Goudsche Courant, zondag 27 augustus 1865

wuiJcL Jcvuti 1 II 1 1 tl iij v i in lil pruiai Liii üHt i cUuer ol enb art t iiUlh po nn i ii in het crk noidp g aii ia ora de l lïcIiertogdon imeii in liet toheroond te doen opneaen Art 7 feeft aan rmisuu ntt re t om door IloUtein een kanaal te doen graTcn ter verbinding van de oost met de noordzee Ingevo ge art fc zullen op Laucuburg geene corlogskoolen drukken welke naar evenredigheid ver Sleeswijk en Holstem zullen worden verdeeld Aan vJoateurijk wordt door l ruisen eeue som van Vj millioen thil uitg keerd voor den afstand ijner regten op Jtt hertogdom Als uiterste tcrra jn laarop met de dcclmg vai het condominium een begin moet worden ge ma kt Is 15 sept mber e k vastge tcld Berlijn 23 Ang konmg W Ihelm eeft den Tiinister v Bism irck utgena de onvcntic van Sil barg m den gravcustand verheien Dnar l rmscn nu in hel ezit van Lauenbuig komt IS het niet onmo elijk dit Z M prins Fredenk Karel den over inn lar ïall Alsen tot hertog van Lauenbnrg maakt Meu egt ten minste m sotd ondcrngte kringen dat dit geschieden zal Pe otipuhticn in bdzburg moeten in de daad met den inhoud ler iclcgrafioche bcrigtcn overeenkomen De voordeelen welke Pruien daardooi vcrlrijgt zijn niet geiing en de gemgtig5 e van allen i het bezit der hiven van Kiel eeiie der choonete iii geheel Europa Zulk eenc bclansrijke amninstia ann Triii en sedfrt de vrijheidsoorlogen scdcit C Icim den grooie nu te beurt gevallen tn Kïcnovtr al dtze voordeden blijft het prnisischc volk onver chiliig Het ichijnt al bekommerde het uh in t geheel niet over de buitciilandsche staatkunde als stcide het alleen belang in de biiineuhniloche aangelegenheden Nooit zal het nrnici Iio tr ix I t Jc heer Vti iiiaick Vi jgcvcn dit hij de eonstitulie vorkricht heeft al hadde hij geheel SleeswijkHol teiii ingelijfd de verkiezingen zullen steeds zoowel m het land 7eif als m de genonnen districten steeds in den geest der oppositie uitvallen i3mnenlan GOUDV 26 Augustus S lar n ij vernemen zal de rijks hoogere burgerschool in deze = t iil spoidig worden geopend Z M heeft benoemd tot commies der posterijen van de klas e den heer J Hoef hamer I e heer J B Si cli n vccHs te Moordrecht is benoemdtot 1k1 ei uer commi sie door den minister van binntnl zaken üirccvield ter inspectie van het vee eii ter voorlichting der gemecntelieoturen lit llirlingci meldt men van 23 dezer Als voorzorgniaatrcgfl bn de tlnns in ommigc landen hcerschcnde veezickle IS dt veearts H Poll te dezer stede vooi engelscheukfiniig belast met het toezigt op de verzendingen die hier fkdijks met de engelsche stoom ehepen plaats hebben opdatdicrii gezond vee van hier norde uitgevoerd Men leest in de Staits tourant Boor vee uit Nederland na r de markt Ie Londen gebragt hetwelk wegens lagenmarktprija nitt ncrd verkocht en na eemge dagen verblijf werdteruggevoerd hebben zich geviUen van de thans lu Engelandhcerschen e vee iekte in Nederland vertoond eerst en vooralonder de uit Londen teruggekomen runderen m den omtrek van Delft De ziekte is zeer besmettelijk en krachtigemaatregelen ijn daarom ter voorkoming van verdere uitbreidingnoodig Door den minister van binne l zaken is aan den heerG J Hengcveld leeraar aan rijks veeartsenijschool een onderzoek opgedragen ter phat e waar de ziekte heer=cht Decommissarissen dcs konings in de De veehouders zijn ernstig aangemaand tot naleving van de verpligting tot onverwijlde af oudenng en aangifte van ziek of van ziekte vciJacht vee Die afzondering en aargifte 13 even zeer m het belang der betrokken veehouders zelven aU van het algemeen Het met naleven dezer wettelijte verpligtiug z il onmidJellijk bij proces verbaal behooren te worden geconstateerJ en dat verbaal ter vervolging aan de regterlijke autoriteit opgezonden Door stipte naleving dezer bepalingen mag men hopen dat uitbreiding uer ziekte zal worden voorgekomen Donderdag had aan het strand te Scheveningen onder dentoevloed eener talrijke schaar van belangstellenden de onthulling plaats der gedenknaald van 30 Nov 1813 Ainmerstol 25 Aug De zalmvangst 13 lu de laatste Jagen zeer verminderd en de prij en daardoor gestegen A an vnjdag Is tot beden werden slechts gevangen 47 zalmen viaaronder eenigc st jacobszalmpjes waarvan de prijs varieerde tus a hell ü4üi llj n o IFilijioll lliy 1 Jj tut l ty De genelilige iigenbuijcn k n weck hebben veel schade a lu het aaidappelgsvvas veroor aikt de bekende ziekte is d lardoor sterk tocginomen en op sommige akkers die dra staan ij het aardippelgen IS geneel veiioien Nijmegen 25 Aug v erbreidde ïicli 11 maandag het gerucht hit er op de spoorncgliju Nijmegen Cleve een vreeselijjc ongeluk had plaats gehad lielttelk gelukkig hter bleek Krootendeels onwairheid te zijn en slechts het derailleeren van een wagen betreft vaardoor weinig of geen oponthoud werd veroorzaakt gisteren evenwel had de trein welke ongeveer 4 uur van Cleve vertrekt bijna twee uur opouAoud hetwelk voornamenljjk veroorzaakt is gen o den door de menigvuldige regen welke hier en m omstiek n gevalle zijn Door het menigml dige regenwater was er op de hoogte van Cranenbui g eene gaping in den weg ontstaan loor wegdrijving van zand Het gebrek zal evenwel zeer spoeilij hersteld zijn Overigens mag het vervoer v i t personen en goederen langs de lijn vrij aanzienlijk genoemd werden hetwelk met we ui vermeeiderd wordt door verbinding met een stoorabootdieoat op Rotterdam De examens voor de jongelingen welke op de hoogereburg rschonl wl o on tnogelatpn tp wnra n hebben gisterenplaats gehad en zullen van daag veriler voortgezet worden Beopening der school zal naar men verneemt in het begin vmseptember plaits hebben In de kade aan de nieuwe haven heeft men eenige rzakkmg bespeurd welke echter met aanmerkelijk kan heeten Cfcmengdc BerigtcD De iran chcn bouncn te Ondcrschcidtne kasfanjcboomen staan te Wcenen voor de tweede mialin vollen bloei Ie Catcmia bij Stloniea is eeue uitgebreide steenkolen laag ontdekt die gemakkelijk te ontj inucn is De peruaansthe insurgenttn hebben zich meester gemaakt van het beste tredeeltc der vloot Te BerlijnIS cene fabriek van vals he wisscls ontdekt in het huis tener oude weduwe die zich met l26 000 th uu de voeten heeft gemaakt De si naat vanHamburg draagt 20Ö0 th bi voor ene groote cxpcd tie mar de nooidpool Ie Wcttci aan de Hoer zijn m df j erefoiinecide kerk raourschildcr ngcn ontdekt met htt jaartal 1437 In ital e en in Den 19 aug is voor het eerst weder sedert ie jcar een stoomboot Older amcnk vipg uit A ew York naar Europa vertrokken Uit Kuslaiidverneemt men weder van talrijke en hev ge branden m verschillende stedto Door twee hevi e d rdschokken zijn 20 aug m het bij Catania gei t dorp Afircale 04 huizen ngastort In gezonden GoiDi 24 Aug 1865 Mij ilwei de Redacteur Ta uw dagblad van heden is een ingezonden stuk opgeno menwaarin de onbekende schrijver mij woorden van vrij verkeer in den monu legt die met door mij zijn gesproken Zoo als die vermei mg voorkomt zoude hdt een zeer duister woord geweest zijn waarmede geenerleij opinie omtrent de veelbesproken zaak ware mfgediukt Ofschoon de raaJsvergadeungen openbaar zijn er ervan wege de Goudsche Courant aanteekening wordt gehouden van het ilooi Je leden ge piokene zelden trett men in un bhJdnivan eene jiuste t iug give V dre dit geschieii ook omtrent het behandelde voorstel van burgemeester en wethouders er ouden me nu reeds achtereenvolgende auonjm artikel in diezelfde cour int ziju ingezonden of menige onnaauwkenrige opmerking daarvan zoude zijn uitgekomen Door de plaatsing van dusdanige beoordeelingen worden de handelingen der raadsleden niet lu het juiste iicLt ges eld en vermits die ingezonden rtikeler ongeteelend zijn wetei de ingezetenen ook niet welke aarde daaraan gehecht moet v orden De daarin vervatte aantijgingen omtrent de anjfveeren der raadsleden die zulk een verregaand dwaas besluit durfden neemen zouden misschien de beste tegenhangers vinden wanneei sy hunne namen bekend maakten die een tegenovergesteld gevoelen aankleven en de burge tegen den raad opzetten Ik eerbiedig ieders meening ook al verschilt die van de niijne en olachuu k mij niet eioepen gevoele om mijne beschouwing ter dezer zake in een breedvoerig vertoog mtezenden zocdra u een der eerstvolgende raadsverfjude mgen de belastings k nestle weer mogt ter sprake komen zal ik opzettelijt en misschien eenigsints meer uiteen ge et herh Jen welke de enen geweest zijn die mij konden doen bc=luiten aan het vo riatc van B en mijne stem te geven Met de pla itsing uc or regelen zu t UEd mij verpligten L Ed Dn dienaai J V EEMi Be redactie heiihner den lezers dat ui liet leiilcy der laads m n j tan 11 j ug n rföd loothond De lieer Remy zKjt het te betreuren dat het in deze get ieente onvermijdelijk is het rije verkeer te belemmeren waai dat de moeite welke het ettehjle jaren geleden m had om een hoojdehjken omslag tan 5 m te terdcelen hem doel terug deinzen om zijne stem te onthumden aan het voorstel van B en W In de Nalezing fn 355 staat Het raadslid Semy betreurt het dat liet viije verleer tn deze ijehieente zal belemmerd worden en toch is ZEd daarvoot omdut het heffen van een hoofdelijien omslag met veel bezwaren gepaard gaat Ons blad staat o ien voor elke bescheidene teregtwijzing ffas het verslag onjuut nuts zoude ons aangenamer geweest zijn dan de tetbetering op ie nehien Elke aec ji heffing belemmert het verkeer i ainen doen nieti af m de eccjns ktrestie Se accmsen ziji door de teginwoordige wetenscJmp algemeen veroorduld en de wet heift voor Nederland dit vonnis bekrachtigd het zijn zeker ge ne onwaaidige burgere die al is het met opoffering van eigiitbelang de uitvoeri ng der rijkswet v e rlangen Met het oog op de zeei aanzienlijke sommen die jaarlijks m Nederland ooivel m effecten als m beleeuingen en hypotheken belegd worelen waaroij de soliditeit an het fonds ot het panj een noofcheiei chie is heeft de te Amstei iam gevestigde Ipiinistratie der Gtpiiiihgieeide algemeen maatschappij lan IJlondcrediü ui Ountenrijk iii eene dezer dagen verspieide circuhire de aandacht gevestigJ op de 5 pCt pmdbrieven dier instelling welke op Jen pnj vin 207 voor tl 200 lu zilver of 233ned et ongeveer j iP rente afn erpen ongerekend e voordeelen tussehen den cour an inkoop en atlo sing terwijl rente en afl i ing a pan in 50 j iren tot vasten cours aldaar betaalbaar zijn Tevens zijn bij die cireulaiia becijferingen gevoegd waaruit de voordeden blijken welke door eenvoudige belegging van kapitaal en bespa rde iCUte daann in betrekkelijk korten tijd verkregen zijn of wel die welke mt het verschil tusschen het plaatsen van geld op hjpotheek en m pandbrieven vooitvloeijen it de snliditeit der pandbrieven waarin immers de waar borg der resultaten van elke operatie berust betreft zoo woidt ZIJ m gemelde circulaire onbetwistbaar genoemd omdat zij wordt gewaarborgd 1 door de hypothekaire onderpanden over het geheele keizerrijk verspreid onderling voor alle pandbrieven verbonden en welner waarde minstens twee of dnemaal g ooter IS dan de daartegen uitgegeven pandbrieven 2 door het maatschappelijk inpitaal Voorts wordt Je uitgifte der pandbrieven door censoren endcur den regenngs commissaris gecontioleerd die ten blijkedaarvan de stukken mede onderteekenen terwijl de maatschappijmet de ruimste pnvilegien is begiftigd die haar onbetwistbaaren onmiddellijk het regt van executie tegenover nalatige geldnemeis geven Ten slotte verklaart de administratie zich teallen tijde bereid tijdelijke voorschotten volgens beuisusanceop de door haar uitgegeven pandbrieven te verleenen Vergadering van den GemeenteraadL Zithiig lan Woensdag 23 Augustus I Dl I of iliu vin het vClhdlRklde m de vergddellui i ehoudci lö dezer noideli pULdptkeurd Ittee iui ekonicn adres en van A öoet en J ai Kecdt l ortU id w wrbij zij iitö adres aa de gezamenlijke goudsche bcurtschippers op Ainsterdam verzoek de dat de raad aau den te b noemen beurtschipper de verpïlgting oplegge I en bo gto t van f 20JU te stellen en jaarlijks zijne barge te doen keuren wordt gesteld lu binden van B en V om advies üet elfde nordt gedaan met eeu adies van N Priiiienberg verzoekende te inOj en aankoopen het torren van de voornalij c turfker ten einde er tiaueu cp e bonnen Be B op grond vai eene zich geopenbaard hebbende bedenkelijke ziekte onder het rundvee naar de hooge rtge uig hare ernstige aandacht op heelt gevestigd blijkens versehillinde er van uitgaande dau chnjvingen brengt ter tafel eene verordening strekkende om 7iek of besmet vee alhier van de markt te neren Aa korte bespiekmg wordt de veroidening eenparig goedireke d en tevens eenparig joed evnndcn dat zij terstond na afkondiging zal in nerking treden Daarni gaat de velgadermg uiteen Blarktberigten Gouda 24 Aug larwe l ooUche p last 280 a 310 ï eeuwschoper mud S a 9 Rogge Inl 6 a b 50 builenl fi 50 a 7 no Gerst 4 00 a 5 H iver i 00 i 4 ÏO Boekweit Iransche per 2100 ned S 170 Noordbrab 175 a lhU Erwten 7 23 i 8 Bruine booncn f J a 13 Paardel oonen ƒ 5 70 i b 30 Duiveboonen 7 50 a 8 riennip nJ ƒ S 50 Uiden waren ter veemarkt slechts aclit stuks aangevoerd bereiens etnigc graskalvercn l ee koeijen zijn verkocht elteöehapen en magere vaikens werden vlug geplaatst jüebotei 1 30 a 1 40 W eiboter ƒ 110 a ƒ 1 20 Kaas Aa gevoerd 23 pirtijen f ió af 2h Delft 24 Aug i3ij ruimer aanvoer was de hanael n granen zeer le endig de puikate tarn oorien leis hooger vlug verkocüt Gersten haver minder begeerd Tarwe S bO a 9 Kogge ƒ ö SO a ƒ b 10 Zomergerst 4 50 a 5 Korte haver d 00 a 3 80 Lange do ƒ 290 a 3b0 Duiveb S i aardeb 6 50 a ƒ 6 75 Groene erwten ƒ 8 a 10 KooUaad met beperkten aanvoer en geringe kooplust ƒ 11 50 a 13 Aan stads waag gewogen van ib 24 Vug 27 4 874 sen 44 16 boter te zamen 19000 ned l rijs per vierde 52 a ƒ 61 per n B ƒ 1 30 a ƒ 1 52 Ter markt 515 mud aardapp 2 30 a ƒ 3 20 Ter veemarkt geringe aanvoer doch van goede qualiteit en gezond DordreCllt 24 Aug Tam e iets hooger Jange en tweej witte Z en VI 7 50 a ƒ S 90 Vieuwe do middelra van qual G 50 a 7 80 Kogge onveianJerd Jir Ovcrm Z en M ƒ 5 60 a 6 30 Jvieune do j a ƒ 5 70 Ger t nieuwe winter 20 a 30 c lager 4 a 4 80 Jar zoirer 30 a tO c hooger 4 a 4 b0 Enke e klua en nienne ƒ o bO i ƒ i 40 Burgerlijke Stand G o L 11 Geboben 22 Aug 4nna oudcis J Kerrebijn en L van Donseiaar 24 Johannes ondeis van den Belg en J di Vrij D rk ondtr P de Werk en C WOfRDL v van 16 tot en met 23 Augustu lMj5 GEBOkE Iflurentia oudeis J Otte en J Woetcra Elizabeth ouuer K de Horn en L Duijs CvtKiEDF Il Kictvelt ruim S3 j echten oo vau Al Stolk O DEBTKOim D F Rinderknecht 43 j met A v lu t Hon 43 j Getroewu B ïvievaart 33 j en G Duit 33 j btI100 H0 F Ingeschreven van 11 tot en met 18 ia IbOJ GrBOBEN Johan Gcor c ouders T H itrie en C Burihouin Jacobus Hendrik ouders 1 J aiU rd en Al Al vaj der Iloll Alanine ouders 1 Oudshoorn ei G belaid OvEKlFliLN C A Pek 2 j GETitoti r J A heller met G J Hijdelaar OLDEW TE Ingeschreven van den 16 tot den 22 Augustus 1865 BEV1L1E G Sfraver ecb Kompier d C Loeves eijn geb cmeer d OvEKiEDEN L van Rooijen 25 j G van Baren 12 j G P F Iinnebank 19 d Gehlwd T J Biouvcr jni 29 j en P van Duuren wed J van den Berg 23 J