Goudsche Courant, zondag 4 maart 1866

11 186e üf 4fe Zondag 4 Maart GOUDSCHE COIIRAiïT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg i u 60 Algemeene Friesche LETENSVERZEKERING IAATSCHAPPIJ opp erip t te Leeuwarden in 1844 DIRECTEUREN J S SF0EL3TRA Controleur Hoofd AiMenaar der Gememtebeladingea en J OOSTERHOFF Wz Lid an den Gemeenteraad ie LeeuKarden roMMissAEissEN en DI3ECTEUEEN van de Algemesne Friesche IjSVenSVersekering MaatSCliappij gevestigd te Zeeuwarden voldoende aaT art 5 van het reglement dier Jlaatscbapnij brengen ter kennis van de deelhebbers 1 Dat de door Directenren geleverde Ketening en Verantwoording over hetjaar 1S65 door de bij art 59 des reglements voorgerehrevfine vergadering is opo enomen goedgekeurd en vastgesteld sluitende met een batig saldo van 39 279 31 zoodat het maatschappeljk kapitaal thins bedraagt ds som van f 306 691 01 Bestaande in a twee inschrijvingen op het Grootboek der N V Schuld a 2V2 o groot nominaal ƒ 100 000 vertegenwoordigende de laarr or uitgegevene som van ƒ 62 200 62 i 75 Oblig a 1000 derzeitde schuld representerende de som van 46 1£ S 75 c 10 beleggingen op hypotheek onder ongebouwde eigendommen v m meer dan de dubbele waarde dan de er onder gevestigde sommen te zamen 90 500 00 d aan kontanten bij Directeuren en Agenten in kas 7 796 61 Zümcn ƒ 206 691 015 2 Dit de toestand dezer llaatschapoij steeds bloeijende blijft tellende zij bijhet einde van l iïö 65 176 deelnemers zijnde 7340 meer dan het vorige jaar tenvij het FouJs met ƒ 39 279 31 vermeerderd is niettegenstaande er voor 1264 overlejeuen de belingrijke som an ƒ 67 22 02 is uitgekeerd Dat a is stukken en bescheiden de Rekening en Veractwoording betreffende van lede geiln Ie ier weken uitgezonderd Zon en Feestdagen van s aorgens negen ot namiddag 6éa ure ter inzage liggen voor de Leden ten lin ore van Directeuren letter F ao 25 Deinumer Zuipmarkt alsnsde dat een Estract uit bovcL enoemde Rekening gedurende genoemdeu tijd bij de Agenten der Maatschappij ter inzage voor de Leden berustende is 4 Dat in plairs va i den WelEd Gestr Heer Mr J H Beucker Andrea overleden tot Conuuissrris is benoemd de Heer H W HUBER jEsmijeur aan iet Kantoor j an ffaarhorg der Gouden en Zilveren Werken te Leeuwarden Commissarissen kuni en niet voorbij dede Maatschappij waarvan de Statuten door Z M den Koning zijn goedgekeurd zcowel om hare goede werking als wegens het naau gezet beheer aan allen die van deze inrigtingea wtnschen gebruik te maken bijzonder aan e bevelen Leeuwardek 21 Februarij 1866 CoMm usarUsen der ilaaliehappij voornoemd Sireciet ren voornoemd U S DE WAL S J SPOELSÏRA D EPEK J OOSTERHOFF Wz E BLOEMBERGEX Wr S W TRUMP H W HUBEB Inlichtingen zijn te bekomen bij den Agent P C MAAS Jr a Op plaat n waar de Maatschappij nog niet vertegen oordigd s norden AG£ VTE geyraaed Briefen franco nationalèImï ïtie De Or de geteekende i M j ai voor de Zaken der Kationale MUitie beveelt zich wederom bij zijne geachte Stad en Landgenooten aan tot het SteU van Flaaisvervangers en Nomnierverwisselaars voor de Dienst van 1866 Tegen aUe bestaande Maatschappijen wenschende te concurreren worden d l2Zr W i gemakkelijk gesteld dat oók de minder ge oede in de gelegenheid is zich te d en vervangen 2 jne bekendheid door de geheele Pro incie maken het ieder mo eli k informatien n r zijne veeljarigc handelingen in te winnen zijnde de Chlf W hTtProymciaal Bureau beiast met de Zaker der Nationale Militie steeds bereid o trent zijn persoon de verei chte inlichtingen te geven Sotierdam f ll i t9 no 4 L HARTVELD contracten vóór Loting aangegaan njn het vooïaemgÜf BÜEGEMEESTEE en WETHOUDERS van NoordWaddinxaeen overwegende dat op 19 20 21 en 22 Februarij 11 door den na t noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeeste aangifte is gedaan dat een en dertig runderen afgezonderd sta tnde in de bij zijne woning behoorende stali ug door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiflea vijf runderen op lieden dauraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van J van der Breggfo Az één vijfjarige één vierjarige en één tweejarige zwart bonte één diiejarige zwarte witkop en tén driejarige rood bonte koe zijn aan etast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend cuodzakclijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet vi n den 28 Augustus 1851 staatsblad u 125 i Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk niede t deelen aan heeieu Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland af te kondigen binnen de eemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Kaord Jfaddinxveeiï 24 Februarij 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd He Jf ethouder V Secr De Burgemeester W BLOK Van DORT KROOJi BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Ilroek ovenvegeude dat op den 15a Februarij 11 door den na te aoemen Vee hou er alhier wooaacbtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat vijf runderen afgezonderd s aande in de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte één rund op beden daaraac is gestorven Gelet op de schriftelijke verklaring vaa den veearts E Overboscb te Gouda waaruit blijkt dat van Hendrik de Vos één zesjarige zwart bonte koe is aangetast geweest door de heersohende besmettelijke veetjphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormeld rund dringend noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien Ai artt 69 tot en met 72 der wet van den 28n Augustus 1851 staatsblad nO 125 Hebben besloten 1 Boven omsehreven n d dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging vaji een genoegzame hoeveelheid ongebluscht kalk ter behot rlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te aeelen aac heerea Gedeputeerde Staten aes Provincie ZmdHoUand af te kondigen bmnea de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Broek den 24 Februarij 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wel houder i Secr De Burgemeester J JONKHEID Van DORT KROON Boekdrukkerij van A BRINKMAN Deze Couraut verschijat des Donderdags en Zondags In de Stad gcachiedt t e uitgave des avoads te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 3 2 5 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau Gouda brengen ter kennis van de belanghebbenden dat de in en doorvoer van hooi stroo en kaf in de provincie Noord Bbabant is verboden en dat de overtreding van iiie verbodsbepaling wordt gestraft met eene geldboete van ƒ A tot ƒ 75 met of zonder gevangenisstraf van 3 tot 7 Sagen behalve in beslagneming der bedoelde voorwerpen Gmida den 27 Februarij 1866 BüBGEMEESTEB CQ Wethoüdebs voornoemd Be Secretaris De Burgemeester DBOOGLEEVEE FOETÜIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA den 3 Maart Maandag is in de fmnsche kamer de beraadslaging begonnen over het OBtwerp adres van antwoord op de troonrede De heer Thiers heeft die geopend met het vragen van de dringend noodzakelijke te lang onthouden vrijheden hij vroeg vrijheid van personen van drukpers voor de verkiezingen het regt van vereeniging de opheffing der officiële kandidaten het re2t van interpellatie eu de ministeriele veivntwuordelijkheid Hij werd door enkelen ondersteund Anderen spraken nog stouter taal zoo als de heer Glais Bizoin die den minister van b nnenlandsch3 zaken in zijn kabinet zittende vergeleek bij een haas in zijn leger de ooren spitsende bij het miubte vrije woord dat van de pers werJ vernomen en zich overgevende aan die vrees waardoor elk gerucht in de verbeelding buitensporig wordt vergroot Thans is men bezig met de afzonderlijke p ragrafen die door enkelen fel bestreden door een slaafsche meerderheid worden aangenomen Het is echter niet veel meer dan eene doellooze schcrmutaeling zonder eenig resultaat woorden zijn magteloos tegen over willekeur en geweld Dit heeft men te Bucharest goed begrepen en den karakterloozen vorst Couza met het pistool op de borst tot afstand gedwongen Dit is Je korte eu zakelijke weg de Pruisen en de Franschen vooral kunnen nog honderd jaar redeneren zonder een stap verder te komen maar de Donauvorstendomman leveren een tieuw voorbeeld waar het op uitloopt als men meent ongestraft wet en regt met voelen te kunnen treden Wel zullen die Wallachiers en iloldaviers niet veel winnen want zij VdHen weder in hinden der diplomaten maar het is een leerzame les voor hprdleerigs despoten Pruisen verblijdt zicb in de zoo juist ter snede voorkomendf ongelegenheid die Oostenrij meest belemmert nu hit niet alleen met Pruisen in ernstig conflict dreigt te komen over de Elvehertogdoramen maar ook met Crontea en Hongaren meer en meer in verschil geraakt Ruslanü zal de gelegenheiu niet versmaden om den ouden invloed op de Donauvorstendommen te herwinnen en Frankrijk kan niet ruslig toezien dat de resultaten van den Krim oorlog geheel verloren gaan De hloedelooze omwenteling te Bucharest k n dan wel eens eer lange i staart hebben Er is hier en daar eenige brandstof opgezameld en als de een zijn onrustig volk buiten werk wil verschaffen de ander zijne oude plannen weder opvat de derde gelegenheid zoekt om aan zijne heerschzucht te voldoen dan kon de vierde van alle kan er geprangd wel een wanhopige gekke streek uitvoeren Italië zoekt naar bezuiniging Rome wapent zich legen het vertrek van zijn garnizoen Engeland oi derdrukt in Ierland de dreigende zamenspanning en bemoeit zich noode met het vaste land De zuid amerikaansche republieken beginnen zich te vereenigen tsgen de spaansche aanmatigingen Brazilië houdt nogaltijd den oorlog vol aan de Plata rivier Max gaa zijn kofferpakken en Johnson blijft standvastig getrouv aan zijne gematigde en wijze staatkunde De prijs der Advertent en van één tot zes ï egels met inbegrip va i het zegel is 80 C int voor eiken regel daarboven 10 Cent Biiitengewj e letters worden tic naar plaatsruimte De kamer is bijeengekomen en de ministsrieïe crisis is besproken De opeue verklaringen der ministers hebben voldingend bewezen dat er geen grond bestaat voor al de geruchten die zab rgkelijk zijn uitgestrooid De aanleiding tot de crisis ligt in de wijze van invoering der strafverordering voor O I bij besluit of bij wet Dit geschil deed Thorbecke komen tot de uitvoering van zijn wensch om af te treden deze wensch geheel begrijpelijk voor e k die den loop der zaken gade sloeg blijft nog altijd onverklaarbaar voor sommigen onzer wijze vertegenwoordigers Thorhecke is het moede den ondank de verguizing den laster langer te dragen Gedrongen door dikwerf onhandige vrienden bestookt door redelooze en hatelijke insinuatien miste hij dikwerf de krachtvolle ondersteuning van belangiooze vrienden en Je buitengewone lasten zijner hoogst moeijeliike en zware betrekking zouden hem nimmer hebben afgeschrikt ai had hij den felsten strijd moeten verduren tegen zijne beginselen indien hij ook bij ziJBe tegenstanders beginselen en eerlijkheid had mogen ontmoeten maar de ultge ochte kwaadaardigheid de rustelooze beschimping moesten den sterkste afmatten en hem doen wenBchen zich crvangen te zien door wie ook minder bloot staat aan het ingeworteld vooroordeel Nu blijft de vraag alleen zal Thorbecke optreden in de kamer Wij verwachten dat niet maar die onzekerheid zal spoedig weg genomen zijn De verkiezing kon niet twijfelachtig zijn maar wel de aanneming van het mandaat öuitenlanïr Londen l Maart Blijkens berigten uit New York weigerde de president Johnson volhardend zijne medewerking aan eiken door de meerderheid van het congres beraamden maatregel welke de strekking zou hebben om een duunaam onderscheid tusschen de noordelijke en zuidelijke staten te maken en om het zuiden te vernederen of in ondergeschiktheid te houden De meerderheid van het rongres was hierover zoo verbolgen dat te Washington verzekerd werd dat hare leiders in eene onderlinge zamenkomst besloten hadden het bewind van der president te belemmeren door het afwijzen zijner aanvragen om geld Te Washingto is door den president Johnson het ministerie den sen tt en het congres eene bijeen omst gehouden ter eere der nagedachtenis van den president Lincoln Zonderling genoeg begon dit met de uitvoering van een stuk ui de Trovatore gevolgd door een zeer laag gebed van dr Boyiiton waarna eerst de heer Porter en vervolgens de heer Bancroft het woord voerden De voordragt van dezen laatste duurde niet minder dan 21 2 uur en strekte voornamelijk tot lof van Iiincoln met het oog op hetgeen door hem was totgebragi tot ie afschaffing der slavernij Tegen Engeland veroorloofde de spreker zich menigen hevigen nitval w arna hij over Amerika sprekende tot de conclusie kwam dat ae mexicaansche republiek moest hersteld worden welke uitroep met luide toejuichingen werd begroet Behalve door de dagbladen zijn ruim 10 000 exemplaren van dit stuk in druk verspreid De Globe doet als eene gelukkige omstandigheid opmerken dat het parijsche verdrag van 1836 naauwkeurig heefi aangewezen wat er thans tfii aanzien der Donauvorstendommen aan de mogendheden te doen staat Het bedoelde verdrag zegt dat ministeriele orgaan verbiedt elke afzonuerliike tusscrieukomst van eeue of andere mogendheid en veroorlooft gewapende tussohenkom t van de Porte enkel na verkregen toestemming van de andere mogendheden en in geval de wettelijke orde van zaken bedreigl wcrdt of gestoord is welk geval zich volgens de Globe in de Donauvorstendommen vcor alsncg niet heeft voorgedaan Parijs 1 Maart Een artikel in het Journal des Débats uver de vergankelijkheid der aardsche goederen in het algemeen en der volksgunst ia hrt bijzonder welk artikel rijk is aan