mag in idle opI ligten kleurig heeten en de uitgever zal zekerlijk goede zaken I maken daar het aantal inteekeuaren betrekkelijk groot is en de I prijs ƒ 2 90 Umelijk hoog I GóViXlèhëin 6 Maart Ten gevolge van het buitengeI ffoon hooge binnenwater iu verscheidene polders van dezen I waard is ie nog pas onlangs aangevaiigene veldarbeid weder I gestaakt moeten worden I Gelukkig verschaft het schillen van den zaailiiighennip nog I velen handen werlc De lage markt der priemen of stoppels I Heeft het schillen zeer vertraagtl t geen velen daglooners thans I zeer te stade komt De hoogste prijs voor de bos priemen is slechts 5 of 6 cents In andere jaren was dit gewoonlijk 10 12 en zelfs 15 c de bo Vele hennipbouwers komeii tot de overtuiging dal hun lieu nipvoorraad tot een volgend saizoen zal moeten worden opgeI legd daar het artikel onverkoopbaar schijnt Daarenboven zijn I velen hunner aan de enorme prijzen van vorige jaren gewoon P niet leziiul voor veel verlaagde prijzen te verkoopeii I De prijs der boter is in de Jaatste dagen der vorige w eek I nogmaals g estcgen voor het ned pood besteedde men ƒ 1 25 I Ka is oii randerlijk van ƒ 24 ƒ 27 de 50 ned ponden I Ammerstol 3 Maart De zalmvisschenj gestremd door I de laatst heersehende vorst is verleden week neer begonnen I en heeft niet pngunsiig gewerkt Gevangen werden 3 stuks I de prijs varieerde tusschen ƒ 1 30 a ƒ 1 45 per Vs netl S f De wei en bouwlanden liggen hier in den omtrek nog ï geheel dras zoodat de werkzaamheden daarop zeer belemmerd I worden en het aitzigt niet zoo gunstig is ids in het verleden jaar De gezondheidstoestand laat ook in deze streek nog al te nenschen over De pok epidemie maakt verscheidene slagtoffers vooral in net naburige Schooiilioven waar zij sedert eeiiigen tijd sterk heerscht Ook hie r hebben enkele gevallen plaats gehad even als iu Bergambacht maar met uitzondering van een enkel geval schijnt het hier een meer goedaardig soort te zijn Te Berkenwoude is toezegging van beroep ge geveu aan den h J de Koo candidaat bu het prov kerkb van O erijssel ADVËRTËNTIEX Iemand te dezer stede zonder zijn toedoen buiten betrekking zoekt alhier eenige nuttige bezigheid t zij copiéeriverk of iets administratiefs en beveelt zijne belangen ïijnen medeingezetenen gunstig aan Inlichtingen en adres onder letter 0 bij den uitgever dezer courant AUX AVtó M Lenoir rue de la four d Auvergne d S3 a Paris ofifreaMM les Banquiers et Cominerijants des valeurs a Vencaissement sur Paiis billets a ordre ou traites nioyennant une commission fixe de un pour cent Toute demande doit être accoinpagnée 1 du moutant de la commission en billets de banque mandal a vue sur Paris ou timbres poste ou de l dutorisatior d envoyer les valeurs contre remboursement de la beurser les valeurs après paiement Quelle que soit rimportaiice des demandes il y est satisfait immédiatemeut Jffranchir Hecouvrements sur Paris Commis ion 1 2 0 0 Gèoiengde Èèi lgtèn uDpar 4e henai v dea Jdaat fCeais 1 s Ifi jaar uiet AoxBkr ük men een spoorneg ever den btrg aaultggto Aaa de universiteit te Ikclgti telt men met iuotgnp der phfirmaceuteii die de coUegiea mogea l ywoQ u 2866 studeuten te Muuchtu lliSl Leipzig U 4Ü üreslau yi BouQ y5t ri delUtrg b37 Tubiugen S n Halie U6 Koumgsbtrgcn 454 Greifsnald 3b3 Faiburg Ó 49 Gitssen J7a Marburg 2t l Kiel 1 7 Oottmgeu 6S8 lena h2ii Wurzburg 6U4 tn Lrlaugen 47 Etn ryk engelschmau wil dne vierde aii hU eilaud Laprera ter waarde au O iU duizend l ie kouptii eu die auii janbaiJi bij L t OM nge iudL dat de held m eigeudom bezit ten j i bcheiik aaubiedtn Iu het bergacht ge gedeelte van Ijalicie heerscht hougersuood lo Pruisen heelt uieii uitgevDudtu dat de kouicg bevüLgd ia het budget vast te bUUen aU de kamer te lastig is De uiibaistingen van de £ tua neuieu nog altijd toe die an den inet sueeuvi bLjukten Burgerlijke Stand GO IDA Gfborln 2 Maart Balthazar ouders B de Joag en C C Mt=scr 3 Pu trua llei drikus Jvbanues ouders L au Waukom en M au de Pavooidl 4 Kartd Hendrik ouders k H Meuger stu eu C S ijt BüuilevMju ouders B fajoiike en E M Dür uiaii 5 Bere idje oudirs G van der Laau eu G Joostcn Johauua Jaeoba ouders J Pnuseubcig en J M van Leeuwen D rk ouders P Puit eu A de Joug OvLHLfDKN 3 Maart J M T Bik Ij J M Veldman wed W Herhus 77 j 4 C van deu Heuvt 1 31 j M Ilelouje 5 j J ul Y aii der Draaij 3 m E de Houp 3 lu L J de Botr huiévr van A C Belouje 48 j 6 C A V Lrbij la d SCHOOMIOVKN Ingeschreven van 24 Febr toten met 3 Maart lSn5 GEBOEFr Pieter Adriaan ouders P Greup en A F Ijzander ud r 04 Johanna ouders N Erkelens en H Groen JaLtiijj ouileis i hirs bergen eu H an Holten AntnoL Le i rdu wud ra A cifkei nourg pa A van OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping Men is van meening op Woer sda i den 15 Maart 1865 des voorm iags ten 10 ure te GOVÜERaK m de lierberg GOUDEUAKS ULLVAKEN te overstaan van den Notaris G J FRl UT residerende te OlUERK£MKi2 d I S £L in het openbaar te verkoopen Een in het jaar 1859 nieuW en zeer net gebouwd iugerigt tot Woonliuis en Winkel met Schuur verdere Gliimmlhie n ERF TUIN BOOMGAARD üe plant met jotft e vruLhtl u intn jl k en Builengrond lUsnifde eene daar ichi r gïlegeu Barlij VfM 1 BOUWLAND en WATERING alles sta ule en gelegen in de Oenieente GOVhERJK in den polder Ididdelblok te zumen gnut 1 Bunder 22 Roeden IS Ellen Aangeslagen in ile ïrüudbei isiiug over 18Ö5 vuor deu ongebuuiiJen eigendonj op ƒ 3 21 gfLieieiide de geuou de eigeudommen vrijdoui van grondLsten tol eu mei l et j iar IböT Te aanvaarden het UUlS en aaube hooren deu 1 Mei lt 65 en het LAND dadelijk ua de loenijzmg Xadereinformatienbij genoemden Notaris