Goudsche Courant, donderdag 12 oktober 1865

inl en 2 2rO qr rr tarne 4S0 qr mi ca 6110 qr vr gerst en 1110 qr inl en 17720 qr vr haver 5 Oct Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd 160 runderen 410 kalveren lO dO schapen en l40 varkens A oor beste kaher n werd 5 4 voor de schapen 6 6 en voor do varsens 5 pt steen betaald Burgerlijke Stand GOVDA Gebcbe 3 Oct Cornells Johaunes Steuhanus ouders A H van DilieD eii L F n Dam 4 Maria ta e O Schitdon en J M Biijee Johanü j Jer = C La Feber en F an i ik 5 Theodorus Johann 5 oudcra Jansen u J M aii Blokland Helena Cornelia ou ltTG ootllou en C n tiaa k 0 ERl L Oct m Dam 4 j 4 A A Boere huisvr van G an e n u7 J 1 K van üain 14 1 5 J van Malen 31 j Gehi wd 4 Oei T H Kabel n c C G P de Korte K van T jndercn eu T oon J II van der Velden en J Luijkeu W de legt en C van den Hoek Tan 38 Sspi tot en met 5 Oct 1865 Cfboeen Pijsbert o drrs A Visser en N Visser GvEHLEUEN A Haagcn 55 j vveduv e van C Blok C van Tuiil ruim 43 j echtgenoote van K den Heeten 0 DEBTRO rl H Scli uUr bijLa 38 j u K Neuteuoom 88 i Geteoi wd iN Middelveeid bijna 41 j en J Bnnnik 31 j 1865 n 3611 Donderdag 12 October GOÜDSCHECOÜRAIfT SCHOONHOVEN Ingeschreven van 22 tot en met 29 Sept 1865 Gebore Geirardus Hendrik ouders W van Ro=sum ea E Kooiman Geertrui oudeis J C Moret en M Wceia Elisabeth ouders j Tcunissen eii M erk Samnel ouders J L an der Pauw en i Kloot Pieter ouders J van Geeien en M C den Dniver ÜvLBLi t N J A de Gidts 39 j echtgenoot van S Verheij j Xuumkhoven 13 m T Stomps 15 d De prijs der Advertentien an één tot le regeU met inbegrip van het zegel is 80 Cent vooT eiken regel daarboven 10 Cent Biiitengevvüue letters worden berekend naar plaatsruimte Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D nO 60 ADVERTENTIEN 22 efl Htden vieren onze dierbare iP Ouders i ït r j B E 11 K II 0 U T Jd eP en mO m j AV I E Z E R è Si4 6 5 uiN IJ r L S I V I T I o J i U I C fï II t F 1 IJ h S F E F s T II raii Wé lïi Z döare l itidcrcfi feJ2 s l GoiK i October 1865 MO Rt s = = J u WKwumx =eK 9 KXJKDiP Q o ülCAiiZ ïü iv Qi 1 On ilerironvv d 3 = 1 r EGEEE i m en 1 m M J STK VVER f 5 0 ic Got DA 6 October 1SG5 J r m c ï ètd j Ol EMUKE MniJWILLlGE Verkooping op Vrijdag 13 October 1865 des voonnuid ps tm 1 ure teu huize van VBKOEEL K iremeiitlioiukr te Onhrkt l tiu i Je J au Ecu HUIS vr c2er Bouvvmansvi on r j than bevatfeiK e drie BURGER of ARl ElDEL 0X1N E met verdere GiTiMMFK iN l riy BOÜMGAAKn ere enz alie sM iude eu geleien in de GemetU e Oitflirktrf au i ii J e in f nvi polder f A ff aan de L geuegstoep ie zaraeu grcot utj Roeden 1 El Nadere informaden zim te beivomen tenK iiitore var den Notan G J SPE UUTte Ol OrAlKERK a u YS ET Isme Ic v mde Notin=seu v r i u HOOP cu REEPMA KEK ie ROTTUil l il VEEZIEKTE Ee vojrbelineiiiniddfc legea de liansheerscbenüe Vet pet is verkrijgbaar tegen ÜU Cts lic kruik bij den unJergeteeK nde J B PEETERS Aj utltek f Go DA üciober 1865 0 tvaP2eL e verkroebaar Johanuiloffs Malz Extract lMaart lirod oli b j T C MS VRLCMLVGEX Depot hoiider Westhaven B i i ie Omida TEERE BëHOEFTE A Quant KLEIWEG E 10 GOUDA heeft IV ederom ontvangen eene buitengenone mooije en goedkoope sortering TEEKENBEHOEFTEN als eene zeer uitmuntende collectie PASSERDOO ÏEX van SÜ cents ƒ 1 20 1 50 ƒ 1 75 ƒ 3 ƒ 4 tot buitengewoon fraaije en zeer soliedc DOZEN van 6 tot ƒ 10 Voor de deugdelijkheid der Passerdoozen wordt ingestaan TecLeupapjer van 21 t u 4 en 5 cents het vel Watlimau Decalceerpapier en Papier Sans ir Teekenkrijt rond en vierkant Teeken en Trekpeunen Doe elai rs en Doezelkrijt Goui E istiek Teeken portcieuilles in aiie formaieii erder al hetgeen tot het TEEKENEN behoort tot zeer voordeelige prijzen Bij acte op den 30 September 1865 oor den te Zi ïd jy aihUnxvecu residerenden Notaris A N MOLENAAR en getuigen verleden is de rennoohckaj tu scheM nu iv den den Heer AE1 KRAAN en MLLEM KRAAN ondei de firma van A KR AN en ZOON te l Tf icH aree i aangegaan tot uitoefening van hei niarktveer van Jfaddmneeii op Gouda eu Leydc n en den handel iii granen en andere goederen en daartoe betrekkelijke zaken met den 1 oepterabti 1S65 onihr iden zijnde voornoemde Notaris MOLENAAR belast me de regeling en afdoening van de thans nog loopende zaken dier Vennootschap Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te gouua met inbegrip van Bijks en Gemeente accijns bij eene lioeveeliicid vau minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER i 462 o l o per kan 60 cents Jenever 1 soon Vloutvvijüj a4t j cy per ii 58 = cents inl BRANDEWIJN 46Vio P r kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte n iar evenreitigheid GoiDi 7 October 1865 Raderstooiuboot fl Ussel Van Gouda ilmndutj cu Dirtiuhg s morgens 6 uien de overige uageii s morgens 7 uira Van Rotterdam alle dagen s namid dags 2 uren Van Gouda des Zondaij morgens Va ei an Rctcerdam s nanïiadags 4 uren Dagelijks Kelottrl aarten De Kleederbleekerii tot heden door mij gedreven is overgegaan op T N JOOSTEN waarvan ik de eer heb UEd berigt te geven met hartelijke dankbetuiging voor het in mij gestelde vertrouwen Tevens neem ik de vrijheid mijnen opvolger beleefdelijk aan te bevelen in uwe geëerde gunst Hoogachtend heb ik de eer mij te noemen UWEd Dw Dienaar H E VAX WIJ MEN N aa aanleiding van bovenstaande keunisgeviug neer ik de vrijheid mij aan te bevelen in de voortduring van het iu mijnen voorganger gestelde vertrouvien terwijl ik UEd de verzekering geef dat ik niets zal verzuimen om mij die gunst waardig te betcnnen door eene solicde en prompte bediening Hiermede verblijf ik met de ineesieachting UV Ed Dvv Dienaar T N J 00 STEN GoLDi 30 September 1S6d Prijzesi der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 6 October GcUeveu kv er3 72 144vs Hoogstt kot ra 95V6 1451 s 391 4 451 4 1 J aagste pCi 1 k ers Nc i vv sch 21 61 dito 3 711 = dito 4 957 g Handelm op resc 1447 8 3SVs 82V f t= 4 IS i België Koths S Spanje obl 21 2 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 el i 2i i è 5 d 6e serie 5 d Lond lb62 5 9 i s 1S9V4 94 d J Am t 1S64 5 d Am3t lb60 4l 2 Vanil spoorw 1 P1 Oost Metail I 291 4 79 601 Vj 66 Vs 451 8 661 4 Cl Vie 71V4 60 8 dito elito i i2 d reuteAmst 5 d nat 1S54 5 il nzilv lsG4 5 Itahe Amst 5 Turk b nn 6 Griekenland 5 Ver Staten l 74 5 dO issi ej 71V8 243 1 1SS2 6I 24 5 8 CoelJrukkerij vau A BRINKMAN Mexico 1S51 3 Deze Courant verschijut des DonderLiaga en Zondags in de Stad geschiedt de uitgave des a cads te voren Peprijs per drie maandenis 2 franco p post 3 35 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morjrens ten 11 ure öuftenlanïr Londen 8 October Het kanaal eskader dat tot dusver langs dt kust van Ierland aan den oceaan evolutien verrigtte heeft bevel ontvangen om zich naar Queenstowu begeven en zulks ter beantwoording aan het ver oek an het stedelijk bestuur voor eenigen tijd aan de regering gerigt dat het smaldeel ook de iersehe havens zoude bezoeken even als het de bewoners van Portsmouth Plymouth VVej mouth en andere eugelsehe havens op dat schouwspel heeft vergast Te Cardiff is het schip Commander in Chief van 1700 ton terwijl l et ter reparade in het drooge dok stond in brandgeraakt eu nagenoeg vrrnield geworden men gelooft dat zelfontvlamming van steenkolen de oorztak is H M heeft eene commissie benoemd aan welke de taakis opgedragen om onderzoek te doen naar den oorsprong enaard der hier te lande hecrsebende veepest en de meest doeltreffende middc en voor genezing aan te wijzen Ofschoon het gebleken is dat de feniansche zamenspanning indien zij niet in de ver staten van NoorJ Amerika op touw gezet is dan toch aldaar haren hoofdzetel heeft alsmede dat de iersche woelgeesten ondersteuning uit de ver staten ontvangen hebben en voor de uitvoe ing van hun ontwerp gewelddadige onttrekking van Ierland aan het britsche gezag en vestiging eener ieische republiek op zeer krachtigen bijstand zoo in nianBchap ala in geld en wapenen rekenden heeft ins gouvernement naaxmen verneemt nog volstrekt geene jfertoogen over de z uik van het fenianismus aan het gouvernement der ver staten gerigt Uit New York meldt men het volgende omtrent de regeling van de kwestie van het stemregt der negers in sommige staten In Alaine New Hampshire en Vermont kunnen de zwarten en mulatten stemmen zonder census te betalen en zonder te kunnen lezen en schrijven In Rhode Island moeten zij om het stemregt te hebben ten minste een dcUar betalen In Massachusetts kunnen zij stemmen zoo zij ecu klein grondeigendom hoe gering OOK hebhen en kunnen lezen eu schrijven In Counectieut hebbeu alleen de blanken het stemregt en dat slechts zoo zij kunnen lezen en schrijven Hetzelfde regt zal er waarschijnlijk op gelijke voorwaarde den zwarten en mulatten worde toeg jkend In den staat Newiork kunnen de zwarten en mvisttei niet stemmen tenzij zij vooreene waarde van 250 dollars eigenn cimen hebben In Ohio zijn de mulatten kiezers de zwarten niet Oct Eerigten uit New York van 28 sept des avond melden dat de conventie in Alabama de cte van secessievernietigd en de afschafli g der s t ernij aangenomen heeft Er zijn tijdirgen ontvangen uit Vera Cruz van 15 dezer Daaruit blijkt d it tusschm Cortena en eene kolonie van M ra nabij Coicros in Nueva Leon een veldslag heeft plaats gehad welke drie uien duurde De keizerlijken zijn in goede orde geretireerd De republikeinei onder Vega hebben Catarras overrompeld en door gedwong a Itening een bedrag i u 80 000 dollars verkregen Nog melden de new jork=che berigten dat de conventie van Zuid Carolina gratie heeft gevraagd voor Davis en Stephens Eene vergadering van Fenians i gehouden endaarin is verklaard dat eerlang eene leening oor de ierscherepubliek zal worden uitgeschreven Toen de braziliaanschegpzant aan den president Johnson zijn geloofsbrieven overhandigde heeft deze gezegd dat Je bevrediging der eischcnvan de beschaving en de vrijheid van den arbeid zouden bijdragen tot versterking van alle s atcn van Amerik alle statenmoeten derhalve uit pligt en uit besef van zclt oud naareene volkomen politieke gelijkheid met de overige staten s reven Volgt Brazilië die staatkunde dan zal de noordamerikaansoheunie zijne warme vriendin en bondgenoot zijn Een agent van Juarez tracht te New York met een bankiershuis eene leeningte sluiten 10 October Nog nadere ber glen van 30 sept melden De constituerende ver adering van Alabama heeft al de schulden door liet zuiden ten behoeve van den oorlog aangegaan gerepudieerd De constituerende vergadering van Zu d Carolina heeft zich vereenigd met het amendement op de constitutie tot afschafRng der slavenuj De democratische conventie van Massachusetts heeft zichvoor de staatkunde van Johnson verklaird Volgens berigten uit Mexico zijn 500 man fransche troepen te AcaptUco outscheept Alvarez is met de 1500 man die hij onder zijue bevelen had afgetrokken vormen hier een russisch agent aangeVomv n belast naar met hst openen van onderhandelingen met een onzer tot het sluiten eener leaning Parijs October Naar men vrneemt g iat men voort met het aanwerven van troepen hier te lande voor Mexico Het meerendeel is bestemd om de provinciale en gemeentelijke gendarmerie te vormen Ermen zegt gioote baukiershuizen Men kondigt de benoemijg aan van prins Pierre Bonaparte tot lid van dea euaat De prins bekleedt thans debetrel king van president van den algemeeiien ra id van Corsica Heden is het eerste nommer verschenen van den Moniteurde exposition universelle de 1S67 hoofdredacteur de heerEsparbic Het blad verklaart zich aan het slot van zijn programma voor het gouvernement van kei er Napolen Die verkl inng was geheel nutteloos da ir de regering te partijdig iaom de vergi jniug tot uitgifte v tn het blad aan iemand tegeven die niet blmdelinga voor haar kruipt De Moniteur de Tarmte bevat het volgende berigt van den commandant van Zacatecas gedagteckend 17 julg Een groot gedeelte der Sonora heeft zich voor het keizerrijk verklaard Onze gevangenen ziju bijna overal door de Opatas bevrijd Fesquiera verkeert iu een ouguustigen oestand De bevolking verlangt bescherming van de Fran=chen en kolouel Gamier zal weldra naar Heriuosillo optrekken Weenen 9 October Volsens de Debatte zal het gouvervement de verklaring afleggen dat eene vermindering van de rente der staatsschuld niet in de plannen der regering ligt olgens een telegram uit Pesth hebben Deak en Kemedyhet oek tot bijwoning der kies vergadering en het mandaatals lid V3D Jen landdag aangenomen De Wiener Zeitung deelt het schrijven des keizers mede waarbij de generaal baron Mamuia als civiel en militair gouverneur van Dalmatie eervol wordt ontslagen Men ziet hierineene nieuwe concessie welke het ministerie aan de hong iarsche jartij en de Croaten doet die sedert langen tijd het vereenigd toningrijk Croatie Slavonic en Dalmatie wenscbeo hersteld te zien De Neue Freie Pressc beweert dat de onderhandelingenmet de firma s Rothschild Baring Brothers en Hope betreffendehet aangaan der veelbesproken leeuing niet tot liet gcwenschteresultaat heblvn geleid Volgens bedoeld dagblad heeft de regering CU hooger cijfer dan 70 millioen fl willen vaststellen terwijl bedoelde firma s hebben verklaard daarin niet te kunnentreden in den tegenwoordigeu stand van zaken an deze 70 millioen fl zouden de gemelde firma s voor zich nemen een bedrag aa 30 millioen en de overige 40 in commissie wijders hierbijhet aanbod voegende om terstond een aanmerkelijk oorschotaan de schatki t te doen Het laat zich verwachten dat deverhoogiiig van het füsconto een nadceligen invloed op verdereonderhandelingen zal uitoefenen De heer von VVuPerstorft heeft bij de aanvaarding vanzijn am iyt de noodzakelijkheid betoogd v nn eendragtig zameuwerking Het handelsverkeer beneerde hij moet vrij zijn dearbeid meer productief zoo at alles wai de ontv ikkeling derstoffelijke belangen k ii tegenwerken uit den weg moet vvordcugeiuimd Berlijn S Oct Van t jj tot lijd heeft men het gontcht verspreid d it de 1 lud l g b ccngeroepen zou worden ten ciE de de kvvcatic v m L uei mig op loadv etieijken weg te ba ien Thans vemctiut iiicu d it de z iak dien loop t ZiJ j