Goudsche Courant, zondag 7 januari 1866

1866 ZfHMlag i Januarij 304 UD llHECOÜKAIilT TiDTXTTriu i XT Dcprljsdcr Adverteatien van één tot ie Uitgave van A iJKlJNKMAIV regels met inbegrip van het zegel is so Cent toot Lange Tiendeaeg D n 60 Vrii i 8 = 8 K edoi September j865 no 82 Bawemeestct en Wethouders yan B rgombacht overwegende dat door Willem Be m van beroep veehouder wonende te BergaubacM b j den Burgemeeete auigifte is gedaan dat acht tuks runderen afgezonderd staande in twee stallingen op deszelfs bouwhoeve n 282 door ziekte zijn aangetast vaarvan op heden be teidi drie tyn gestorven Overwegende dat uit het schriftelijk rapport van den deskondige den Heer A J Montens rijksveearts lid der commissie wegens de veeziekte dd heden blijkt dit gemelde Willem Bezemer op zgne bouwhoeve plaatselijk genommerd n 282 in twee verschiUende stallen heeft zeventien stuks rundvee alle van het vrouwelyk geslacht zwartbont witbont vaalbont en blaauwbont waarvan vijf stuks zijn ladende MU en de overige verdacht van aangetast te zgn door de besmettelijke veetyphus j dat het ter voorkoming van verdere besmetting dringend noodzakelijk is al deze runderen te onteigenen en zoo spoedig mogelyk aftemakeu op de volgende wijze de zieke runderen moeten met huid en baar na inkerviug der huid begraven en luimschooU met ougebluschte kalk bedekt worden in eenen diepen kuil zoodat minstens één ned el aardi de lijken bedekt de schijnbaar gezonde maar verdachte ruuderen worden indien daartoe gelegenheid bestaat geslagt en ua minstens 24 uren te hebben opgehangen afgehakt en in consumptie gebragt indien in de 4 maag en darmen welke door een deskundige naauwkeurig zullen worden nagezien geen de minste sporen der ziekte te ontdekken zijn is dit wel het geval dan moet het vleesch van hel dier waarvan de ingewanden afkomstig zijn op dezelfde wijze als bovengezegd worden begraven Bestaat zoodanige gelegeuheid to slagting niet dan moeten ook de verdachten op dezelfde wijze als de zieken worden begraven De huiden der verdachte runderen welke gezond bcvoudei zijn worden tweemaal 24 uren io carboUuurhoudend water 5 ned locden op 10 kanuea water gelegd en daarna uitgedropeu en in goed gesloten kisten onder policie toezigt naar eene looijenj vervoerd Is daartoe geene goede gelegenheid dan moeten zg na inkerving met al de ingewandeu het bloed en verderen afval zooals klaauwcn hoornen enz bij de overige diereu begraven worden Gelet op de artt 69 tot en met 72 der wet van den Ï8 Augustas 1851 Staatsblad n 85 Hebben besloten 1 Boven omschreven 17 runderen onmiddellijk te onteigenen de zieken te doen afmaken en na inkerving der huid met bijvoeging Van eene genoegzame hoeveelheid ougeblnschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven 2 Den Heer A J Montens voornoemd te verzoeken en te committeren om bij de afmaking der onteigende runderen het onderzoek der ingewanden en verdere boven omschreven behandelingen van raad en hulp Ie dienen 3 Dit besluit mede te deelen aan Heeren Gedeputeerde Suten der provincie Zuid Holland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen inl de Goudiche Courant Bergambücht den 29 December 1865 BUKGEMEESTEK eu WETHOUDERS voornoemd Dt Stcrttaru Jje Burgemeester SMITS T D GOES Wh p j SMITS Bij akte op heden voor den notaris Vennootschap blijft Van VOLLENHO WILLEM SIMON BURGEE Wz alhier VEN en Cie de teekening waarvan alleen verleden is tusschen de ondergeteekenden door den eersten ondergeteekende zal ge JOHANNES VAN DBN HEUVEL Koopschieden zonder die echter immer te mogen man en SOPHIE ELISABETH SCHELbezigen tot het teekenen van obligatien TUS weduwe van den WelEdelGestreneen i l he M ABEAHAM SIEWEKTSZ tan 8 = P MESEMA partikuliere beiden wonende P negosieëren te BetttrioM overeengekomen om hunne gslden waartoe altijd de partikuliere Ihier ter stede bestaande Vennootschap handteekening van beide de Vennooten ten doel hebbende het verwerken van en i ht hst drijven van handel io bindrotting rtokken eo alle veidere oitfaeemsche rietfcwaucn voort te zetten voor een tijd nk van vijftien jaren aanvangende den 1 Janoari 1866 en alioo zullende eindigen nlto December 1880 De firma der Sotterdam den 2 Lcsember 1865 J tan den HEUVEL S E SCHELTUS Wed A S TAN BII8BHA THEEOOGST Deïöi gov da en OMSTRSKBN Bij Ii J KABEL OOSTHAVEN zijn te bekomen de THESEN van de firma Wed J van beb CHIJS ZOON te Delft in pakjes van S 2 en 1 on Pbijzen van 60 Cents tot 2 50 p r 5 ons PriiKwranten hiervan kotteloot ie bekome Bij akte op 29 December 1865 voor den Notaris i G BKOUWER NIJHOFP en getuigen te Saaatrecht gepasseerd is tusschen Mevrouw JOHANNA HELENA KLEIJWEG eerder weduwe van den heer JOHANNES HENDKIKUS MULLEB thans echtgenoote van den heer COKNELIS BEN BAARS en den heer JOHAN CHRISTIAAN MULLEB leerlooijers van beroep en wonende te Haattrecht bij continuatie aangegaan de tc t hiertoe tusschen hen bestaan hebbende Vennootschap tot het uitoefenen eener leerlooijerij en het drijven van handel in Leer Schors en Huiden binnen de gemeente Haattrecht en zulks voor onbepaalden tijd aanvangende met 1 Januarij 1866 onder de bestaande firma van de weduwe i C MULLER en ZOON tot welker teekening alleen de vennoot JOHAN CBISTIAAN MULLER geregtigd is en met bepaling onder anderen dat geen der Vennooten gedurende den tijd dat deze Vennootschap duurt met anderen zelfs niet in andere zaken handel zal mogen drijven en dat tot het opnemen van gelden voor de Vennootschap de gewone handteekening der beide Vennooten noodig en dus niet die der firma voldoende zal zijn Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 2 Januarij Laagite Hoogjte Gcblevea pCt koer koers koers Ned w sch 2V8 61 6IV 61 dito 3 7IV 71 dito 4 95V 95 Sandelm op resc 1 7 147 België Rotbs 2V 55 Spanje obl 2Vj 36V 36V Portugal obl 3 45V4 45V Eusl obl H 5 98V d 1828 29 5 d 6 serie 5 81V 81 81V do Lond 1862 5 87 87 V 87 V io Amst 1864 5 95 d Amst l860 4Vs 87 8VÜ Aand spoorw ƒ 192V 193 192 56 66V 66 dito dito 2V8 28V 28 d renteAmst 5 77Vs 78V 77Vj d nat 1864 5 59 l 59 i6 59 l do inzilv 1864 6 63 Italië Amst 5 Turk binn 6 38Vt 39V 39 Griekenland ö 16 Ver Suten 1874 5 64 8 65 d 1881 6 69 d 1882 6 68 A 87 S s Meiico 1851 3 1 227 28V 2Vl6 kdnkkery v B A BRINKMAN Desc Caoisnt verschijnt des Donderdags en ZondagsIn ét Sted geschiedt de uitgave des avoads te voren De prijs per drie inaanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Adrertentieu kan geschieden tot des r orgens ten 11 nre Overzigt GOUDA den 6 Januarij De vre akeizer heeft op nieuwjaarsdag woorden van vrede gesproken Frankrijk geniet rust eene rust zoo groot dat men aan een doodslaap zoa deuken indien men niet wist dat daaronder een krater gloeide Be fransche geest ligt sedert jaren gekluisterd maar hij verzamelt zich nieuwe krachten om onverhoeds de ketenen te verbreken en alles in onrust te brengen Mexico is voor Napoleon een cnheilvolle glorie Max wil nu hij aan het erven komt van zijn renten te Miramar gaan leven en de Noord Amerikan n wachten geduldig op zijn vertrek en dat der verdere ongenoodigde gasten ieder begint in te zien dat het einde van dit bloedig tusscheubedrijf nadert In Frankryk is de constitutie eeu ijdel woord zonder beteekcnis in Pruisen wordt zij voortdurend verkracht in Oostenrijk is zij geschorst Pruisen en Oostenrijk zijn vereenigd in het onderdrukken van een edelen duitschen volksstam Pruisen maakt zijn volk rijp voor eene omwenteling en Oostenrijk bevordert de eindelijke verscheuring der monarchie Italië hoopt op de naderende beslissing en Rome begint de hoop op te geven Spanje gaat nieuwe onlusten te gemoet en Griekenland dreigt tot anarchie te vervallen Rusland verhoogt zijne kracht door administratieve hervormingen Zweden zoekt zijne wedergeboorte door vrijzinnige staatkairiige instellingen België verloor veel in zijnen wijzen koning de eente schok i gelukkig doorgestaan en men mag goeds verwachten vau den vrijheidlievenden zin der Beigen tot behoud hunner voorregten Engeland gaat rustig voort op den weg der stoffelijke en geestelijke ontwikkeling De uiibreiding van het kiesregt is bijna zeker de ier che misnopgdheid baart geringe bekommering want de Engehchen hebben de regering lief die de vrijheid eerbiedigt Amerika dwingt door krachtsbetoon ea matiging de bewondering af van het onwillige Europa Hoe weinigen geloofden in de volkomen zegepraal van bet noorden hoe velen juichten het verraderlijk zuiden toe Hoe rustig zijn die groote legers uiteen gegaan hoe ootmoedig ondc werpen zich de legepralende veldheeren aan het burgerlijk bestuur Hoe boven alle verwachting is de eerlijke Abe vervangen door den krachtvollen en gematigden Johnson Het groote resultaat de vrijmaking van vier millioen slaven troost over den onzaligen jammer van den schrikkelijken broedermoord en de stoffelijke nadeelen zullen weldra geweken zijn voor de snelle ontwikkeling der waarlijk ongeloofelijke hulpbronnen van het gezegende land der vrijheid Zuid Amerika is in onrust Behalve de hatelijke handelwijze van Spanje tegen Peru en Chili heerscht de oorlog aan den Platastroom Dat is een vuurspuwende berg die uit moet woeden en dat eindigen zal in vreedzame ontwikkeling als Europa zich niet mengt in den strijd Wij deeleu met Engeland een ramp die hoewel lijdelijk ons vooral met ernstig verlies bedreigt De veepest is in den laatsten tijd schromelijk toegenomen breidt altijd zich uit en zal groote schade aan de geheele maatschappij veroorzaken Eendragtige en welwillende pogingen moeten het kwaad zoo mogelijk beteugelen en het verlies moet wekken tot kracbtigen ijver om het verlorene door vlijt en volharding te herwinnen jöuttcnlflnïr Londen 2 Januarij Men verwacht niet dat de regering in dit jaar belangrijke veranderingen in het belastingstelsel zal voor te dragen hebben ten ware zij daartoe door bepalingen van het handelsverdrag met Oostenrijk genoopt en door de voorgenomen vermindering van het leger in staat gesteld wierd eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters norden berekend naar plaatsruimte Het huis van vertegenwoordigers te Washington heeft een jlmendement aangenomen houdende verbod der betaling van Mbuld der zuidelijke staten 4 Jan De Globe maakt de opmerking dat de staat van ie ontvangsten der schatkist over de laatste negen maanden bij oppervlakicige beschouwing eenen Ie gunstigen dunk van de financiële uitkomsten van het met 1 april 1866 eindigende dienstjaar geeft want dat de verlaging der incometax hare volle werking eerst in het laatste vierendeel van dat dienstjaa zal uitoefenen Evenwel verwacht men dat de inkomsten der schatkist in dit dienstjaar een cijfer zullen bereiken hetwelk de uitgaven van hetzelve en ook die van het volgende dienstjaar overtreft zoodat de kanselier der schatkist bij het aanbieden der begrooting voor 1866 in staat zou zijn eder eenige verÖiindering der belastingen voor te dragen De Times wenscht echter dat er van den goeden staat der schatkist partij worde getrokken om het kapitaal der engelsche staatsschuld te verminderen Parijs 3 Januarij Op nieuw zijn hier geruchten omtreot eene aanstaande ministeriele crisis iu omloop naarvan alleen die omtrent de waarschijnlijke vervanging van den heer Dnruy eSnig geloof verdienen De tegenstanders van dien minister welke in de omgeving des keizers verkceren trachten hetn namelijk uitsluitend verantwoordelijk te stellen voor de jongste gebeurtenissen in het Quartier Latin en de latere gevolgen daarvan als eene vernedering voor het gonvememeut te doen voorkomen In diplomatieke kringen word men steeds opmerkzameroj de ij er en meer vrient g hyp peliik wordende betrekkingentusschen de noord ameriiaanscne uiiie en Rusland Er wordtook veel gesproken van een eigenhandigeu brief van presidentJohnson aan den Czaar 1 Jan Volgens berigten uit Madrid van 3 dezer wasaldaar het gerucht in omloop dat er in verscheidene stedenin de provinciën pronunoiamentos hebben pliats gehad de truepen zijn in de kazernen te Madrid gecoiisigneerJ Weenen 2 Jan De onderhandelingen over den verkoop van een aantal staatsdomeinen hebben lot heden geen gunstig resultaat opgelevpr l Een der hoofdamblenaren van het ministerie van financiën begeeft zich naar Parijs ten ein Ie met de leiding der onilerhandelingen te orden belast 3 Jan Niettegenstaande de openbaar gemaakte beg ioting in zooverre niet aan den algemeenen wensch voldoet omdater namelijk uit blijkt dat de financiële toestand uiet gunstiicmag genoemd worden prijst men toch den minister ven financiën omdat hij den waren toestand zonder schroom heeft blootgelegd Men hoopt dat een gedeelte van het geraamde tekortzal worden gedekt door het hoogere bedrag der directe en indirecte belastingen boven de raming want deze is zeer la tggesteld door den minister ten einde Liiere teleurstellingen tevoorkomen 5 Jan De raorgenbladen deelen mede dat de ratificafien van het engelsch oostenrijksch handelstraciaat gisteren middag hebbeu plaats gehad Berlijn 2 Jan Te oordeelen naar de jongste berigten uit Florence is het niet waarschijnlijk dat de regering of het parlement zal toestemmen dat uitvoering wordt gegeven aan de bepalingen van het handelsverdrag dan nadat ai de staleu van het tolverbond dat Iract at zullen hebben onjerleekend en daardoor Italië nebben erkend Dit berigt bevesii t da mededeeling dat de slot acte de bepaling inhoudt betreffende de uitdrukkelijke erkenning vi n It ilie Blijkens de statistieke opgaven dezer dagen v m reïeringswege bekend gemaakt telt men hier te lande 1001 sledej van welke 4 meer dan 100 000 inwoners bezitten zij zijp dehoofdstad Breslau Keulen en Koningsbergen Hierbij zi u inzekeren zin eene vijfde stad kunnen gevoegd orden iK mslijthet vereenigde EIberfeld en Barmen welke strict geno üen eengeheel vormen Er zijn 15 steden wier zielental bovjn 30 0J ais gestegen boven 20 000 10 boien 15 000 25 etj