Goudsche Courant, donderdag 23 november 1865

ïau vrede te brengen eu de militaire uitgaven aanpienlijk te 1 vertniuderen eene handelwijze die zoo natuurlijk is dat het ïich naauwelijks begrijpen laat hoe zij verzuimd kan worden Men bev eert dat de russische regering het voornemen iheeft opgevat om aan de Polen den aankoop van vaste goederen in de westelijke deelen des rijks zoo als in Vi lhynie Ruthenie Podolie enz welke vroeger poolsche provinciën zijngeweest te verb eden terwijl men bij het doen van verk openalleen roet Russen zal mogen oncerhandelen Om den overgangvan vaste goederen in nissische banden te bespoedigen zalhet den Polen verboden zijn hypotheek op hunne panden tenemen Volgen de Eheinische Zeitung zou de aanstaande zittingvan den landdag slechts kort van duur wezen en de regeringbesloten hebben de begrooting van t begin tot t einde te doen I behandelen Mogt het huis der afgevaardigden in zijne oppositie volharden dan ou het niet ontbonden maar de zitting voorgoej gesloten worden liet lot van liet voorstel der middenstalen in de sleeswijkholsteinsclie zaak heeft de voortpelling bevestigd dat het demeerderheid niet zou bekomen Met verwijzing naar decommissie waartoe ondanks de voorstc lers met 8 stemmen Luxemburg onthield zichj besloten nerJ is tevens als het ware uitspraak gedaan over het voorstel zelf daargelaten inog de daarop gevolgde verklaring der voorstellers da zijonder deze omstandigheden vooreerst van verdere vervolgingder zaak bij den bond afzien Dit laatste punt is blijKbaarhet belangrijkste wijl daardoor nu uitdrukkelijk de werkelijke toestand iu aanmerking genomen wordt zoodat menkan zeggej dat de zitting van gisteren de eerste geweest is waarin de magt der feiten zich ook naar buiten heeft doengevoelen Frankfort 19 Nov In den bondsdag is het voorstel dermiddenstaten an 4 dezer betreffende de kwestie der elveher togdommen met S tegen 7 stemmen naar net comité voor Holstein gerenvcijeerd Pe groote n 3gendhe len verklaarde dat 1 het plan tot b jeenroeping iler stenden niet is opgegeven maardat zij zich alteen de bepaling van het daartoe geschikt tijd tip jhebben voorbehouden Zij verwierpen den eisch tot opnemingvan Slecswijk in den bond waaromtrent de voorstellers vanverdere en afzien I Op last n den senaat is het rapport van den consul i Ier vrije stad in Ml o openbaar gemaakt Ieder wordt daarin ten ernstigste gewaarsc u vd zich niet naar Mexico te begeven 1 om 7ieh aldaar neder te ztL n V e regering heeft geene domeinen kan derhalve niemand l inderijen afstaan wie iu dienst gaat Jer particuliere grondbeiitters leeft in een toestand weinig verschillende van slavernij en de loone zijn zoo laag dat geen Europeaan zich daarvoor kan voeden en kleeden 20 Nov Beijeren heeft officieel aan de ho en van Wee nen en Home kennis gegeven van de erkenning van Italië I en deze haiiJeling medegedeeld aan den nurtius en den vertegenwoordiger van Frans II Uit Stuttgart nordt medegedeeld dat de regering nogniet heeft vastgesteld of ij het voorbeeld van Saksen of vanBeijeren zal voliien d u is Italië direct of indirect zal erken nen Waar eliijuirk zal het besluit desbetreffende weldra woide i genomen Florence IS Nov Het pa lemcnt i heden geopend Dekoning Herinnert iu de troonrede aan de woorden van aanmoediging en hoop Me hij vroeger te Turijn heeft gesprokenen die steeds door gelukkige gebeurtenissen gevolgd zijn Metdatzelfde vertrouneu vervolgde Z M spreek ik thanste Florence alwaar wij insgelijks alle hinderpalen tot de geheele vestiging oiuer autouomie zullen neten te overwinnen Mijn gouvernement b iield met eerbied jegens het pausdom heeft ter bevrediging der godsdienstige belangen onderhandelingen geopend die gestaakt zijn zoodra er gevaar cheen tebestaan voor ue verkorting van de regteu der kroon en dernatie De tijd en de magt der gebeurtenissen zullen de kwestietusschen Italië en het pnusdom tot eene beslissing brengen Wij moeten intusschen getrouw blijven aan de conventie vanSeptember die door ïrankrijk binnen den vastgestelden t rmijn 1 ten uitvoer z n den gebragt Voortaan zal het gemakke I lijker z ecu veel verbeterden iuest ud if te wachten ömnenlanö GOUDa Z2 November Zaturdag is in de zitting van de tweede kamer de begrootmg van liet dep van justitie aangenomen met 55 tegen 6 stemmen De algemeene beraadslagingen over de begrooting voor binnenl zaken zijn mede algeloopeu De heer van Ziiylen heeft wederom de verkiezingen in Limburg ter sp ake gebragt De minister heeft het elt de getuit oord ais onlangs De zitting van maandag waarin ontwerpen van wet zijningekomen 1 tot onteigening van perceelen ten behoeve derdroogmaking van de plassen in Schieland beoosten Botterdao en i tot het vaststellen van nadere bepalingen nopens deaccijns op den wijn heeft zieh gekenmerkt door het voigendtincident Op het oogenblik dat de voortzetting der beraadslagingen over de begrooting van binuenl zaken zou aanvangen heeft de minister van binnenl zaken het woord gevraagd ende volgende mededeeüng aan de kamer gedaau Ik wil aan de kamer eene mede Ieeling doen alvorens die lang een ande en weg tot haar kome Een particuliere brief door den minister van financiën aan een oud ambtgenoot en vriend geschreven is openbaar gemaakt De minister heeft begrepen dat die brief openbaar gemaakt hem blootstelt aan uitleggingen opvattingen betichtingen waaraan een minister niet mag bloot staan Hij heeft dus zijn ontslag aan den koning gevraag i Na eenige discussie over de limburgsche verkiezingen zija de beraadslagingen over de afzonderlijke artikelen van het vijfde hoofdstuk gevorderd tot de afdeeling waterstaat In de gisteren gebonden zitting van de tweede kamerder staten generaal is de beraadslaging over hoofdstuk V derstaatsbegrooting voortgezet Verscheidene onderdeelen van deafdeeling waterstaat en publieke werken zijn behandeld Depost voor eene bouwcommissie is wederom verworpen Morgen voortzetting Tot voorzitters der afdeelingen zijn gekozende hb Eochussen de Brauw Poortman van Bosse en Dullert Men leest in de Goessche Courant Er is wederom veei en lang gesproken over de opheffing der ministerien van eeredienst maar er is uit al het gesprokene op te maken dat wij die nog niet zoo spoedig kunatn verwachten als sommige zich dit voorstellen Vooreerst loopea de denkbeelden daarover verbazend uiteen gelijk altijd maar bij de meesten is de overtuiging dat men het ligchaam moeijelijk volstandig kan laten marcheren dat nog tamelijk zwak in ce beenen is en waarin nog zooveel agitatie heerscht dat het alleenioopen daardoor moet bemoeijelijkt worden De scheiding van kerk en staat is in alle opzigte wenschelijk maar waar nen den band losmaakt moet men niet vergeten dat hier geene sprake is van een kortstondig zamenzijn maar van eene vereeniging die te lang aanhield om zonder scèo ken verbroken te worden Dai moet geene aftiileiding geven tot angstig opzien tegen noodzakelijke omwenteling maar wel tot bedachtzaamheid leiden en voor overijling bewaren Een lid der tweede kamer heeft nog eens de oude griefopgewarmd dat het ministerie bij benoemingen op het verschil van godsdienst zou letten Hij heeft zich echter dooreene verzekering vau den minister aanstonds laten geruststellenen men zou daaruit bijna opmaken dat zijn argument nietvan groote waarde nas omdt t het zoo spoedig kon wordenweggenomen leregt beriep de minister zich op de geschiedenis van dit ministerie welke rigting wel de beste waarborgis tegen die vermeende partijdigheid en dat daarvoor ook geeneaanleiding gaf Hei is jammer dat zuike snaren in de tweedekamer worden arogeroerd vooral als er zoo weinig g jnd vooris En mo t men toch eenmaal begrijpen dat het land alleenbelang heeft bij knappe meuschen en dat het voor de natieeen dubbele ramn is als m n om redenen van godsdienstigenaard die groote hoofd aak kan voorbijzien Te K itteidam heerscht thans eene buitengewone druktemet het aan en doorvoeren van ee sedert dit de lijn vanafsluiting mag p isseren onder anderen wordt er uit Noordbrabant veel vee aangevoerd hetwelk onder behoorlijk guieidevan politieageiiteu en stedelijke ambtenaren naar de buitenlandsche stoombooten of naar de de tot berging aangewezenstallen wordt j eonvoyeeril Aan het departement van buitenl zaken is van wege hetrussisch gezantschap alhier het volgende uittreksel nit hetJournal de St Petfrsbourg van 5 October 1865 n 223 medegedeeld In vfrschiUendo dagbladen en zelfs in ofSciele stukken heeft me i in et buitenland verspreid dat de veezieKte die tegenwoordig Engeland heerscht daar zou zijn ontstaan dor den iuvoe nn r jderen uit de h ven van Reval afgezonden Naar aanleiuiuj eener gehouden enquête ten gevolge van het daartoe gegeven bevel door Z Exc den minister van financiën om oen gezondheids toestand na te gaan van den veestapel in Esthland en tevens op te geven het getal beesten naar Engeland gedurende het jaar 1865 ui gevoerd zijn wij in slaat om tegen de verkeerde mededoelingen der buitenlandsche organen de volgend bepaalde feiten over te stellen Sedert i 59 het tijdstip waarop zich in Esthland eenige afzonderlijke gevallen der ziekte hebben voorgedaan veroorzaskt door den invoer van ossen uit ae Ukraine hoeft er in deze provincie voistn kt geene veeziekte gewoed tern ijl de gezond I heidstoestand van den veestape daar uitmuntend is In den loop der maand mei ISS zijn door de stoomboot Tonning uit Eeval naar Engeland uitgevoerd 321 ossen 331 schapen en 3 paarden die door geenerlei ziekte waren aangetast Boskoop 21 Nov Aangezien in het naburige Hazerèffoude op den 17 dezer bg een laudbouwer aan het dorp de veetj plius uitbrak is door het gemeentebestuur alhier verboden onder welk voorwendsel ook rundvee of = Hapen nit die gemeente afkomstig hier in of door te voeren Men verneemt dat in het laatst dezer maand op eene openbare vergadering van het departement Boskoop der maatschappij tot nut van t algemeen door onzen geachten dorpgenoot doctor Munk eene lezing z l worden gehouden over verschillende gezondheidsmaatregelen en waarin ook melding zal worden gemaakt van het gewc u Gouwewater als een aftreksel van vegetale en foscale stoffen Zwolle 19 Nov Vrijdag avond had de eerste nulsver gadering plaats Als spreker trad op de als dichter en redenaar zoo algemeen bekende ten Kate uit Amsterdam Hij had tct onderwerp gekozen zijne liederen der schepping een gedicht m zeven zangen waarvan hij er een drietal voordroeg Iets over voordracht als anderszins te zeggen is overbodig Ieder ging voorzeker voldaan huiswaarts in t volle bewustzijn van een genotvoUen avond te hebben uoorgebracht Donderdag a s spreekt prof v Vlote uit Deventer Eindelijk begint hier ook eenig staatkundig leven te komen Men wil eene flinke kiesvereeniging daarstellec daar hier geene vaste door statuten omschrevene bestaat Eene kommissie heeft bereids een concept reglement daargesteld en de kiezers zijn reeds tegen maandag a s opgeroepen om er over te stemmen De vereeniging zal strekken ter voorbereiding der verkiezingen van leden der tweede kamer provinciale staten en van leden voor den gemeenteraad De richting der vereeniging zal zijn de constitutioneel liberale zij die streeft naar ontwikkeling op intellectueel en materieel geoied die vrijheid en gelijkheid voor de wet voor zooverre de maatschappelijke orde hst gedoogt voorstaat en bevordert We knnnen niet dan dit plan toejuichen Kiesvereenigingen moeten er zijn zullen vrije verkiezingen heilzaam werken Wij Nederlanders wij zijn op t punt van staatKunde nog te koraichtig te be ompen in denken en handelen om zonder voorgelicht te zijn ter stembus Ie gaan Eene zeer slechte opkomst der kiezers eene groote verbrnkkeüug van stemmen en eene ongehoorde knoeierij zou het gevclg zijn van gemis aan kiesvereenigingen Maar hiermede beamen we nog volstrekt niet dr onze kiesvereenigingen zijn wat zij kunnen en moeten zijn Dit zij verre Vele onzer tegenwoordige kiesvereer igingen zijn op zijn zachtst genomen niets anders dan omkoopingen in t openbaar in t volle daglicht De kiezers zijn over t algemeen nog maa te lauw en onverschillig Men laat het nog maar te veel op drijvers aankomen Aan het zich zelf kandidaat stellen in eene vergadering van alle kiezers aan het onderling bespreken over den kandidaat denkt men nog niet Mtar we moeten bedenken dat de vrije verkiezingen hier te lande nog maar betrekkelijk korten tijd bestaan alifs zal zich langzamerhand wel schikken en ontwikkelen en met de opbeuring van ons volk zullen ook de kiesvcreenigiugeu eene waardige plaats innemen Daarom keuren wij elke poging ter bevordering van dien toestand goed Gemengde Rerigtcn In Frankrijk bemoeH itn zich om de Vrankzinnigen gestichten te verbeteren De zoon van turhide ia niet benoemd tot opvolger an Mas De revolutie in Peru zal waarschijnlijk mislukken Beijeren zal ItiUe rkennen Te Mnrcia in Spanje kon een aan de cboler g storven engelschman geen begravenis vinden hij ii in stroo opgezonden naar Carthagena In Rusland is de miliUiire diensu jd verkort tot tien jaren De oreelmakers te Londen die IS a ƒ 20 in de week verdienen Ukco het werk en willen verhooging De fransche legtrvermiidering bedraagt 10396 man de bezuiniging 12 en tviee derde millioen Sedert 1849 heeft de uezctting van Rome aan Frankrijk meer dan 56 millioen gekost De veeziekte neemt in Engeland nog altijd toe in omvang en hevigheid De lejdsche veemarl is tijdelijk ojigeheven In België verwacht men van den nien en laicistcr van jnsitie het voorstel ter afschaffing van de dooi straf De oostenrijksche regering zal 621 8pCt ontvangen van de nieune 5pCt leening Ook Würtemberg zal It he erkennen De verkiezingen te Lemberg gaveu aanleiding tot ergerlijke vechtpjrtijen Prins en prinses Napoleon zijn niet te Compiègne gevraagd Onder de gemeente Wassenaar heb en ziek gcf llen van veetvpb us voorgedaan De meeste engelsche bladen dringen aan op legervermindering Te Aleppo is de cholera verdwenen maar zij heerscht revfeldig in Mosopotamie In den loop van dit jaar zijn nit Hamburg vertrokken naar N Amerika 36971 landverhuizers In de ransch keizerlijke 1 5 is een deficit van 60 millioen Keizer Mb i is een liefhebber van dure feesten en prachtige gebouwen Dertig duizend engelschen hebben een dronken vechtersbaas begraven wien zij een monument N illen oprigten Ingezonden De verwachting van den schoolopziener en de onderwijzers 1 xi li i n den schoolopzien in het 7 schooldistrict van Zuid Holland is niet bedrogen geworden dat zij niet de eenigen zouden zijn die den afgetralen inspecteur van het lager onderwijs in die provincie eenblijk van hulde en opregte dankbaarheid zonden brengen vooret vele goede in die betrekking voor het onderwijs en rteonderwijzers verrigt Het was hun een genoege dat het 6 schooldistrict voor eenige dagen hetzelfde deed wat in het T reeds voor bijna tvee maanden geschied is toen nit r lam vanden sch oolopziener Je hoofdonuei v ijzers en de hoofdonderwijzeresseu den hooggeschatten man een prachtig bewei kten kristallen beker met zilveren voet en deksel is aangobodsn Ditlaatste prijkt met een keurig minervubeeld terwijl het opschrift Het 7 schooldistrict van Zuid Holland aan den inspecteurjhr mr H J van der Ham 1SG5 aanduidt bij welke gelegenheidde beker it aangeboden Het geheele stuk strekt Jen vervaardiger den he r van Looo te Rotterdam tot eere Met degrootste ingenomenheid is dit geschenk door den afgetredeninspeclenr t anvaard ie in zijne nieuwe betrekkin ook veelvoor het onderwijs en de ouderw ers kau en gewis al doen Vertrouwend mogen de onderwijzers in Zuid Hoiiand cp datpunt de toekomst te gemoet g ian te meer daar de nieuweinspectenr de heer Lindo zich ook allezins gunstig leert kennen Bij een bezoek dat hij eenige dagen geleden de goudschenorinaal chooi bragt maakte hij ecu regt aangenamen indrukop ieder die hem ontmoette Hij ging lutt oplettendheid enbelangstelling den gang van het onderwijs na eu betuigde aande onderwijzers eu de leerlingen zijne hooge tevreilenheid Dochwat bovenal aangenaam stemde was de toon die blijk gafvan hooge iirgenomenneid met al wat het lager onderwijsaangaat terwijl de toenadering tot de onderwijzers hun vrijheid gaf j hen gestadig uitlokte om vertrouwelijk verschillende belangrijke zaken op liet gebied van het onderwijs tebesprek Waar zulk eene liefde voor het onderwijs bestaat waar zulk et goede toon heerscht daar zullen de gemeenschappelijke gingc van den inspecteur de schoolopzieners e onderwijzers gewis goeJe vruchten dragen M L M Hoezeer ik het billijke en aenschenswaardige inzie dat de pensioenen van predikanten bij eene wet worden bepaald meeu ik toch dat in het ontwerp daartoe strekkende aan den stand en de omstandigheden der daarin betrokkenen geen regt wtrdt gedaau en dit door eene grondfout in genoemd ontwerp Daarbij het ft men het verschil van standplaatsen en genoten traktementen mijns inziens te veel n het oog gehoaden In andere standej waar anciënniteit grootendeels de grood tot bevordering is waar de hooger rang wezen ijk onderscheid daarstelt waar aan het hooger standpunt niet enkel belangrijker werkkring maar ook gewigtiger diensten vast zijn moge het ruimer pensioen billijk wezen dat groote onderscheid waardoor de eene predikant meer dan het dubbei van den ander ontvangt komt mij niet regtvaardig voor Wat den rang betreft die tvordt ouder predikanten niet gekend De exam iia zijn voor allen de eifde Er moge beheer gevoerd worden daanloor wordt alleen een ou lei scheid qualitate qua geboren Gezag van deu persoon kent uien onder protestanten niet Op dien grond zou men alleen eene toel ge tot het pensioen aan leden van Syuode van provi ciaal of klassikaal bestuur kunnen toekennen Wat het werk betreft dan geloof ik dut de predikenten op dorpen de niet ligteie en dikwerf minder behagelnke taak hebben te vervullen Hunne gemeenten kunnen talrijk wezen boven die in menige stad Deze zijn meer verstrooid De p edikaut wordt in menige zaak getrokken waarvoor meo in steden andere meuschen te baat heeft terwijl hij voor geest ra hart veel mist wat zijn ambtsbroeaer op grootere plaatsen kan vinden en genieten Ik heb die bediening op een dorp in een klein stadje en in eeue iets grootere bekleed doch cp mijn dorp verre weg het meeste en daaronder het minst behagelijke te doen gevonden Of zou men in de persoonlijke verdiensten van den stadspredikant eu vooral in groote steden grond moeien iaden voor eeii zoo ui eenloopend verschil Zeer gaarne huldig ik kunde en gaven en werkzaamheid van zoo velen als hun stand vereeren ca tot sicraud verstrekken doch meu moet de hUtoire intime kennen van zoo menig beroep en promotie men moet de meuschen naar hunne wetense iap eu k rakter kennen dan weet men weiken rol daar relatién enz spelen Nu mag men de behoeffn van beiden doör levenskrin en gewoonten verschillend rekenen en daarnaar de pensioenen afmeten het onderscheid ten platteu lande lu de kleinere steden en in groote is met oo uiteenloopend als het pensioen is g steld Bij de verbeterde communicatie behoo t het goedkoops van het platte land loi de traditiéu van weleer Op vele dorpen mogen sommige benoodigdheden tot minder prijs zijn te krijgen andere zijn duurder Men leeft op de kleinere plaatsen nog meest goedkooper door de huishuur en vooral door de ontbe