Goudsche Courant, donderdag 23 november 1865

Donderdag 23 November flses 381 ADVERTENTIEN GOUDSC HECOURA in Uitgave van A BRINKMA Lange Tiendeweg ü n 60 U3 C P fLEMEXS m m met A A VAN LUUK Gouda 15 November 1865 Algeauetie ieiinugeviag jBevallen van eenen Zoon M A JONKER geboren vas EiCWES Gouda 18 November 1865 ïjtnüft KtnnUffering Bij akte dd 17 November 1865 voor Notaris M KIST te Gouda verleden is tusschen de onder eteekenden ADRIANCS DiRK BRINKERINK thans zo ider beroep en HILRO JAGER koopman beide wonende te Gouda aangegaan eeiie VeilnOOtSCllEp gevestigd te Gouda onder de firma van BRINKERINK en JAGER tot het fabriceren van Aardewerk het dnjven van de Pottenbakker j voor onbepaalden tijd ingegaan 13 November I860 zi Ueude beide Vennooten de leekening der firma hebben voor zaken de Vennootschap betreffende elke op zich zelve de som van vijf honderd gulden niet te boven gaande doch de medewerking en gewone handteekening van beide Vennooten worden vereischt tot het koopen of verknopen van onroerend goed het opnemen van gelden het verleenen van hjpotheek of bcrgtogt het sluiten van prolongatie of beleeuing van welk bedrag ook en voor alle overige zaken de som van vijf honderd gulden te boven gaande A D BRINKERINK H JAGER Openbare Verkoopiiigen De Notaris M KIST te Gouda zal aldaar ir het openbaar verkoopen Op Maandag 20 November 1865 ten elf ure in het koffijhuis Harmonie een FABRIEKGEBOUW met annex Woonhviis Taj Is Stal Schuur en Erf aan d achterstraat P n 186 groot 16 Roeden 66 Ellen benevens drie WoOlihuizen waarvan twee aan de Gouwe wijk C uO = 175 en 176 Alles breeder bij biljetten omschreven Op Vrijdag 24 November 1865 ten negen ure in en voor het Huis en de Werkplaats aan den Eaam O n 22 eene groote prrtij MANDENMAKERSTEEN MEUBELEN KLEEREN GOUD ZILVER JUWEEL en andere ROERENDE GOEDEEEN Alles daags voren te zien J L KAiPHDIJZEN Hofleverancier CONFISEtJR GOUWE C 249 Heeft ontvangen Terrines de Foies gras aux Truffes du Périgords van Ls HENRY te Straatslurg alsmede NIEUWE TRUFFELS SARDINES a L KUILE KREEFTEN CHAMPIGNONS enz VRIJWILÏJGE OPENBARE Verkooping op de woning Hukestein van den heer J J VAN HOU VENINGE onder MocrdrecM in den Zuidplaspolder De Notaris A KLL IT Hz residerende te Moordrecht is voornemens op Woensdag den 29 November iS65 des voormiddags ten 9 ure ter plaatse voormeld Oni contant geld te verkoopen 43 stuks RUND EE 6 PAARDEN voorts BOERENVVAGENS TILBURIJ eene partij goeO geconserveerde BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN alsmede eene partij best gewonnen HOOI Informatien zijn te bekomen ten kantore van voorn Notaris Het COLLEGIE van TOEZIGT over het Huii VAN Behabing te Gouda is voornemens op Donderdag den 23 November 1S65 des middags ten 12 ure in een der vertrekken van het raadhuis aldaar bij inschrijving aan te besteden Het onderhoud der gevangenen in voornoemd Huis De voorwaarden van aanbesteding liggen ler inzage van een ieder op de plaatselijke Secretarie dagelijks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure alwaar ook de inschrijvingsbilletten op Zegel geschreven door den aannemer en zijne borgen geteekend ea behoorlijk gesloten vóór des namiddags 4 ure van den 22 November aanstaande moeten ingeleverd zijn OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping om contant geld op Vrijdag den 24 = November 1865 des voormiddags ten 9 ure op de woning van M SCHILT door de notarissen A KLUIT Hz en JAN v 3er HOEVEN van Rundvee en Bouwgereedschappen alsmede een Mestvaalt en eene partij Hooi Informatien zijn te bekomen ten kantore van genoemde Notarissen r TEMOLEN zijn Bij A JONKER op de Gouwe te bekomen Beste Buhr kagchelkolen ƒ 0 70 per mud Grove Bnhr haardkolen 1 Grove eng kagchelkolen 1 10 Grove eng haardkolen 1 20 Vrij in huis bij contante betaling geniet men korting Raderstoomboot d Ussel Van Gouda Maandag en Bmgsdag s morgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Van Rotterdam alle dagen s namiddags 2 uren Van Gouda des Zondags s morgens 6V2 uren Van Rotterdam s namiddags 2 uren Dagelijks Retour kaarten Prijs van liet gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks u Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan S contant Zuiver overgehaalde JENEA ER a 4e jo per kan 60 ents Jenever 2 soort Moutwijn a462 io j per kan 58 cents inl BRANDEWIJN 46Vio per kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 18 November 1865 Prijzen der EfTecten AMSTERDAM Vrijdag 17 November Gebleven koers 603 js laagste koers Hoogste koers 60VI6 603 i 70 8 70V8 94 9iV8 145Vi 145V8 54V8 367 8 37 Vï 4 l6 971 2 97V8 2V8 821 4 88 94V8 94 7l6 85 1911 2 192 563 56iVi6 29V 6 77 Vs 77 597 8 601 8 64 6 65 603 8 621 8 62 681 s 68V16 C77 8 8V16 247ic 243 pCt I Ned w sch 2V2 dito 3 dito 4 145 9 192 56 i5 777 3 59=Vl6 Handclm op resc jBelgië Roths 2Vj Spanje obl 2i j Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Londl862 5do Amst 1S64 5do Amst 1 860 41 2 Aand spoorw ƒ Oost Metall SpCt jdito dito 2 ado renteAmst 5 d nat 1854 5 do inzilv 1864 6 Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 67IV16 24V8 d 1882 6 lioekdrukkerij vaa A BRINKMA V Mexico 1851 3 IVte Courant TerBchijnt dea Donderdags en Zondags Ia de Stad gesckiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Ad erteutieu kan gescfiieden tot des iflorgena ten 11 ure öuttenlanir Londen 19 Nov Uit New York wordt van 9 dezer gemeld dat de conventie van Georgië de schuld door de zuidelijke staten aangegaan heeft gerepudieerd De regering heeft naar het fort Monroe bevel gezonden om do ontwapening van oorlogsehepen te staken De republikeinen in Jersey York Massachusetts Wisconsin Minnesota en Eri hebben bij de verkiezingen eene meerderheid van 96 stemmen Men wil weten dat in do volgende parlementszittlngeen voorstel zal worden gedaan tot het bouwen van eene brugover de rivier de Mersey twee of drie mijlen boven de stad Liverpool Zij zal zoo breed zijn dat een spoorwagen eentytuig en voetgangers te gelijk kunnen passeren Het zal voigens de plannen een der schoonste werken zijn die inEngeland werden uitgevoerd De brug zal zoo hoog ordengebouwd dat groote schepen er onder door kunnen zeilen terwijl zij bovendien cp zulk een pnm zal worden aangelegd dat noch de dokken noch de haven of de handel eenige belemmering zullen ondervinden Ten gevolge van het conflict tusschen Spanje en Chili is gisteren door den handelstand te Liverpool eene vergaderinggehouden waarin besloten iverd tot het britsche gouvernementeen adres te rigteu met verzoek om spoedige en krachtigemaatregelen ter bescherming der britsche belangen aldaar Onmiddellyk daarna is eene deputatie herwaarts vertrokken omdit aires bg den minister van buitenl zaken in te dienen DeTimes stelt Spanje iu deze aangelegenheid in een zeer ongunstig licht Die mogendheid zegt hei blad schijnt besloten te hebbe Dm de republieken aldaar te behandelen als of zij niettot dfc beschaafde wereld behooren Het is in het belang vaneiken earopeschen staat zoowel ais van elke ameiikaanscherepubliek dat de eischen van Spanje ten opzigte van Chiliworden afgewezen en Jat die aanvallende houding streng wordegegispt Engeland heeft een groot materieel belang bij de welvaart van Chili waarmede het steeds vriendschappelijke enwederzijdsch voordeelige betrekkingen heeft onderhouden maardie belangen zijn nog niets in vergelijking met de beginselenvan regt en regivaardigheid die in het conflict betrokken zijn 20 Nov De rimes meldt dat Je regering besloten heeftom krachtige vertoogen tot Spanje te rigten De depêche iszaturdag verzonden Sir Robert Peel heeft iijn ontslag ingediend de hr Fortescue zal hem vervangen De heer Goschenzal den heer Hult vervangen De veeziekte is hier eigenlijk nog niet tot staan gekomen intnssehen hebben dB veehandelaars en slagters te Londeneene vergadering gehouden ten einde op te komen tegen deplannen der kou commissie tot tijdelijke schorsing van allevervoer van vee dit ware nog meet af te keuren dan het testerk toepassen van t afmaken van vee Over t geheel meendemen dat de regering te laat kwam met maatreg len het geschikte tijdstip daartoe was verzuimd Nu zouden ze slechtstot moeijelijkheden aanleiding geven 21 Nov Te Dublin is groote beweging en opschudding ontstaan doordien de forten aan de baai sinds zaturdag met garnizoen zijn bezet de wachten zijn verdubbeld de soldsiten den geheelen nacht onder de wapenen 4 generaals bevinden zich op de forten Uit New York wordt nog van 9 dezer gemeld dat de president het vonnis door de regtbank in de zaak van Wirz geveld heeft bekrachtigd De veroordeelde zou den volgenden dag worden opgehangen Wat betreft de geruchten verspreid aangaande de in Canada heerschende onrast wegens verwachte aanvallen van de zijde der Fenians deze zijn zeer overdreven Volgens berigt van 11 dezer heeft de president verklaard dat het noodig is eene wijziging te brengen in de constitutie ten einde in ctaat te zijn om de zuidelijke staten weder als een integrerend deel in de unie op te nemen De pnJ3 er AdT rtentien van éen tot les rebels met inbegrip an het zee l is 30 Cent Tonr eiken rep1 daarb jïveii 10 Cent Buitengewone letters worden berekend aaarplaatsminite Parijs 20 Nov De Moniteur bevat de keizerlijke besloiten waarbij de heer BouJet benoemd worilt tot eersten vicepresident en de heer Ferdinand Barrot tot secretaris van den senaat Het officiële blad bevat bergten uit Athene meldende dat het ministerie is geconstitueerd als volgt Bulg jis president en binnen zaken KalergCs oorlog Kristopaulos buitenl zaken Kondrioti eeredienst Drassos flnancien Papanicolopoulos justitie Autonopanio marine De Patrie weerspreekt het gerucht dat Je soldaten dergarde te Versailles luide Hunne ontevredenheid over de vermindering van het leger hebben te ke inen gegeven Volgenshetzelfde blad wor e bij hut ministerie van marine maatregelenvoorbereid om de begrooting met 4 raillioen te verminderen De dagbladen van Halifax deeien een telegram mede var NewYork van S dezer waarin het gerucht gemeld worJi datde fransche gezant te Washington plotseling zijne p ispoor cr heeft gevraagd en den 10 dezer naar Frankrijk zou teruglv jen Volgens een telegram uit Athene heeft het kabinet Bulgaris dat pas gevormd was zijn ontslag gevraagd om reoeadat de koning geneigerd heeft Je kamer te prorogeren of teontbinden Er heerschte dientengevolge te Athene eene grooteagitatie In het departement Yonne is de heer Fremy tot a vaardigde gekozen met 16613 stemmen Zijn mededinger de heer Rampont verkreeg 12501 stemmen Iu brieven uit Florence wordt gemeld dat de heer Bata zi of de heer Lanzoc de ministeriele kandidaat zal zijn voor het presidentsctiap dT kamer Als maatregel van bezuiniging is besloten om 1200 Toorde vloot bestemde recruten te huis te laten blijven Van eene met de regering in betrekking staande zijdewordt gemeld dat de inlijving der hertogdommen te Berlijnmeer tian coit aan de orde van den dag is De minister von Bismarck heeft zich naar men beweert in een vertrouwelijkgesprek met een duitsch diplomaat laten ontvallen da hijde democraten niet vreest daar deze zich wel zullen wachten oproerige bewegingen in het binnenland uit te lokken en hijevenmin vreest voor de buitenlandschc vijanden van Pruisen verniits deze alles behalve eensgezind zijn zocJat geen hunneraan eene oorlogsverklaring kan denken 21 Nov Uit goede bron verneemt men dat het geschil 1 tusscher Spanje en Chili weldra uit den weg zal zijn geruimd Uit Griekenland wordt be igt dut de heer Demondurosbelast is met het zamenstellen van een nieuw ministerie StokbOlni 20 Nov De beslissing omtrent de voorstellen betreffende de herziening der constitutie wordo verwacht tegen den 6 december De hervormingspartij wint meer en meer veld bij de ridderschap De universiteit te Upsala heeft zich bij de daartoe betrekkelijke adressen aangesloten Weenen 20 Nov De Abendpost verdedigt andermaal ineene polemiek met andere dagbladen de houding door de regering met üpzigt tot de grondwet kwestie aangenomen Het blad wijst er op dat het uit den weg ruimen van de tegenstrijdigheid die tusschen enkele hoofdbestanddeelen van het r ï bestaat de voorwaarde is voor het voltooijen van de constiti des rijks en van het statuut van den rijksraad Het blad b 5 met aan te sporen tot een vertrouwend ondersteunen slnit van de regering Volgens een telegram uit Lemberg werd het dagbladen dier stad eene circulaire van den stadhr egemaakt waarin wordt medegedeeld dat de l i f jg vril beveelt van alle door de gallicische autoriteiten het 1863 tot heden wegens politie overtredinger hechteni nomen personen terwijl alle bij de regtbar j g j j j j in instructie zijnde zaken van dien aard w orden vernietigd Detevredenheid over deze daad van genade ig algemeen Beriyn 19 Nov De Volkszeitung dringt er op aan dat Pruisen het voorbeeld der andere groote mogendheden Oo fen rijk Engelan 1 Rusland en nu dezer dagen ook Frankrijk alsmede Italië volgen moet door den stand des le ers o