Goudsche Courant, donderdag 1 maart 1866

breedvoerig betoog tegen de gestelde grondslagen en zou de intrekking dasrvan wenwhen omdat zij niet overeenstemmen raet het beginsel dat de mindere standen ontla st beboorea te worden De heer v Gennep kan zich in vele opzigten vereenigen met de zienswijze van den vorigen spreker er vindt vooral den derden grondslsg hsnderdvoudig bedrag van de vier eerste grondslagen der pers bel onbillijk De heer Droogleever dtnkt gunstiger over de grondslagen doch loo erae wijziging wcnschen tot eene opklimmende verhooging f heffing bij de ver chiliende klassen De heer Lujten wenscht in plaats van honderdvoudig edrag der hoofdsom dat op dl helft te zien vermiadcrd en de eigen opgave te doen vervallen Ook de heer Kist is tegen eigen opgave die hij vermoedt dat onjuist zal geschieden Po heer v Gennep is het oneens met de vorige sprekers daar de wetgever bedoelt eene heffing naar de wezentUjke inkomsten De heer Peeters vereenigt zich met het denkbeeld van den heer Droogleever van eene trapsgewijze klimmende heffing De beer Viroly c digt het ontwerp en verklaart dat eene drie ondige wijze van opgave is gesteld omdat zeer velen afkeerig zijn van het opgeven hunner inkomsten en dat di vooral bezwarend is voor de nijverheid ook door het opwekken van corrurrentie De heer Lujten is tegen eigen opgave omdat by niet gelooft dat die eerlijk zoude geschieden De bh Remy en van Gennep v rklaren gunstiger te denken over de eerlijkheid der aangifte De laatste wil B en W magtigen oui de onjuist geachte opgave door een eed te doen bevestigen Nog voeren het woord Westerbaan Droogleever van Streateo Loyten Kist Reutinger Prince en de voorzitter waarna de algemeene beraadslaging wordt gesloten eu de voorzitter brengt in omvraag het beginsel der drie v ijzen van heffing Dit beginsel wordt aangenomen met 10 tegen 5 stemmen de hh van Gennep Kisl Luyten lïeutinger en Kemy Op art I is door den heer Droogleever voorgesteld een amendement ter trapsgewijze verhooging van den aanslag In stemming gebragt is bet afgewezen met 8 tegen 7 stemmen Uarop het art goedgekeurd met elf tegen vier steramen Op art 2 is door den heer Reutinger voorgesteld om de eerste klasie tot ƒ 500 te brengen verworpen met 9 tegen 6 = temmi i en bet artikel aangenomen met dertien tegen twee stemmen Art S en A worden achtereenvolgens met twaalf t en drit si ftangenonien Op art 5 wordt door den heer Kist een smendement vooi esteld om éa tnsschenmiiBte der ve ehiUeude klsseea ts veigrooten en die tot twaalf i te krimpen Dit amendement wordt verworpen met twaalf tegen drie stemmen eu n t art onverajiderd aangenomen met twa tegen drie steouDC Over art 6 voeren oodersebeiden sprekers het woord doch worden de verschillende paragraphen allen hij Tiieerdei cid aan namev Tnans drnkt de hr Buchner den wensch uit dat de verdere kehandeling t9t eene volgende vergadering uitgesteld worde nadat dit doer de meerderheid was verworpen verlaat hij de vergadering Vervolgens worden de artt zeven tot twaalf allen met groote meerderheid aangenomen en eindelijk gestetod over het gebeele ontwerp dat aangenomen wordt met negen tegeu viif stemmen van Gennep Kist Lnvte H utinger en Eemy Daarna wordt de bij het ontwerp behooreode memor e van toelichting goedgekeord en bepaald dat de verordening ter invordering in de eerstvolgende vergadering zal behandeld worden Hierna wordt de vergadering gesloten Bnrgerlijke Stand GOUDA GtBoEEN 21 Febr Leendert ouders P Ferdijk eu C B ïtTeid 23 Dirk ondcrs G Aret en A van der Strigt ti Pieter ouders W den Hartog en J van der Mei Christin Cornelia ouders J F Wiltenburg en W M Pinkse 25 Johannes ouders J van der Pool en E Torné 26 Geertmi ouders M van Pijk en A Vergnnst Jacobus ouders C Verhoef eu M W van Vauren 27 Alida ouders J H van der VVaut en H de Jong OvEELLDEN 24 Fcbr M van Leest 7 m C Goor 14 d J Baane 19 d 26 J Bondestein b j 9 m 27 M Cata hi j SCHOONHOVEN Ingeschreven van 16 tot 23 febmarij 1865 jEBORES Gerardus Vaientinus ouders N Vergeer en G M Doesburg OvEfiLEDEN J van Loou rnim 2 j Ö Knijlenburg 4 m H Sunr 28 j C Moret ruim 1 j GetrüUWO H van Dam met M Lenvenink ADVERTENTIEN FlOI lCe 25 Febr De genen al Lamarmora beeft in de zitting der kamer van vertegen ivoordigers den toestand les lands ontTouKd H vraagt aan de kamer de medewerking welke Doodi is om naar de voorschriften der constitutie te knnnen regeren hij wijst op het gewigt van de vriendschappelijke beirekUnsen met de buitenlandsche mogendheden en weerspree de beschuldiging van eene buitengewone toegevendheid jeiens Frankrijk Hij zegt dat Frankrijk het nopens de conventie met Italië eens is dat de beide regeringen elk afzonderlijk hare opii ie hebben n pens de toekoi ist maar dat de conventie lovaal al worden n uitvoer geleid Hij verklaart voorts dat nopens de pau elijke schuld onderhaniicliiigen wordï n gevoerd e i dat van den uitslag daarvan aan het p irlenieut mededeeliug zal worden gedaan De fransche regering heeft cphelderiügen gegeven nopens het opr gten van een pauselijk legioen daaruit blijkt dat de genoemde re erin met di zaak niet gemoeid is en zij de verantwoordelijkheid daarvan niet op zich neemt Hij komt op tegen den raad om de diplomatieke betrekking met Spanje af te breken verklaart dat geene staatkundige onderhandelingen met Oostenrijk hangende zijn en dat de italiaansche regering nog geen besluit beeft genomen nopens de commerciële rapporten Ten slotte doet hij een beroep cp de eendragt der leden en dringt aan op eene spoedige beslissing der financiële kwestien i i Febr Pe heer Morilini heeft in de kamer van afgev iaruigden het ministerie bestreden en veiklaard zijne stemniet i zuKen geven aan een votum van vertrouwen Hij istevens vaii oordeel dat de aanhangige financiële kwestie nietkan worden aeriist vóórdat de daaraan verbonden politiekekwestie is opgelost De heer Kicasoli daarentegen heeft verklaard dat hij na de verklaringen van het ministerie betre ffende de poliiieK en de adïiiiriistratie voor het genoemdevotum zal stemmen In de kamer van afgevaardigden stelde de heer PepoUvoor om te de orde van den dpg over te gaan aangezienhet oogenbiik niet gunstig was om een oordeel over het kabinet te vellen het ministerie evenwel verklaarde dit te zullen lanmerken als een votum van wantrouwen en weuschte elkedubbelzinnigheid te voorkomen Het voorstel van den heerPepoli is ü iarjp mrt Ibl tegen 150 stemmen llaarua heeft de heer Lovito voorgesteld dat de kamer het ministerie een votum van vertrouwen zou geven onder voorbehoud van een nader oordeel over de financiële wetten dit werd met ISl lesen 142 s rmmen goedgekeurd 6innenlanö GOUDA ii Februarij De tweede kamer heeft gisteren hare werkzaamheden hervat Een grüui a intal stukken waren ingekomen Al de minister waren legeuwoordig De minister v m financiën de heer van Büsse het woord opvattende Op eene vraag van den heer Blussé is door den minister van koloniën geantwoord dat het verschil met de heeren Ihorbecke en Olivier niets anders betrof dan de vraa over de invoering van het strafwetboek in Indie gerezen Voor het ovcnge w as er op geen enkel punt vooral niet op het gebied der Koloniale staatkunde verschil van meening De heer van Goltstem senior en de heer van Zuvlen uit Arnhem e een aat zi oocr deze verklaring niet zyu bevredigd Daa rna hebben nog onderscheidene sprekers het woord gevoerd over tlJ T g t l ben de ministers nader geantwoord waaruit b eek dat de heer Thorberke in allen gevalle verlangde af te treden eu dit voornemen had te ken nen gegeven Z I heeft aan mr J Messchert van Vollenhoven opverzoek eervol ontslr g verleend als burgemeester van Amsterdam met ingang van Mei aanstaande onder dankbetuigingvoor de vele diensten in die betrekking bewezen en als zoodanig benoemd mr C Fock onder toekeiming van eervolontslag met dat tijdstip als burgemeester van Haarlem e minister van justitie de heer mr Pické heeft van zijn optreden zooveel betreft de administratie der herv eeredienst aan onderscheiden collegiën en autoriteiten bij circulairs kennis gegeven en daarbij medegedeeld dat het zijn voornemen is in overeenstemming met hetgeen reeds daartoe gedaan is de grondwettige scheiding van kerk en staat volledig tot stand te brengen Bij de tweede kamer is ingekomen een ontwerp van wet tot definitieve vaststelling van het VII = hoofdst B dep van tiuanoicn der staatsbcgrooting voor 1866 Daarbij worden dezelfde sommen aangevraagd die voor de verschillende artikelen bij de voorloopige begrooting zijn uitgetrokken Z M heeft bewilliging verleend tot wijziging in de actevan oprigting en vergrooting van het maatschappelijk kapitaal der naamlooze vennootschap dc Stearine KaarseufabriekGouda Uit Batavia schrijft het Nieuw Bat Handelsblad dd 15 jan o a het volgende Van Java is slechts ééne belangrijke tijding te vermelden namelijk de uitvaardiging van het besluit waarbij aan de mlandsche hoofden eu ambtenaren de beschikking over den grcud Jen arbeid en de goederen der bevolking met 1 januarij 1S67 ontnomen wordt waartegen hun eene aanzienlijke verhoojirig van geldelijk inkomen zal worden toegestaan De heer O van Hees lid in den raad van ludie is in commissie gestela tot regeling dezer gewigtige aangelegenheid Het nieuwe j ar kon niet beter worden aangevangen dan door dezen ech wijzinnigen maatregel waarop sinds zoo lang is aangedrongen en die gebiedend noodzakelijk was zoodra de regering haar pligt I tot bescherming der inlanders tegen knevelarij en willekeur iu ernst wilde behartigen Het is aan geen twijfel onderhevig uat de hoofden zelven gaarne zullen medewerken om een roesta ad in wezen te brengen waarbij het hun mogelijk zal worden overeenkomstig huu rang te leven zonder afzetterij De op 29 december jl te Padang gehcudtu veiling van 31 000 picols küffij eerst kwaliteit heeft het verheugend resultaat opgeleverd van ƒ 4 7 8 per picol Van de buiten bezittingen vierden geene meldenswaardioe berigten ontvangen daiir zoowel als op Java hebbeu in soi mige streken aardbevingen plaats gehad van geringe beteekenis Gemengde Berigten In f j Holland ziJD van 11 17 febr aangetast 1540 rundeitn vanhel bfin der ziekte 36 431 gestorven 11 843 afgemaakt iS ib hersteld13 63B nog ziek 2257 stuks In Utrecht van 11 17 febr aangetast28S runderen sedert het begin der ziekte 3227 gestorven 1307 afgemaakt 65 hersteld 1641 nog ziek 209 stuks Men verzekert dat de stokslagenstraf niet bestaat bij het pauselijke I ger In Engeland erden van 11 17 febr aangetast 13001 runderen sedert het begin derziekte 166 379 stuks De keizerlijke pnns is benoemd tot hononirpresident der commissie voor de parijsehe tentoonstelling Te Groningen Zijn 200 stadenten De veemarkt te londen is voor zes ekengeschorst la uurd HoIland zijn tot 17 febr aangetast 632 runderen Men verwacht thans in Pruisen de volle toepassing der bismarclsche regenngsbeginselen De handel van lïouaan vraagt de opheffingder officiële makelaars Ecu soldaat kost s jaars in Italië ƒ 192 in Ï i AqÖ 0 J 0 l ranknjk ƒ 444 in Engeland ƒ 1092 Ie Home is men reeds overstelpt door vrijmlligers De ± ngel chen halen uit Spanje eene nien c grassoort esparto genaamd die ïonar papierfabricatic gebezigd kan worden zij hebben reeds 160 000 tonnen ingevoeld tegen omtrent f SO de too Te Genna is ecu n euw kunstlicht ontdekt dat voertretfehjk is en goedkoop kct is hjdroosigeen magnesium licht In ïranknjk is aan de schatkist voor te njin betaalde regten op eens ingezonden 5000 f Jn Bosnië ea Herzoge ina ivordeu de inwoners aangezet tot opstand tegen Turkije ier engelsehe soldaten zijn zondag te Dublin gevangen ienomen De veeziekte = te Oostzaan uitgebroken aar men zegt komen de epauletten terug Het is nu de zevende maal dat sedert de unie in Ierland de habe scorpus aete wordt geschorst Prins Napoleon gaat in Dalenaie de rome nsche oudntden bezien Maz ini is in Italië gekozen tot rf l T f ig i = Te Ailesbury in Engeland is de fl ifl f Kuckingbam opengebroken en beroofd ptfattderTa nd T = Vergadering van den Gemeenteraad Diugsdag 27 rtbrnanj ledll nénia al i LTirl t 8 = g iig orden gelezen en goedgekeurd recte belas ng B pl atfelijke di deter orfèninf i voor in het concept en i = Ov riandë Z a hter van geen overwegend belang zij Uvergaande tot de algemeene beraadslaging Uvert de heer Remy ee Voor de vele bewijzen van belangstelling ons betoond bij de voltrekking Vi a ons huwelijk betuigen wij onzen opregten dank H C G J G J M v N DER HOEK G X V IN DEK HOEK RulTINd Vtreclit n Februari j 1866 Voor de vele bewijzen van deelneming gedurende de ziekte mijner echtgenoot onde onden betuig ik bij deze ook namens haar mijnen hartelijken dank V N DIEREN Gouda 25 Februarij 186fi Heden overleed ons jongste kind LOUIS oud 11 maanden C J VAN DEE MUELEN A A A v N DER MUELEN BlNLV VAN N AUTA GoüDA 27 Februarij 186C Eentje Kentiüffeviiig Geoctroijeerde Stoom Meel en Broodfabriek te SCHOONDEKLOO DÉPüT GOÜDA Turfmarkt N 69 Wij hebben de eer te berigten dat het Depot hetwelk wij alhier op de Turfmarkt K 69 gevestigd hebben op 1 Maart e k zal geopend worden Het tarief der 1 rschillende brooQiirijzen is bepaald per ned S en zal bij iedere verandering in deze Courant bekend gemaakt worden Van BERKUM VERSLUIJS fe Cie N B Een ieder heeft het regt zich het brood te laten vóórwegen en het kan desverkiezendc aan buis bezorgd worden Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Kijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan A p jtitant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46Vio per kan 61 cents Jenever 2 soort Moutwijn a46 lo o P cents inl BRANDEWIJN iè w per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid BURGEMEESTER ex WETHOUDERS van KoordJFaddinxveeTi overwegende dat op den 17 eu 23 Febr II door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat zeventien runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte vier runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den Veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van J van der Breggeii Az één achtjarige en écu vicjarige zwart bonte één tweejarig blaauw bonte koe alsmede één wit bonte pink os ijn aangetast geweest door de heersoheude besmettelijke veetypl us en daaraan gestorven en dat de onteigening vau voormelde rundereu dringend noodzakelijk is ten eiude die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 25u Augustus 1S51 Staatsblad n 125J Hebbeu besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na interviag der huid met bijvoeging van een geDoegzam hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Stalen der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Noord Waddinxtet den 26 Febmarij 1866 Burgemeester en V ethouders voornoemd De V ethouder 1 Secr De Burgemeester W BLOK Van DORT KROON BURGEMEESTER en WETHOUDEEIS van KoordWaMiniveen overwegende dat op den 22 25 en 26 Febmarij 11 door den na te noemen Veehouder alhier woouachtig bij den Burgemeester aangifle is gedaan dat zeveuticn runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens radere aangiften drie randeren op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waamit blijkt dat van J van derBreggen Az één zesjarige zwart bonte koe één rood bonte pink en één roo ibout stierkalf zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijif is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125j Hebbeu besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen eu na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHollaad af te kondigen binnen de Genr eente en te plaatsen in de Goudsche Courant Koord Jf addinroeeti den 27 Febr 1866 Tturgemeester en Wethouders voornoemd X e Wetliouder 1 Secr S ilurgem saier W BLOK V N DORT KKOON