Goudsche Courant, donderdag 18 mei 1865

Ml S 8 tS65 Zondag 21 Me m S 8 ïOUDSCHECOURAIJTr worden eii de fabriekant zoude daardoor in het vervolg ruimschoots vergoeding vinaen voor de kleine opoffering die hij zich nu misschien in het belang der zaak zoude moeten getroosten Het is te hopen dat m o spoedig in andere steden van het oprigien van dergelijke ondfnemingen verneemt en dat Gouda dau niet achierbhjve maar o k daardoor tooue dat de belangen van het onderwijs by allen i oog zijn aangeschreven D Xaar het schijnt zal de 18 junij geen officiële feestdag zijn700 als dit eenigzins met den j nov 1863 het geval was De regering wil evenwel de oude krijgers van 1815 onthalenen de uitnoodiging is reeds door den minister van oorlog aande belanghebbenden gerigt om zith te Leyden ter feestvieringtt veret iigen A elen zullen evenwel van die uitnoodiging geengebruik kbiinen maken wegens geldel jke bezwaren en het zoudedus te wenscben zijn dat daarin op de eene of andere wijzewerd voorzien opdat de behoeftige ki jgers in hun ouden dagnog eens iret opgeruimdheid aan de d gen van vroeger mogengedenken Het zou e da nrom ie wensehen zijn dat ook hierter stede eeniffe persouen zich wilden belasten met het ontvangen van giften ora de oude krijgers die door onvermogenverhinderd zijn aan de uitnoodiging gevoig te geven in staatte stellen zich van liier en corps naar leyden te begeven f chiet er dar nog iets over dan zonde dat bij wijze van gratificatie onder hen kunnen verdeeUl worden G Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 12 Mei Johanoes Hendrik ouders G J yan der Tortl J H van der Kint 13 Trijutje Johanna onders W de Jiag 1 Ysselstijn 14 Neeltje oudeis J de Haas en C Alphenaar j laas Adrianus ouders B J van der Ree en G Fluks 15 gg Authonij ouders A Luijten ea A E J Ellerman Neeltje ouderSnelleman en B de Bruijn Martinus O Jers A Hearkens en N Bian OvEBLEDEN 11 Mei M C Kerstens ö w 12 H Wiezer 8 m 13 J C de Vries lö j 14 J Hoogendoorn 10 j A Zutphen huisvrouw van H Jager 27 j 15 E Gielhuis 74 i WOERDEN van 6 tot en met 13 Mei 1865 Bev len J A Robeboom geb Jooseboom z G yan dea K geb Hardeman d OvtKLEüLN G Ten Koever 69 j echtgen van J de Brauw J de Joger 16 d G van Leeuwen 14 m Gehvi ü G Rateland 38 j met W Oostrom 45 j SCHOONHOVEN Ingeschreven van 5 tot en met 12 Mei 1865 Gfbobe N deeltje Adriana ouders J de Jooden en H W van Eek Johanna Catharina ouders P van der bloijs tu J C Buzink O RLEUtN P H de Hoog 20 j A van Rade Naves 48 j li geuoote aii J Rekoert H Klïp 4 w A van Gelderen ruim 4 A Copier 14 d Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetmg D n 60 ADVERTENTIEN J Voorspoedig btn alku van een Zoon V J E LUIJTEX EILERMaX Got Ui l i Mei € h Lf e Kffinistjienift Xa een langdurig doen zeer geduldig lijden overleed heden ochtend kalm en gelaten mijm innig geliefde echtgenoote X KE VZIKN V 1N ZUTPHEX HILKO JAGER GouDi den i Hei lb65 VOOR VIJF GLLDEX ontvangt men in Jer EOEKHaXDEL van B L van D VM ie Kawpeii een keurigen magouijhouten STÉRÉOSCOOP met vijf en twintig fijne Stéréoseoop platen B lma ancu Tevens voorhanden eene ruime sortering plaatjes v ui 15 20 25 30 35 40 45 50 55 GO 5 70 en 75 Cents per stuk aai ouder fijne glazen transparents Mede te in de onderstaande depots 4ssfn bij J O van Houten Gouda bij A Brinkman Crc iiqen h i H V der Kamp C oes bij E Kleeuwens Züon i € 1 L j iost Aanvragen om dr pSt franco Prijs van het n edestil cen V Gr F van de VELDE te goüda met inbegrip van Rijks en Gemeeate acci ins bij eene hoever iicia vau juinstens tien kan contap uiïer overgci aal e JENEVER a lu j Vo per kan 59 cents Jenever 2 = = soort Moutviijnj i4e2 u per kan 5S cents inl BRAXDEWIJX 462 io w per knn 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenrejigheid üot v i ii Mei i5tJ5 DIJKGltAAF en HOOFDING Li XD£X van den polder liet Nieuuiand genaamd den Andel onder s Gk weï inije maken bekend dat Paarden en Vee ter BEWEU IXG volgens vastgesteld tarief voor het kede of halve saisoeii ingaande 1 Mei 1865 zullen wordeu aangenomen dat de groote jaarlijksche HOOIVERPAGHTING up de Gronden van het Buiten Nicuwland aan de Maas onder sG U KbiM E en X i Lii ijK zaï plaats hebben op Zaturdag 17 Junïj 1865 des voormiddags ten lü uur Inlichtingen te bekomen bij den Hooidopzigter A H DE BRUIJN onder s iravesande bij E HL ISMAX op de Riltc jnini in het Xieuwland aldaar en bij Mr J E A LEESBERG Xctaris te s Gravenhase Crcdiet VereeiiigiBg Opgerigt in 1853 Onder verwijzing naar de annonce van I Directie der Crediet Verefnlging gevestigd te Amsterdam voorkomende in de Nieuwe Eott Courant van 14 Mei 11 3 üienende dafde ondergeteel cnde P M oxTiJX Notaris te Gouda Correspondent dier Vereenlging is voor Gouda en Omstreken en die alzoo zich bereid verklaart om den belanghebbenden alle inlichtingen te verstrekken P M MONTIJN PUBLIEKE VEILING Maandag ii Mei 1S65 des voormiudags ten lO j uur in het Logement de Znn aan dea Steiger te Roiterdam van circa 1300 Balen Rijstemeel in kavelingen van niet minder dan 10 Balen op zolder liggende Nadere informatièn ten kantore van V J PRIXS ii CO DEPOT van FIJNE NIZZA OLIJFCLIE Bovenstaande Olie welke a vt plaatsen van Nederland en bij den on gcteekende tegen ƒ 0 75 de flescl is verkrijgbaar gesteld beveelt zich doi hare uitmuntende eigenschappen zorder aan zijnde zacht zoet van smao zonder reuk hlank en helder en daarc in vele opzigten de Genua olie overtreffenü H J KABEL Banketbakker Oosthaven 1 Prijzen der Effecten Mei Geblevi koers 613 AMSTERDAM Dingsdag 12 Laagste Hoogste koers koers pCt Ned w sch 2V2ditt 3 95V 14G 95 8 1451 0 53v 39 i 46V2 145 96V 83V3 937 1911 4 31Ve 48V8 697i6 251 4 46 i 0 572 88V8 861 8 191 6IV0 3IV16 791 4 651 2 70Vs 93 dito 4 Handelm op rtsc België Eoths 2V2 Spanje obl 2I 4 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 dO 1828 29 5 d 61 = serie 5 d Londl862 5 d Amst 1864 5 61 i 79I 651 47 i 687 8 d Amst l 860 41 2 Aand spoorw f Oost MetaU 5 pCtdito dito 21 3 do renteAmst 5 do nat 1854 5 d inzilv 1864 5Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 69Vii CORRESPONDENTIE Het voorstel van A L te D is aangenomf en men wacbt drie adressen Boekdrutkerij vaa A BRTNKMAX Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Ia de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Do prijs per drie maanden is a franco p posty 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ore Overzlgt GOUDA den 19 Mei Het bl kt ree is dat de moord van Lincoln niet zonder invloed blijft op de gezindheid der noordelijken tegen over het zuiden De president Johnson heeft eene proclamatie uitgevaardigd die groote verbittering ademt tegen Jefferson Davis en andere leiders van den opstand Men verzekert dat de bewyzen der medepligtigheid aan den moord in handen zijn van de regering en daarom zijn hooge prijzen gesteld op bet vatten der misdadigers en vraagt men de uitlevering van de zamenzweerders die zich in Canada bevinden Gelyk te voorzien was is de opstand met den val van Ëichmond gebroken de laatste haven Mobile is ingenomen en de zuidelijke generaals haasten zich te capituleren De inwoners leggen den eed van getrouwheid af en de reorganisatie zal voortspoeden zoodra de misdadige leiders den bodem verlaten hebben Men begint in het noorden te werven voor Juarez die de bevrediging van Mexico nog geweldig kan belemmeren en waaruit moeijelgk heden met Frankrijk kunnen geboren worden De fransche keizer vindt in Algerie dezelfde liefde en bewondering bij inlanders en kolonisten die hem in Frankrijk b i alle standen ontmoet Het zijn inderdaad wondere mannen lie beide Napoleons zij weten zelfs eene vreemde overheersching te doen beminnen zoo is bet nu by de Arabieren zoo was het vroeger in Nederland Te Madrid herhalen zich de oproeren niet en met welgevallen verneemt men dat weder eene nieuwe leening geopend wordt want Spanje is naauwgezet in het niet betalen In Griekenland is het zoo ver gekomen dat men weldra eene uitbarsting te gemoet ziet Oostenrijk en Pruisen kibbelen over de te nemen maatregelen in de hertogdommen in dien twiat ligt de eenige hoop der verlatenen die meenden dat zij verlost werden van vreemden dwang en nu erger dan vroeger geplaagd worden De Pruisische vertegenwoordigers mogen weldra naar huis keeren schikking wil het gouvernement niet en onderwerping aan willekeur versmaden zij Italië vierde feest in de nieuwe hoofdstad de onderhandelingen met Eome liggen in het duister men vp snreidt ongerijmde geruchten de partij van den vooruitgang is bekommerd en de regering bereidt zioh eindelooze bezwaren als zij zich bewegen laat tot eenigen stap tegen den algemeenen wensch des volks In Peru is een nieuw ministerie opgetreden Brazilië heeft de rivier Paraguay in staat van blokkade verklaard Uit Busland verneemt men iets goeds de regering zou het plan hebben om de uitsluitende begunstiging van de grieksche kerk eenigzins te matigen öuttenlanïr Londen 17 Mei De City of Washington heeft tijdingen uit NewYork aangebragt loopende tot 6 mei des namiddags Er is eene vrijbuiters expeditie naar Mexieo voorbereid De regering der unie is voornemens de blokkade op te heffen De troepencorpsen der zuidelijken gaan voort met zich over te geven De president Johnson heeft eene proclamatie uitgevaardigd waarin hij Davis en andere hoofden der geconfedereerden beschuldigd van medepligtigheid aan den moord van Lincoln hg schrijft eene belooning uit van 100 000 doU voor de gevangenreming van Davis Deze is te Yorkville in Zuid Carolina aangekomen Stoueman vervolgt hem Johnson heeft eene redevoering uitgesproken waarin hij verkondigde dat hij de aanvoerders der rebellen ten strengste zal straifen 18 Mei Nu de tijd voor de ontbinding van ons parlement langzamerhand nadert beginnen de liberale en conservatieve partijen ook hunne toebereidselen te maken voor den De pr a der Advertentien van één tot zea regels met inbegrip van het zegei is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsi mte strijd der nieuwe verkiezingen Lord Derby en zijne aanhangers vleijen zich met het vooruitzigt dat hunne partij bij de aanstaande verkiezingen zal zegepralen en zij dus aan het roer zullen komen Te oordeelen naar den tegenwoordigen staat van zaken is er misschien eenige kans dat die verwachting Terwezentlijkt zal worden aangezien er onder de gelederen der liberalen op die oogenblik groote tweespalt heerscht omtrent de hervormingskwestie De Manchester partij is uiterst verbitterd op de regering omdat zij die kwestie zoozeer heeft verwaarloosd niettegenstaande zij aan het bestuur is gekomen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij een reformbill zou indienen Dientengevolge is die partij nu ijverig in de ïieer om door het geheele land eene groote demonstratie tegen het gouvernement te organiseren Onze regering houdt zich op dit oogenblik reeds drukbezig met de kwestie betreffende de intrekking van de erkenningder zuidelijken als ooWogvoerende partij Graaf Eussell heeft naar men verneemt eene depêche naar Washington gezonden waarin de amerikaansche regering wordt aangezocht aan onskabinet te willen mededeelen of zij voornemens is de üiu van Galveston de eenige haven die nog geblokkeerd wordt opte heffen en of zij gezind is het visiteren aanhouden en inbeslag nemen van neutrale schepen te staken Indien ons kabinet op die dépêche een voldoend en bevestigend antwoordontvangt dan zal zoo als uit de verklaringen der regering inhet parlement is gebleken de erkenning der zuidelijken als oorlogvoerenden ook onmiddellijk worden ingetrokken doch onzeregering schijnt daartoe niet bereid zoolang de vereenigde statenhet regt van visitatie en aanhouding van vreemde schepen bly▼en ▼ uitoefenen De washingtonsche bladen bevatten advertentien waarinofficieren en soldaten die zich naar Mexico wensehen te begeven worden uitgenoodigd zich aan het bureau van kolonelWashington te laten inschrijven Ook in de andere voornamesteden der unie zullen voor hetzelfde doel dergelijke bure lu worden geopend 19 Mei De beurs was laag ten gevolge van een paniek veroorzaakt door een gerucht dat keizer Napoleon doodgeschoten is FETIJS 17 Mei Met de grootste beLngstell ng iet men de maatregelen te gemoet welke zullen worden genomen voor de oprigting van eene groote handels maatschappij ond r d onmiddellijke bescherming van den keizer die hare kapitalen zai aanwenden tot bevordering van de cultuur in Algerie en a ü zienlijke premien zal uitloven tot ondersteuning van Len uie katoen en tabak op eene uitgebreide schaal zullen verbouwen Wat het katoen aangaat dit is tot dusver in de kolonie slechts in kleine hoeveelheden geteeld maar de hoedanigheid n het product laat niets te wensehen over Gelukken de ontnerpeu die thans beraamd worden dan kan men verwachten dat Algerie vooral ook uithoofde van zijne gunstige aardrijkskundige ligging eenmaal niet alleen geheel Frankrijk maar ook SpanJ3 en Engeland van het benoodigde katoen zal kunnen voorzien Dat het gouvernement zich bij het welslagen van de tabakscultuur voor de behoeften van de regie hoofdzakelijk tot Algerie zal wenden behoeft geene vermekiing 18 Mei De tijdingen uit Amerika hebben hier een evendigen indruk te weeg gebragt De energie en gestrengheidvan Johnson verschrikt maar heeft aan den anjeren kant ookiets geruststellends want let moet eene hand z jn bekwaamom de zaken der unie te beslui en die onder de tegenwoordigeomstandigheden een nog geenszins te verachten vijand aurft tebedreigen Zóó is de algemeene indruk dien Johnsons maatregelen tegen het zuiden en inzonderheid tegen Jefferson Davis hier gemaakt hebben De kamer beraadslaagt heden in comité generaal over het ontwerp van wet tol v Loop van bosschen elk ontwerp bij voortduring levendige oppositie vindt Men zegt dat de heer Thiers bij de behandeling van dat ontwerp in openbare zitting het woord zal voeren en van die gelegenheid gebruik zal maken om op de heeren ministers de wet der wedervergelding toe te