Goudsche Courant, zondag 18 juni 1865

Ü 330 Zondag 18 Junij THE EUROPEAN BANK LIMITED IVominaal Kapitaal L st 4 000 000 Uitgegeven Kapitaal L Gestort L st 644 010 Reserve L S o Hentgevende Deposito Bewijzen en Reiswissels in éënen vorm vereenigd betaalbaar aan Order 5 d na zigt ter keuze van den Houder te AJISTERDAM ROTTERDAM LONDEN DUBLIN PAEIJS en MARSEILLE en als Eeisn isscl op vertOOn negotiabel gesteld bij de Buitenlandsche Correspondenten der Bank volgens Indicatie Brief die op aanvrage wordt uitgereikt OUDSCHE COURANT St 2 146 700 St 31 393 Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendewef j D u 60 Deposito s in so nmen van ƒ 120 ƒ 300 ƒ 600 ƒ 900 ƒ 1200 en ƒ 2400 worden in ontvangst genomen bij de Branches van bovengenoemde inrigtiiig te Auiüerda i en Botterdam tegen afgifte van bewijzen aan order opvorderbaar vijf 3 pCt en betaalbaar ter plaatse waar de opzegging geschiedt hetzij bij opgemelde Branches te of ter keuze van den Houder aan de Kantoren der Bank te Lmden Dttblin Parijs of Marseilk tot den gemiddcideu Wisselcours van den dag der opzegging terwijl dezelve voorts als ReiSWlSSelS de Buitenlandsche Correspondenten der Bank zijn negotiabel gesteld ZI JN OOK VERKRIJGBAAR BIJ DE HEEREN dagen na zigt JmsterdaM en rentectie Rutteri aiii op vertoon bij GEBR SPIERINGS te s Boach VAN RANZOW C t Arnhem BODDAEKT C te MiddeMrg V J BERGER te Venlo Slijm en Maagpilleu Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tesren de sÜjm en als maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking Spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn zijn tegen 321 t cent het Doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar doortusschenkomst van de heeren Amaterdarii Ruijs en Weissenbruch bij de Stilsieeg Arnhem W F Verster Dtlf l aren J Koch Derr t r G J Erenst D rdi ut H J Giit ay G jiida J G Boekenoogen Apotheker firma Wed J A F V v d Heijden in de SCHEURLEER ZONEN te v Gravenhage OTTO DE KAT ZOON te Dordrecht VAN DER MANDELE Sc ZONEN te Delft VAN SCHERMBEEK Sc VAN HALL te VtrecM HOFFMAN Sc C te Gmda LIJDERS aan JICHT en RHUMATHIEK onderstjuind Aitest is weder een nieuw bewijs dat de SCHMIDSCHE Anti Rliumatisclie WALDWOL VATTEN a 25 en 50 Centen het pakje DENNENNAALDEN OLIE a 35 en 70 Centen het rfeschje en verdere WALDWOL GEZONDIIEIDS KLEEDINGSTUKKEN de beste Middelen zijU lot gent zing van alle Jicht en Rhumatische aandoeningen AnillllJOni Spoetliii nadat de Kr BOS I EK alhier met het Depot der nil fiu 1 Schmidtsche Waldwol producten was belast heb ik met goed gevolg als Khum ithiekiijder de Watten en Oliegebrikt en ben bereid aan belanghebbenden een breedvoerig verslag te geven inalle deelen de heiligste waarheid bevattende als zijnde de VValnol producten vanH SCH MIDT te Rtmda de heilzaamste middelen tegen alle Jicht en Rhumatischeaandoeningen get 1 DILMANS Genees Heel en Vroedmeester te Almelo Men gelieve attent te zijn gen Watten van eene bruine kleur zijn en gelijk de overige art bereid uii de vezelen der Pijn en Dennenboohien Verkrijgbaar aan het Hoofd Depfit M J C HAM VtrecM Verder te GOUDA Wed BüS MAN SchooHhoven Wed WOLFF en ZOON IVuerden Gebr PFENNING 1J i ehtein J B MOLLE Oudshoorn A T HOOFT Boikoof J GOUDKADE Hazersvoude Mej J GUURICEUKEN Harmelen W G KCRVERS Oudeuater A BUIJS Aanvraaj En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen om DEPOT bij M J C HAM Vtrecht Rotterdam v Santen Kolff Apoth korte Hoofdsteeg Schiedam Wed A Eombouts Schoonhoven L Okhuijsen Stolwiji A Zijderlaan Ltrecht F Aitena Apoth en Drog op den Steenweg over de Donkerstr n 372 Zevenhuizen A Prins 12 De SLIJ M en MAA3PILLEN bereid volgers het echte TbCept ziju door mij te Gouda alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer J G BOEKENOOtiEN apotheker opvolger van de W J A P VAX DiR HEIJDEN in de Wijilstraat Om elk doo=je der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien met de haodteekeuiiig van J J SCHREüDEE Apotheker elke handleekeuing zich ook bevindt op het zegellak naarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zijn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men tracht n omloop te brengen Openbare Verkooping Op Maandag 26 Junij 1805 des morgcni ten elf ure in het Stations Koffijhuis te Gouda van 1 een fraai en ruim WOONHUIS met TUIN ï een kleiner WOONHUIS met TUIN 3 eene KLEINGARENBAAN met PAKHUIZEN en LOOPSEN alles te zamen groot 11 Eoedea 14 Ellen bijzonder geschikt tot oprigting van allerlei fitbrieken naast en achter elkander gelegen aan den Cattecsingel te Gouda wijk Q n 125 en 126 zullende de drie percelen eerst afzonderlijk en daarna gecombineerd worden geveild en afgeslagen Informatien bij de Notarissen mr KIST te Gouda en A KLUIT te Moordrecht Prijzen der EfiTecten AMSTERDAM Dingsdag 13 Junij Laagste Hoogste Gebleken pCt koers koers koers Ned w sch 21 2 62V8 62 dito 3 73 Vi6 dito 4 97 Vs 971 4 971 4 Handelm op resc 144 1441 a 144 België Eoths 2V2 54 Spanje obl 21 4 4OV4 4 V 6 401 Portugal obl 3 47 7Vj6 Rusl obl H 5 983 8 9 Vl6 d 1828 29 5 d 6 = serie 5 843 S478 S lVs d LondlS62 5 d Amst 1864 5 941 4 941 2 d Amst 1860 41 2 871 2 Aand spoorw ƒ 193 Oost MetaU 5 pCt 6OIV16 61 60 dito dito 21 2 31 SlVs dO renteAmst 5 791 79V 793 4 d nat 1854 5 65 65Vi6 65 d inzilv 1864 5 69 4 69 l6 Italië Amst 5 Turk binn 6 48V8 48 Vl6 48ii 6 Griekenland 5 18 i6 19Vl Ver Staten 1874 5 6574 66V16 657 3 do 1S81 6 73 731 2 73Vs dO 18b2 6 niVio 72 72 Mexico 1851 3 231 4 Buekdrukki prij 30 K BRIXKMAX 1§65 T eïe Courant verschijnt des Donderdags ea Zondags jj e Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 i5 T e inzending der Advertentiên kan geschieden tot des morgens teu 11 ure KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA i en te weten dat tea gevolge van Zijner 1IAJE3TEITS be ait van den l Aujustus 1831 no 72 de HANtD Vü si GODSDIENSTIGE VIERING der OVERWINNING van ffATERLOO dit jaar op ZONDAG den 18 i = dezer zal lials hebben en dat op MAANDAG den 19 dier maand ruiDvangende des voormiddags ten 10 ure eene algemeene OLLECTE met opene schalen zal geschieden tot stijving van iet FONDS ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in het Kü ningrijk der Nedeiilanden BURGEMEESTER en WETHOUDERS rekenen er op dat de verpligting welke het NederUndsehe volk heeft jegens de erdedigers van zijne onafhankelijkheid in lb 5 en latere jaren en ieder zal aansporen tot het geven van milde gifteu bestemd om zoo mogelijk alle oud soldaten te heipen die de ouder euniug van het FONDS behoeven en daaronder ook hen die in 133U de wapenen hebbeu opgevat Zij vertrouwen dat het VIJFTIGJARIG JUBILÉ der voorXederland in hare gevolgen zoo genigtige gebeurtenis aanleiding geven zal dat er ruimschoots worde bijgedragen om hetFOXDS ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapendedienst meer en meer aan zijne bestemming te doen beantwoorden Gouda den 9 Junij 1865 BuuGEMEESTEH en WziuoCDEKS voornoemd De Secretarits De Burgemeester DEOOüLEEVER EORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA den 17 Junij Tervïijl de tweede kamer in Pruisen standvastig volhardt in haar verzet tegen de willekeur der reg riug beproeft de geheel anjers ge inde eerste kamer de vrijheid van discussie te belemmeren Het uitzigt op het einde der geschillen verheldert et en de treurige gevolgen zullen niet uitblijven De italiaaiische onderhandelingen duren nog altijd voort en lie ongerustheid over de houding der regering is verminderd maar is dit vertrouwen gegrond dan mag men ook geen eenigiiis belangrijk resultaat verwachten Het is ondenkbaar dat Some op wezentlijke punten zou toegeven Te Valencia in Spanje is eene militaire zamenzwering ontdekt die niets minder bedoelde dan de regerende dynastie vervallen te verklaren en het land met Portugal te vereenigen Polen onder een nieu en bewindvoerder staat weder ten doel a n dcporLiiien en verbeurdverklaringen De amerikaansche beriglen luiden bij voortduring gunstig Alleen in Texas bestaa nog eenig verzet tegen de regering der luie Maar eene expeditie is reeds uitgevaren met een goed aantal troepen die weldra een einde zal maken aan den nuteloozen tegenstand De president Johnson kenmerkt zich door bezadigde fermiteit Het proces beschuldigden wordt voortgezet Davis zal te Washington teregtstaan De uitgevaardigde amnestie bevat vele uitzonderingen maar de weg tot vergiffenis staat allen open en men bedenke dat na zulk eenen strijd ijzondere maatregelen noodig zijn om de geschokte maatschappij e herstellen De oppoaitie in het fransche wetgevend ligfchaam weert zich moedig maar de gevolgen liggen in de toekomst voor het ogenblik baten die pogingen weinig de regering is geheel aeester Maar het volk begint te ontwaken de verkiezingen iuUen duarvan meer en meer getuigen de laatste verkiezing tengt weder een lid der oppositie in de kamer en de onte fedeuheid over de verkwistingen en de doellooze gloriezucht eemt telkens toe Het is wel bijna zeker dat de puulieke pinie zich langzamerhand zal doen gelden en het gouverne De prijs der Advertentiên van één tot ze3 regels met inbegrip van het zegel i $ 80 Cent voor elk 1 regel daarboven 10 Ceut 1 iiitenge ijne letters worden berekeod naar plaatsruimte ment zich genoodzaakt za zien toe te geven aan billijke verlangens ter uitbreiding van de zoo beperkte mate van vrijheid Het is onmogelijk een verlicht volk duurzaam in ijzeren b eijeu geklemd te houden öxittcnlanï Londen 14 Junij In de zitting van het huis der gemeeuten die door lord Paimerston werd bijgewoond is de door een lid voorgestelde wet tot i ijziging van den door de katholieke parlementsleden af te leggen eed aangenomen met 166 tegen 147 stemmen Zij is door den minister van binuenlandsche zaken ondersteund hoewel deze nog liever de vaststeiling v in een en hetzelfde eedsformulier voor al de p irlenieuisleden zou vienschen De berigteu nopens den stand der vel lge a3 i n in Ierlandluiden hoogst voldoende aardappelen tarwe haver hooi vlas enz beloven een ruimen oogst In het hoogerhuis heeft de regering eene anuzieuüjkemeerderheid 86 tegen 24 stemmen gehad ter gunste van dewet tot organisatie der vereeniging van de kerspelen ter gelegenheid van de toepassing der armenwet De cuiuervatievenhadden hardnekkig gestreden om den maatregel te doen verdagen Hei merkwaardigste bij de stemming w s minder demeerderheid door de regering verkregen dan el de goedkeuring aan het regeringsvoorslel gehecht door Derb Harroubyen Chelmsford drie hoofden van de tory partij en oudledender kabinetten van l 52 en lb 3 Beriglen uit Ne Turk van 3 junij melden dat de zuidelijke generaal Huod de aangebuden kapitulatie heeft aangenoineu Op raad van den geneesheer zijn aan Jefferson Daiisde boeijen afgenomen omdat hij eigerile voedsel te gebruiken indien hij geboeid bleef Hij zal oix het opperdislrictsgerigtteregt staan en verdedigd o den dour den heer Ouuer Dekrijgsraad heeft den senator Harris van Maryland lot i j ireugevangenisstraf veroordeeld Johnson heeft hei vonnis goedgekeurd maar den veroordeelde gratie verleend aan andereveroordeelden heeft hij kwijtschelding van de doodstraf verleeud Op het jaarlijkscb diner der vischlumdelaars dat door cciiaantal hooge gast werd bijgewoond deed lord Lbirtuce 1 igfto a de inededeeling dat de regering juist eei t iiiii üodiL inghad ontvangen van den keizer van Frankrijk oin de enge eiie gepantserde vloot de havens van Fraukrijk te doen bezoeken terwijl de fransche vloot daarentegen de cugclsche kust adcaandoen De regering had het voorstel aangeuoinen dat j iszal worden aangemerkt als een deugdeljk bewij voc nicn L if Iciiwil en de vriendschap elke tusschcii beid n iiidi heuiuLi De onder secretaris van raariiie bev il ten siü e a ui i t zij die dit buiteugewoon schouuspel ueiiachcn b j v ü eii zich I tegen hel midden der volgende m iaud n iar Plyinuu h zouden I begeven om de beide viuten van deze twee natiën veveenigd te zien 16 Junij De China heeft berigteu uil Nev L i iiigebragt loopeude tot S junij De vroeger niet betvL n iaktegetuigenverhooren in het proces trgeii de zMucn v r = jii thans openbaar gemaakt Suiumige geiuigeii iitb t iird dat zij veinzende in overeeiisteinralug te Ii iii ieltu nj n f ituit Canada vernomen liebbui d it Davis cu do Itultrsbetrokken waren ia het couipiot v tii deii inuürd De Fraiisehen hebben Chihuahua iiigeuouieii J r z heeft n aai iNieuwMexico de nijk genomen FarijS ló Junij De Muidieur beri d it piii Napoleon geheel hersteld is van de gevolgen van ziju val uit het rijtuig Het gerucht dat de regering aan ienlijke ersterkiiiiren voor Me ico toerust wordt door het odiciele blad voor onjuist verklaard eik jaar worden manschappen wier diensttijd uit is door een geiijk aantal uit de depots vervangen Het mex leger zal voor 31 dec het noodig aantal m msch ippen on vangen ter vervanging van hen wier diensttijd aldan ui