Goudsche Courant, zondag 3 december 1865

1 Deremb Het ontwerp adres der meerucrheid van hetcomité van den neder oostenrijkschen landdag is in gelijken zinals dat van Stiermarken tegen de schorsing der constitutie Hetstrekt tevens om den keizer te verzoeken dat bij na de zittingder thans bijeengekomen landdagen van de westelijke he ft desrijks den engeren rijksraad in staat moge stellen tot uitoefeningvan diens grondwettige regten en dat de resultaten van hetverhandelde met de hougaarsche en croatische landdagen bijden rijksraad wor e ingediend De minderheid 2r commissie van den neder oostenrijkschen landdag zal insgelijks een adres indienen Dit stuk zal strekken ter verklaring dat de schorsing der constitutie wel veel zorg heeft verwekt maar dat bij de voortzetting van veranderingen in de constitutie de gemeenschappelijke medewerking van de vertegenwoordiging der westelijke landen niet worde uitgesloten Berlijn l Dec De Provinc Correspondenz berigt dat de regering het voornemen heeft opgevat om de aanstaande zitting van het hnis der afgevaardigden zooveel doenlijk te bekorten en einde op die wijze alle hartstogtelijke discussien te verhoeden Tevens waarschuwt gemeld dagblad tegen de verkeeide gevolgtrekkingen welke gemaakt zouden kunnen worden uit mededeelingen van sommige ofBcieuse dagbladen noch in de sleeswijkholsteinsche kwestie noch in de staatkundige rigting met betrekking tot Oostenrijk door het kabinet tot heden gevolgd is eene wijziging gemaakt ömnenlanö GOUDA 25 November De tweede kamer der staten generaal heeft heden hoofdstuk VI der staitsbegrooti g marine aangenomen met 40 tegen 23 stemmen D iirna is de beraadslaging aangevangen over hoofdstuk VIII oorlog In de donderdag gehouden zitting van de tweede kamerder statengeneraal heeft de heer VV van Goltstein verlof gevraagd en bekomen om op een nader te bepalen dag den minister van binnenl zaken Ie vragen Of nc de heer Betz isafgetreden de regering bereid is het ontwerp van wet betreffende de grondbelasting in Limburg te verdedigen dan el ofhet zal worden ingetrokken Daarna is de beraadslaging overhoofdstuk YIII der staatsbegrootiug oorlog voortgezet In de gisteren gehouden zitting is de begrooting vanoorlog aangenomen met 40 tegen i stemmen Daarna is debegrooting voor hel departement van koloniën behandeld enaangenomen met 47 tegen 20 stemmen Ter verkiezii g van een lid van de tweede kamer derstatengeneraal voor het kiesdistrict Leeuwarden ter vervangingvan den heer Id erda zijn uitgebrngt 1573 stemmen Vanonwaarde 12 Gekoten is de hetr J Andreae met 820 stemmen De heer A van Assen bekwam 741 stemmen De verkiezing van een lid van de tweede kamer derstatengeneraal in het hoofdkiesdistrict Maastricht welke moetplaats hebben ten gevolge van het door den heer van derMaesen de Sombrett genomen ontslag zal geschieden op dingsdag 12 dee aanstaande en eene herstemming zoo noodi opwoensdag 27 december In Limburg is maandag door de vergadering der prov staten het besluit genomen met algemeen stemmen die vanden baron de Keverbberg alleen uitgezon lerd en na vrij levendige discussien waaraan deel namcii de heeren van Wintershoven Haffmans Seydlitz en dr Geilekerken dat noch aan Z M den koning noch aan de tweede kamer adressen tegen deop nieuw aanhangig gemaakte wetsvoord agten tot verhcogingvan de grondbelasting in Limburg zullen worden ingediend waarna de winter vergadering door den commissaris des konings is gesloten De Arnb Courant zegt De graaf van Zuylen vraagt eene enquête om te onderzoeken of het waar is Jat de minister van financiën last gegeven heeft in Limburg fkleine overtredingen op het stuk van belastingen door de vingers te zien Dat onderzoek kan gerust achterwege blijven De minister heeft in de zitting van ö december 1863 erkend dat hij aan de hoofdambtenaren geschreven heeft zieh te onthouden van fiscale kwellingen De zaak is dus bekend maar niet bekend is het wat de graaf van Zuylen weascht met dit onderzoek te bereiken Eene afkeuring dat een minister het trop de zèle te keer vil gaan Of zal hij nu verlangen dat de heer Betz in staat van beschuldiging worde gesteld omdat hij niet behoorlijk voor de belangen der schatkist heeft gezorgd Laat de graaf van Zuylen dau e ns voor zich zelven eene enquête instellen bij ambtenaren van de belastingen en onderzoekeu op welke wijze de schatkist meer wordt bevoordeeld door uiterste gestrengheid of door gematigdheid in de toepassing der wetten Dat hem het administratief beheer in Nederland vreemd is gebleven is niet te verwonderen van een man die een groot deel van zijn leven in Turkije of Pruisen doorbragt maar hij trachte dan die kennis te bekomen en ga te rade met zijn gezond verstand en niet met pclitieken hartstogt Omtrent het tweede punt der enquête door den heer vanZuylen geciscbt kan slechts e n oordeel zijn Men vindt hetboosaardig onstaatkundig en in alle opzigteu af te kearen Uitden brief van den heer Betz die openbaar is gemaakt blijktten duidelijkste dat hij wel degelijk zijnen ambtenaren gelastheeft de wet met de meeste mildheid toe te passen Inditahij anders gehandeld had dan zou hij werkelijk gezondigdbebbeu Dat een minister wake tegen kleint fiscale kwellerijender burgerij door een overdreven ijver zijner ondergeschiktenontstaan is niet anders dan loffelijk en wil men door allerlei h iarkloverij en spitsvondigheden daarin landverraad zien dan bereikt men niet anders d n dat men zich zelvendaardoor als onbekwaam en kwaadwillig doet bestempelen Deheer van Zuylen had mogen bedenken dat noblesse oblige danzou hij zich welligt onthouden hebben om tot zulk een erbarmelijk middel zijne toevlugt te nemen tegen een reeds van helstaatstooneel afgetreden tegenstander De liberale leden van de kamer die voor oorlog stemden mogen hei voor het land verantwoorden dat zij een ministersteunen die bij voortduring de blijken geeft van de meestantiliberale gezindheid Wij weten geenerlei argument om denminisier van oorlog te sparen wij wenschen zijne aftreding niet alleen in het belang van het krijgswezen maar ook terwille van de eer der liberale partij en de ongekreukte h idhaving der liberale beginselen wij gelooveu dus als goede vaderlanders te handelen door zooveel in ons vermogen is totde aftreding van dien bewindsman mede te werken Wilde meu ieJer minister die aan particulieren toezeggingen doet welker vervulling hij naderhand moet achterwegelaten een onwaardig minisier noemen en tot aftredingdwingen dan zou zeker noch Nederland noch eenig anderland ter wereld één enkelen waardigen minister gehad hebben In eene woensdag gehouden zitting van den gemeenteraadte Haarlem is tot p seceplor aan de latijnsche school aldaarbenoemd de heer Dr B W Hofman conrector aan het gymnasium te Toiida en zulks ter vervanging van den heer Dr T ï Kroon die dezer dagen tot conrector aan het gymnasiumte Arnhem is benoemd Uit Zwammerdam berigten eenige tooneelliefhebbers cns dat de heer L Hartlooper aldaar woensdag avond eene tooneelvoorstelliug heeft gegeven die algemeen bijval verwierf Opgevoerd werden de twee vaudevilles een oud krijger van Waterloo en de rijkdom der armoede en men prijst deuitvoering zelfs van en achtjarig meisje dat zeer werd toegejuicht waarom men niet alleen verdere voorstellingen verlangt maar dii gezelschap ook anderen aanbeveelt Voor eenigen tijd hebben wij medegedeeld dat de bestelgelden dti brieven algemeen afgeschaft zijn V ij ondervindenintusschen dat de maatregel nog niet algemeen is toegepist daar men op de route van Gouda naar Schoonhoven in deVlist nog voortdurend bestelloon blijft heffen van de afgezondenexempl onzer courant De openbaarmaking van dergelijke misbruiken zal naar h ij veitrouwen voldoerde zijn om de uitvoeringder bestaande bepalingen te verzekeren Zwolle 30 Nov Eene kleine misstelling dient verholpen te worden Onze nieuwe kiesvereeniging nl is nog riet wat zij zijn moest en kon We zijn met onze beschouwing een weinig vooruit geloopen zonder ons mot denkbare hinderpalen in te laten Het geval heeft zich voorgedaan zonderling genoeg dat van de genoemde kiesvereeniging drie maal een bestuur werd verkozen en telkens de gekozen leden voor de eer bedankten Hiervan was t gevolg dat t tijdelijk bestuur zich der zaak onttrok en wij dus op dezea oogenblik evenver zijn als voor dat er iemand aan de oprichting dacht Onze illusie is zoodoende geheel verdwenen De verkiezingen voor den raad en de provinciale staten die aanstaande week plaats hebben zullen maar weer op echte zwolsehe manier moeten geschieden want vóór dien tijd kan de zaak onmogelijk bijgelegd worden zoo daar nog kans op is waaraan we wel twijfelen Zoo ergens dan hier in Zwolle heerscht eene verregaande onverschilligheid omtrent politieke zaken men aat alles maar op drijvers aankomen Enkele liberale mannen stonden op om dit misbruik tegen te gaan en begonnen met de oprichting eener kiesvereeniging maar te midden hunner werkzaamheid werden zij overvleugeld door dieu geest van lauw en flauwheid zoo bijzonder eigen aan sommige Nederlanders in t algemeen ea menigen Zwollenaar in t bijzonder De terugkomst van t kind van mevr de wed Pruimersheeft hare gevolgen Uit dankbaarheid heeft de oude heer I Pruimers een stuk land gekocht waarop 20 huisjes zullen v or den gebouwd bes emd voor menschen boven de 60 jaren welke hij oj tijne kosten tot hunnen dood zal onderhouden Gelukkig zij die aldus hunne oude dagen zullen slijten Zouaag jl had eeu zeei onderling voorval plaats Een paarden oppasser streelde eeu zijner lievelingen en kuste het iiiet dat gevolg dat het paard hen bijna zijne beide lippen wegnam Met de stukjes lip in een papier gewikkeld kwam hij bij een apotheker doch per slot van rekening heeft hy alb geneeskundige hulp geweigerd De hardvochtige man doet nu dagelijks zijn gewone werk besmeert zijn mond met terpentijn en draagt als talisman zijne stukjes iip bij zich Gemengde Berigteo Op Jamaica zijn 2000 tandelingen doodgeschoten of opgeliangen De pauselijke gendarmerif Degiot ernst te maken van het vervolgen der roovers De Juaristen hebhen IJatamoros bezet Chili bereidt zich tot ernstigen Tegenstand Als de bongaarscbe landdag den 14 dec geopend is zijn iu Oos enrijk 0 landdagen bijeen tellende 2700 leden De noorweegsche storthing beeft een voorstel verworpen ter wijzigingtier bepaling dat rijksambtenaren de staatsgodsdienst moeten belijden De be olking van Palen bedroeg ïn het begin dezes jaars 5 336 210 zielen Woensdag 20 dec zal te Parijs de tentoonstelling van vet gevogelte plaats hebben Graaf Sponneck heeft Athene verlaten De nieuwe oostCTirijksche leeniog vindt eei bijval als altijd In het nieuw ontworpen portngesche burgerlijk wetboek wordt het burgerlijk huwelijkfacultatief gesteld Briguton zal in het eng parlement vertegenwoordig worden der een blinden afgevaardigde Henry i aweett professor in de staatshu shoudkuode te Cambridge Men klaagt over het toenemen der rooverijen iu de chinesche wateren Gablenz zegt dat hij in Holsteinniet wil regeren als een turksch pacha In de nabijheid van Sebade in Hanover zijn petrol um brcnnen ontdekt die echter tot heden weinigopleveren Rogtard nit België verdreven moet ook luiemburg verlaten Te Weenen stookt men uit dampkringslucht gas dat in lichtsterkte gelijk staat met steenkolejgas De fransche regering denkt er aan dedouanenlinie aan do spaansche greuzen op te heffen daar de inkomsten de uitgaven naaunelijks dekken De juaristische generaals Arteaga en Salazar zijn in Michoacan geslagen en gevangen genomon met 400 man De stad St Pierre op ilartinique is door een hevigen brand halfvernield De spaansche regering kan zelfs tegen 12pCt te Parijs geen geld bekomen Men verwacht in Hongarije eeoe algemeene aL nestie De nieuwe minister van justitie in Üelgie wil de afschaffing dL r doodstraf voorstellen Chili zendt kapers in zee om Spauje afbreuk tedoen Iiigczouden MIJMERINGEN over de BRIEVEN HISTORIE Het talent dat in tijden van rust in ongenade is geraakt wordt in tijden van gevaar te geroepen De verguizing is een wapen waarvan eene vuile oppositie zich altijd behendiglijk bedient In de meeste ambtsbedieningen die winstgevend zijn voor schurken helpt zich een eerlijk man in den grond Men kan de verraderij nooit als eene deugd beschouwen zij is altijd eene lafhartigheid ook dan als zij de rechtvaardigste zaak dient De twiststokende dweepzuchtige en lasterende smaadschrifischrijvers houden zich stil wanneer de orde heerscht vertoonen zich slechts in b roeriugen en gelijKen naar die i seoten welke de ontbinding van het lichaam tot zich trekt Vele staatkundigen maken groote plannen en weinige weten dezelve uit te voeren De wettigheid van eene zaak kan de lafheid der middelen die men aanwendt om haar van dienst te zijn niet rechtvaardigen Onze volksvertegenwoordiging gelijkt naar den schouwburg als men er een nieuw stuk speek juichen van de eene zijde de opgetogene voorstanders van het treurspel er de gebreken van oevan de andere fluiten ijverige kab ilen er de schoonheden van uit maar ondanks de overdrijving der partijen vormt zich de publieke opinie die h t werk doet zegepralen wanneer het goed is of het doemt toi de vergetelheid wanneer het nietdengt De behaalde overwinnL g der oppositie is gelijk den bliksem zii schijnt slechts te flikkeren om een onweder aan te kondigen Zijne dwalingen in te zien is eene zeldzame verdienste Men verzwakt alles wat men o drijft De Ségur s Gedachten vnj gevolgd y JN Marktberlgten Gouda 30 Nov Tarwe Poolsche p last ƒ 310 Zeeuw Ber mud ƒ 9 a ƒ 10 50 Rogge luL ƒ 6 i ƒ 6 50 buitenl ƒ 7 00 a ƒ 7 25 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 6 0C Haver fi af 5 25 Erwten ƒ 8 50 a 11 Bruine boonen 12 a ƒ 14 Paardeb ƒ 7 50 a fl 75 Duivebconen ƒ S 8Ö i ƒ 9 Hennipz ƒ 8 Boekvv Fr per 2100 ned g 170 Noordb ƒ 180 a ƒ 185 Schapen weinig aangevoerd en traag te verkoopen vettevarkens 22 ü 26 cents per 5 ons magere varkens met ruimenaanvoer en vlug te verkoopen Kaas Aangevoerd 15 partijen ƒ Zo a a è rboteril 20 a 1 3ü Weiboter ƒ 1 10 a I lCp n Delft 30 Nov De graanmarkt goed vootzieo de prijzen iets lager Tarwe 8 60 8 9 Rogge ƒ 6 a ƒ 6 30 Zomergerst f 4 60 a ƒ 5 Korte haver ƒ 4 i ƒ 5 Lange do ƒ 2 80 È ƒ 3 60 Duiveb 7 50 Paardeboonen ƒ 6 Br boonen 13 a ƒ 16 Groene erwten ƒ 10 a ƒ 11 Boter ƒ 56 a ƒ 64 het vierde per n S ƒ 1 40 a ƒ 1 60 Aan stads waag g3wogen van 23 30 Nov 319 8 en 76 16 boter te zaniea 7140 ned B Ter markt 240 mud aardapp ƒ 2 40 a ƒ 2 80 Middelburg 30 Nov Tarwe 25 c lager moeijelijk te plaatsen rogge en gerst prijshoudend witte boonen 25 c en erwten 50 c lager Londen 27 November Granen Eng tarwe vast vr stil gerst en hiver va3t Aanvrer van 20 25 nov S94 qr inl en 10547 qr vr tarwe 7o qr inl en 1336 qr vr ge en 440 qr inl en 13448 qr v haver Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd 4990 runderen 318 kalveren 21940 schapen en 560 varkens Voor beste runderen werd 6 4 voor do schapen 6 en voordü varkens 5 7 per steen betaald 2S Novemb Boter Friesche 124 Kamper en Zwolle 116 al20 Bossche 90 a lOS Groninger 98 a 108 Emden en Leer 104 a 103 Holstein en Kiel 116 a136 Yer ey lv 4 a 122 Morlaix 104 k 106 Kaas Edam gras 61 i 66 Gouda gras 50 ii 56 Derby 58 a 62 Kanter 27 Amerik 58 a 63 29 November Granen Eng en vr tarwe tot circavorige prijzen verkocht gerst eu haver vast Aanvoer v ia 25 28 Nov 330 qr inl en 1950 qr vr tarwe 300 qr inl en 1950 qr vr gerst cu 210 qr inl en + 10 qr vr haver 30 Nov Aau de veemarkt van hedea waren aangevoerd 1260 runderen a t7 kalveren 4S30 schapen en 310 varkens Voor beste kalveren werd ü 4 en voor do varkens 5 persteen betaald Kantongeregt Bij vonnis van het kantongeregt alhier zijn op den 15 en 22 november jl veroordeeld Tu se personen ieder iu eene geldboete van ƒ 3 bij wanbetaling elk eu dug gevangenisstraf ter zake van het niet gaan als eleider naast zijn aauizespannen hondenkar binnen de gemeenten Reeuwijk en Waddiii iiveen Twee elk in eene geldboete van 3 enz als veren ter zake van zicii in kennelijken staat van dronkenschap vertoonen op de publieke straat te Moordrecht Een in eene geldboete van ƒ 5 50 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf wegens het verwekken van nachtelijlc burengeruciit te Gouda Twee elk n eene geldboete van ƒ 1 bij wanbetaling ieder een dag gevangenisstraf ter zake van het schrobben der straat te Gouda zonder vergunning van burgemeester en wethouders Twee elk in eene geldboete van ƒ 1 enz als voren wegens het spelen om geld op de openbare straat te Gouda Twee elk in eene geldboete van ƒ 1 enz als voren wegens het zonder noodzaak rijden over de klinkerstraat met eeu kruiwagen En al de veroordeelden solidair in de kosten Burgerlijke Stand R o U D GFliv EES 28 Nov Heudriciis ouders H Kastelein en M de Bruin 29 Clazina Maria ouders A Glas en M Hooggeboren Maria Louisa ouders N Fe net en P M Pliilip OVEKLEDEX 27 Nov G Wilteaburg ld J C Borford 22 j 30 W J van der Pool 3 Gehuwd 29 ov H W Wagcnaar en J D Motie J Breedijk en E Diepbrink G Tuijt iof en H van Eijk WOEKDEN van 22 tot en met 29 Nov 1865 Gebokes Catharina Theodora ouders B Versteeg en 3 Herstraaten OvKKLEDtx G Verweij ruim 76 j wednfte van V Snel E van Rijn 61 j N Sikkel Groos ruim 52 j SCHOOXHOVE V Ino eschreven van 17 tot en met 24 Nov IS S Geboees Jühanne Beruardns ouders J B Gnodde en E van der Ree Comelis ouders J P Kaasschieter en 3 ïan der Sloot Kaatje ouders J A Keiler n G J Hijdelaar Franciscus Cornclis ouders L Len ec en M Everting OvERLüDEN M van Hogerlmden 58 echtgeiioote van S C van Kelckhoven OUDEWATER Ingeschreven van 22 tot 28 Nov 1865 BliAELES G Stofberg geb Griffioen z A M HoogenJoom geb van Busselen l M de Heer geb BUkenburg eienl d 0ndeet801 t D D Zwaanswijk weduwenaar van V P Moos 49 j en E G oeL2ndijk weduwe van C Melgers 31 j Gehiwd a Q Korrel jm 32 j en G M Uoefs jd 27 j