Goudsche Courant, zondag 30 april 1865

Bevallen van een Zoon G B GABRY geliefde Echtgenoote van C LUNENBURG Algemeene Kenimgeti ng Gouda 3d April 1865 De Tentoonstelling der voorwerpen bestemd voor de LOTERIJ ten behoeve der Vereeniging HULPBETOON enz zal plaats hebben op Donderdag i Mei van elf tot vier uren ten huize van Mejufvrouw HOFFM N en c pengesteld zijn voor allen die door het nemen van loten of het inzenden van prijzen tot genoemde loterij hebben medegewerkt De Commissie der Loterij Namens dezelve H HOFFMAN pleegd aanvankelijk bestond daartoe het plan Men verhaalt éti ik aoordenaren het voornemen hadden opgevat cin ooik den mioistïr Stanton van het leven te beroovcn De beide fflJMoeders Booth ziju gearresteerd fi Z 27 April Volgens berigten uit New York dd 15 dezer des avonds zijn de wonden aan den minister Seward toegebfagt niet gevaarlijk De moordenaren zijn niet gearresteerd ïfe heer Hunter is benoemd tot plaatsvervanger van den heer Seward gedurende diens ziekte De heer Johnson de opvolger van den vermoorden president Lincoln heeft geenerlei wijziging in het kabinet gebragt De notering van het goud agio ontbreekt Naar men verneemt heeft de amerikaansche gezant alhieraan graaf Bussell gevraagd of het britsch gouvernement geneigdwas om de erkenning der zuidelijken als oorlogvoerende partijte doen ophouden WMarop de minister moet geantwoord hebben dat die kwestie in deu geheimen raad zoowel als in den ministerraad bediscussieerd en dat zij ook bij het lagerhuis terbehandeling gegeven zou worden maar dat hij overigens opdit oogenblik geen positief antwoord er op kou geven De heer Johnson vice president der unie die thans doorden dood van den lieer Lincoln de functie van presidentwaarneemt is van even geringe afkomst als dé heer Lincolnwas Voordat hij geroepen werd zich met de openbare aangelegenheden zijns lands te beraoeijen had hij te worstelen metde armoede en zijne onwetenheid Op twiutigjarigen leeftijdwas hij kleermakersknecht en kon hij nog niet lezen Laterwerd hij in Tennessee tot lid der vietgevevende mr gt van dienstaat en vervolgens tot afgevaardigde gekozen bij het congreste ashington naar hij alles behalve uitblonk wegens zijneongemanierde en ruwe taal Tijdens de opstand in het zuidenuitbarstte had hij zitting in den senaat Toen hij op dat tijdperk door de netgeveude raagt van den staat Tennessee uitWashington teruggeroepen werd aarzelde hij geen oogenblikzich tegfn de aticheiding van het zuiden te verklaren Hijnam moedig aan de parlementaire worsteling deel en trachtte doorzijn noord zijne medeburgers lot de unie terug te brengen Gedurenile de i jaren dat de oorlog geduurd heeft was zijuleren onophoudelijk in gevaar eu het is vooal aan zijne moedige pogingen te danken dat Tennessee bevredigd werd eu totde unie terugkeerde Uit New York wordt gemeld dat de generaal Grant denraad moet gegeven hebbeu de uitgaven voor het leger dagelijks met een millioen te verminderen De minister van oorloghad intusschen bereids aangekondigd dat hij belangrijke bezuinigingen bij ziju departement zal invoeren De heer Jeiferson Davis heeft den 6 dezer dus vóór dat de kapitulaiie van Lee s leger plaats had eene proclamatie uitgevaardigd waarin hij verklaarde den oorlog te zullen voortzetten Hij had toen Richmond reeds ontruimd De zuidelijke slaat Tennessee heeft het amendement op de constitutie goedgekeurd waarbij de afschaffing der slavernij bevolen wordt Dit is de twintigste staat der voormalige unie die zich met het votum van de vertegenwoordiging te Washington vereenigd heeft Door den heer Gladstone is in het lagerhuis eenoverzigt gegeven van den staat der financiën des lauds Deuitgaven in het dienstjaar 1865 66 zijn geraamd op X 66 139 000 en de inkomsten op £ 70 170 000 gevendeaboo een batig slot van £ 4 031 000 Het land verheugtïich in een bijzonderen bloei wordende de handel meer enmeer uitgebreid terwyl die met Frankrijk steeds toenemendeis In 1 S64 bedroeg die toeneming nagenoeg 90 pCt Parijs 27 April De Jloniteur meldt dat de jongste berigten uit Home reden geven om te gelooven dat de onderhandelingen tusschen den kardinaal Antonelli en den heer Vegezzi gevoerd om de moeijelijkheden betreffende de installatie der bisschoppen uit deu weg te ruimen eene gunstige wending hebben genomen Bdllijn 27 April In de bijeenkomst der commissie voor de zaken der marine heeft de heer v Bismarck onder anderea gezegd Ik hoop dat wij er in zullen slagen de haven van Kiel voor de pruisische vloot en eventueel ook voor de duiiBche vloot te verkrijgen Deze laatste moet ontstaau uit de pruisische vloot met de inlijving daarbij van de marilieme magt van andere uoord duitsche staten Ik nensch in het belang des laads dat de landdag zegge Kiel moet verkregen worden Het is mijn voornemen dat het verkrggen der haven van Kiel de gromlslag moet uitmaken v n eike overeenkomst De regering verlangt de streek van Holtenau tot Friedrichsort en de d iartezenover gelegen plaatsen Op de vraag of het plan eventueel door dwang zal worden ten uitvoer gelegd kau de regering met het oog op bi itenlaudsche mogendheden geen antwoord geven Turijn 25 April In de kamer van afgevaardigden heeft de heer Toscanelli gesproken tegen de opheffing der geestelijke qprporatien De heer Buoncompagni verdedigde het ontweri maar verlangde eenige exoeptien Later is de discossie voon gezet over de financiële ontwerpen Het artikel betreffende d leeuing van 425 millioen is aangenomen met 152 tegen 48 stemmen Daarna is het geheele ontwerp aangenomen met 163 tegen 47 stemipen 28 êmmnianh GOUDA 29 April Men verneemt dat morgen zondag namiddag ten half een ure muziekuitvoering van het garnizoen zal plaats hebben iu het park bij de stoommachine In eene deze week alhier gehouden vergadering der kiesvereeniging de Grondwet is als kandidaat gesteld voor de provinciale staten de heer mr A A van Bergen IJzendoom en wel ter vervanging van den heer Boellaard wiens treurige toestand weinig hoop op herstel van zijne gezondheid geeft Het behoeft niet gezegd te worden dat dit eene goede keuze is en wij mogten ons vleijen met de zekerheid eener goede uitkomst indien herhaalde ondervinding het bewijs niet had geleverd dat velen in ons district gehoor geven aan de inblazingen eener hatelijke partijzucht Dit is vooral het geval als men kiezen moet tusschen twee vreemde rain bekende personen hier intusschfn kennen allea den gestelden kandidaat ten aanzien van wiens regtschapeuheid en bekwaamheid niemand in het onzekere verkeert De kiezers mogen zich dan nu geluk wenscheUj dat zij hunne stem kunnen uitbrengen op den man die aller achting waardig ons district op eene eervolle wijze zal vertegenwoordigen Niemand meene echter dat hij daarmede eene dienst bewijst want hoe eervol de betrekking moge zijn en hoe partijzucht zich verlage om anderen aan te bevelen hij die uit zuiver beginsel den last op zicH laadt en getrouw zijn pligt volbrengt heeft onbetwistbaar regt op de dankbare erkentenis zijner medeburgers Daarom keureu wij in gevallen als het tegenwoordige elke aanbeveling als overbodig eu ongepast af in het zeker vertrouwen dat geen kiezer die zich laat ben egen om zijne stem te geven aan eenige onbekende grootheid zich zelven zal kunnen ontveinzen dat hij willens verkeerd handelde Een der geabonneerden van de N Utr Courant betwijfelt de waarheid van het berigt der vermoording van Lincoln omdat hij wel niet op goeden vrijdag den schouwburg zal bezocht hebben Wij weten dat in Noord Amerika b v te Philadelphia het schrijven van een brief op zondag met eene boete van ƒ 25 gestraft wordt maar die kleingeestige naanwgezetheid bepaalt zich uitsluitend bij de viering van den sabbath zondag en strekt zich niet uit tot andere feestdagen gelijk deze zelfde overtuiging bij onze joodsche christenen heerscht Z M heeft eervol ontslagen op zijn verzoek mr C v Vollenhoven als burgemeester van Moordrecht met dankbetuiging voor de langdurige goede diensten in die betrekkingbewezen Men schrijft uit Haarlem Naar men verneemt heeft deheer H C Rogge docent aan het gymnasium to Leyden inde raadsvergadering onzer gemeente van 12 dezer benoemd totleeraar aan de hoogere burgerschool alhier in de geschiedenisen aardrijkskunde voor het beroep te dezer stede bedankt Berigten van Batavia dd 15 maart aan de Java Bodeontleend deelen het volgende mede Van den archipel valt ditmaal niet veel wetenswaardigs te melden Aardbevingen in de Molukken Zware regens hier en daar afgewisseld door adeelige droogten Het schijnt dat de moessons in de laatste jaren zich niet meer onder het dwangjuk barer beginselen willen buigen De tijd zal leeren in hoever zulks voor dan wel nadeelig voor de gewassen zijn zal Borneo maakt thans minder een onderwerp van bezorgdheid uit dan eenige maanden geleden Het schijnt dat de onlusten daar kwijnende ziju De onderwerping van eenige opstandelingen schijnt vrij goede vruchten te dragen waarbij men echter niet vergeten mag dat onze troepen eene hoogst vredelievende houding aannemen Op Palenibang zegt men zouden de afstammelingen v n den laalsten sultan die onlangs uit hunne ballingschap te Ternate zijn teruggekeerd voornemens geweest zijn op konings verjaardag ongeregeldheden te plegen Dat gerucht vereischt echter iu hooge mate nadere bevestiging In elk geval schijnt de zaak van weinig beteekeneuden aard te ziju geweest Op Java is de rus ongestoord gebleven De samarangsche kooplieden zijn teruggekomen op eene oude grief De verbetering der gemeenschap tus3ch n stad en reede scheen wel siirte jawn door de regering overpeinsd doch noch btjjoedijke roorzorgen aoch eindmaatregelen genomen te wor gl IJÜt to vcrbeterea dier gemeenschap hand aan hand pMt g w met den aanleg van den spoorweg naar de vorstenlandea hebo ft w l geen betoog De handel te Samarang heeft JU krachtig op voorziening aangedrongen en de minister zal liopeu wij dit adres met de daad beantwoorden Ook de aanleg van een drijvend dok te Batavia is weder jet sprake gebragt en er zou eene lijst worden rondgezonden om bijdragen te verkiijgen strekkende tot goedmaking der iosten van eene commissie van deskundigen die de zaak nader loude onderzoeken Wat wij van die lijst gezien hebben toont Met niet aan dat de belangstelling der batavisohe kooplieden eevenredigd is aan het gewigt van deze aangelegenheid De javasche bank gaat ten deele eene hervorming te gemoet Pe reeds vroeger voorgeslelde veranderingen in het octrooi zijp gevolgd door een oorstel van sommige aandeelhouders tot regeling der wijze waarop de belangen der bank voortaan op rgaderingen zouden worden in behandeling gebragt GEMENGDE BERIGTEN Het hoofdstation vau dea centraal s Oorneg zal verplaatst wordto van ïwoUe naar Kampen De pans heeft een hrïef geschreven aan den koBiDg van Sardinië Te Madrid houdt de oppositie schutgevaarte tegea bet ministerie De onderkoning van Egypte zal Europa i iict bezoeken offldat zijne sterrekijkers hem de reis 0D raden Jefferson Davis wordt te Pnrtjs gewacht De stad Pöchlarn ïs grootendeids door braad vernield Üe 30 000 rijtuiginakers te Parijs hebben het werk gestaakt en ïiscbeu 40 pet verhooging van loon Te Meuwe Pekela is de lüiber che kerk geheel uitgebrand Op verlangen des koniDgs gaat men iu GrieLesland ijverig aan het zoeken naar in den grond bedulven oude gedeukitukken Te Weenen zijn 500 bierglazen gear re stee d omdat zij onder de maat waren Men verdacht te Herlyn bij de kaner der cï digdeu de rekening van de kosten der deensche heldendaden Een attaché der russische ambassade te Parijs is vermoord door een rns die mea geld weigerde om naar huis te keeren Lit Boston schrijft men dal slechts S g millioen balen katoen voor den uitvoer disiiomb 1 zijn Emil i 01i ier is met 2403 stemmen van 2574 benoemd tot lid van den algeineeueu raad vau het westtrkauton aD Toulon Grootvorst Alexander 1 zijn regt als trooiiopvolger afstaan aan zijn broeder Ulad mir Frankrijk stelt Engeland een verhoud voor ter gemeeuschappe ljke beseherming va Mexico en Canada liastadt is door een zwaren bnnd geteisterd Vergadering van den Grê5ïëëntêraa L Zitting van Vrijdag 28 April Voorzitter mr A A van Bergen IJzeudoorn Bij de opening der zitting zijn al de leden tegenwoordig met uitzon denog der hh Drooglee cr en Keutinger die later biuuen treden De notulen van het verhandelde in de vergadering gehouden den 21 oezer worden goedgekeurd Zijn gelezen en worden voor not aangenomen ier dispositicn van hh ed staten bij welke Worden guedgek urd het door de steden Gouda en Rotterdam gearresteerde tarief van vrachtloonen voor het schnitenveer tusschen dietwee steden Kenn i wonlt gegeven van de ontvangst van een afschrift der wijziging door deu raad aangebragt in de verordening op de brandweer Goedkeuring wordt veileeud aan eene wijziging in de gemeentebegrootiog voor het loopende jaar Berust wordt in de vermeerdering der openbare scholen B en W leggen o er het jaarlijksch verslag an den toestanil der gemeente Aan elk der laadskden zal een exemplaar in druk worden uitgedeeld Aan de orde is het rapport der commissie belast met het onderzoek oïer en het dienen van advies op het voorstel van dt a schuttersraad tot lan het muziekcorps der schutterij 2lötiertentien 1 Ondertrouwd 1 C KOOIJMAN I A TAN KEÏMPEN Getronwd H J BEUSEKAMP en A J 20MAU ZcTPHEN 28 April 1865 amss GotlDA 28 April 1865 Eenige Kennisgeving De hr van Geunep stelt voor te dezer zaüe eene beeprt king met gesloten deuren te houden Dit voorstel ondersteund zijode houdt de raad gedurende eenigen tijd eene bcEioten zitting De deuren weder geopend zijnde stelt de B aamess B ea W voor aan den schuttersraad te kennen te g ven dat de raad met het oog op den onzekeren toestand van de gemeente fiuancien voor als nog niït kü treden in hetgeen betrekkelijk de organisatie vau het muziekcorps door hem werd voorgesteld Hierover wordt door verschillende sprekers het woord gevoerd De hr Üemy uitmakende de minderheid in de commissie die aan dea raad adviseerde ondersteunt het voorstel van B en V Hij is van oordeel dat de financiën der gemeente in de toekomst te ouzeker zijn daa dat men zich in den zin der commissie zou mogen verbinden De hh Prince en Luyten z uden voor ëéo jaar eene toelage willeu verleenen De hr van Gennep en nok dü hr Reutinser zoo aU mede de hr B kunnen zich daarmede nitt vereenigen De bede laatstgenoemdeu echter op geheel andere gronden dan de eerste De hr Kist acht het verleenen van toelage aaubevelenswaardig Nadat de vermelde sprekers nog meermalen het wooid haddeu gevcrd wordt het voorstel van B er W aaugenomen met negen tegen zes stuamen zijnde die der bh van Gennep Kisi Priuce braggaar van Straaten en Lu ten De hr Viruly verwijdert zich Het adres van de hh Wernmk en Kamphnvzen om de brng san het ei id der p nerstiaat aan de Gouwe te verwijden wordt in behandeling gebragt D coram van fabricage iarmede B en i zich vereenigen is van oordeel dat het aangevoerde bezwaar niet ongegrond is eu stelt oor in het volgende jaar de brug te doen veranderen ludieu de ver oekers als aandeel in de kosten op ƒ 1200 geraamd een derde willen dragen De hr Kemper meent dat vroeger de comm van fabricage het gevoelen heeft uitgesproken da + het bezwaar door de requestranten op nieaw in het midden gebragt niet htstond Hij weosch net vrjtgcre advies met net tegenwoordige te vergelijken l e B dit lid Op advies van de comm van fabricage en van B eu W wordt het verzoek van G van der Kiudt om de zijgevtl van zijn huis op den hoek van de kaïionstraat van het overhangtude bo ei gid elte te lood te mogen optrekken eu alzoo een gedeelte van stad groud in te nemen afgewezen met 13 tegen eene stem die dtis hr Reutio r Tot libryraeester wordt ing kozeu dt br IJjoseboom en tot commissaris over de bank van leeuing de br G Fnucc Hierna sluit de vouizuter de vpr ad uiig Marktberigt Gouda 27 April ï irne Poolschep last ƒ 310 Zeeuwsche per mud ƒ 6 a ƒ 9 Rogge Iniandschs ƒ 5 Ö0 a ƒ 0 25 buiienlandsche 6 a ƒ 6 25 Gerst 3 ü ƒ 6 00 Haver a öO a + Boekweit Fransche per 2100 ncd It ƒ 170 Xoordbrabcintsche i9ü Duiveboonen ƒ 6 25 a 7 Hennepzaad ƒ 9 a ƒ 9 50 De veemarkt met gewonen aanvoer en levendige handel vooral werden vaarkoegen tot hooge prijzen verkücht ook waren schapen en magere varkens vlug te verkoopen Boter ƒ 0 86 a 1 04 pr n ü Hooikaas ƒ 21 50 a ƒ 23 50 pr 50 n ffi Burgerlijke Staud GOTD Geboren 25 April Martiius ouders M dt T aoge en L Haul Maria Johanna ouders J P bpruijt en P AV van OvEKLtDCN 24 April U B de Groot U m 25 J P Stalenberg 11 v V de Bruin 15 w K Monasch huisvr van J M au Minden 51 j 26 G van der Htij 2 j 4 m 27 M lan Bcu ekom wed P W Kamphuijzen 82 j M van den Heuvel huisvrouw van X Verhoeir 3t j Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onzen geliefden Zoon EVERT COENELIS betuigen wij hiermede onzen hartelijken dank W BRAND VAN STRAATEN N BRAND VAX STRAATEN GoDDA 29 April 1365 NIELSEN Riezersvcreenigiog M GaONftWIT Bij de aanstaande verkiezing voor leden der Provinciale Sijten wordt iu plaats van het aftredend lid den heer M J BOELL ART te i Grmenhage aanl evolen de Heer M A A vau BERGEN IJZENDOORN te GOV DA