Goudsche Courant, zondag 28 mei 1865

beste rundfeicQ werd 4 10 voor do kalveren 5 2 voor do schapen ï en voor do varkens 4 8 pr steen betaald 2 2 Mei Boter Friesche 90 a 94 Kampen enZwoiie 4it 5 s Boï ch 00 a 70 Gronin en G6 a70 Trnden en Leer tO a 4 lioUteiii en Kiel 9 3 a96 t ney 70 a 4 Kaas Edam gras ü2 a 64 hooi 5 a 54 Gouda gras 2 a 56 hooi 44 a 46 Derbi 5 a 5 Kanter Pt u 27 Amerik 60 a 6s 2i Mei Tarwe eng 1 a 2 lager vr flaauw Burgerlijke Standco 11 A Gebokes 23 Mei Claziüa Petrüütlla ouders F Looijaard eu K SoDsbeek 24 Elizabetli ouders K cn P ij ilam eii 1 de Fniukrijker Jehanna ouders A Blanüer en G an Dij Joltaiiua ouders J Lorie en T de Vroom 25 Jacobus ouders J de Bruin en P Binee Grietje ouders G Vergeer en J M Schoenmaker Pieter Johannes ouders P J Boot en J F Citton 26 Alida ouders S de Jong i u C van Leeuwen Maria Prancisca ouders F Haboldt en M F Station 0 ERLEDE 25 Mei R Sineeman 93 j Gi HT Wü 24 Mei P Bosman en M Jasfce A Everling en G van y i i Jougcnecl f a W J de Qiiaut G Lakerveld en J van der Steen OTJDEW VTER Ingeschreven van den 17 tot dea 23 Mei 1865 Bev ll x Pttroaella van Vliet geb IJittenbogaard d OvLKLLbL N K Hoos cchtgcn van E Horneman 61 j J F J vau Dam 4 n ÖM LurKoo D H A ermcij jm 27 j en A van Es jd 2 j C van den Bogaard jm 37 j en D van den Berg weduwe van Aart Hoogciidooru 40 j GtHVWD n P Smit = jm 29 j en J W E Hedwi Drcsselhuis jd 28 j Cf Donderdag 1 Junlj IS65 OUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINOÏAN Zange Tiendeweg B n 60 ADVERTENTIEN Voor de vele bewijzen van deelneming die wij bij het afsterven onzer dierbare niogten onJerviaden betuigen wij langs dezen onzen opregten dank GorDA Uit aller naatu 2b Mei 1S65 H JAGER Bij onderhandsche Akte dd 15 Mei 1865 te Gouda geteekend is tiisschen de cndergeteekenuen COIIXELIS JAX CHPJSTIAAN PRKCE en JAX LOUIS PELXCE beide Fdbnekanten en KoopIieJen wonende te Gouda aangegaan een VeilllOOtSClia p onder de firma van JAN PRINCE en Cie tct het febriceren van Pijpen en Aardewerk en het drijven van Handel voor tien jaren ingegaan 1 Januurij 1 00 vier en zestig en telk ns stilzwijgend tien jaren voortdurende bij bet niet plaats hebben van schriftelijke opzegging voor of op 1 Julij van het laatste van elke tien jcren zullende beide Venuooten de teekening der Êrma hebben voor zaken de Tennoctschap betreffende doch de persoonlijke medewerking en gewone handTeekening van beide vennooten wordea vereischt om onroerend goed te koopeu of eetiig tot de Vennootschap behoorend onroerend goeJ te vervreemden of te bezwaren of de Vennootschap als borg te verbinden of voor eigene rekening van de Vennootschap gei tr op te nemen en prolongatie ot beleening te sluiten J C J PRINCE J L PRINCE In de Landman De van ouds gerenommeerde Goiidsche Spritsen zijn te bekomen bij den Ondergeteekende Ontvangen Uitmuntende en geurige THEEËN uit het Magaz jn vaTi EaVEXSWAAJJ ZOXEX te G rhicI Deze L iieti a worden afgeleverd in verzegelde p ij Tan twee en een half en een ned ons van af 80 Cents tot en mei ƒ 3 75 de 5 ons of 16 Cents tot en met 75 Cents het ons A 7an der KLEIK Sz Gouda Mei 1S65 Conftuner BoiEKM iBKI A X jC M MOL SCHOOIiSTEEXVEGER en ROOKVERDRIJVEK verwittigt zijnen geeerden Stadgenooten dat hij VerhUisd IS v iU de Goidee na r ie Xaaijen raaf wijk II u 31 ABSHAÜBBIN S ANTIRHUMATISCHE WATTEN Pezer Jagen hebben w ederom verscheidene lijders aan Rhumatische pijnen of aandoeningen door koude ontstaan mogen ou iervinden dat de ABSHAÜBBIN S ANTIBI iUMATlSCHE WATTEN niet twijfelachtig in hare uitwerking zijn daarom beginnen zij ook hoe langer hoe ineer de aandacht van iedereen tot zich te trekken en overal met lof jver haar gesproken Daar waar andere middelen niet baten moeten de Abshaubbiu s gebezigd werden en spoedig ondervindt men hare gei ezende krachi en men mag zii h verneugen dcor het aanwenden van zulk een goedkoop middel b iiiien korten ijtl van de eene cf andere lastige pijn veibst te worden Neemt da i lijders het middel te baat dat u zoo ruimschoots ordt aangeboden want in elke stad of dorp bijna vindt men er een Depot van en wordt hetzelve met goed succes verkocht en laat u niet afschrikken door hen die dwaas genoeg om hetzelve in twijfel te trekken in den wind te slaan en hunne ooren voor de stem der waarheid stoppen Lijders I profiteer dan het middel is te geef 30 cent kost e k pakje gewikkeld in ligt blaaaw papier waaruT de gebruiksaanwijzing staal vermeld en onderteekend is door den bereider en Hoofd depothouder A BREETVELT Az Delft Groote Markt nevens de Waag die dezo Watten o a verkrijgbaar heeft gesteld bij T A G VAN DETH Gouda Wed BOSIUN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS Tfoerden T W DEN UIL Schoonhoven Geb KAULING Jiphe J GOUDKADE Boskoop J H KELLER Rotterdam Weste wagenstr Oostpoort A prUN OORDT En meer bekende depots in ons RijK Prijs van liet gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Itijks en Gemeente accijns bij eeiifc hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde lENEVER a462 o per kan 5Q cents Jenever 2 ie soort Mjutw ijnj il 4 o per kan 58 cents inl BRANDEWIJN 4 j2 o P i 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigucid GolDa 25 Mei 1565 Binnen en Buitenlandsche VAN A BEINKM VN Alle Boeken en Tijdschriften worden binnen den kortst mogelijken tijd geleverd recommandeert zich voor het leveren van alle soorten vau STEEPRÜKWERK tegen zeer billijke prijzen in alle Couranten worden dadelijk opgconden Men verlangt zoo spoedig mogelijk eene werkvrouw welke geschikt is voor fijn en grof werk eu een burger pot kan koken voor twee gulden per week met de kost van s morgens 7 tot s avonds 7 our Adres in persoon bij L WELTER op de Gouwe Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 26 Mei Litagste Hoogste Geblevta pCt koers koer koers Ned v sch 2V2 fi2V 6 62V8 dito 3 1 lu 3Vl6 dito 4 96V 8 961 4 Handelm op resc 1443 4 145 144V4 België Roths 2V2 541 8 541 4 Spanje obl 2V4 391 40 39 Vic Portugal obL 3 461Vi6 47 Eusl obl H 5 97 98 9778 d 1828 29 5 d G serie 5 84 8iV2 841 2 ilo LondlseZ S 89 I dO Amst 18G4 5 941 3 941 3 941 4 d Amst l860 4I 9 861 871 1 863 4 Aand spoorw ƒ iVU 1921 4 192 Ocst Metall 5 pCt 6IV2 dito dito 2V2 3IV16 d renteAmst 5 79 79V2 791 4 d nat lS54 5 65 i i ö5 6 7i d in zilv lS64 5 CS s C9 Vl6 6915 15 Italië Amst 5 6013 16 SOVs Turk binn C 48 481 4 48Vt Griekenland 5 sVs Ver Statcu 1874 5 6378 641 4 64 d 18816 71 7IV4 7lVs d 18S2 6 nVic 71 l6 71 8 Mexico 1851 3 23 16 23Vs 231 2 BoeliJrulik rij va K BRINKMAN I neie Courant verschijnt des Donderdags en Zondags ide Stad jicschiedt de uitgave des avonds te voren Lriis p drie maanden is 2 franco p post 2 25 li inzending der idvcrtentien kan geschieden tot des morgens ten 11 nre NATIONALE MILITIE AFKONDIGING j BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda 1 Joen te v eten dat ingevolge art 138 der Wet op de Naii le Jlilitie van den 19 1 = Augustus ISBl Staatsblad n 72 de KSPECTIE der VERLOFGANGERS voor de Gemeente Gouda is bepaald op Vrijdag den 16 Junij 1SG5 des morgens ten 10 ure Dat daaraan behooren deel te nemen de Verlofgangers der Nationale Militie van de ligtingeu van 1861 1862 1863 en 1S54 voor zoo ver zij voor den 1 = April laatstleden in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld daaronder ook begrepen dezulken welke tot eene andere Gemeente behooren eu zich thans alhier ophouden welke Verlofgangers op voorschreven dag en uur zich behooren te bevinden op de STAD3TUIMERWERF aan de Turfvarkt in deze Gemeente voorzien van de aan hen bij het vertrek met verlof medege geven Kleedingea Uitrustingstukken Zakboekje en Verlofpas Wordende hun voorts medegedeeld o Dat hij die door ziekte niet kan verschijnen een attest van een Geneesheer of Heelmeester door hel Bestuur geviseerd moet overleggen Dat degene welke zonder permissie absent is volgens de Wet met arrest zal worden gestraft e Dat zij niet meer als vroeger alleen gedurende de inspectie maar thans volge is art 130 n 3 der Wel zoolang zij in uniform zijn gekleed worden geacht onder de wapenen te zijn zoodat ongeregeldheden als anderzins gepleegd bij het gaan naar de plaats vooi de inspectie bepaald of bij bet naar buis keeren voortaan worden gestraft volgens het crimineel wetboek en het reglement van krijgstucht voor het krijgsvolk te lande Goiida den 26 Mei 1S65 De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN öuttenlanïi Londen 29 Mei De Great Eastern zal len 11 julij Ierland verlaten om naar Newfoundland te stevenen Binnen weinige da en zal er eene lengte van 2300 zeemijlen telegraafkabel aan boord zijn om de telegrafische verbinding tusschen Amerika en Engeland tot stand te brengen Men vieit zich dat de eerste depêche den 26 julij zal kunnen worden verzonden Het lot dat den heer Davis te wachten staat maakt het onderwerp uil der beschouwingen van bijna alle bladen De Economist zei t dienaangaande Het gevangen nemen van den ex president nl kelt de vereenigde staten in groote politieke moeijelijkheid De daad waaraan hij schuldig is bevonden is te rangschikken c ider di welke behooren te worden gestraft maar waarop nogtans geënt bepaalde straf staat Het hoofd van een geduchte opstand moet gestraft worden dit na te iaten zou een gevaarlijk antecedent daarstellen moet evenwel bet vonnis uitgesproken worden dat stuit men op moeijelijkheden Er bestaat eene groote partij in de vereenigde staten welke van oordeel is da Davis behoort gevonnisd Ie worden dat op hem de strengste straf behoirt te worden toegepast W erd hij schuldig bevonden aan medepUgtigheid aan den moord op Lincoln gepleegd niemar zou eenige straf te zwaar oordeelen Doch indien zoo ais wij allen gelooven zegt de Economist dit niet blijkt en Davis alleei als rebel moet te regi staan dan meenen wij dat r voldoen Ie redenen zijn om aan te toonen dat hij niet ter oood gebn t moet worden Het grootste gevaai voer de unie ou de xc utie wezen van den heer Davis het genoemde blad raadt dan cok als de beste straf aan om hem levenslang te verbannei nu t verlies der De prijs der Advertentien tan één tot zes regels met inbegrip an het gel i 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent BiiiTeiigew one letters worden berekend rjar plaatsr le burgerlijke regten en verbeurdverklaring vau he r gt om eenige beatting in Amerika te hebben De landsadvocaat in Je vereen staten voor het district NewYork heeft aan den franschen consul generaal in die stad een brief gerigt waarin hij dezen kennis eei dut hij van de ijgering der unie aanschrijving heeft ontv ingen om streng toe te zien of er onwettige expeditien naar Mexico georganiseerd worden eu zoo ja om de daarbij betrokken personen overeenkomstig de wet te straffen Dien ten gevolge wordt de consulgeneraal verzocht hem alle inlichtingen die hij omtrent dergelijke expeditien zon kunnen geven te doen geworden De openbare aanklagl van medepliKiigheiJ aan de moordaanslagen te Washington we ke de presidei t d t unie de heer Johnson tegen den heer Jetierson Davis heeft ingebragt heeft over bet algem en slechts weinig vertrouwen ingeboezemd De Express van New York bevat thans een berigt Ha rin gemeld wordt dat Johnson slecht ingelicht is geweest door den landsadvocaat die hem de medeileelingen omtrent Davis medepUgtigheid had gedaan en waarop Johnson zijiie aanklagl had gegrond De laatste zou nu dan ook van oordeel zijn dat die regterlijke persoon geene voldoende bewijzen ad om Davis van medepUgtigheid te beschuldigen Parijs 2S Mei De Moniteur deelde zaturdaï den volgenden brief mede welken de keizer aan prins Napoleon heeftgerigt hij luid aldus Ik kan niet nalaien u den pijulijkeoindruk bekend te maken welken het le en van de redo iuorU te Ajaccio gehouden op mij heeft geinaHkt U gedurendemijne afwezigheid bij de kei erin en mijn zoon l tende als vicepresident van den geheimen raad heb ik u een b ijk wiiien I geven van mijne vriendschap en mijn vertrouwen hopende datune tegenwoordigheid uw gedriig en uwe woorden be bewijszouden geven van de eendragt welke in onze familie heerscht Het staatkundige programma d it gij onder de besch rmmz deskeizers plaatst kan alleen dienstig zijn voor de vijanden m r 5ring Bij stellingen die ik niet kan aaunemeu voc de uitdrukking van gevoelens van haat en wruk w kmeer van on en tijd zijn Om op den teirciiwoorli de denkbeelden van keizer Napoleon I toe e passen de harde beproevingen van de venmtwoordtiijkhel igezag hebben ondervonden En bovendien züudcn meeen die wij zijn werkelijk de groote historische t Napoleon I naar hare wezentlijke waarde kunnen sv hais evenmin het geval als wij voor een kolossaai i staande het geheel daarvan zoudeu kunnen beschouw i ij I zien nooit anders dan de zijde welke onze blikken an I daar het onvolledige van de beschouwingen eu het t van I meeningen Hetgeen duidelijk is in de oogen der g we reld is dat om de verdeeldheid in de gemoederen d hte I vijandin der ware vrijheid tegen te ga i de keize zijne familie eerst de regering en vervolgens eene strenge neeft gevesiigj bij duldde slechts een il slechts eenheid handeling Ik kan thans van de elfde gedragtsbjii i iet a n De Presse deelde liet volsende lUt woord van lien p n le Sire Naar aanleiding van uwer ra jt eit5 bru den 23 dezer en de openbaarmaking da irviu in den eur neem ik miju ontsiag als vice president v n den gt i b raad en president der commissie voor de alsri mi tne tcntooij teidna De beriglen uit Mexico zijn ongiins ig voor t keizerrijk De juarisieu orden dagelijks weder stouiinje hg r ea ile fr insche en belgische troepen leden in de laatste dagen v rschiilendenederlagen Verschillende steden o a Periana in Michoacan en ook Morella waren in h imlen der jnaristen gevallen Laatstgenoemde plaats w is door 3U0 belgische soldaten bezet en dezein eene kerk gedreven zijnue wc ie den zich over te geven waarop dejiiariz de kerk in brand staken zoodal de meestedezer Belgen in de vlammen omkwamen terwijl de overigen die zochten Ie ontvluglen werden doodgeschoten Ju 7 bevond zich met zijn kabinet zijne kamer van afgevaaruigden enzijne voornaamste troepen te Chihuahua van waar hij eene proclamatie had uitgevaardigd om het volk aan te sporeu tot