Goudsche Courant, zondag 28 januari 1866

cee Pr Z and a e konGigec 1 5 G r te 62 e f uen in lc den it Januari l tiö 5r r I $ Burgemeester Vi DOET KEOOX k I860 400 Zondag 28 JanuariJ BOUDSCHECOURAIÏT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Slijm en Maagpilleo PILLEN = = j r r r = Ttr r rCr t Slijm 1 maagversterkend ezm T r 1 = L f SpijS Tsrtcring zeer bevorderen J r fgti i gal ei i e zacht laxerend i i i Tc j iT Ir Apothekers = rijr c3 Tocr M er £ = 5 Ved J c ïeUvj ï T Tï H= ti p r C ir n 3 rs r j L fv t r eez h cl r i r k = r Fi tL r r t i en P dei sieenweg over de Li ri l i72 V iard ri J M L lerw ïr ce 1 Ge we Ti biia L LET WEL i ren dade g der tjiise De JLr M ea M GPILLEX bereid v 2ti echte recept z jn door mij te G i z rrn i uin utttt d Ter r jgbaar gei e 1 jen Keer J G BOEK EX 00 jEN lothekex opvolger van de Vi J A P vi s DEK HEIJDEX op de h Oi c i jOïje der ec iii en sints on = j rea gebruikte Slijm enMaagpillen s een biljet voorzien metie hai cï ci ig van J J SCHEEL DEE apoiheier ie ie haadteekening zich ook otrit j p ic zegejiak waarmede het doosjeverzege i Men ge ieve daar wel attent opte zijQ eo zich te wachten voor het georaik van een namaaksel dat men trachtin omloop te brengen n NATIONALE MILITIE v nmr voor de Zaken der Nationale Militie ie geachte Stal en Lrudj ei ooten aan tot hel Stellen van I e O ier aeri beite zich w l rom b = CU 1 uujci uoien aan tot nel Stellen Plaatsvervangers en Xommerverwisselaars voor de Dienst van 1866 legen al bestaande Maatschappi en enschende te concurreren worden de prijzen zoo laag en de betaling zoo gemakkelijk gesteld dal ook de minder gegoede in de gelegenheid is zich te doen vervangen Z ne bekendheid door de geheele Provincie maken het ieder mogelijk infortn t n naar zijoe veeijari e handelingen in te innen zijnde de Chtf ij het Provinciaal Bureau belas met de Zaken der Nationale Mil e steeds bereid on trent zijn penoon de vereischte inlichtingen te geven Jiotterdatn Kantoor Kwakeenaai i i 9 k 4 L HARTVELD Contracten v6ór Loting aangegaan zijn het voordeeligste De ciJergeteekende berigt den grachten ingezetenen Tan Gouda dit h j ven af Vr jsg aanstaande lai uitgepakt zI g met een e schoono collectie Costumes se ie bij hem voor een reaej iea prijs in hjcr te verkn gen zijn W MULDER Adres den Heer J F BCZARD in bet Logement de Pütnv p de Markt te GOUDA Bij vonnis der Arrondissementjrecht baik te R J ttrdam is JAN of JOHA VE5 HEXDEIKUS STAREE Broodbakker e Gouda in staat van ai üiement verklaard aanvang genomen hebbende den 16 = Januari Is O Tot Eechter C ommissaris is benoemd de E i Heer Mr L G Geeeve ea tot Curator Mr J Foktiiik Deoogleevie advc aat te Gouda MAATSCHAPPIJ VAN VEEZEK EEIXG De Phoenix gevestigd te Aratttrrda m goedgekeurd bij koninklijke besluiten van 19 Augustus 1S43 n 72 enz Maatschappelijk Kapitaal l öO 00 1 heel geplaatst erzekert op billijke ratte premi n tegen brandschaden Agent voor Gouda en omstreken W KROMHOUT kassier der Beleenbank van Gouda WEREPAARD Door veranaering eener zaak ordt te koop aangeboden een WERKPAARD Zeer geschikt voor heeren PAXNEX en POTTENBAKKERS is geweud om in een molen te loopen Te bevragen bij A BRINKMAN te Gouda J H VAN MINDEN TANDMEESTER dubbelde bnnrt te Gouda plaatst KÜNSTTANDEN op Caoutchouc Gutia percha Goud en al andere nieuwe methoden Voor dit alles wordt gegarandeerd Ook repareert hij spoedig stukken vau andere meesters ea verrigt verder alles wat de tandheelkunde betreft op zeer gemakkelijke ijze D geiijks te spreken Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eei e hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiier overgehaalde JENEVER a 46 io o per kan 61 cents Jenever 2 soort outwijnj 4 V o o per kan 59 cenU mK BRANDEWIJN i6V o pe kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Goi D 24 January 1866 Bocltdrutkenj n A BRINKMiN Deze Courant verschijnt des Donderdags ea Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren 1 De prijs per drie maanden i 3 2 franco p post 2 25 1 $ De inzending der Adverte tieii kan geschieden tot des morgens ten 11 lüe Bij den uitgever dezer coarant is voor de wed van Vloten te Nieuwe Diep ingekomen Vroeger vermeld ƒ 4 59 Van G T 5 H N 1 Te zamen ƒ 10 59 BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda gezien de circulaire van den Heer Commissaiis des Konings in de Provincie ZüiD HoLLVKl van den 20 Januarij 1866 A n 691 3 = afu houdende verzoek om openbaarheid te geven aan de door den heer Minister van Binnenlandsche Zaken in de Staats Courant van den 11 dezer gedane waarschuwing tegen verspreide geruchten over het hooger bedrag der grondlasten over dit en de volgende jaren waarvan misbruik wordt gemaakt tot opdrijving der huishuren Brengen ter kenuis van een ieder dat die verhoogiug geeneoorzaak kan zijn dat de huishuren worden opgevoerd als bedragende zij voor deze gemeente niet meer dau drie guldenvoor elke honderd gulden die men vroeger in hoofdsom aangrondlasten voor gebouwde eigendommen betaalde Gouda den 26 Januarij 1866 BiEGEMEESTEE en Wethoüdeks Voornoemd De Secretaria Be Surgetneester DROOGLEEVER FORTüIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA den 27 Januarij De troonrede van keizer Napoleon heeft in het algemeen een gunsiigen indruk gemaakt Er is geen schaduw van bekommering aan den gezigleinder tegenover Duitschland zal de onzijdigheid bewaard worden de ontraiming van Rome zal tot uitvoering komen met kei er Max zal het verlaten van Mexico beraamd worden Bij al dat goede bl jft er veel onbestemd en onzeker wat zal er van Rome en Mexico worden als de Franschen weg gaan Het zal ligier vallen Italië in toom te houden dan de vereenigde staten die nu hoog geroemd worden Toch zijn deze niet onschuldig aan het lot dat Mexico bedreigt en men weet algemeen waaraan men zich te houden heeft de Franschen kunnen niet lang meer iu Mexico vertoeven zonder met de unie in strijd Ie komen Wat het binnenland betreft de troonrede slaat den bodem in aan elke hoop op vrijzi inige hervormingen Vader Napoleon wil zijne kinderen in den band houdeu zij zien verlangend uit naar schadelijke en verderfelijke dingen als vrijheid van drukpers en i ooveel andere vrijhetlen Eerst schoolgaan en vlijtig onderwerping leeren dan zal men zien Eu dit is immers in waarheid het doel der keizerlijke regering de voorbereiding tot bet genot eener redelijke en welladige vrijheid zonder de dolle uitspattingen der vroegere revolutien De wilde losbandigheid is altijd uitseloopen cp tirannij Prim heeft geen bijval gevonden zijne oproeri e poging is mislukt zeker niet omdat de redenen van misnoegen in Spanje ontbreken maar het ontbrak Prim aan populaiiteit want de rust waarop men in Spanje roemt zouden wij noemen een toestand van algemeene en gevaarlijke woeling Italië doet onmogelijke pogingen om in zijne uitgaven te voorzien hel eenig afdoende middel de reductie van het leger kan niet aangegrepen worden want men moet gereed zijn legen het gunstige oogenbiik Oostenrijk blijft ook gewapend en ook daar zullen de financiën niet bloeijen nu weder de constitutionele controle ontbreekt De pruisische kamer is nog altijd met den elfden geest bezield en daar von Bismarck de school en het leeren te boven is kan men dea afloop vrij zeker voorzien De kamer naar De prijs der Advertetitien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte huis en de duur verlengd der willekeurige heerschappij Het einde zal zijn een beroep op het geweld Ook het taaiste geduld heeft zijne grenzen Ook wij schijnen aan de beurt van ministeriele crisis Thorbecke en Olivier hebben hun ontslag gevraagd en de vier overige ministers hebben hunne portefeuilles ter beschikking des konings gesteld De aanleiding kan liggen in een klein geschil de oorzaak ligt dieper Veel is er gebeurd en hoezeer velen gerustheid veinsden het komt weinigen geheel onverwacht Jammer dat de regeling van het hooger onderwijs achter is gebleven Nederland is veei aan Thorbecke verschuldigd eerst de nakomeling zal den dank betalen Het is ons zeer begrijpelijk dat de man te groot voor het kleine land zijne taak nederlegt Toen hij vroeger viel als het slagtoffer eener verachtelijke agitatie met behulp van dweepzieke bedrogenen en smadelijk vergu sd en uitgeslooten werd was hij het zich zelven verschuldigd den laster te verstommen en naar een roemvol herstel te streven nu hij met regtmatigen trots kan terugzien op zooveel hij in enkele jaren volbragt mag hij in eer en vrede aftreden al het verlies is aan onze zijde De kortste weg ware nu zeker het groene pad in te slaan en de gedecideerdste tegenstanders van het bewind te roepen maar zij durven de kans niet wagen Zallen wij na weder een tiental jaren stilstaan en heen en weder geslingerd worden door halfslachtige wezens die niet weten witf zij willeu of zal het den minister van koloniën gegeven zijn bet ministerie met kidchtige geestverwanten aan te vullen en voort te streven op den weg dar vrijzinoigseid dau mogten de rustelooze vijanden van den edelen staatsman welligt spoedig zijne verwijdering betreuren öuttenlonïr IiOnden 24 Januarij Berigten uit New Tork van den 13deii melden dat het proces van Jefferson is uitgesteld tot dat in de districten waar het zal worden behandeld de burgerlijke regtbanken weder zullen zijn ingesteld Hij wordt beschuldigd van hoog verraad aanzetting tot moord van den president Lincoln en van het vermoorden van soldaten De sterkte van het staande leger der unie is vastgesteld op 60 000 man Het congres der Fenians is onb paaId uitgesteld De stukken aan het congres medegedeeld bevatten onder anderen ook vertoogeu welke de heer Seward aan den heer Drouyn de Lhuys heeft gezonden en waarin hij beneert dat de fransche minister door het ondersteunen van kolonisatieplannen der geconfedereerden de onzijdigheid heeft geschonden Den 14den dec heeft de heer Seward aan den heer Bigelow te Parijs geschreven Uwe depècne van 14 nov weerspreekt de hoop dat de Franschen weldra uit Mexico zullen aftrekken Tracht hieromtrent de persoonlijke meening des keizers te vernemen Uit Brownsville wordt van 4 jan gemeld dat het werviugs bureau is gesloten Het is verboden soldaten der unieaan te werven Mejia heeft gedreigd 30 republikeinen te doendoodschieten De generaa Wetzel heeft daartegen geprotesteerd De Globe is zeer tevreden met dr troonrede van keizerNapoleon het blad ziet daarin voor niemand iets zorgwekkends dan alleen voor den keizer van Mexico Ook de Morning Post bevat eene zeer gunstige beoordeeling van de troonrede van keizer Napoleon Het blad laat hierbij inzonderheid uitkomen dat de politiek van het fransche gouvernement tegenwoordig beter begrepeu wordt dau in de eerste jaren van het keizerrijk en dat de keizer hoewei hij in sommige opzigten als een autocraat kan beschouwd worden toch in zijne politiek geleid wordt door de openbare opinie even zoo goed ais de raadslieden der engelsche kroon wanneer zij aan de koningin hare troonrede dicteren Parijs 24 Jan Men kan uit eene goede bron f