Goudsche Courant, donderdag 30 maart 1865

1865 Donderdag 30 Maart Te GOUDA kïOUDSCHE COURANT zal op den 4 April 1865 des voormiddags ten 9 nre ten sterfhuize van den Hooged Gestrengen Heer P J L QUANT in leven Hoofd Ingenieur der Marine op wachtgeld in het openbaar worden verkocht een aantal Wiskundige Werken Platen Teekenlngen en Instrumenten esn Japanseh Servies van 155 stuks en verdere roerende goederen Daags te voren en met bewijs van toegang verkrijgbaar ten hmtore van den Nota is W J FOHTÜlJN DROOGLEEVER te Gouda ook drie werkdagen vroeger te bezigtigen De pnjs der Adverttntien in etu tut zei regels nut iiibignp an hu ztgel i 5U Cent o r luiken regr d aiho en 10 Cent üui 11 ï t ew one letters wurdto Vi t keud naar plaatsraimte Uitgave van A BRINKMAND Lange TUndeiceg I u 60 The London and Continental Photographic Copying Company BELAST ZICH MET HET COPIËEEN TAN ALBUM POIlTRETTE i rijs ƒ 1 80 per dozijn voor GEWONE PORTRETTEN en ƒ 2 voor VIGNETTEN De copiën worden niet zorg bewerkt netjes gemonteerd en zijn in alle opzigten aan de originelen gelijk Bij de aflevering ontvangt men tevens het Ier copiëring gegeven Poriret geheel onbeschadigd terug Bestellingen worden aangenomen te Gouda bij A BRINKMAN Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en üemePnte iocij S bij eeue hoevepiheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 jq per kan 58 cenis Jenever ï soort Moutwijn a 46 o o per kan SS s cents inl BRANDEWIJN iü jio per kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 25 Maart 1865 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 24 Maart Hoogst Gebleven koers koers S2Vl6 62V Laagste koers 9fi 1443 40V 461 8 95 looy 80 o a i SbVs 831 2 186 59Vs i Sü s 79 V 6 51 4 6S I pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 21 2 Spanje obl 21 4 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 dO 1828 29 5 d 6 serie 5 d Amst 1864 5 V Amst 1 SCO 41 2 Aand spoorw Oost Metall 5 dito dito 21 3 dO renteAmst 5 d nat 1854 5 d inzilv lS64 5 Balie Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 4015 461 88 V 186 80 403 8SV4 I86V4 59Vs SOVs 50V 20 513 52 55 1 553 543 55 25Vl6 I 253 3 5üV 55 543 4 25Vl6 Boekdrukkerij T n A BRINKMAN ADVERTENTIEN Bevallen van een zoon vrouwe A A A TAN DER MUELEN geboren EINIA VAN NACTA Eenige kennixgemmg Gouda 24 M iart IS6ö OPENBARE VERKOOPIKG van een nieuw gebouwd Luis niet Erve en Groud onder StolwIjk op zuiirdfig den 1 April Sö5 ia de herberg Het vli ge ide hart aUKur Nadere iufcraMtieu ie bekomen len kiintore v i i den Noiaris MOLKNAAR te Zidd Waddinxteen Voor de vele bewijzen van belangstelling en deel ipmiiig gedurende de ziekte en bij het üverlijiieu van on e innig gelieplc oiidf e doeliter ondervonden beluigen wij ooi namens hare zusiers onzen hartelgken d ink P VAN GOGH W TAN GOGH IIUSEN Gouda 25 Maart 1SÖ5 Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop meu ia het bijzonder attent maakt Zjn zeer nuttig in ongejteldheden derIIA G en werken heilzaam op de SPIJSVEUTERING Zj zijn uitmuntend tegende GAL SCHEUl TE in het BLOED enUITSLAG Ier HUID zij zijn Z VCHTLAXEREND en SLIJ MAFDRLI VEND Verzegelde doo en en dubbele Doozen zijnin onderstaande Depots verkrijgbaar Amsterdaiu J J Avis Droog Heiligeweg D D 321 Arnhem F Pomeijn Apoth Deventer J Muller Vtljt H W de Krnijff Gouda H P v Fraukenhuizen belde s Cravenhage J M v Renesse Boekhorsistr Leyden J T Terburgh Apolh Haarlemniersir hoek Bakkersteeg Oudshoorn C A t Hoofd Rotterdam A v d Toorn Apoth W este Schiidam D Maltha Wagenstr Tiel D v Weraieskerken Utrecht V Aliena Apoth en Droog op het Sleeuw over de Dronkerstr u 372 yoerden h Rn ij ten WAARSCHUWING Het depot lezer echte Urbanus Pillen binds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bj den Heer H P tan FRaNKENUUIZEN Dubbelde Buurt Men wordt instantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders ue Lbbanüs Fillen bereid volgens het oude en echie Recept in Dépót zijn verkrjijbaar gesteld in de hierhoren op jefjeven Steden en plaatsen dan hij de hier boren genoemde De pélhovders In elk doosje is een lullet voorzien mei de eigenhandige naamieekenin van de verv iardigers Wed Klenen Zoon Apothekers welke Handteekdiiiio zich ook bevindt op het Zegellak waanneile de Doo jes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar el op te lellen en raden hun aan wel toe te zien bij wlen men de Doosjes Pillen haalt Voor de vele blijken van deelneming wegens het Overlijden van on e Muednr Mejiifvrouw Wpu Tan DEïH geb SLIXGERLAND beUiig ik ouk namens mijne Bro ders en Zusters mjnen hartelijke dank T A ü VAN UETH Gouda Ma rt 1S6d Tegen jpTuyio Mei te huur het HUIS met TUIN sta iude idhier in de I eperslraat wijk K N 73 in welk Huis vijf Kamars Keuken Kelder en vele gemakken ïbaus nog bewoond door den Heer Mariem BurgiT Bcwaarscliool INSCHRIJVING VAN KINDEKEN voorzien van een VACCiSE Bi n lJS voor het Iweei e ki anaal 1SG5 op maauda 27 Maart s avouus van 7 tot 8 ure aan Let ScliooUoc ial SCHELTEMA voorz van ZEYLEN secr AVIS AUX BANQIERS COMMERCAJMTS M Leiioir lue de la Tour d Auvprgne d S3 a P iris ofFie ii Mil les Biiuiuiers et Commereanls des v tleurs a Vencaksement jur Parisf jiljp a ordre ou traiie inoyen I nant uue commission fixe de un pour cent Toule Jpinaii le doit ètre accoinpaguee 1 du raontani de pujurnission en billets de uanque mandat si vue sur Paris ou lïmbres po ie on de l autorisaüon d eiivoyer les valeurs eontre rembuursement de hi eoramission K le IVngageraent de rembourscr ies v iletirs après p iiement Quelle que soit i iniportance des ilemandes j y c t s iiisiait iuimédia eiueut AtTranchir Recouvrenituls sur Paris Commission 1 2 l i De TKEEEX an het j erenommeerde merk THEE o o G S T zijn alli ir t ieponeerd en in p ikken van 5 2 o en I ons te bekomen bij H J KABEL Banketlakktr Odstliaven Zeer fijn en geiinj l ü ii 2 50 zeer goed SO a f I Zter goed en geurig 1 tt 1 30 Vrij goed 60 a 80 cents l z i Coinanl verschijnt des Donderdaars eti Zondags In de Stad grschied Je uitgave des avonds Ie voren öc prijs pi r drie lua ttidtn is i 1 ratico p post f2 J 7i De in end r gder Adverteulien k iu geschieden totde morgens ten 1 are K E N I S G E V I G BURGEMEESTER en WETl lüIlERS van GOUDA brengen ter kejinis van de l iHtveieneii dit door den Heer Commissaris dks Konings in de Provincie Zuid llol and injrezc iden ijnde een i edrukt Etemp iar van Ie dt r liEEiiF NGEnEPUTEF RDE SïiTE S der Pr vincie Z oWaarf ge irresleerdelijsi der bevoegd erkende beoefeiniren van de under ctieidenejtukken van geneeskunst in meer genoem le Provincie voor hetjartr 1865 die lijst van heden af ter Sreret irie dezer gemeenteter inïage van Je Inge eitnen ïal liggen Couda den 28 Maart 1865 BuKGEMEESTEK en AVetuuuders voornoemd De Secretaris De Burgemeester ijROOGLEEVER FORTÜIJN v BERGEX IJZEXDOORN öuttenlauïï London 27 Maart V in goederhand veiiieemt men dat de regering thans positief besloten heeft om het parlement tegen julij te ontbinden Aanvankelijk beston l het voornemen ora dit tot het volgende j i ir uit Ie stellen omdat het alsdan van zelf volgens de constiiuiie moet oiilbonileii worden doch de aanhangers van het guaverneinenl hebben lord P dmerston overgehaald ora het bestaan van het legenu üordig parlement te verkorten ten einde aan de oppü itie den tijd en de geii gen ieid te benemen voor eene behoorlijke organisatie h ircr p rtij tegen den verkiezingstrijd De h higs vleijcn zich met het voornii igt dat hunne p irtij aan hel roer zal blijven De Ciinnla is uit N e Yürk aangekomen met beriglin du 16 de er des avon Is Het beritrt dat F Lvetïeville door Shermm is bezet heeft zich ten volle bevestit t hij ireKt mei zijn leger noordu i iri op Shofield beeft Kinï slon met zijne magt ceücenpeei d Shei idan heeft de spoorueg commniiicilie naiiij Lynchburg ge spi l afgesneden Naar men verzekert staat Shernl in op 2U nijlrii v m Riehm nufl Men verwacht tiat laatsigemelde stad zal worden oniruimd en dat de heer D ivis eene eer geiviu iigc me Ie eeling aan het emigres d doen dewijl de veriligins daarv ni 200 zeer wordt nitgesleld Vr j zeker wordt het ge icht dat ae minister van financiën der noordelijke staten de coupon der 6 2 1 bonds welke met mei vervali reeds voor dien termijn zal betalen Het huis der gemeenten heeft met 275 tegen 40 stemmen de gevraagde som van 50 000 p st toegestaan als eerstebijdrage tot het verbeteren der venledigingsniidileleïi van Canada Men ontveinst zich in Engeland hel gewigiige van datbesluit niet door den Ti ies en andere dagbladen was aan hetparlement voorgehouden dat het een klein begin van eene groote T f Z 7i ï de or to afA ri At n JduPn p r fllV Flur n gewis tot belangrijke opofferingen van geld en iigtelijk tot opoffering van bloed en van welvaart zou leiden Evenwel heeft het beginsel om ile beirekKing met de koloniën in stand ie houden 700 lang de koloniën zelve daartoe ge iml zijn de bovenhand behouden en dit is van te meer geuigi dewijl het thans eene kolonie betreft die geene rcfrislreeksche en weinig zijdelingsche voordeelen voor het moederland oplevert die naar het oordeel van deskuniligen bezwaarlijk legen eei en aanval van de landzijde Ie veitledigen is en wier be it Eiifieiauii in gevaar van eenen oorlog met de ven enigile stalen breiijrt Het lilijkt nu dat die weinige staats en volkshuishoii lkiiiidi pn welke aan Kngeland raden zijne over eesche be iltinjren Ie laten v iren Inj de reffering en bij de publieke opinie geeneii bijval vinden De ministers hebben getracht het gewigt v m hei besluit om Canada in staat v n tegenweer Ie sUllen eenigerinaie Ie verminderen Zij hebben bij dt discussie herhaaldelijk verkl iard dat zij geene gronden zagen om eeueu aanval van de zijde der vereenigde staten te verwachien maar dat de e in de laatste j ireu eene miliuiire mogendheid waren geworden en dat het alzoü nu naar een overal aangenomen voorschrili der voor igtii licid pligt ï oor hui lie naburen was zich in Il trutoLTieti be lorven t de rouveri euienien ra i ir om Lit ZIJ niet pi ie is lis UI lens hl d jne n e dt leun r zoo wor Parijs 7 iet er De paus heeft onhiiigs een brief geschreven aan schop Van O le ins omtrent de fiekende cjiiveiitit i Die brief ia ihans bek iid geworden en Is de uitiug van hei gevoelen des p iiisen n ef v m l t De h vader zegt daarin o a d il het l ein lor i dat de bi j Chop van Orients de a inai iiiiri i rcii e de tot onibinding leidende eii boo e li n de ii g liclit gesteld v m hen aan wie volgens de ue 15 Sept de bescherming il wor len loe ertr i schol v m den buit en v m de heiliirhei l zjner i inperj 1 is Brieven uit Egypte houLleii in d it de yi Egypte geheel onderdrukt is Het hoofd van ter dood geliragt Het berigt voorkomende in de Temp = bef ffenle eeaconflict lussclien de porie en deii fr inschen gezai t te K mstantiuopel is ten eei eniu ial onjuist even als ook het berigt d tdie ge int uit Konslantinopel zou venrokken zijn Ej de dgf ee e teat0 n3 e iiig van 67 zal eene gaanderij worden gevoegd waarin werklieden uil i l oorden der wereld uilgenoodigd zullen wunlen te komen wer vcn aan de iieialen die liuiu e respe iive landen opleveren De kosicii v m den bouw van de nieu ie eem rkt welkete Petite Viile le zil worden i i geli ir 1 i ii bcL r o ip 7 + 7 fr Hel gfboiiw zal bijna gidn p1 uit ij t r wor leii nj g r 1 r keii De kosten voor ij erweik alleen zijn ger i inid op 4 iiiil i jen fr Volgens bj oiul re berillen is dl plaIcn luor lieer de LrI6 mi irt V m Koiisi iniinopel wa rhij icli iievoiid om liiiU te lepelen der seh i le oos eiiiiiL voor de i i ii hein aan Ejiyjiie leniggegeveii verMukkeii ten einde lereii woordig Ie zijii b j de in jding m den walerv e di de beide zeeiai verUii d ilij kl i ijji o er Ie nieuwe kiiiper jeii door middel v ni wcike de briische diplomatie de doorgraving tracht te belenen Wesnen 25 M mrt Men verneemt v n eene goe l onderrigte z ijde dat het de bauoversclie regering is die het