Goudsche Courant, woensdag 27 december 1865

receptie weder ail bijwonen De ver oeaing is dan ook volkomen Heden heeft de prins benevens zijiie gemalin weder deelgpnomen aan een diner dat den koning en de koningin van PortH ral op de tuilerien werd aangeboden Het staat echter nog aliijd te bezien of di verzoening tusschen den keizer en zijnen leef niet de aftreding van den markies de L ivalette als minis er van binnenlaudsche zaken zal ten gevolge hebben Twee mitalregeleu zullen gevoegil bij de volgens den Moniieur genomen voorzorgen naar men hoopt de gisting onder de studerende jonseliiigsch p doe i beJaren Vooreerst heeft de heer Tar lieu z ju oiitai ig ingediend en verkregen In de tweede plaats zijn de lessen wegens het Kersfeest tot den 2S dezer geschorst hoewel die reeds ten gevolge van onee ieiiiheid der büogleer ireu naren gestaakt jliddelerwijl zijn weder twee studenten ieder tot 25 frs boete wegens het beieediiien van openbare ambtenaren veroordeeld en hebben de internes der hospitalen besloten door middel van een collectief schrijven tegen het besluit van den akademischeu senaat te protesteren Men kan roe lefleelen dat het fran= lie giuvernement inden laatsten tijd Ijverige onderhandelingen met het kabinet vanWashington heeft gevoerd ten gevolge waarv i de beide regeringen op het punt staan een verdrag te sluittn waardoor despoedige terugroeping der i raii=chc troepen uit ile ico wordt verzekerd B j deze belangrijk mededeeiing kan nog die worden gevoegd dat de keizer iii het slopen van een aantal vestingen des lands heeft toegestemd Vlleen dour lezen laatstenmaatregel zal de schatkist 40 a 50 millioen door den verk apvan gronden enz erlangen Naar men zee heeft de regering aan de digbladen dienweien dat zij zich ie onthouden hebben van te spieken hetzijvan waarschriiii ke Hi zu ingen in de ministerien hetzij vantoekoins iirf bcnoemiu en an senatoren Wat de minisleriebwijzigingen betreft meent men aüe reden te hebben om tevermoeden dat die niet zullen plaats hebben V ór de openingder kamers l5 aanstaand senator wordt nog altijd de heerde Sacv cenoerod de hoot dredacieur van het Journal des Débats Hij behoorde onder de genoodigjen te Compiègne Er heeft hier gisteren en heden zulk eene zware mist geheerscht dat de rijtuigen genoodzu ikt waren stapvoets te njdeii en aan de hoeken van de drukst bezochte straten poluiebcamblen waren gestationeerd met flambouwen Voor de liefhebbers van het schth er ichtige leverde dil een bijzonder genotop Ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen zijn hier endaar oiij elnkken geb urf 26 Dec De administrateur der geneeskundige schoolheeft de ouders der kweekeliiigeu wier bewijzen va i insclirijvir g waren inireiroi ken in eene missive aangemaand hunnezonen naar huis teng te doen komen ter voorkoming deronaanseiiatne gevolgen waaraan tleze zich bij üe bestaande opge vfjniienheid zouden kniinen blootsieileo Brussel 22 Dec De karaT van afgevaardigden heeft heden hare zitting verdaagd tol DJ januarij a s ua de wet op de middelen en drie maandelijksche credietwetlen voor al de ministeriele dep ir e nenten te heljben aangenomen Er is geene deputatie btnoeiiul om den koning en de koningir net het nieuweja ir te g i in geliiknenscher daaruit bhjkt dat HH M M geen receptie zuilen hofden op nier w jaarsdag Bij den aanvang der zut ig van heden heeft de mi iister vai Snimcien het ontwerp ingediend tot vaststelling van de civiele lijst voorde nieuwe rei eriiig Het voorstel strekt om het cijfer te bepalen op 3 j00 ijiiü r dat is het oude bedrag der civiele lijst van koning Leopold I later vermeerderd mei eene su n van öOU UUO Ir voor den hertog van Brabant De ministerraad heeft wijders voorgesteld eene som van 700 000 frs toe te staan tot hernieuwing van het amentii meut in het paleis te Brussel dat voor een gedeelte reed 20 a 30 jaren ouu is De kamer heeft dat ontwerp terstond aangenomen zonder verwijzins nnar de afdeelingen en zonder onderzoek W eGnen 23 Dec In regeringskringen verneemt men dat de heer Motley gezant van Noord Amerika bij htt hof alhier hejft verklaard dat aan Juarez in Amerika de gelegenheid zal gegeven worden om troepen te zijnen behoeve aan te werven indien in Oostenrijk wordt voortgegaan om werfbureaux geopend te houden ter gunste van keizer Maximiliaau van Mexico Van gewoonlijk goed ouderrigte zijde wordt verzekerd dat de regering het stellige voornemen heeft om zeer aanmerkelijke besparingen in te voeren zoodat de volgende begrooting veel lager zal zijn dan de tegenwoordige Berlijn 20 Dec Uit officiële opgaven blijkt dat 33 personen te Seitendorf Turchau Domhennersdorf Weigsdorf en K óningshain bij Zittau ziek zijn geworden ten jevolge van het eten van raauwe braadworst van een door de trichinenziekte aangetast varken Tot heden is niemand van hen gestorven De mcesten bevinden zich aan de beterende hacd doch verkrijg n slechts langzaam het vrije gebruik hauner ledematen terug Sedert een paar dagen bevindt dch een der voornaamsteambtenaren van politie te Stockholm in deze hoofdstad met het doel om de inrigting van die dienst alhier van nabij teleeren kennen Later begeeft hij zich naar Weenen co anderehoof isteden van Europa voor gelijk doel Frankfort 25 Dec Volgens mededeelingen uit Munchen heeft de ciericale partij zich zeer verrekend door te onderstellen dat met de zoo veel gerucht gemaakt hebbende verwijderinovan Richard Waguer de weg voor haar was gebaand om het beoogde doe te bereiken Twee belangrijke feiten welke dezer dagen hebben plaats gehad bewijzen het tegendeel vooreerst het ontslag geheel onverwacht aan den opperstalmeester gegeven een man zeer verknccht riü de clericale partij en de benoeming van den heer Koek tot minister van binnenlaniscbe zaken die geink bekend ia tot de liberale partij behoort Florence 2 + Dec Het ministerie is nog niét geconstitneerd De bekende uitslag de partiele verkiezingen is dat vier gematigde liberalen zijn gekozen De heer Civinini directeur van den Diritto is te Pistoja gekozen Tusschen de heeren Poerio en den heer Fioretti een lid van de linkerzijde moet ccïie herstemming plaats hebben De heer Martini is benoemd te Crema en de heer Kasli te Mclfetta usschen de heeren Molinari en Finzi tj Brivio moet eene herstemming geschieden Te Salo is de heer Cantoni en te Monte Calvino de heer Petrone gekozen Rome 21 Dec De geruchten van eene schikking met Frankrijk betreffende de pausel jke schuld houden de geheele diplomatie bezig Er is nog niets tot stand gekomen De rooverhoofdlieden in het gebergte Dapuine verspreid hebben een prijs gesteld op de hoofden der pauselijke ofËciereu ömnenlttnö GOUDA 2 December In de zitting van de eerste kamer van zaturdag is hethoofdstuk justitie aangenomen met 31 legen 2 stemmen debegrooting voor le siaalsspoorwegeu ad 19 millioen is aangenomen met 33 tegen 2 stemmen De algemeene beraadslagingen fver het hoofdstuk biunenlandsche zaken is wat desprekers betreft afgeloop De discussie is geschorst totheden alsdan is het woord aan den minister van binneni zaken Het eindverslag over het els ontwerp belreifende degrondbelasting in Limburg is gereed liet ontwerp zal behandeld worden na de wet op de middelen Zaturdag avond is rondgedeeld het verslag der commissievan rapporteurs uit de eerste kamer over het ontwerp betreffende de grondbelasting in Limburg Üit het verslag blijkt dat het omwerp in de afdeelingen door verreweg de meeite ledenaannemelijk is geoordeeld De meeruerheid acht de voordragtregtvaardig en billijk als een uitvloeisel van vroegere wetten Door den minister van binnenl zaken zijn benoemd desecretarissen bij de geneeskundige raden in a ï onderscheideneprovinciën in Zuid Holland is als zoodanig benoemd de heerdr W M H Sanger De in htt zuidoosten van Friesland geleeceu wijd uitgestrekte veenen zullen naar men uit eene goede bron verneemt wel lra in exploitatie gebragt worden waardoor eene onberekt ibare waarde aan den grond zal worden ontwoekerd De Arnh Courant zegt ten slotte van een artikel overBelgië Wij kunnen niet verhelen dat voor een slaat als België de toekomst zich zorgelijk en dreigend vertoond Doch niet omdat het j eeu kleine staat is maar omdat het geene individualiteit bezit Vi at men de belgische natie en de oelgische nationaliteit noemt bestaat uit de zameuvoeging van een half nederlandsch met eeu half fransch volk België is een overgangsstaat tusschen Nederland en Frankrijk uit transactie geboren door transactie in het leven gehouden Zijne constitutionele instellingen zijn parlementaire regeringsvorm zoozeer afwijkende van den vorm en dï instellingen van het fraasche keizerrijk geven hel een individueel karakter m ar kunnen het geen individu maken Thans schuwt het vrije zich zelven regerende België het onvrije door keizer Napoleon geregeerde Frankrijk Doch stel u en wie ziet dien tijd niet naderen een wedergeboren constitutioneel en parlementair Frank ijk voor Wat kan dan België één in taal in zeden in geloot iu politieke instellingen met Frauirijk van de geheele vereeniging terughouden Zal het dan niet gehoor geven aan dieu grootcn drang van onzen tijd die overal het deel zich met het geheel doet vereenigen gelijk hij de gewelddadig vermengde nationaliteiten in zelfstandige autouomisehe volken scheidt De N R Courant meldt Zondag morgen ten 7 ure zyn twee goederentreinen waarvan een uit Utrecht op de hoogte van Maarsbergen tegen elkander gelocpen De schok WIS vreeselijk De locomotief van den trein die op den voorafgaande liep verbrijzelde alles in hare vaart zoodat de wa gons tegen en op eikander werden gesmeten waarbij een drietal werd vermeld Het dienstdoend personeel op beide treinen mogt er gelukkig m slagen zich zonder letsel te redden Ten gevolge van dit spoorwegongeluk is de passagierstrein die te Utrecht om S j ure moest aankomen aldatir eerst ten iqVa ure gearriveertl terwijl de reizigers die ten 12 ure 10 minuten van Arnhem kwamen per sneltrein ten 1 ure 30 minuten de reis naar Amsterdam cti Rotterdam hebben voortgezet Het Handelsblad zegt Tot dusverre het berigt der N R Ct V ij hebben eergisteren op verschillende plaatsen te vergeefs getracht omtrent de oorziiak der vertraging van de aankomst der posten inlichtingen in te winnen Wij brengen hulde aan de geheimzinnigheid waarmede deze zaken somtijds hier lande worden behandeld Hun toch die bij zoodanig ongeval een arm of een been breken behoeft men dit niet mede te deelen en vrienden of betrekkingen hebben daarmede niets te maken Wij geven echter aan de betrokken spoorwegmaatschappijen in ov rweging om de personen die van de beschadigde van de volgende treinen gebruik maken eenigen tijd in hechtenis te houden of van hen een eed van geheimhouding te vorderen Die personen toch zijn lastige getuigen Zij weten de zaak dikwijls ilechts ten halve dragen haar onjuist voor en geven daardoor menigmc al aanleiding tot vergrooting en tot algemeene ontsteltenis Dit zal toch wel niet het doel der betrokken maatschappijen zijn Blijkens e thans verschenen van wege het depart van financiën uitgegeven statistiek van den handel van en op Nederland in l öl heeft de wnarde van den algeiueenen invoer alstoen bedragen + 74 3 millioen die van den algemeeiien uitvoer 433 en van den doorvoer S millioen guUlcu In lSiJ3 was de in oer442 de uitvoer 375 en de doorvoer b7 millioen zoodat er bij al de drie cathegorien in 1864 vermeerdering valt op te merken en wel bij den invoer met ruim 7 pCt de uitvoer met bijna 18 pCt de doorvoer met ruim 2 pCl De invoer uit Groot Btiltannie bedroeg in 18B4 bijna 115 millioen uit het duitseh toli erbond 122 millioen uit België 48 uit Frankrijk 16 uit de vereenigde staten bijna 7 van Java 9P 2 millioen De uitvoer naar Groot Brittannie 114 millioen naar het duitseh tolverbond 128 naar België omstreeks 61 naar Frankrijk bijna 13 naar de ver staten ruim 4 en naar Java ongeveer 62 millioen De invoer van Java beliep in 1864 eene waarde v n 11 miltfoen meer de uitvoer derwaaris omstreeks 32 millioeu meer Die meerdere uitvoer is grootendrels toe te schrijven a in de grootere hoeveelheid geul en zilvergeld in 1864 ingezo den die toen ruim SZ o millioen gulden bedroeg legen nog geen 71 2 millioen in 1863 Iu 1864 werd lun manufacturen naar Java uitgevoerd eene waarde van IS a raillineii Derwaarts zijn uitgeklaard 208 schepen waarvan 20Ü geladen ingeklaard wenlen vp u daar in nederlandsche havens 319 schepen Ook dit jaar getuigt ile e statistieke arbeid van zorgvuldige bewerking en zucht tot verbetering an de in de StaatsCourant opgenomen verschillende rapporten van veeartsen nopens de veetyphus wordt het volgende ontleend In de gemeenten Delft Hof van Delft rijenban Overschieen Kethel was de ziekte niet minderende In de omstrekenvar Schiedam zijn het veelal de pas aangekochte ri n erendie ziek worden Ook zijn in de gtmeenten kethel enkelerecidiven voorgekomen die meest bezwiji eu In de week van 10 tot 16 dezer heeft d ziekte te Vlaardinger Amnacht sterk gewoed Ook te Vlaardiiigen breidt deziekte ziel in de laatste dagen uit hoewel m het algeme nniet zoo boosaardig In het geheel telt de veestapel in de gemeente Overschie ongeveer 2U00 stuks Tot den 9 dezer zijn 1465 als ziek aangegeven waarvan gestorven 240 afgemaakt 593 en hersteld 554 runderen Iu de emeente Berkel is de rundvee typhus in zeer hevige male hcerschende In de gemeente Bergschenhoek is het niet beter ges eld Ook in de gemeenten Pijnacker Nootdorp Zoeterme r en Zegwaard breidt de ziekte l f J ook gemeld vordt ten aanzien der gemeenten Delft en bohip it de gemeenten Rijswijk Ptompwijk en Voorburg heeft de t fLSr tn Woerden breidt de ziekte zich nit Van het zieke vee wordt niet altijd aangifte gedwn De Ider typbus is in de gemeente Somm elsdtjk toegeno 17 IT kwaadaardiger is dan vroe12 u g yn bezweken en in de laatste aagen stierven alle aangetasten r 7 1 Staats Courant voorkomende opgaven betreffende de vee tyjihus in de provincie Zuid Hollandr over de Z r J li in cangetast 2464 aan de ziekte gestorven 306 afgem iakt 394 hersleH 142 en aan liet einde der week nog ziek 1622 runderen oelert het begin der veeziekte zijn in het geheel aangetast 15 251 aan de ziekte gesteven 4175 afgemaakt 4231 hersteld 4141 runderen De ziekte heeft zich deze week voor het eerst vertoond in de gemeenten Alkemade Leiderdorp en Papekop Ten aanzien vaa de ruuderpest leest men in het Tijds hrift ter bevordering van Nijverheid door A H v d Boon Meseh CS deel X 3 de volgende niet onbelangrijke bijzonderheden In bet llanuboek voor Vaderlandsclie L r dhuishouJkuude van wijen den hoogl Uilker s Gron ISI9 f 517 lezen wij dat de landbouwer m Groningen en Frieslaud door het heersohen der veepest in de vorige eeuw tot eene geheele verandering lu ziju stelsel van laudhuishoudiiig gekomen was De veepest namelijk beroofde bijzonder in de j iren 17G6 1773 den landman te zeer van zijn vee om de graslanden te kunnen bezeilen zuchtende zette hij dtor den nood gedwongen er den ploeg in eu het meerdeie voordeel dat hem im deze gaven bragt hem tot het scheuren van meer groenlan i tot een beter landhuishoudelijk stelsel en tot rijker bezi tingen Onlangs van den heer mr R de Sitter u VViM3chuteii enige histor iche mcdedcelingeu omtrent de rundveepest gelijk Tie hier vroeger meermalen geheerscht heefi outva gende meen ik daaruit te mogen opmaken dat eene diei elijke zaak als de hierboven vermelde ook reeds veel roe er heeft plaats gehad waarom ik geloof on en lezers geen oh liciist te doen met het volgende uit de gemelde mede leemi en over te nemen Iu de Resoluiieu der s ad Groningen wordt van de e ziekte herhaaldelijk melding gem i ikt ouder anderen in 1713 1714 en 1715 en in de eeue rcioli iie van 6 maart 1716 lezen wij bepaaldelijk het volgende l e reiiimee ier IVichers geautoriseerd om in het placait van verhuriug d r stadslanden te Finsterwolde te zetten dat om reden vaii gebrek aan vee door de Sterfte veroorzaakt de boer of huurder de drie eerste jaren het land zal inofieh ploegen De heer de Siiicr voeai er bij dat hierdoor bevestigd wordt een verhaal item oor on ie i ereu 111 zijne omstrelieu wel eens gedaan dat zij v ui liui iie voorn rs wel gelioord hadden dat deze sciireijen Ie leii p orj m het on e griniaud hadden moeten el eu gil ie l c vi r ap rvcii eu dat sedert dien tijj het Oidambt eig ujijK ef rs et u gntangevend t istrict was geworden In 1732 ivordt IiÏt up Ier deze ziekte vermeld Eiders vooral in 1744 en 1 ifi v iirpiis ile Lj ieii door de statfn der provincie Uutclii 0 e iii ir ini kt wegens iitl aauial Itviml gestorven eu gebe ein ut k is arolPKeii dat iii de jaren 1745 en 1746 ie Muiu uMt i vrjheid dipr st i 1 vaii 359 stuks vee geiorveii ijii ji i a U ier 1 24 pii ure m ïeoieveii 22 iu Hee 3 k v ui lüu g torvfii IU2 geb 19 gez gebl 9 iu Acliiiioven lau 83 ii i 6 14 470 01 91 43ii 47 Uiri c it beken 1 gecjiikt dat die provincie gestorven in VVeileskop vaa 5 1 in Biokla id vau 4 3 Iu 1 47 heb tfiu de staten v iu in de jaren i 44 1745 c i 1746 zijn 33t tl4 riiiidereu Uoveu de drie j ireü oud eene allorgeweldigsie sierfte iU men rekent dit in 1 14 het üeiieele getal runderen iu dat geapsl was 64 53 i waarvan 43 605 boven de 2 j iretij al vrij wei overeen komende met het getal van i ü i4ó in het jiar IS44 Ook uit Friesland eu au tere oorleii wordt in 1747 1750 een akelig tafereel van de venvuesiiiigeu door de veepest opgehangen Ik zonde hier meer kunnen vermelden iniar teeken alleen nog op dat volgi ns J Scheiteina i n iiire werk III 1 245 tusschen 1 april 1769 en 31 maart 1770 dus juist binnen den tijd van één jaar alleen iu de provincie HoilanJ stierven 160 2i runderen Ik behoef er niet meer bij te voegen om het overgroot behmg aan te toonen dat er altoos gei n voorhand n zijn om besmettelijke ziekieii iu de geboorte te stuiten door afmakin van het Uesinelle vee en vau al het vee dat daarmede in aanraking had kunnen geweest zijn en dat de landsweticn zoo inaerigt moïeu zijn dot eene spoedige en krachtdadige haadelinE ten ilp en m igelijk zij Zwolle 26 Dec Men wil wel eens beweren dat de teilen woordi ge schoolmteslers niet zoo met pedanterie behebt zijn als de vroegere ciu de dooileenvou lige roden dat er voor hen in deu tegenwoórdigen stand van zjiken weinig bluffeus overschiet minimumt rakiementeu menigvuldige afwijzingen op de