Goudsche Courant, zondag 31 december 1865

ADVERTENT lEN Veor de Tcei alJige blijken van belangstelling ir gelegenheid van ons hnwer c ondefvonden betuigen wij ook namens onze ouders onzen welmeenenden dank A G H VAN DEK POEL Kapitein Beg luf M J F T D POEL TOGELENSANK Dsljt 28 December 1865 Openbare Verkoopiog te GOUDA in het huis op de Peperstraat wijk K N 237 OD Dingsdag den 9 Januari 1866 Tan e q Inboedel Gewerkt GOUD en ZILVER enz Alles den dag te voren te zien Opeobare Verkooping te GOUDA op Woensdag den 3 Januarij 136d des middags ten 12 ure in hst Kaadhüis aidaar van Een HUIS en ERF staande en liggende aan den hoogea Schieiandschen Zeedijk te Gouda zijnde het voormalige Tolhuis Een stuk Grond gelegen aan den Groenevveg te Gouda en een stuk Grond in de Geuzenstraat aldaar kadaster sectie C N 1647 groot i roeden 72 ellen En tnee stukken Grond en een perceel Water gelegen nabij het Station Tan den Ehijnspoorweg aan den Kleiweg te Gouda kadaster sectie A N 1075 1312 en 1313 groot 21 roeden 71 ellen Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de te Gouda gefesiigde Notarissen Openbare Verkooping te GOUDA op Maandag den S Jauuarij 1866 des oormiddags ten elf ure in het logement de ZALM aldaar van ruim 15 bunders WEI EN HOOILAND liggende in de gemeente STEIN en ongeveer 4 bunders WEI EN HOOILAND gelegen m de gemeente GO UDERAK Nadere mllcht ngen zijn te bekomen te kantore van den Notaris W J FOE TUIJN DEOOGLEEVER te Gouda J van BENTIIM en ZOON zoeken een GESCHIET PERSOON tot het rondbrengen der couranten Hun tegenwoordige caurantenlooper A SE Joüo it door hen uit de dienst ontslagen Bij acte den 19 December 1865 voor den Notaris W J FOETUIJN DEOOfiLEEVEB te Gmda verleden ie dooi ondergeteekenden JOHANNES JANSE Fabrikant wonende te GoW en WILLEM VAN ELDEN Predikant wonende te Heerenhijek eene Vennootschap aangegaan voor onbepaalden tijd aanvangende 1 Januarij 1866 te vestigen te Gmda onder de firma JANSE en Compagnie ten doel hebbende het vervaardigen doormiddel van stooas al mede het verkoopen ar Aardewerk en bakken van pijpen Debeide Venuooteu zullen de teekening derfirma hebben echter alijen voor zakenregtstreeks de Vennootschap betreffende enalzoo niet tot het opnemen van gelden het stellen van borgtogten geven vanverbanden of audere dergelijke bezwarendeverbintenissen zullende tot zoodanige han elingen evenzeer als tot het teekent enaccepteren van Wissels en Obligatien beider toestemming vereischt en beider particuliere handteekening gevorderd worden J JANSE W VAN ELDEN Rijks Hoogere Burgersehooi te Gouda De opdergeteekende maakt bekend dat behoudens buitengewone uitzonderingen voor het laalat in den Cursus 1855 1366 de gelegenheid zal open staan tot inschrijving vcor de lessen aan genoemde inrigting op Donderdag 4 Januarij 1866 tusschen 1 en 12 uren s morgens en dat het voorafgaand examen zal plaats hebben op Zaturdag 13 Januarij e k te 2 uren in het gebouw der school De Directeur W JULIUS De ondergeteekende beveelt zich minzaam aan bij bet naderende feest van het oude en nieuwe jaar tot het leveren van PunSCh van ƒ 1 ƒ 1 10 ƒ 1 20 en hooger en verder al wat tot zijn vak behoort Roode witte en zwarte BESSENWIJN C VAN OIJE Magazijn van SCHRiJFBEOOEFTEN A Quant KLEIWEG E 107 Heeft de eer te ber gten dat zijn Magazijn ruim is gesorteerd in alle mogelijke soorten van KANTOOR en SCHRIJFBEHOEFTEN KANTOORBOEKEN met verschillende Linieering of formaten kunnen in zeer korten tijd geleverd worden Enveloppen zeer goede kwaliteit per 1000 tukt ƒ 1 50 per 100 stuks 0 17 Voor eene spoedig in werking zullende komen assuraiitie tnTigting vaa grOOten omvang wordt voor het kanton Gouda gevraagd als Hoofd agent iemand die ijverig is en vele relatien heeft Adres franco onder hel motto m snrantie aan het advertentie bcreau van H NIJGH te Rotterdam TWEEDE Tooneelvoorstelliög IN DE Sociëteit ONS GENOEGEN in de Boelekade op Zondag den 7 Januarij 1866 onder directie van L HARTLOOPER N B De voorstellitig zal dnor jroote en kleine Stiletten bekend gemaakt icorieH J C SIBBÉS van GOUDA heeft de eer aan zijne geachte Stadgenooten te berigten dat van heden af te zijnen hnize te bekomen zijn beste Broedertje en W afelen de bestellingen worden ten spoedigste verzocht te zijnen woonhuize op de Aieu ce haven ïfToop Sen BEST WEEKFAARD zijnde RUIN Te bevragen üij JAN PEI XE Cie J H VAN MINDEN TANDMEESTEE dubbelde buurt e Gouda l at=t KÜNSTTANDEN op Caoutchouc Gutta percha Goud en a andere nieuwe methoden Voor dit alles wordt gegarandeerd Ook repareert hij spoedig stukken van andere meesters en verrigt verder alles wat de tandheelkunde betreft op zeer gemakkelijke wijze Dcigelijks te spreken Raderstoomboot d Ussel Van Go da Maandag ea Dingsdag b morgens 6 uren de overige dagen behalve des Zondags s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Dagelgks Retourkaerten Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JENEV2E a 46 io o per kan 61 cents Jenever 2 soort Moutwijn a46 j per kaï 59 cents inl BEANDEWIJN 46 io o P r l 64 cents Mee dere of mindere sterkte naar evenredigheid GoDBA 30 December 1865 BoekdrsVkerij vti A BKINKMAN