Goudsche Courant, donderdag 27 april 1865

bragt en gelijk we in onze vorige berigteu deden vermoeden zullen de meeste vnichtboomen uitnemend bloeijen en zetten Met betrekking tot de wei en hooilanden is het niet mindei gunstig gesteld Al het vee is reeds in de weide en het graa voldoende voorhanden Algemeen zoude eene regenvlaag hoogst welkom zijn vooral met het oog op den te zaaijen hennip Docr de gunstige opkomst der vroege aardappelen dalen de prijzen der oude meer eu meer Indien het weder naar e enledigbeid zóó blijft zullen er zeer zelden zoo vroeg nieuwe aardappelen voorhanden zijn Deventer 23 Aprll De werkzaamheden aan de lijn Deventer Ziitpheu zijn zoo goed als voltooid met die der lijn Deventer Zwolle is het werk aangevangen eu wordt met kracht voortgezet Men spreekt reeds van het openen der geheele lijn tegen I augustus a s t welk evenwel nog onzeker is Maandag a s zal in de groote kerk concert gegeven worden met medewerking van de voornaamste dilettanten eu zangvereenigingen dezer stad ten voordeele van de nagelaten weiuwen en kinderen der verongelukte vissohers van Middelharnis een bewijs dat men ook hier gaarne deelt in het ongeluk van anderen Apeldoorn 23 April De vele nieuwsbladen welke voor eenige weken met veel ophef die winterregelen anno 1667 mededeelden om er een ieder volgens zijne eigene goedvinding zooveel mogelijk allerlei ongunstige gevolgen uit Ie laten afleiden hebben hier op t puut van weervoorspelliugen hun crediet geheel verloren Het schooije weder van de laatste dagen heeft alom alles in t leven geroepen Lente is er dit jaar niet geweest De oudste meuschen heugen zich niet een zoo warm voorjaar beleefd te hebben Het jonge gras is al meer aanwezig dan gepasseerde jaar in t midden der meimaand Ook de rogge laat niets te wenschen over Het aanbouwen van nieuwe woningen gast maar geregeld voort t geheel neemt voortdurend in omvang en fraaiheid toe Handel en bedrijvigheid worden met eiken dag grooter en daarom kan ja mag men aan dit sc ioone geldersche dorp geen toenemende welvaart ontzeggen De anti revolutionaire parlij moge meenen dat zij en zij alleen w t regt en billijk is voorstaat haar gedragslijn jegenshare leden strookt weimg met deze aanmatiging Daarvan geven deze dagen een doorslaand bewijs Bij de verkiezingenvoor de staten generaal die in den loop der laatste maandenplaats grepen werd door haar de baron O van WassenearCatwijk de neef des heeren Groen van Priuslerer steeds opdeu voorgrond gesteld Iu Friesland in Zeeland en waarmaar vacaturen waren werd hij aanbevolen zoodat hem nietten onregte de naam van eeuw ige kandidaat gegeven werd De aanbeveliugen van zijnen persoon en van zijne bekwaamheden waren pompeus het scheeu dat geen ander als hij debelangen des vacterlands zou kunnen bevorderen Nu ontstaater eene vacature door het bedanken van den heer Groen zelvenen in plaats van den eeuwigen candidaat wordt de heer vanZuijlen door den aftredendeu oom des barons op den voorgrondgesteld Zou het zijn omdat een graaf nog beter is dan eenbaron Zou het zijn omdat de laatste voor de r u vacerendezetel minder geschikt is Maar welk eene inconsequentie dan daar men steeds beweert dat de rigtiiig en de bekwaamhedenniet de geboorte moeten beslissen Welk eene verloochening van alles wat omtrent den baron met zijne locale kennis verzekerd is daar men nu een te Berlijn wonend gezant wilkiezen En welk eene stof tot nadenken geeft daarenbovendeze verandering in de kandidaatskeuze Waar men vroegerden baron op den voorgrond stelde was maar weinig verwachting dat men slagen zou Nu een district kiezen moet waarinzoo vele elementen zich steeds vereenigden om den antirevo lationairen kandidi at te kiezen waar dus eene vrij gegrondekans bestaat dat de partij van den heer Groen zal zegevieren laat men den uitnemejidcn varen om eeiieu andereu er in tekruijeu Was het dan el regt gemeend met den baron Moesthij slechts de pop zijn waarmede men speelde zoolang er vanverkiezing geene ernstige s pi ike was De baron mag er weleens over nadenken welk eene rol rnen hem laat vervullen Deantirevolutionairen mogen er wel bedachtzaamheid uit leeren eneen ieder make voor zich de ge olgtrekking wat men van deaanbevelingen van de gemoedelijkheid van bet begrip van regten billijkheid bij de partij denken moet Ooess Cour Een Otter in t bolwerk Na de wijze lielleiei voer na Mariemont Wel hoe is Otjes hart zoo groen Wel hoe is Oijes hart zoo groen Dat hij zoo ijvert en sermoent De drommel hale I Om plaats op t bankje is t te doen Hij scheldt op t liberale Ongs Otje is gien stommen bont Ongs Otje is gien stommen hont Hij wqekert met zijns meesters pong De drommel ale Hij spoelt zich fluks den breeden mond Eu scheldt op t liberale Zijn teem n klinkt tot Dockum toe Zijn teemen klinkt tot Domburg toe Vreest men zijn taal ook als de roe De drommel hale Hij maakt het alle kiezers moê Hij scheldt op t liberale Het dotnine volkje loop hem na Het domme volkjen loopt hem na En zegt bij t kiezen Otje Ja De drommel hale Want kreeg je m niet t was zond en scha Zoo vloekt hij t liberale Maar als jij gaat naar t kiezershuis Maar als jij gaat naar t kiezershuis Laat toch den dommen Otter thuis De drom hale Al is hij Groent eef incluis Hij spuwt op t liuerale Ongs Otje straft dat met Gods woord Ongs Oije straft dat met Gods woord En al de dommen zeggen t voort De drommel hale Kom Oije schrei nu dat men t hoort Schrei over t liberale is t menschen of is t wonderiverk Is t meuschen of is t wonderwerk Zeg zijn de krachten jou te sterk Van t heidensch liberale Mogl Smout nog op den preekstoel staan Kon Smout eens weer it t graf opstaan Hoe zou er dan de hagel slaau De drommel hale I Ze zijn van Oije niet gediend Die schcimsche liberalen Hekeldichten nagedoedeld door Pleun Fr Cour Vondel Bevallen van een Zoon G B GABRY geliefde Echtgeuoote van C LUNENBURG Algemeene Kenniagtving GouDv 25 April 1S65 Gouda 24 April lSd5 Heden overleed ons geliefd eenig dochtertje DIRKJE BASTIANA in den aanvalligen leeftijd van 14 maanden L DE GBOOT J G DE GROOT BOEE Heden overleed tot diepe droefheid van al hare betrekkingen mijne geliefde echtgenoote RACHEL MONASCH in den ouderdom van 51 jaren mij nalatende even kinderen J M VA N MINDEN Gouda 26 April 1864 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met nbegrip van Rijks en Gemeente accijns iij eene hoeveelheid van minstens tien kan i contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 io o per kan 60 2 cents Jenever i soort Moutwijn a 467 o per kan 59 cents i BRANDEWIJN 467 0 o o per kan IS o cents Meerdere of mindere sterkte ar evenredigheid Goi DA 25 Anril 1865 nadat degj atvarst geraimen tijd te Scheveniuger had vertoefd tot herstel zijner gezondheid en de badkuiir een zeer gunstigen invloed op den prins scheen uitgeoefend te hebben De oudste broeder van den overledene ihaus erfgenaam van den troon is de grootvorst Alexander Alexandrowilch geboren 10 maart 26 febnianj lS 15 Dingsdag is te s Gravenhage in de gricksche kapel eeneplegtige lijkmis gehouden ter eere van deu overleden russischen grootvorst De tweede kamer is thans bepaaldelijk bijeengeroepen tot hervatting barer werkzaamheden tegen dingsdag 2 mei des namiddags ten 2 ure In eene te Arnhem gehouden algemeene kiezersvergadenug is tot kandidaat geko en voor de verkiezing van een lidder tweede kamer op 2 ilei a s ter vervanging van den heermr Groen van Prinsterer de heer mr C F Henny lid vanhet prov geregtshof iu Gelderland van de prov staten in datgewest en van den gemeenteraad v ia Arnhetn Men schrijlt uit Almkeik dd 23 april De afgdoopenweek heeft in vl s veel handel in het Und van Alteiia opgehouden De prij en liepen van 30 ot 42 stuivers In zaadis hoegenaamd geen handel men noteert echter 75 stuivers Het hooilaud Hordt tegen hooge prijzen gepacht en weilandvoor ƒ 80 per bunder gehuurd Te s Gravenhage is eene nederlandsche maatschappij opgerigt tot iiereiiling van den turf tot verwarming en verlichting naar het stelsel van graaf de Lara De representant dier maatschappij de heer A A van Brussel heeft het heilzame vandit stelsel inzonderheid ook voor de nederlandsche nijverheid doen uil komen men weet dat het in t afgeloopen jaar doorproeven hier te lantle genomen door ingenieurs van den waterstaat en oPicieren der genie allezins deugdelijk is bevonden Naar men verneemt bestaat het voornemen om de uniformen van de onderscheidene wapens van htt leger te veranderen Beeds worden er modellen vervaardigd die aan debeslissing des konings zullen worden onderworpen Het doeldier verandering zou zi in bevordering vau gemakkelijkheid entevens van sierlijkheid van kleciüug In Frar krijk is een eerste stap gedaan om de spoorwegen regtsireeks dienstbaar te maken aan den landbouw Aan den prefect van het departement van den nederrijn is een prachtig stuk zilverwerk ten geschenke gegeven met het opschrift Schepping der bnun spoori eseii Aan den heer Ailgncret de dankbare bevolking En waarlijk de landbouwenda bevolking van den Elzas heeft wel redeu van dankbaarheid want door oe zorgen van dien prefect jMignoret is de eerste maze van het net van goedkoope e cnsporige spoorwegen lot stand gekomen dat de dorpen van den Elzas onderling en met de groote spoorwegen en kanalen vereenigen zal Gelijk de tegenwoordige spoorwegen de heerbanen vervangen zoo zullen met der tijd de e kleine goedkoope negen deels zelfs paarüenbanen He buunwegen vervangen en t mogelijk maken dat de buurtschappen hare waggons laden en naar de wereldmarkt opzenden en die met mest of veevoeder gevuld uit de groote sleden terug ontvangen Door de gemeeute raiddelen en bijdragen van bijzondere per ïOnen is tieze eerste buurt spoorweg iu den Elzas bekostigd en heeft 62 000 tot 65 000 gulden de mijl of 3 11 000 tot 357 000 gulden liet uur gaans gekost In het deparleaient Pas de Calais wordt insgelijks een buurtspoorweg van 150 mijlen lengte ontworpen dien men meent voor 30 000 gulden de mijl of 165 000 gulden het uur gaans Ic zullen tol stand brengen Wanneer de staatsspoorwegen in Nederland voleindigd zullen ziJE of beter nog terwijl men bezig is om deze te maken dienen wij ook te beginnen aan zulke buurt spoorwegen om het platte land zoowel raet de gewone spoorwegen als met onze uitmuntende waterwegen in verbinding te stellen Er heeft zich te Loudpii een comité gevormd tot oprigting eener tiiigelireiJe verecnigiug ten doel hebbende om in P ilestiua alle mogeljke nasporingen en onderzoekingen in het werk te stelen die maar eenigziiis van dienst kunnen zijn tot het verkr jgen van nadere ophelderingen omtrent den bijbel Die oiider oekiiigen zullen zich niet enkel bepalen tot het gebied der oudheidkun le maa ook tot dat der cultuur der geologie der flora der meteorologie des heiligen lauds eu al wat overigens maar eenigziiis uit een wetenschappelijk oogpunt voor de zaak als iiiitti fc in worden beschouwd GorinChem 2 1 Airil De zeldzame groeikrachl waarmede alle üHuu en in de twee laatst verioopene weken zich ontwikkelden ia zóó groot dat daardoor de meeste booraen en veldvruchteu het voorkomen hebben als waren wij reeds in de maiud mei De vroede aardappelen staan uitmuntend schoon boven den grond Ook de late soorten komen reeds ferm voor den dag en van de steenvruchten zijn de meesten gezet Geene de minste nachtvorst heeft aan den bloei cenige schade toege Gemengde Berigten Ill Zwitserland is eene maatschappij gdorrad om reodipren te accHmateren Men begroot het aantal Pok n door de Russen naar Siberië gezoiideii op 200 000 De inschrijving tea behoeve der familie Proudhou heeft opgtljragt 43 000 frs Te Parijs heeft men de üutdeklcjiig gedaan om eten zonder vuur te koken Ue engulsche ijzcrfa brie ken zijn na bijna allen wedt r in werking Op het Burgerlijke Stand GOUD A GtBOHEN 22 April Aafje Gerardiua ouders A D Vermaat en G Zonne Autbonius Chrisi aau ouders P W Oustenk en J F Heorici Auua Calhariiia Maria ouders J b d dtr Moot en M S van Vtizen Dirk Jacobus ouders Y Valke eu H an Uijk Arie ouders AV P van Hoornen J Ze erboo a 3 Izak ouders J Nicuttenhnizen eu M van Leeuwen Johannes ouders P vau Dam u A Oudshoorn 24 Christiua Maria ouders il C Dongers eu J M Keulen Geertrui Maria ouders D van Dam eu L Xergunst 25 Geertruida Maria ouders D A Pousioen lu A Siliooudervvoerd Theodorus Coiuelis oudiTs C Lunenburg en G JJ Gul rij Ovt iiLiüh 21 April G Joostcn huisvr au IJ E au ViJmcCJ 30 j 22 J H Kelder 10 w J P K bju 11 w Si J T Puijk 15 j 25 C M van Reede 7 m ADVERTENTIEN Dcpói van Brood De oudergeteekeude heeft de eer te berigten dat hij alhier heeft geopend een Depot van Utrechtsch Brood tegen de navolgLude zeer billijk gestelde prij en Elju mttebrood a 22 c het Ned Fijtt Tancebrood a 18 c Grof Tarti ebrood it 14 c tt Zuiver Sooi d Bralayitsck machinaal Roagebrood k 20 c de 2 Nci Zoet machinaal Roggebrood a 22 c n Zoet Roggebrood met Krenten a 12 c het Ned E P van DONGEN Korte Groenendaa Wijk I fi S NB Het brood zal aan de huizen der ingezelenen aangeboden HEDBELIAKER Een Meubelmaker werk begeerende kan onmiddellijk geplaatst worden bij L J LUNENBURG MeuheJmaker Westhaven B 187 Openbake Vhijwill ge Vekkooping te STOLWIJk Op Woevsdag den 3 Mei 1865 des voormiddags ten 9 ure zuUeii ten huize van JOH SCHEER op de Noordzijde van Benedenhetd u 189 onder Stolwijk in het openbaar worden verkocht 9 KOEIJEN die gekalfd hebben of op t kalven staan 2 VAARZEN die gekalfd hebben of op t kalven staan 1 VAARKOE 3 PINKEN 1 KUISCH KALE 3 VARKENS I GEIT en eene partij HOOI OPENBARE VERHURING van VIJF PERCEELEN WEILAND gelegen a in den Noordelijken l iars eg in den Zuidpla jiolcler onder ZuidU ad dii rveeii en Broei op Woei sdag den 3 Mei SiJ5 des middags ten li ure in het H i dhuis van Xoord U addiiixceen aan het Durp Nadere iiifurtnatieu zijn te verkrijgen ten kanlire van deu Notaris MOLENAAR te Znid fFaddiiLvreen Voorts 1 IJsslede en toebehooren 2 Schouwen 1 Kruiwagen 1 Heunipbraak 1 Hennipegge en eene partij Horden Brugboomen Slieter Palen Brandhout en Takkebossen enz Wijders eene partij MEUBELEN HUISRAAD Bedden en toebehooren Koper IJzer Blik Glas en Aardewerk BOUWes MELKGEREEDSCHAPPEN en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden Nadere inforroatien zijn te bekomen ten Kantore van deu Notaris G J SPRUYT te OUDERKERK aid LJSSEZ