Goudsche Courant, zondag 19 november 1865

De voorzitter herinnert aan de vergsdeiiug dat Uier en daar de veemarkten voortduren of weder geopend vrordeu en dat dus ïr n het hoog bestuur te dezen aanzien geeoe beperkende bepaling schijnt te v achten weshalve hij der vergadering het weder houden van de gewone veemarkt voorstelt welk voorstel bij acclamatie wordt aangenomen en tevens lepaald dat dé maatregel onmiddellijk in werking treedt Vervolgens komt ter tafel een voorstel tot goeöienring vin eene suppletoire begrooting van het israeliiiscb arnibestnur bestaande in de overschrijving van twee posten D tartoe wordt besloten eu voort niets meer aan de orde zijnde eindigt de vergadering Burgerlijke Stand GOUDA Geboben 9 Nov Jan Willem Fredrik onders J E van Dongen Bolding en M C van der Zwalm 11 Willemina ouders C Oudijk en A van Eijk Johannes ouders G L van der Laan en A de Kraij Z Johannes Cornells ouders J Mils en T Oskamp 13 Geertrui Magdakna oudeis G IJsselstem en A M van Kiemsbergen 0 tBLLüt N 8 Xov H van £ ijk 42 j 9 H C J Stevens 3 m 10 J J A Tijgerman 1 j 11 m L C M IJsselstein 4 j W H P van der Kraats 20 m 11 J Janmaat 89 j 13 W van Minue IS m li Kol wed J Pothoff 74 j J de Bruin 57 j 14 W Sehiebroek 11 m SCHOONHOVEN Ingestihreven van 27 Oct tot en met 10 Nov 1865 Glborln Johanna ouders H Verkerk en P A Wilhelmus Adriana ouders J J van Iluuksloot en A van der Haar Davïnus ouderg A Kuijlenburg en J H Berendse Maria ouders H Brussen en i Hoogenboczem OvEKLtDEN J Roes 61 j P Itjeshorst Ij A van Hnnksloot 3 u C A Kloot 7 m J E Begeer 80 j A Kloot 28 jaren Gltkouwd A D Klip met L Steeds A Flentrij met T Bezemer acboddiog rssrgenomen van faci noorden naar het zaiden Men zal dfczer dagen te Panjs eene hal openen alleen voor paardenvleesch Keizer Max z l Juarez een penSiOen geven Te Breukelen en te Veeneudial hebbeu zich voorgedaan gevallen van veeziekte Bij wijziging in de zwitser che grondnct is hel houden van speelhuizen en loterijen verboden In Z tden is de regering liberaal en het volk behoudenil Ie chol ïra vertoont zich lu de Gironde Van het begin der veeziekte tot 4 öov zija aangetast 67 4 gestorven 2318 afgemaakt 1554 hersteld 1969 In dtn omtrek vaa Boppard heeft de wijnstok niet alletu tweemaal gebloeid maar zijn ook aie druiven rijp geword n De politU Tjagt der city aa louden bestaat tegenwoordig uit 635 man die ruim böQ duizend gulden kosten Uit het hospitad te Brompton zija 20 teringlijders naar Madeira gezonden In het saksische tuchthuis A al isleiu wuraen jaarlijks aan 800 gevangenen 20 a 25 duizend stokslagen uityedteld Ia behotland zijn de katten aangetast door de veeziekte tit geldgebrek begiut men ïu Italië te spreken van het afdanken va il honderd duizend man In Spanje heeft het in de nachten van 8 tn 9 nov gevroren Tosseheu bpaoje en Chili is de oorlog verklaard Leopold is ziek an Ardennc terug gekeerd Onder Woubrugfje en Lcverdorp zijn gevallen oorgei omen van veeziekte Te Fourneaai n Sa o e is de kruidmoleu met 5500 ned ponden buskruid in de lucht gevlogen Men wil te Mociiholm eene universiteit oprjgten Stepheuti het hoofd der fenians in Ierland is gevangen De aanhangers van Juart z bedreigen Mexico dit Teias Pe groothertog van Baden heeft zich oven erkt Te Se illa in Spanje is ten percent der bevolking aan de cholera overleden Op den spoorweg vau avar e naar ïsaragossa is een trein dour het invallen eener brug op twee wagens na in het water gt tort waarbij slechts een meusch omkwam doch velen geki etst werden Vergadering van den Gremeenteraad Zitting van Dingsdag 14 Koteniher Yoorzitttr mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig zijri de heeren Viruly L nten Braggaar Westerbaan Reutinger Reray üroogieever Kist van btraaten en Peetera De notulen der vorige vergadering worden gelezen en gotdgekejrd Is ingekomen eene missive van hh gedep staten dezer jjrüviucie houdende bengt dat bij hen ontvangen is de kennisgave van de heropening van de paarden en varkenmarkt Notitie IS6S Zondag 10 ü 380 GOUDSCHECOÜEAWT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 ADVERTENTIEN Voor de vele oe nj en van deelneming en belangstelling bij het overlijden mijner geliefde chtgenoote betoond oetuigt de oödergeteekende mede namens j C ouders en verdere betrekkingen zijn opregten dank K JONKER Gouda 11 November 1865 Binnen en BuUenlandsche VAN A BRINKMAN AUe BOEkTeN en TIJDS C H RIPTEN worden binnen den kortst mogelijken tijd geleverd recommandeert zich voor STEENDRUKWERK tegen zeer billijke prijzen in alle Couranten worden dadelijk opgezoodea Heeft uede voorhanden iüie soorten van PAPIER is¥i £ aiffiif J L KAHPHUIJZEN Hofieverancier CONFISEUR GOUWE C 249 Heeft ontvangen Terrines de Foies gras aux Truflfes du Périgords vau Ls HENKY te Straatsburg alsmede NIEUWE TKUFFELS S KDIN£S a L HUILE KREEFTEN CHAMPIGNONS enz Men vraagt ten spoedigste in een klein Gezin ee ie Dienstbode of Noodhulp tegen ƒ 45 huur Adres franco bij den uitgever dezer Courant De Thee Soorten UIT HET MAGAZIJN VAN Siiideram en Sibiesz te Arnhem zijn fijn geurig en waterhoudend zij munten daardoor boven vele andere soorten bijzonder uit en zijn in verzegelde pakjes van 5 2 3 en 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL Lange Tiendeweg wijk B N 24 te GOUDA D BOER Az te Oudewater en verdere Depots Prijs van het gedestilleerd bii G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan k contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 jo o d per kan 60 cents Jenever iA soort Moutwijn aiS jijOy per kan 68 cents inl BKANDEWIJN 462 io per kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 15 NovcLiber 1865 PIANINO ZIEGLER SPLINTERNIEUW ƒ 400 Door vertrek naar elders wordt voor bovenstaande Spotprijs te koop aangeboden met guarantie van 2 jaren eene splinier ueuïve Pianino uit de beroemde fabriek van ZIEGLEF 7 oe nsf 3 enari Oblique groot cijlinder model door den tegen vroordigen eigenaar slechts t eeinaal bespeeld Adres onder letter Z bij den boekhandelaar G B van GOOR te Gouda Prijzen der ElTecten pCt Ned w sch i dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 2 Spanje obl 2 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 df Lond 1862 5 dO Amst 1864 E do 1882 6 Mexico 1851 3 AMSTERDAM Dingsdag 14 November J aagste Huogstt Gebleven koers koers koera 6OV4 601 6OV4 70 8 71 94Vs 941 2 841 8 1447 8 1451 9 WVa 54 8 33 Vl6 37 V r 44 V 44l a6V4 82Vi6 88 94 821 8 94V 841 2 I92 2 192 4 57Vir 57V 57 Vi 2y i6 29 i6 29Vu 7 8 Vu 60V 607 8 60V8 65 65Vl6 441 4 63 631 2 63V8 BSVs 68V4 68 68I 4 681 is iVlG 24V8 24Vi6 Boekdrukkcnj van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags eu Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te Nadere aanbeveling van gezondheids en andere maatregelen bij de stalling van het vee enz BURGEMEESTEE en WETHOUDERS van GOUDA Gezien de circulaire van den Heer Commissaris des Konings in de provincie Zuid Holland van den 11 November 1865 A n 8056 1 en 2 afd Prov Llad n 113 waarbij nadere voorschriften worden medegedeeld omtrent de meest doelmatige wijze van vcrzorgiLg zoov el van het gezond als van het door de ziekte aangetaste vee tijdens zijn verblijf op de stallen doen te weten dat de inhoud dier circulaire luidt als volgt Als vervolg op mijne circulaire van den 7 dezer A n 78SS 1 = en 2 = afd Prov Blad n 112 heb ik de eer UEd hierbij mede te deelen eene circulaire van den Heer Ministe van Binueulandsche Zaken van den 7deu November jl n 196 9 = afdeeling houdende opgave van eenige voorzorgsmaatregelen bij de naderende opstalliug van het rundvee in acht te nemen om besmetting van het vee door den typhus zoo vee doenlijk tegen te gaan of wanneer de ziekte zich mogt openbaren hare verbreiding zoo mogelijk Ie keeren Ik verzoek UEd den inhoud dier missive ter 1 ennis te brengen van de veehouders in üwe Gemeente en hun de opvolging der daarin vervatte nuttige wenken dringend aan te bevelen Gelijktijd g wees de Voorzitter der Commissie wegens de veeziekte my cp den uadeeligen invloed dien de invoer van versch vleesch ui besmette naar onbesmette streken onvermijHi li ir mopt nitnefenen 00 de uitbreiding van den veetyphus mnïpwlii o rlanrvfin hph ilc rlp PPr TTF 1 tp uprvrtoVpn om in zoo verre dat niet reeds mogt zijn geschie l aan den Eapd Uwer Gemeei te in overweging te geven de Verordening betrekkelijk de ve tiekte enz aan te vullen met de bepaling dat de invoer van ve sch vleesch is verboden tenzij gedekt door een deugdelijk bewijs dat het vleesch afkomstig is van gezond geslachte runderer sGravenhage den Uden November 1865 De Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland J L O U D O N Uitgegeven den 13d n November 1865 De Griffier der Provinciale Staten JUST DE L i PAISIÈRES K O P IJ MINISTERIE vis BIXXENLAXDSCHE ZAKEN No 196 9de Afdef ijk MEDISCHE POLITIE s Gravcnhage den 7den November 1865 Bij de naderende opstalling van het rundvee kan het goed zijn de aandacht der veehouders nogmaals te vestigen op het nut van eenige voorzorgsmaatregelen om besmetting van hun vee door den typhus zooveel doenlijk tegen te gaan of wanneer de ziekte zich raogt openbaren hare verbreiding zoo mogelijk te keeren Die voorzorgsmaatregelen zijn te meer Tioodig omdat deskundigen vreezen dat wanneer de ziekte zie vertoont op de stallen inzonderheid zoo die bedompt laag onzindelijk en overvuld zijn het karakter der ziekte thans niet kwaadaardig kwaadaardig kan worden Grootere sterfte onder het aangetaste vee dan tot dusverre plaats had zou daarvan het gevolg zijn Ik geef UHEG daarom in overwe ing de aandacht der veehouders te doen vestigen op de volgende punten welker getrouwe nakoming door deskundigen wordt aanbevolen 1 De stallen moeten zoo luchtig eu frisch mogelijk gehouden worden Luchtverversching en zindelijkheid zijn niet enkel krachtige middelen om de verbreiding der ziekte tegen te sraan waar zij zich reeds heeft ontwikkeld maar verminderen E prijs der Advertentien an één tot zet regels met inbegrip van het zege is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte ook de vatbaarheid der dieren voor besmetting en maken het karakter der ziekte en haren loop minder kwaadaardig Waar de inrigting der stallen niet mogt beantwoord aan die eischen is t in het belang der veehouders zooveel mogelijk de noodige verbeteringen aan te brengen of waar het kan nieuwe stallen in te rigten zooals hier en daar reeds gedaan IS of wordt 2 Daar bij het schorsen vn den publieken koop eu verkoop van rundvee veehandelaai s eu si gters hunne iukoopen in de stallen zelve zrllen doen is het uoouzakelijk dat de veehouders met de grootste oplettendheid en voorzigtigheid toezien wie zij op hunne stallen toelaten opdat niet door deze personen besmetting worde aangebragt 3 Het vee beLoort met de grootste zorgvuldigheid behandeld te worden De vatbaarheid der dieren voor ziekte is volgens deskundigen veel geringer wanneer hunne voeding eiï verpleging niet te weuschen laat 4 Het vee behoort dagelijks naauwkeurig nagezien te orden Zooveel mogelijk geschiede dit door veeartsen maar overigens door den veehouder zelven of door iemand der zijnen die niet met ziek vee in a nraking komt Na de opstalling van het vee is zulk een geregeld en dagelijksch toezigt beter en gemakkelijker uitvoerbaar dan tot dusverre iu de weiden Het groote voordeel van dat geregeld en dagelijksch nazien van elk stuk vee is hierin gelegen dat daardoor den veehouder de eerste verschijnselen van het uitbreken der ziekte niet ontgaan en hij waar zich een spoor van kiekte voordoet onmiddellijk de noodige maatregelen vaa voorzorg kan nemen 5 Die maatregelen zuilen in de eerste pLiats moeten bestaan in Kot nngenblikkeiijk afzonderen v in hel verdachte vee en het ujdeiijk ontbieden van een veearts ten einde het dier te onderzoeken Met dezen zullen dan verder de noodige maatregelen zijn te beramen 60 Het zal noodig zijn dat de veehouders zorgen voor gelegenheid ora ziek of verdacht vee terstond af te zonderen van den gezonden koppel In plaatsen waar te dien einde stallen zijn of zullen worden gebouwd bestaat voor de afzonderlijke veehouders wel minder noodzakelijkheid om ieder voor zich daarvoor te zorgen maar is dit toch in geenen deele onnut 7 Zoodra op eenea stal zich een ziektegeval vertoont onderwerpe men dien stal en de daarin zich bevindende dieren aan eene besmetting werende behandeling Vermits evenwel daarbij met omzigtigheid behoort te worden gehandeld opdat inzonderheid door de berooking van de stallen den gezonden dieren geene schade worle aangedaan zal het raadziam zijn dat de veehouder daaromtrent den riiad van ee ien veearts inwinne en kennis neme van hetgeen te dien opzigte van bevoegde zijde ter algemeene kennis gebragt is of zal wolden Volgens sommige veeartsen zou het thaiis de geschikte tijd zijn voor het doen van inentingen op groote schaal ten einde den loop der epizootic te bekorten Thans omdat nu nog de tii phus zacht van aard is en de runderen zich nog ip de weiden bevinden Met het oog op beide deze omst ndigheden wordt aangenomen dat het verlies dat door de iL enting zal ontstaan minder zal bedragen dan dat hetwelk bij het ziek orden van het vee op de stallen waarschijnlijk zal geleden worden Wordt de inenting met de noodige voorzigtigheid bewerkstelligd dan verwachten sommigen van dezen maatregel niet alleeu in het algemeen maar met het oog op den staat van zaken na de aanstaande opstalling van het vee in het bijzonder een gunstig gevolg Ik behoef UHEG wel niet te doe opmerken dat de vraag of inenting doelmatig zij een punt is waarover de Regering niet heeft te oordeelen De Minister v n Binnenlandscbe Zaken Namens den Minister De SecretarisG eneraaK get SCHRi DEB