Goudsche Courant, zondag 12 maart 1865

ADVEKTENTXSN Iemand te dezer slede zonder zijn toedoen buiten belrekking zoekt alhier eenige nuttige bezigheid t zij copiëernerk of iets administratiefs en beveelt zijne belangen zijnen medeingezelenen gunstig aan Inlichtingen en adres onüer letter O bij den uitgever dezer courant Bl iadSStf Msart De sen t is tegen den 13 maart bij eengcror p3ii De k iraer van volksvertegenwoordigers heeft fprgistï isn Tiare werkzaamheden voortgezet De miuister van tiD ncien hoeft o a overgelegd de budgetten voor de lienst van 1 5t 6 Vervolgens zijn de algemeene beseito ivvingeii voortge et van h t Oiitwerp van nel betrekkelijk de afschaffing van de beperkende bep i iiig n van den inierest Nad U deze debatten gefloten ren ging nieu over tot de behaadeliiig vau art 1 het beginsel van de vrijbeKl van geld Jdat mei eene overgroote luéerderKfid werd ftabgéöomen Weancn S Maart I de zitting van de financiële commissie van het hnis van afgevaardigden heelt liet niiiiiaterie verkhai d te volhardea bij zijne voorstellen be reSeude het Echrjppjn van posten op de begrooting van lSi 5 maar gaf tev£U3 te kennen dat de regering b t rapport der sub eüinmissie niet ceichikt achtte om in overweging genomen te worden De finL ruieie commissie besloot daarop om de onderhandelingen met dó regering ie staken Vervolgens i liet budget van oorlog be ir deld en eene veriiiiiidering van 15 ÜÜÜ ÜÜU aangenomen Eerlijn 7 laart Oostenrijks ant ioord op de depêche van ons kabinet is oïitv iiigen Onze eischen zijn niet aang nomeu Of Measdorfftpgen voor telhiigen gedaan heeft is onbekend Volgens een onzer fcladen moet het antwoord Oostenrijks regien als medetKïzirter voo behouden Daar men hier weleen weigerend p ntivcord ver iacht moet hebben is het de vraag waarom Pruisen dan zijne ci clien reeds heeft doen kennen Het antwoord daarop is dat liet vermoeden dat Pruisen de hertogdommen eenvondig zou aanliechten zoozeer veld won dat het Keener kü jtnet er belang in moest stelle zoodra mogelijk eeue definiiipve verklaring omtrent bet doel der politiek van zijn bondgenoot ie nebben ömrtenlonö GOUDA U Mairt Wij vernemen dat morgen f ondagj te Zwimmerdam zal plaats hebbtn in het kerkgebouw der hervormde gemeente des avonds ten zes ure eene uitvoering vau het zangge elschap door oefening volmaakter Het programma vermeldt 1 de feestc i te 1 Uüi liGo van J H Lnuee 2 Danklied zum Gott J Haydu 3 Psalm 133 v 3 D v Eossum Jen verzekert dat de begrafenis van H M de koninginweduv e thans vast bepaald is op 17 maarten dat de plegtigheid ie Delft zal piaat hebben Tot lid van 4e tweede kamer der sti ten generaal voorhet kiesdisirict D iokuiu is mei J5Ü vaü de 1622 uitgebrag estemmen gekozen de heer mr Philippub van jjlom In df tting dec tweede kamer van woensdag zqn dealgcmeene discus ieu over de geneeskundige wet n 1 geëindigd Zij weder bestreden door de hh Westerhoff de Poorteren V jiitgens en verdedigd door de hh van der Maesen Godefroi Idserda en den minister van binnen zaken In de zitting van de tweede kamer van donderdag isartikel 1 der wet regelende het geneeskundig staatstoezigt enz aangenomen Dij ari 2 is verworpen met 45 tegjr 17 stemmen een amendement van den he Wintgeus om de generakundige r dei te benoemen uit de geneeskundigen Hetwetsartikel tol in telling van inspecteurs eu goueeskundige radeuis onveranderd aangenomen Ia de zitting er tweede kamer van gisteren is het eersteontwerp van wet tot regeling vaa het geneeskundig s i t oe zigt enz aangenomen iin t 35 tegen 27 stemmen In de haven van Nieuwe Diep liggen thans twee schepen die door hunne buitengewone grootte en sierlijkheid van bouwde bewondering v n iedereen trekken Het is de Isis in deafgeloopjn week ea de Andrew Jackson jl zondag hier binnengskomen het eerste is ruim 20i en liet laatste 225 voetlan D Isis heeft naar men verzekert löüü ton en de Andrew Jackson 24Ü0 ton lading in bestaande meerendeeis in koffij ea suiker voor anisterdainsche rekening beide acetenhier lossen omdat de sluizen voor schepen van deze afmetingniet zija ingerigt Het zijn de grootste schepen die hier njgimmer zijn binnengekomen Omtrent het iuternationaal congres van kruidkundigenen beoefenaren van den tuinbouw dat te Amsterdam in aprilgelijktijdig met de groote tentoonstelling van landbouw zalgehouden vordeu wordt nader gemeld dat hei den 7 aprilzal bijeenkomen De deelname kost ƒ 5 De leden van t bestuurder trütnonsieiiing ei van de jury de bekroondeu eu houdersvan doorloopende kaarten zijn per se leden van t congres Destukken ia t fransch gedrukt orden aan de leden verstrekt Uit Batavia meldt men dd 28 jan Volgens brieven uit Siutang westkust van Borneo was de staat van zaken aldaar zeer verbeterd docr de onderwcping van den aanzieciyk a d aJueh stam ran Bebam Verscbeideue andere stam 1 zich dieaieöet o e racA i n waarsch jnliJk nr gfóor I voorbeeld zou wimrsunijiitnK ni g uoor Mm i VHM u wordt gehele dat S ki orden kenen van onrast voordoeu dio een t he teevurderen S optreden zullen Volgens den Java Bode ieeft kofSjaogst te wacht Na r het S J blad zonden de bevin iingen van f gt genoeiauonderzoek nopens de koffij eirituur t a f bjj zy geenguustig deHkbead zillendo u Z I s lands belang bij de uitoefenia V f J pnaren bn h i r n ln u K 1 er cultuur door de ambte stuur behartigd is Boskoop 10 Maart Be jg aüör eu verzeudeü van bootneii uaren bij het binnenlaudsoh be tegenwoordig in de kweek ci T T T i g eer is mea J k t e2ig met het inpakken eu vcTieuaaü van uootneii r tu om te kunnen gelooven w el Tn T r V planten van hie niar eld 3 t rd f f t boome en kers waar bijna den ge r tlu S jtgewLkf he yn4 r Sr Senaat het toorntmen o haar tniddeu worden V L f i sie uit feestelijkheden zal 6 elas r t aa fes it LuTu ll 7 n kleden der vereen u ntr de ffeleo pnhpi gegeven worden j vh l n a 11 o 6 e geipoeulieulTot heden p t P t kunnen stuiten den hüügen v iierstaud nog zeer belemmerd wordt zijn ue sultaten niei ongunstig Van vrijdag 3 maart tot heden wer gevangen ó stuks buiten enkele kleinen VcU 15 tot 22 1 ponden Gemiddelde prijs ƒ 1 10 per h n S Akmerfit ï n m P hier slechts twee offers f f 10 Maart Ofschoon de zalmvisscherij door erder h a Gemengde Berigteü KöJ i ig Mctor Emauuel is voor goed naar Tlortiüce verhuisd ilen verwfic tit op 3 va dit jaar een ruimen koliijoogst iKu zal te Parijs nogejn k izerne bouweu vüur 4 06 man JuJaüterie WocLsdag naiuidd ig ten a üvti is met het werk der doorgraviiig vao Hüllaüd op ziju smal t eeu begin gmiaakt a ontzetteude lospaaniag is Oui ot met eene mefjrijerheid an 10 stemmeo herkozen tot lid vac dea kerkera id te Pargs J U aeht ureo tijds is te Parijs eene telegrafische dtpcche uit Jridie aan gekomen Voor het aauotaaode groote zangersfeest ie Üresden hebben zich reeds iSUOÜ personen aangegeven Men zal weder Jransrhe troe jea naar itiico moeten zeiidea Mea verwacht eene oüstennjksche bt 2fctting in bleeawijk lu het kanton Bern wU mea een incomeiitai invotixn Üij dt regtbauk van koophaudel te Parijs zijn in Februarij lil faillissementen ingeschreven Men verwocht ia Europa een chinescbea reus nagenoeg 10 voet lang De christenen drijven te Konstantinopel eeneii bloeijeiiden slavenhaudtl zij voeren jaarlijks 10 000 circas ische meisjes uit naar Egypte In Pruisen wU meu de gymnastiek algemeen invoeren op de lagere scholtn Bij het verbranden der stearine en zeepfabriek te Elberfeld ziju drie meisjes omgekomen Het japaasche verdrag is door den Mikado bekracht gd Lincola heeft de wet bekrachtigd ter vestiging eener maihtoombooidienst tusschen San Francisco en China De hertog van Brunswijk is zoo geschrikt van dea brand dat hij abdiceren v I Bij den braad in Galata te konstantinopel op 20 febr hebben ruim honderd personen het leven verloren Na pascheu zal eene brigade van het fiaascbe bezcttingslegei uit de provincie Viterbo terug kecreu In 1SÖ4 heeft N Amerika voor 75 millioeu gulden pütrckara uitgevoerd na r Europa Ju den omtrek van Nettstai zijn door ten sneeuuval vele zware eeiiweuoude boomeu ontworteld en als riet gekiakt lu het hertogdom Nassau kan ieder le ien eü schrijven In Pruisen kunnen slechts 3 pCt der dientjtpligtigen dat niet maar in Vrankiijk ruim 27 ptt iie koning van VV urtemberg heeft 18 morgen land ter waarde van 150 000 fl geschonken ter oprigting van een zoulugischen tuin Donderdag is te Raamsdouk een huis verbrand Donderdag morgfn is te Parijs de Morny overleden Het derde evang nation zeudiugsfeest zal dit jaar te Maarsbergen geviejd worden Vergadering van den Cremeenteraad Zitting van Bingsday 7 Maart Voorzitter Mr van Bergen IJzendforn Tegenwoordig zijn al de leden iret uitzondering van den hr Westerbaan De notulen van het verhandelde in de vergadering gehouden den 3ji dezer worden gelezen en goedgekeurd Aan de orde is het voorstel van den heer Kemper ondersteund door do hh Luyten ea Prince om terug te komen op bet besluit in het vorige jaar genomen tot splitsing van de bestaande burgerschool en het doen oaden ijs geven op die school uitsluitend aan mexsjes B en W en de pi schoolcumm hebben aan den raad geadviseerd het voorstel niet aan te ner en De hr Kemper leest een uitgebreid stuk voor in t welk hij de gronden tegen de aanneming vau zijn voorstel in het midden gebrsgt tracht t wederleggen Mtt opzigt tot de ingewikkelde beschuldigiug van incoüsequentie door de pi schoolcomm tegen hem ingebragt al wu hij ia 1845 lid zijnde der schoolcomm gestemd zijn geweest tegen het geven van onderwijs te zamcn aan jongens en aan meisjes voert ZEd aan dat eene bijzondere school uitsluitend voor ratlsjes bestemd destijds zijnde opgerrgt met goedkeuring van een gezag boven de schoolcomra geplaatst en voor die scbool door B en W een reglement zijode vastgesteld t welk tot opschrift voerde reglement voor de meü esjtchool te Gouda door do schoolcomm toen de hoofdonderwijzer veiguDuiug verzocht ook jougens te oiren aannemen die vergonning verleend werd met i stemmen zynde L der hh aiL Mi ii tijd l jk wraitter Kaveïteija MedeaiWjk BieteMir en v Hiiiloopeii labtertiiu tegen Wm geiyk getsl stemsueu nitjsefc wt oor de hh de ÖjS e fcliackvMKISt Vorsjii u en t smiier tebbtside de hjr Koosebüom zich buiten stemming gehnudeu eu de vooriitter vdu ziju behsseude sliftn gibruik gemaakt ü t iet v4ir hU vau gevoelen daarin bestoud dat de tegcisteinmeude leden aan de scLookomui het regt met konden toekennen veranderiu te mogen brengen m het geb ele wezen der sAool bij ïergonuiflg van Loogei geBig bestaande terwijl de andere leden aan eere der artikelen van bet re ement vermeenden dat regt te ontleenen ZEd beweert dat niet allee Hj maar ook de andere tegenstemniendt leden Jaarvan in de notulen aantee euing verzochten iKd zegt daarbij overtuigd te zijn dat hoe men ook g teuid moge zlju geweest voor den booldouüern ijzer hij zich overtuigd liDudt dat de voorstemmende leden hadden zij een groot bezwaar gezien iii de vereemging vau onderwijs aan iongcLS en aan meisjes op eene eu dtzel de school zij oorzeker het belang au het onderwijs t wel het algemeen lelaug is boven dat vanden ho jldonderwijzer zijnde een bijzonder belang zouden gesteld bebben Ten slotte blijft ZEd de aanneming van ziju voorstel aanraden De hr Bucbuer voert hierop bet woord H zegt met te zuUen sprekenver het voorstel zelf maar alleenlijk er op te zullen wljzeu dat op eenmaal ecnomen beslnrten niet moet worden te uggekomeu dan om zeer gew gtige reden als het ware par force majeure Uat hel dau ook op zoo u grondgeweest is dat de raad vroeger heeft ingarokkeu bet besluit om de nunog bestaande burgerschool op het terrein der zoogeuaauiJe lurl kerk op teilKten Dat de geneeskundige commissie destijds aan ged suteu hare bedenkingen hebbende onderworpen over de ougezoudbeid van eene lokaliteit zoo zeer in de nabijheid der gevangenis voor veroordeelde vrouwen Jiggeude genoemde autoriteit bijden raad had aaugedrougeu op bet intiekkeu vajbet genomen be luit waaraan dan ook voldaan was zoo ais gezegd door drang van hooger gezag j De hr V tieunep verded gt het advies van de schoolcomm en mogt de afstand der school voor sommige kinderen eenig b zvvaar opleveren zegt mi dau worden weer anderen meer in de nabijheid vvoueude bevoordeeld Ue hr Kist zegt in het vorige jaar gestemd te zijn gewee t voor eeneregeling z h als de hr Kem r thans wtnschelijk aebt LiA zou gaarse geïien hebben dat zijn gevoelen destijds de bovenhand verkregen had Ibans echter zal hli tegen het voorstel zijn stim uitbreugen omdat h j van oordeel is dat op eenmaal genomen besluiten met moet wolden teinggekomen dan om redenen van hoogst o erwegenden aard die naar zijne zienswijze niet bestaan j eden het advies door de De hr V Straptcn zegt in het vorige jaar mede gunstig geste md te zijn geweest voor eene regeling zoo als de h Kemper voors elt dat hy ecUer thans er tegen zal steramen oind it hij door ziju maatsehappelijken stand van die zaken geen kennis heelt eu zieU dus overgeel aan ne geen de schoolcomm eu B eu W die het beter moeten welen e r vanz ggen De hr Lnvten bestrijdt in eene uitvoerige schoolcomm n tgebragt en aebt hetgeen zij heeft in bel midden gebragt alles wel naeeyaao zonder waarde De hr Priuee acht de afstand der school van de woonplaa s van sommige kinderen geen bezwaar ZEd zegt dat alles zal a hangen van deiniigting der school en dat h j van te voren daar met over kunnende oordeeleu zich buiten stemming zal houden j j i De hr V Gennep beantwoordt den hr Luyten hetwelk mede door den B gedaan woruï die at betreft een gedeelte van hetgeen de heer Kemper heefi gezegd in het midden hrcngt dat in hi bj de schoolcomm h de eerste plaats de vraag behandeld werd cl die eommi sie het regt had den hoofdonderwijzer der mels esschool toesteuimiug e erleenen ook jongens op zijn school toe te lateu dat die viuag zoo als de hr Kemper vermeld heelt toestemmend zijnde beanlvvooiu vervolgeus in rondvrage werd gebragt of aan den hooldoudervvijzet de verlangde vergunning zou verleeiTd worden dat naar zijue zienswijze de sebooIcomm uitgemaakt hebbende dat zij bevoegdheid bezat die verguiining te veileenen nit ae stemming over het tweede moest blijken in hoeverre de schoolcomm al dan met gestemd ss voor het geven van onderwijs aan jongens en meisjes te zaraen op eeue school en dat dezellJe leden waaronder de hr Kemper daartegen slemmeude ZEd Achtb daaruit de gezindheid van den hr Kemper voor de afscheiding heeft opgemaakt De hr Kemper daaremeseu is van mcening dat die leden waaronder hij die de eefste vraag ontKennend beai twoord hadden eu a zoo aan de schoolcomm de bevoegdheid niet toekenden het wezen der school te veranderen noodwendig hunne stem moesten uitbrengen ook tegen hetgeen in de tweede nhiats n rondvraag werd gebragt Nadat de hr Xnj ten en de hr 3 nog eenige woorden hadden gesproken wordt het voorstel vau den hr Kempei in rondvraag gebragt en verwotpen met 11 tegen 2 rtemmen zijnde die der lih Kemper en l ujteu hebbende de hr Pnnce zich buiten stemming gehouden ordt besloten wijziging te breugen m het bepaalde geta openbarescholen en het getal van vier te brengen op vijf l i Ket adres van den heel Kortenoever e s waarbij zlJ bedenkingenonder de aandacht des raads brengen tegen de plaatsing der nieuwe seuoeiop den groeneweg wordt gewezen van de hand als zijnde eantwooid duorhet straks genomen besluit Overschrijving van ƒ 10 dienst 1S64 van eene post der begrootingop die voor het huis van bewaring woidt goedgekeurd Op voorstel van de eon missie voor ie verordeningen wordt art 51 van de verordening op de brandweer v=aar eene misstelling in was geslopen gewijzigd Heden overleed onze oudste dochter ADRIANA VEEONICA COENEI A bijna 88 jaren oud P VAN GOGH H TAN GOGH HUSEN GoüDA 8 Maart 1865 Hierna gaat de vergadering over tot eene zitting met gesloten deuren TMrn rif tb er igtiCTi Qoada 9 Maiirt ïarwe J oolsche pr Uut ƒ 290 Ze Bv che per miid ƒ 8 9 Rogge Inlandsche ƒ 5 50 a ƒ 6 b mlenlatwlsche 6 a ƒ Ö 25 üerst i k f 6 UÜ Haver fi a 4 00 Boekweit Fransohe per 21UU ned iê ƒ 170 Noordbrdbautsdie 190 Duivehooueu 6 50 a 7 Heonepzaad 9 De veemarkt met geHonen aanvoer tot hooge prijzen evenwel laoeijelijk te verkoopen magere rarkens Tiug Boter ƒ 1 24 a ƒ 1 3Ü pr u S Delft 9 Maart Heden ter graanmarkt ruime aanvoer die vrij wel opruimde tegen de bestaande prij eu Tarwe ƒ 7 tiO a ƒ 8 50 Kogge ƒ 5 s0 ii ƒ G 20 Zouiergerst ƒ 4 a ƒ 4 60 Korte haver ƒ 3 iiü a ƒ 4 Lange d tiU a 3 20 Duiveboonen 7 Paardebootien ƒ 6 iroene erwten 7 a 9 Aan stads waag gewogen van 2 tot 9 Maart 12 l S en93 ltJ boter te ïaiuen 3350 u Hooiboter 59 a 6jhet vierde ƒ 1 47 a ƒ 1 7U per n b Ter markt 4bU mud aardappelen ƒ 2 a ƒ 2 0 Middelburg 9 Maart Jsieuwe tarwe gevraagd ƒ 7 50 a ƒ S üersi onveranderd in prijs Witte boonen bijna opgeruimd 15 25 Bruine d ƒ 12 50 Paardeboouen ƒ 5 75 Erwlea ƒ 7 11 Londen 6 Maart Granen En en vr tarwe stil op vorige prijzen Gerst 1 lager en üaver 6 d Aanvoer van 27 leur lot i maart 1954 qr iul en geen vr tarwe 1718 qr iul eu 16655 qr vr gerst en 385 ijr inl eu geen vr haver A m de veemarkt van heden werden aangeboden 4250 rundereu 174 kalveren lb79Ü schapen eu 37U varkens Voorbeste k Wfr u W rd 5 4 pr sleen betaald 7 Febr Boter Friesche 13ó Kamper en Zwolle 116 Groninger 90 a 94 a 24 Bosch 9ü a lUU Em leu en Le r 84 a 94 Hoistein en Kiel 124 i la6 ïersey 104 a 12U Morlaix 94 ü 96 Kaas Edam 56 a 32 G uda 48 a 54 Derby 54 a 58 Kanter 24 a 25 Amerik 50 i 2 S Alaart Granen Eng en vr tarwe op vorige prijzengehouden gerst en haver stil Aanvoer van 4 tot 7 maart 1060 qr iul en 120 qr vr tarwe 670 qr inl en 10930 qr vr gerst eu 54S0 qr inl haver 9 Maart Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd 1129 runderen 127 kalveren 4790 schapen en 200 varkens Voor beste runderen werd 5 2 voor do kalveren 5 10 voordo schapen 6 2 en voor do variveus 4 6 per steen beta ild Burgerlijke Stand GOUDA GtBOKE N 8 Maart Margrietha Pieternella ouders J C Sibbes en A C Lalebre Johan ouders E Joogkoea eu l Groeneweg i Bcrnardus ouders G den Held ca G Priua jiitiaanes ouders B trguu t en E Kooien Ilermauus Hfcüdnl uuders J 11 rvok eu W Laugi ra ir Ovr iELEDEN 5 Maart K P Reebeen W vv 6 J Kram wed J Hoeubout 63 j O E B Svveegers 8 m 7 N vau ust 10 m K Amesz 13 m 8 M van Creveld 9 w E v ii a ii Beie hnisvr van F de Jong 64 j C de Jong 92 j C van Gogb 28 j 9 C Hornis 30 j O G btaleubu g L7 J A den Os 3 j Gehuwd 8 Maart J var Gent eu C Fokkers L den Buurman en P M Hogervorst WOEKDE V van 3 tot en met 9 Maart 1865 Bevallen Maria Kip echtgenoote van Johanius lïadir J DiikJQ Vergeer echtgenoote van ïa obus de Jong z Fijgje van Dam echtg vau Coruelis Verweij d Fransina Vermaak ecbtvr van Jau Duijs d OvEELLDts Benjamin de Leeuw ruim 63 j Ane van Breukeien 3Ö j echtgenoot van Johanna de Joug Adriana ermeuien 11 m OUDEWATER Ingeschreven van den 1 tot den 7 Maart IS S Bevallen Maria Rademaker gefc van ijk z Heudriua Elisabeth Buning geb Burger d Te HUUR EEN HUIS met twee boven en drie benj 3n bahan gen Kamers alsmels dLOEuTUIXTJE eu verdere gemakken gelegen in GocDA Adres bij ENGELS in de gareaspinnerij alhier OVERLEDEK Pictcr HogPrvorst 2 m iSSl8is