Goudsche Courant, zondag 25 februari 1866

AD VERT EN T I EN BWVOEGSEL hij de Goudsche Courant van Zondag 2S Ftbruarij 1866 Voor de vele benijzen van belangstelltug or 3 betoond bij de voltrekking vaa ons huwelijk betuige = wij onzen opregten dank H C G J G J M TAN DER HOEK O A VAX DER HOEK EOTINGi VlrfM 23 Februarij IS 66 Asn allen die bewijzen van deelneming gavcD bij de bevalling mijner Echtgenoot betuig ilc ook namens haar mijnen opregteu dank J H BEKKER Gouda 24 Februarij Voor de ele bewijzen van deelneming gedurende de ziekte mijner echtgenoot ondervonden betuig ili bij deze ook namens haar mijnen harlelijken dank VanDIEREX GocDA 25 Februarij IsCil Een fatsoenhjk jong mensch P G bekend met de HOLLAXDSCHE en FRAXSCHE TAAL en het ITALIAAXSCH BOEKHOUDEX goed kunnende schrijven en rekenen zoekt eene administratieve betrekking Adres franco onder lett G aan het bureau dezer Courant BURGEMEESTEREN WETHOUDERS van Xoordffadchuxct eii overwegende dat op 14 lü 17 19 Cl Februarij 11 door den na te noemen Veehoc r alhier woonachtig bij den Burgemeester ingifte is gedaan dat ieven en veertig rundeit afgezonderd staande in de bij zijne woi behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften zeven runderen op heden daaniau zijn gestorven Gelet op de schrifleiijke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van J van derBreggen Az éi n ïijfjariïe zwart boi te twee vierjarige zaarle écn vijfjarige zwarte witkop en één tweejarige blaau v bonte koe alsmede étn blaauw bont en écn rood bont kalf zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreuling dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 2S Augustus Ifc ïl staatsblad nC 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebliischte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk meJe te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Koord Jfaddhixvem den 22 Febr 1S66 Bjü l N en Wethouders voornoemd rDe ttiou o Secr Be Burgeinetster W BLOK Van DOKT KROON BURGEMEESTER es WETHOUDERS van Broek overwegende dat op den 19n Februarij 11 door en na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat vijf runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte ée n rund op heden dnaraan is gestorven Gelet op de schriftelijke verklar r van den veearts E Overboseh te Gouda waaruit blijkt dat van Hendrik üe os één vijfjarige roode tijgerkoe is aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormeld rund dringend noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28n Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ougebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Uit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZiiidHoUaiid af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Broek den 22 1 cbruarij 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wel houder 1 Secr De Burgemeester J JONKHEID Van DORT KROOX BURGEMEESTER en WETHOUDERS van XoordJFaddinxveen overwegende dat op 15 17 19 21 en 22 Febr II door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat een en veertig runderen afgezonderd sta ide in de bij zijue woning behoorende stallih door ziekte ziju aangetast dat blijkens nadere aangifte zeven runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Snellen te Muordrecht waaruit blijkt dat van J van der Breggen z één tweejarige blaauw bonte één tweejarisre zwart bonte één zesjarige vaalbonte en één zesjarige zwart bonte koe alsmeüe één tweejarige blaauw bonte os één rooi bonte pinkstieren één rood bont stierkalf zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke v phus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ougebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen be aven en 2 Dit b oiuit onmiddellijk mede te deelen aan he ren Gedeputeerde Staten der Provincie ZulSHollmid af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Xuord iraddinjxeen 23 Februarij 1866 Burgemeester en Welhcaders voornoemd Be Weilwuder 1 Secr Be Burgeueesier W BLOK Van DOET KKOOX Sociëteit Ons Genoegen Zesde Tooneelvoorstelling op ZONDAG den 4 Maart 1866 onder directie van L Hartloopek Buitengewone Voorstelling waarin noch VRIJ BILLETTEX noch DIPLOMA S gangbaar zijn Aanvang ten ÏVs eiütle ten elf ure J C BENFER berigt zijnen geèerden stadgenoten dat hij zich alhier gevestigd beeft mei een groot Assortiment HEEREN en DAilESPARAPLUIES PARASOLS en alle artikelen tot dit vak behoorende Repareert ook alle artikelen tegen civiele prijzen Verzoekt UEd gunst en recommandatie Op de Markt bij de Hoogstraat n 107 te Gouda MAATSCHAPPIJ v n VERZEKEBIXG De Phoenix gevestigd te Austerdam goedgekeurd bij koninklijke besluiten van 19 Augustus 1845 n 72 enz Maatschappelijk Kapiï aai ƒ 1 500 009 eehcel geplaatst Verzekert op HUijke va te jiremii n tegen brandschaden Agent voor Gouda i n omstreken W K R O M H O U T kassier der Beleenbank van Gouda Binnen en Buitcniandsclïe van A BRINIslMAN ajle BOEKÊlTin TIJDSCHRIFTEN worden binnen den kortst mogelijken tijd geleverd recommandeert zich voor STEENDRUKWHRK tegen zeer billijke prijzen in alle Couranten wonlen dadelijk opgezonden Heeft mede voo hauden alle soorten van PAPIER Üockdrukkerij van A BRLNKMAN NATIONALE MILITIE r Gadergeteekende Commksionair voor de Zaken der Nationale Militie beveelt zich wederom bij zijne geachte Stad eu Landgenooten aan tot he stellen van Plaatsvervangers en Nommcrverwisselaars voor de Dienst van 18G6 Tegen alle bestaande Maatschappijen weuscnende te concurreren worden de prijzen zoo laag en de betaling zoo gemakkelijk gesteld dat ook de minder gegoede in de gelegenheid is zich te doen vervangen Zijne bekendheid door de geheele Provincie maken het ieder mogelijk informatien naar zijne vteljarige handelingen in te winnen zijnde de Chef bij het Provinciaal Bureau belast met de Zaken der Nationale Militie steeds bereid omtrent zijn persoon de vereischte inlichtingen te geven Kantoor Kwakebna at wijk 9 n 4 J IT Aiv J ELID Contract ïn vóór Loting aangegaan zijn het voordeeligste Goedlioope en nuttige boelien voor Burgers en Boeren i jif s voor iL f fHi met geld omyaaf of het leenen eu koopen volgens de Nederlandscfae Wet üoor V de Gelder Oud Iospecteur der Registratie Prijs CO cents iJe Vraagbaak roor Biiryer en Koohiaan bevatteade voorschriften van bijna alle Acten en Overeenkomsiun ui Unrgerlijke eu Headels aken met ophelderende Aanmerkingen opgaven an verschuldigde Zegel en Registratieregten enz Eene Piactische ïlandieiding om lu het burgerlijkleven ille voorkoinLudc oiiderhandsche stukken zonder behulp van deskundigen zelf te kunnenopmaken djor denzelfden Pn i f 1 De Tajelcere itüiiifinefit r of volledige verzamelmg van Toasten of Tafelconditïes inProza bij alle vooikonitudi gi legeuheden door J de Breet Eene onmisbare Handleiding voorgienoodigden tot Feesiijarlijcn eu Maaltijden Prijs 75 cents Meute volledty ƒ e t oek Verzam liog van Nieuwe en Oorspronkelijke Gelegenheidsgedichten voor alle mogelijke Feesten Tafelzaugen on de meest bekende Zangwijzen Tafelconditiesof Toasten voor estiaaaltijd n Albumversjes enz Eeue onmisbare HaDiiicidiDg voor Feest ieTLuden door u elfdeu Prij ƒ 1 V G C l uidiH l oU difj Brievenboek bevattende voorschriften ïau Brieves Verzoek schriften P idmakiug n toepdsselijk op alle omstaudighedm uit het dagebjkseh leven EenHiiidbo k igeu Of lfuuig voorzien van vele Opmerkiogcu omtrent Mijl en Taal den uit en inwendigen vortn van Bri ven dt Titulatuur enz Prijs f 1 VI Briefstijl voor Minnende Harten oiled ige verzaraeliug van Bricvpn die bij verliefden ia alle gevallen en betrekkingen kunuen voorkomen Prij = ÓÜ cents Vil II t Bnevensclirijren gemukkehjk jemaakt of ilandlt idiiig toe het lecreu stellen van Brieven bij allerlei gelegenheid door W J Olivier PrijS 5Ö cents Bamberg tn de Huiskamer of Handigheid is geene Hekserij bevattende Goochelstukjes de kunst van Buikspreken enz Pnjs iO cents Be raadsman voor Zieken en Gezonden of aanwijzing ter bewaring der gezondheid euter aanwending van hulp in de meest voorkomende ziekteu en ougcvalk n Volgens de bestegeueesk schriften bewerkt door Dr O Scvler te le hugabeek Pnjs f 1 25 yiei w Handboek der ffeltevend ieid of Haudleidiug om in GeitUehappen en verschillende betrekkingen des levens zich wellevend en beschaafd te gedragen Een nuttig Hand en Hulpboek voor oud en jong van beiderlei knnne Prijs Üü cents Ö Nieuwt Hengelaar of de Kunst om op eene eenvoudige eu min kostbare wijze veelVisch te vangen Opgehelderd door aanwijzing van l chr ime Middelen om het vischaas te bereiden en eene menigte aadere Kunstgrepen Kebultaten van eene dertigjarige practische oefening Prijs 60 ceucs Be Liefhebber van het He igeler Volledig Handboek ten dienste der Hengelaars Bevattende eene rei ks van voorschriften h 3 men zich bij het Heugeku te gedragen hebbs omvan sen goeden uitslag te kunnen verzekerd Zijn de visschcn uit de verte herwaarts te lokken ze met geschikt aas aan den Hengel of ook in Puiken te vangen al mcde opgave van de keuteekenen der verschillende vischsoorten Benevens eene beschrijving dtr visscherij m vijvtrs eenVischKalender of Overzigt waarmede men 7ich in iedere maand moet bezig houden vervolgensover den Rijtijd bewaring eu verzending der vi schen de onthulling der geheime middelen omveel visch te vangen en eenige medtdeelingen over de l un=tm tige vischteelt zoo ook eene beschrijving der allezins verrcakelijke kreeft vangst aar de zeveude Hoogdmtsche uitgave vanBaron von Ehrenkreutz Met een uitsliand steendrnkplaatjc Prys ƒ 1 Campagne 8 Atias der geheele Aarde Voor de ederlandsche scholen bewerkt doorP H Witkamp Met 23 kaarten Prijs ƒ 1 50 In prachtband ƒ 2 Beknopt Kunstwoor denbotk of verklaring van de meest voorkomende vreerade woorden en spreekwijzen waarvan de keunis voor ieder Burger en Koopman oumisbaar is Ontleend aan het nieuw woordenboek d r nederl taal van J M Caliach en X S L aiioeh Circa 300 compres fgedrukte blz Prijz ƒ 1 geb ƒ 1 20 Be voogdij volgens de Nederlandsche Jf et Handleiding voor voogden toeziende voogden bewindvoerders bloedverw anten en aaugehuw den van onder voogdij slaande minaerjangen enz dor W de Gelder oud insp der registratie Pnjs ƒ 1 10 Het eenvoudig boe hcuden voor den winkelier kleinhandelaar en ambachtsman gemakkefijk gemaakt Eene handleiding tot zelfonderrigt voor allen die tot eenigen tak van handel ofnijverheid in betrekking staan door A Krcuiter Prij 90 cents NB Een ieder van waf raiig of stand kan deze werljcs met vrucht gebruiken Zij kanen dageiijks tn rele opzigten te pas en zijn in alle Boekwinkels ie öekoine alsmede bij den t it gZer H C A CA3fPAGXB te Tiel Fan sommigen zijn reeds dniz vde Ex verkocht SiUm en Maagpillen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen fde slijm en als maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking splia vertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn ïiju tegen 3£ 2 cent het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de heeren Apothekers Aarlanderceeii J F AUart Amsterdam Ruijs en AVeissenbruch Voor burgnal bij de Stilsteeg Arnhem Yerster en Houwing Beljerland oud W M Kok Bommel Zalt J v J Teo te Belff W Wilschut Beeenler Berghuis en v d Moer Birkdand I de Vries BordrecU H J Giltay Gouda J G Boekenoogen firma Wed J A P P V d Heiden op de Blaanwstr a Hatje J Visser en Zoou Spuistraat Harderwijk A Greidanus Leijde i J P C MeriiJD Haariemmerslr Rotterdam v Santen Kolf korte Hoofdsteeg Schieda ii v d Hoeven en Xnman 6chootihoven A Wolif Tiel A J Faassen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat n 372 Vlaardingen J II Lagerwerff LET WEL De SLIjM eu MAAGPILLEX bereid volgens het echte recept zijn door mij te Gouda alleen ei uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer J O BOEKE VOOGEX apotheker opvolger van de J A P P VAX DER HEIJDEX op de Bla uwstraat Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voor ien metde handteekening van J J SCHPiEUDEFi apotheker welke handteekening zich ookbevindt op het zegellak waarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel attent opte zijn en zich te wachten voor hot gebruik van een namaaksel dat men trachtin omloop te brengen 2 De Thee Soorten UIT HET MAGAZIJN VAN Sinderam en Sibicsz te Arnhem zijn 6jn geurig tn waterhoudend zij munten daardoor boven vele andere soorten bijzonder uit en zijn in verzegelde pakjes van 5 2 en 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL Lange Tiendeiceg wijk D N 24 te GOUDA D BOER Az te OvMewaler en verdere Dépóts