Goudsche Courant, zondag 9 juli 1865

staten en het herstel van het gezag der unie nerd voorafgegaan door eene agitatie va onze binnenlandsche markten en gjvolgd door eene nog hevigere Het te Bombay venvorven vermogen ging nog sneller verloren dan het bijeengebragt was onze handel met het oosten nerd traag terwijl de voortdurende rampzalige toestand der zuidstaten het herleven van onzen amerikaanschen handel belette Be katoen daalde allerwege hoopte zich de voorraad op de ijzerhandel was flaauw en de speculanten van alle soort w iagden zich niet Later hebben de aanstaande verkiezingen dien laaunen toestand van den handel nog doen loenemcn en toch zijn ondanks al die ongunstige omstandigheden de siaats iukomsten toegenomen en heeft die vei oeerdering bijna schadeloos gesteld voorde groote belasting verminderingen luor Gladstone ingevoerd 1 wat ij uit de ondervinding m binnen en buitenland mogen opmaken geeft ons regt te verwachten dat de weivaart die onze financiën gedurende de drie ia itsie j ireu Lebben beleefd steeds zal voortduren Jlcu houdt het er hier algemeen voor dat de koningin der Vcderlani en de huwelijksverbintenis van een der prinsessen met den prins van Oranje komt regelen Het is trouwen bekend dat de kwestie der huwlijksverbindtenis van prinses Helena reeds lang aan de orde is geweest en tevens dat ie prinses tot liOg toe niet zeer gunstig over eene verbindtenis ilaeht die imermijdelijk met een buitenlaudschen prins moet gesloten worden Uaar de verkie ingsstrijd ditmaal voornamelijk op hetplatteland heftig zal wezen begeven zich alle familicn die eenk iiul laat hebben voorgesteld naar hunne landgoederen Daarg nn ij valer n moeder broeders en zusters vrouwen euilijchter wanneer de nood aan den man komt van huis tot i om oud vrien Ien vast te houden nieuwe voor hunnepartij i u innen n twijfelaar over te halen Terwijl de heerenin de jt l irkaitK r vtrtrouwclijk met wevers en schoenmakersfiver lettering van pacht de belasting op het mout en overrd leri politiek praten loopen tie dames de pacbtersvrouwennf en i cen niet goed gevulde beurzen vrome bezoeken afin d i leii hospitalen en armenhuizen van het kiesdistrict n b rr vloeit met stroomen en de waarden dringen bij zekere ilriiikers volstrekt niet aan op betaling Aan verbroedering loowel als aan vechtpartijen is geen einde Dat alles kost den kai didi t viel eer veel geld ja men berekent dat in de afgejoopen in iand meer dan voor een millioen ponden sterling aan eo iols werden lerkocht om in de onkosten der verkie Migcii Ie vour ien ialve ton de laatste haven die de zuiilelijken nog in hunne ni gt hadilen is door kerby Smith aan de noordelijken o ergri en l en ten gevolge Uel t de presitlent Johnson de bb kk nie op ehe eii eu bekend gemaakt dat de havens ten w eii v k lieii Mi sisbippi met 1 julij voorden handel zullen geo iiii ijii Oveiuens wordt nog gemeld dat het gonverneit lit lil i i iue beui heeft gegeven om de armee op nieuw met o ni lïi te l u elirijft uit Xew York De lang gerekte en weinigIjl iaj rijki opleverende assises van het geregtshof dat Lincolnsuia irde lars moet ourdeeleu geraken ten einde De advokaatvan een der gevan e en mr Kevery Johnson een der grootsteregtsgeleeriieti van dit land verdedigt de beschuldigden slechtsweinig maar hij heeft ecu geducht argument tegen het geregtshof Hij wei ert de jurisdictie der regtbank te erkennenen De president Johnson heeft zijn persoonlijk gevoelen doenkennen omtrent de groote vraag of de vrijgemaakte negersdadelijk in het polmeivc stemregt zonden deelcn Hij heeftain eene deputatie van new yorksehe burgers verklaard dat i j naar de grondige kennis die hij door een langdurig verblijfin het zuiden had opgedaan van het karakter der negers het eer oaraadz iam achtte hun datlelijk het stemregt te geven deii sieüii g der slavernij zeide hij was door den oorlog te nietgeiaaii en voor altijd verihvenen doch er zouden nog vele jiiri II moeten verioopen eer het stemregt aan de negers zou kuhi eu wortleii toevertrouwd Dit verklaarde hij zijn persoonlijkgevoelen te zijn vermits de beslissing der vraag volgens deerkende en steeds geëerbiedigde begi elen van het eedgeiiootschappelijke aatsregt aan de wetgevende magt der onderscheideu staten zamen gesteld volgens de aldaar geldige wetten over gelaten behoorde te norden Het belangrijkste feit aangai nde de verkiezingen is dat tweeder voornaamste geestelijken der angliaansche kerk n 1 dedeken van Uesliuinster eu professor Kiugsley zich verklaard hebben voor de kandidatuur van den ais goddeloos uitgekretecphilosoof en economist John Stuart Mill Zijne verkiezing wordhierdoor bijna zeker Te Edinburgh heerscht de grootste opgewondenheid tejgevolge van het proces van dr Pritchard die beschuldigdwordt zijne vrouw en schoonmoeder te hebben vergiftigd Uitde eerste verhooren kon men reeds opmaken dat de regterjzich van zijne schuld overtuigd houden Het parlement is heden verdaagd Lord Granviiie deedvoorlezing van de boodschap der koningin waaruit bleek datde betrekkingen tusschen Engeland en de vreemde mogendhe den voldoende zijn H M hoopt dat geeu van de tegenwoordige politieke vraagstukken den vrede van Europa zullen verstoren en wenscht zich geluk dat de oorlog in Amerika hee opgehouden De proclamatie betreiïende de ontbinding van het parlemout is uitgevaardigd De brieven ter oproeping vau de kiescoliegien zullen onmiddelijk afgezonden worden Parijs 6 Julij De zitting van het wetgevend ligchaaia is gisteren gesloten na aanneming van een wetsontwerp betreffentle de mechanieke muziekinstrumenten drie spoorwegen en eenige punten van plaatselijk belang De heer Schneider heeft bij de sluiting gezegd dat de kamer waarschijnlijk in het begin van jannarij weder bijeen zal komen Hij heeft gewezei op het belang der behandelde onderwerpen op de vrijheid aan de discussien gelaten en voegde er bij dat de politiet eene groote plaats bij de discussien had ingenomen iets dat hij intusscheu geenzins betreurde want dat de natie werd iogelicht kon een bestuur als dat des keizers niet dan kracht geven Uit eene goede bron verneemt men dat de heer Drouya deLhuys dezer dagen een gesprek heeft gehad met den gezant dervercenigdc stateu en bij die gelegenheid heeft te verstaan gegeven dat Frankrijk om aan Amerika aangenaam te zijn aau dewashiagtonsche regering al de zuidelijke schepen zou terug geven die in de fransche havens zijn geseqnestreerd De ministcimoet er hebben bijgevoegd dat hij meende te kunnen verzekeren dat bij de spaansche regering gelijk voornemen bestond De heer Bigelow r oet zich zeer getroffen betoond hebbeuover deze blijken van sympathie en den heer Drouyu hebbenbedankt onder de verzekering dat zijn gouvernement zeer erkentelijk zou zijn Tusschen den heer Drouyn de Lhuys en de engelsche hollandsche en belgische gezanten zijn gisteren de ratificatienuitgewisseld van de suikerregeling dd 1 nov 1864 die den 1 augustus in werking treedt De Moniteur deelt mede dat volgens de Correspondencia en andere spaansche bladen de erkenning van het koningrijk Italië door Spanje weldra kan worden te gemui gezien zonder dat daardoor de belangen van het katholicisme zullen worden gekwetst 7 Julij De senaat zal binuen 3 a 4 dagen zijne werkzaamheden hebben geëindigd Men vraagt zich onder ons publiek af of de wetgevende werkzaamheden in het afgeloopen zittingjaar wel zoo bijster viuchtbaar zijn geweest als de heer Schneider in zijn sluitingsrede heeft beweerd en het antwoord dat men verneemt is niet zoo gaaf toestemmend Er zijn 73 zittingen gehouden docK daarvan zijn er 23 gewijd geweest aan de discussien over het adres Van de 253 ontwerpen van wet die behandeld zijn hadden slechts 47 een algemeen belang de overige 206 ontwerpen waren van lokale beteekenis Slechts twee der voorgedragen ontwerpen zijn ingetrokken doch dit is reeds een belangrijk resultaat wanneer men in aanmerking neemt dat dit in vorige jaren nimmer gebeurd is Niet minder dan 21 ontwerpen zijn tot het volgend jaar blijven liggen Als dat altijd zoo voortgaat dan zal men ten laatste eeu geheel jaar met de werk aamliedcn achteruit zijn Onder die onafgedaau gebleven ontwerpen zijn er zeer belaugrijke als op den lijfsdwang op de misdaden en wanbedrijven in den vreemde bedreven op tie makelarij op het lager onderwijs op de donaues enz Weenen H Julij Nopens den vcrmoedelijken afloop der ministeriele crisis bepaalt alles zich tot geruchten Het schijnt dat de zamenstelling van h nieuwe kabinet met grooter zwarigheden gepaard gaat dan men aanvaukelijic vermoedde In het heerenhuis heeft de minister van oorlig verklaard dat de keizer met het oog op s lands financiën en den politieken toestand besloten heeft het leger in Italië en Dalmatieop volledigen voet van vrede te brengen De keizer heeft voortsten ernstigste alle mogelijke bezuiuigingen in de overige takkender staatsdienst aanbevolen Het huis heeft vervolgens de voorstellen zijner financiële commissie en het budget voor 1805 overeenkomstig het votum der tweede kamer zonder debatien met eenparige stemmen aangenomen 7 Julij In de zitting van het heerenhuis op heden heeft de heer von Thun verklaard zich niet te kunnen vereenigen met het motterne consti utionalisme hij ontkende dat de financiële nood waarin het rijk verkeert aan het absolutisme moes geweten worden Hij acht het onmogelijk de belastingen hoogeop te drijven en vindt onaanneembaar een verder beroep op het openbaar crediet te doen Hij verlangt Jat het huis in dien zin besluite onder uitnoodiging aan de regering om de noodige hervormingen iu het staalsbeheer in het leven te roepen en van het huis niet weder de aanneming te vergen van een budget als dat voor 1865 Dit voorstel is in handen cener commissie gesteld tot het uitbrengen van rapport Berlijn C Juüj Men zegt dat eene conventie tusschen Pruisen en Oldenburg ophauden is volgens welke de groothertog de pruisische eischen ten opzigte van Sleeswijk IIolstein aanneemt Pruisen daarentegen zich verbindt de aanspraak van den groothertog op de successie in de veroverde gewesten krachtig te ondersteunen Ons kabinet heeft op Oostenrijks wensch tot verminderingder troepen in de hertogdommen geantwoord dat het de laudtroepen wil verminderen met het bc rag der onlangs daarheenverlegde marine compagnien maar dat het zijne bezettingstroe pen over het algemeen niet kan verminderen en dat ook dedruk dien de hertogdommen daarvan ondervinden volstrektniet groot is daar zij slechts belast worden met de meerderekosten daardoor veroorzaakt dat de troepen in de hortogdommen in plaats van iu hunne vredesgarnizoenen gestationueerd zijn Omtrent de op den 1 zer plaats gehad hebbende verkiezingen van den eersten trap in Nassau zijn nu uit het ganscheland berigten ontvangen die geen twijfel overlaten of de liberalemeerderheid zal nog sterker dan te voren in de kamer terugkomen en minstens van het ledental bedragen terwijl deklericale en gouvernementale regterzijde hoogstens over zesplaatsen te beschikken zal hebben De Norddeutsche Zeitung deelt een telegram uit Kiel mede inhoudende dat de landsregering alle feestelijke bijeenkomsten optogten het luiden van klokken het trompetgesclial op detorens en alle andere demonstratien bij gciegenheid van denverjaardag van den prins van Augustenburg verboden heeft I3tnnenlanö GOUDA 8 Julij In de woensdag gehouden zitting van de tweede kamerder stalenTeneraal heeft Je minister van financiën zeer breedvoerig het ontwerp van wet tot herziening der personele belasting verdedigd tegen de bezwaren welke in de zitting van 12 juuij jl ziju aangevoerd Daarna hebben eeuige ledenger u eer donderdag ziju de algemeene beraadslai ii en over de et op de personele beL sting ten einde gebragt ï e1ifzonde l jke artikelen van dit voorstel zullen nu in overweging worden genüiutu In de bijeenkomst van de tweede kamer van gisler is deberaadslaia geopend over de afzonderlijke art van de weton de w zii ini der personele belasting Een amendement vanden heer Van Eek is na inlichting door den voorsteller inge De heer van Kerkwijk heeft gemeend dat zij die tegen de wet gestemd waren zich gevoegelijk tot besparing van iijd te en het eerste artikel kon ieu verklaren Bij stemming is dit eer ste artikel met 35 tegen 29 stemmen verworpen De minister heeft daarop uithoolde van het verwerpen deigrondslagen waar de wet op berust het voorstel m zijn geheelteruff genomen Op voorstel van den voorzitter is bepaald om de voorgestelde wet op het zegel tegcu maandag aan de orde te ste len De provinciale staten van Zuid Holland hebben woensdagherkozen tot edcn der ged stalen de heeren vm den Berch van Heemstede Fengers van Warmenhuijzen Metelerkamp enC van Vollenhoven en gekozen den heerH J van der Heim ter vervanging vau den heer van Koetsveld terwijl tot builengewoon lid i gekozen de beer S A van Hoogstraten 1 Iu de verr der staten van Zuid holland is een voorstelingekomen vau ledeu om gedep stateu uit te noodigen eene som van ƒ 300 000 renteloos iu de kas aanwezig opsoliede wijze in uepot te geven Gistereu mcr en is ten half elf ure atin het dcpartemeut van buitenl zaken het handelstractaat met Frankrijk gesloten Wij vernemen dat on c stadgenoot de heer E Remy tweetoezeggingen van beroep heeft ontvangen de eene uaar Kei swoude de andere raar ter Aa en de eerste heeft aangenomen Door den gcneenteraad te Hurlingen is tot directeur derhoo ere burgerschool aldaar benoemd de heer I J Altiers thans l=f = onderwij er aan de fransche school loor jonge heeren Te s Hage is de 26 algeiieene vergadering van de ned ver tot afschalBng van sterken drank gehouden Dingsuagavond werd de bijeenkomst geleid door dr van LumburgBrouwer terwijl na hem het woord voerden de hh Fabius Lasonder en Adama v Scheltema Er bleek uil de gedane opgavendat or jaarlijks in Nederland voor 25 millioen gulden aan drankwordt verspild In het algemeen overzigt vau de Java Bode loopendetot 29 Mei leest men Wij zijn ditmaal in de gelegenheid twee onderwerpen in ons overzigt te bespreken die voor Java vau het grootste belang zijn Heeds lang heeft men in Indie zich beducht gemaakt voor de toenemende mededinging welke onze suiker op de europesche markt van het product uit den beetwortel ondervindt De voorwaarden ouder welke de europesche en indische industriëlen zich geplaatst zien zijn zoo verschillend en zi o ten nadeele dezer laatsten dat men inderdaad gegronde vrees raag koesteren dat de uitvoer van suiker naar Nederland hare schoonste dagen heeft gekenti Twee middelen zijn er die men kan aanwenden om in dezen stand van zaken verbetering aan te brengen Men kan en dit doet de kamer van koophandel en nijverheid te Samarang in hare memorie over de suiker industrie in de gouvernements residentieu van Midden Java laen kan zeggen we in een onderzoek treden of iu de voorwaarden van pro ducte waaronder de indische industrieel zich geplrtatst ziet gcene verbetering te brengen is met andere woorden men kan zooJi uige maatregelen aanprijzen als noodzakelijk geacht worden ora onze industrie in staat te stellen met gelijke krachten tegen de europesche op ti werken Maar men kan ook de meening zijn toegedaan dat de enorme productie vau beetwortelsuiker gevoegd bij de hooge kosten die op onze suiker vallen alvorens zij den europeschen consument beieikt oorzaken zullen wezen d it wij voor dit product een anderen uitweg zullen moeten zoeken Australië met den vinger aangewezen als een dier landen die in de toekomst tloor de naauivste gemeeuscliap van haudelsbelangen aau ons verbonden zullen znu ziedaar het land waarheen thans velen hunne blikken rigteu De hh Hoboken en zonen te Eottcnl im lleyust eu Vinju alhier en Anemaet Co te Soerabaija heb ui zich tot de regering gewei d met ecu ver ock waarin zij zich vourstellen eene gesi bsidieerde maatochappij te vormen voorden aanlagen de exploitatie eener stoomvaart naar Moreton B ly en Sidney in verband met on e gemeenschap met C hina Wij zullen ons in geeuc verdere beschouwingen verdiepen Vlleen zullen wij bier mcdedteleii dat de vooruitzigien niet gunstiger worden Bij de buitenge voue daliiij der suikerprijzen vreest men voor zware verliezen De eigenaars der scheepsladiuge die met het oog op de novemberprij en werdeu ingekocht thans op weg naar NederhinJ zijn moeten bij de ongeH prijsvermindering aua gevoelige slagen wnr ien bh Meu vrar gt zich dus in den handel met zor f wat toekomst baren zal Beriiitcn Gemengde lidn die aan ict hot w I iij x i nu i Oiii ii lil MTZt w 1 tiling b j rOv i l ft i 1 1 1 Z M heeft vier ouilst terugkeer uit L lin bi st wcr L eileii htt i l iIv j ie p ifij chc hütdciüakf rs Te L uetie zijQ tiMc s ijI tot lf cijfclaiigcii tUvaügarli AVennl iml iu 7 1 ii nu t brand Iii i cii iml Afr dat VOO C u ikT bioüUür flacfat ciir eriiic iUti lUtl SL liip iUi uii Xil üii i t ii zijn opgevi cüt Ia iL ken aï dreüobk jzrooto n Aigcrie iiT ihtiiL ii bnx liur e bo 3en De k ii kSvChatcaulm ziju IG üibi i oiimiddellijk gedooii id i rusttu oiii in Abx nit k niishaiidLki il r ïi r t L t i Ki ypte om ik c l iiieij=cheu Htt k i met 00 millioen ii i ii t i i u delijktii L c onkci l l j W iA u j oiitstLUiiig Oüi tbiJig kJ lj n dtrdc zcLdnii k t ki bioodjci Ih luliM hc i de gchctk af=chatliiijr au hu I t aan f dir rut 1 III Ni J i ii d ik ti iJ Marktberigten Gouda o Julij Tarwe pr mud ƒ ü Haver ƒ 4 a ƒ 4 50 De veeraiirkt met g Kogge per l ist i250 ïï ƒ 1 7 l ƒ l JO Geist 4 23 Voerrogge y pr mud MiL en a mvGcr doch zeer ïï