Goudsche Courant, zondag 4 maart 1866

xU f j Donderdag 8 Maart 1860 EWOVE 700RJAARS OPRDISING A IIIA CFACTIJREi laandag en Dingsdag e k bij E S CATS op den Kleiweg GOUDSCHE COTmANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 De eerste zittinor tot ontvangst ran den voor het Fonds van VEEEEXIIXG VOOR TEEKLIEDE V te Go üa direc ie van het Burgerlijk Armbe r zal plaats hebben op Zaïurdag den Maart 1866 des avonds van 7 tot 9 ure bcrgemeesieken wethouders i Broek overwegende dat op 25 en febr 11 door de na te noemen Veeliders alhier woonachtig bij den Burge ester aangifte is gedaan dat vijf runren afgezonderd staande ia de bij hüuue oning behoorende sialling door ziekte zijn angeiast dat blijkens nadere aangifte twee runen op heden d iaraan zijn gestorven Gelet op de sciirifielijke verklaringen den veearts E Overbosch te Gouda ajruit b ijkt dat van Nicolaas de Vos n tie jarige nitte hlesko ec van Arie erend Léii vijfjarige zwarte bleskoe zijn et i t ïre teest docr de heerschende be ttïiijkc veetvph üs en daaraan gestorven E de onteigening v n voormelde n dringend noodzakelijk is ten e die ter voorkoming van verdere reiding dier ziekte üict de huid te snen begraven e7ipn de artt 69 tot en met 72 der in den 2sn Augustus 1851 ij aats125 Hebben besloten o en omschreven runderen dadelijk tl tTW igenen en na inkerving der huid i bijvoeging van eei genoegzame heelheid oiigciiluscble kalk ter behoorlijke pte te doen besraven en Dit besluit onmiddellijk mede te Vjg n aan heeren Gedeputeerde Staten der ivincie ZvidHoUand af te kotidigen neu de Gemeente en te plaatsen in de dsche Courant Brijc den In Maart 1S66 meester en Wethouders voornoemd i ethouder fi Secr De Burgemeester r JONKHEID ViN DORT KBOOX jEMEESÏER en WETHOUDERS tcutrijk overv e reude dat volgens de rklaring van den deskurdige E Overbosch r sveearts te Gouda docr cle besmettelijke V ziekte is aangetast en daarran gestor fci van Jan Hoogendoorn te Reeuicijk zwart bonte kce oud vijf jaren cve egande d Tt volgens die verklaring onteigening van genoemd rund noodtielijk is ten einde tiet ter voorkoming a verdere uitbreiding dier ziekte met huid te kunnen begraven Jelet op de artt 69 tot en met 72 dtr t van den 28 Augustus 1851 Staats d 123 Hebben besloten i Boven omschreven rund dadelijk t onteigenen en na inkerving der huid bijvoegiD r van ten genoegzame hoe V Iheid GBteblusohte kalk ter behoorlijke pte te doen begraven en i Dit besluit onmiddellijk mede te telen aan H eren Gedeputeerde Staten der rovincie ZvidHoHand af te kondigen nnen de Gemeente en te plaatsen in de oudsclie Ccarant Seeuwiji den 2 Maart 1866 eester en Wethouders voomoemn 1 Secretaris De Burgemeester BI WILDE Weth C BRACK In de Landman De van ouds gerenommeerde Goudsche Spritsen ijn te bekomen bij den Oudergeteekende Ontvangen Uitmuntende en geurige THEEËN uit het Magazijn van EAVE NSWAAIJ ZONEN te Gorlncliem Deze Theeën worden afgeleverd in verzegelde pakjes van twöö en een half en een ned ons van af 80 Cents tot en mei ƒ 3 75 de 5 ons of 16 Cents tot en met 75 Cents het ons A van der KLEIN Sz GocDA Maart ISC6 Conjiturier BOTEKMAEKT A N 5b BURGEMEESTER es WETHOUDERS van Koordiraddiuxveen overwegende jdat op den 25 27 en 28 February il door den n te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat tniutig runderen afgezonderd slaande in de bij zijce woning behoorende stalling door ziekte jn aangetast dit blijkens nadere aangiften drie runderen op heden da u i in zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van J van derBreggen Az écu driejarige blaauw bonte koe één rocd bcn e pink en één zwart witkop kalf zijn aangetast gen eest door de heerschende besmettelijke veetjphns en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kuuiien begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 derv et Tan deu 23 Augustus 1851 staatsblad no 125 Hebbeu besloten 1 Boven omschreven rundereu dadelijk t onteigenen en pa inkerving der huid met biwoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk Ier behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidBolland af te kondigen bint en de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Koord Waddinxveen den 2 Maar 1866 Burgemeesier en Wethouders voornoemd Be Wethouder 1 Secr De Bvrge ieester W B LO K V N D ORT KROON Raderstoomboot d Itfssel Van Gouda Maandag en Dingsdag s morgens 6 uren de overige uageu behalve des Zondags s morgens 7 uren Van ilotterdam op gelijke dagen s namidd a gs 2 uren Dagelijks RetourkaaHen Prijs van het gedestilleerd bij G É van de VELDE te gouda met inbegrip van Kijks en Gemeente accijns bij eeue hoeveelheid van minstens tien kan h contant Zuiver overgehaalde JENEVEK a 462 j W 61 cents Jenevpr i soort Moutwijn a462 g0 jj pgr tan 59 cents iül BKANDE IJX 46S io per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid BTJEGEMEESTER en WETHOUDERS van NoordWaddinxvem overwegende dat op 25 27 en 28 Februarg 11 door den na te noemen Veeliouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat twintig runderen afgezonderd staande in de bg zijne woning behooreode stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften vijf runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verkla ringen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van J van der Breggen Az één driejarige witbonte koe één blaauw bonte pink één blaauw bont en één zwart bont kalfstie alsmede één zwartbent kalf zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen didelijfc te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Koord Waddinxveen 28 Februarij 1866 Buigeineester en Wethouders voornoemd Be Wethouder 1 Secr Be Burgemeester W BLOK A iN DORT KROON BüEGEMEESTEI WETHOUDERS vat NoordWaddii t v rwegende dat op 23 25 26 en 28 l el dooi den na te noemen Veehouder alhier woouachiig i ij den Burgemeesier aangifte is gedaan dat zes en twintig runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning bchoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat bljkens nadere aangifte zes runderea op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den Veearts J B Snellen te Moordrecht vaaruit blijkt dat van J van der Breggen Az één achtjarige wit bonte één vierjarige rood bonte en één vijfjarige zviart boute koe één blaauw bonte pink ééu zwart witkop en één rood bont stierkalf zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 lot en met 72 der ivet vra den 2Sn Augustus 1851 Staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Noord Waddinxveen den In Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouaer 1 Secr De Burgemeester W BLOK Van DOET KROON Boekarakkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gescliiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 3 franco p post ƒ 2 25 De inï ending der Adv rtentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Nationale Militie KENNISGEVING BUEGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gelet op art 150 der Wet op de Nationale Militie van den ld Augustus 1861 Staatsblad n 72 Noodigen de loteliagen die verlangen bij de ZEEMILITIE te dienen uit om zich daartoe voor deu 1 April aanslaande ter plaatselijke Secretarie aan te melden Gouda deu 2 Maart 1866 BuKGEMEESTEE en Wethoudeks voornoemd Be Secretaris De Burgemeester DBOOGLEEVER FORÏUIJN v BEEGEN IJZENDOOEN 0uttenlanl Londen 4 Maart De president Johnson heeft de wetsToordragt betreffende de bureaux der vrijverklaarde negers niet gesanctioneerd hetgeen zoowel onder de bevolking als onder de leden van het congrrs eene groote spanning heeft te weeg gebragt Het congres beeft zich vereenigd roet het rapport der commissie strekkende om geen zuidelijken als leden toe te laten alvorens het congres het vertegenwoordigen van zuidelijke staten in zijn boetem zal hebben veroorloofd 5 Jtfaart Naar luid van berigten uit New Yorfc van 21 febr heeft het geheeie kabinet met uitzondering van denminister van oorlog Slinton en den minister van binneniandsche zaken Harlan zich met de weigering van den president om het wetsontwerp betreffende de bureaux voor de vrijgelatenen goed te keuren vereenigd hetgeen de ontstane gistingnog heeft vermeerderd Het voorstel van den senaat oni ditveto te verwerpen verkreeg niet de vereischte eerderheid sder stemmen Crawford is uit de gevangenis te New Orleans ontsnapt De overige personen die iu de zaak der overrompeling van Bagdad betrokken waren zijn op hun woord vaneer in vrijheid gesteld Het congres te Washington heeft besloten den naam der republiek te veranderen Zij zal niet meer vereenigde staten van Amerika heeten maar den korten en veelbeteekcaden naam Amerika voeren Volgens de Morning Post is het kabinet nog niet toteen bepaald besluit gekomen betreffende de bi tingen van dein te dienen reformbill De M Fost bcrigt dat keizer Napoleon er in heeft toegestemd dat het verdraj van uitlevering mg zou van krachtblijven over den bepaalden tijd om gelegenheid te geven dezaak te behandelen en tot voldoende regeling te brengen Berigten met df west indisehe mailboot aaiigebragt bevestigen dat het spaansche eskader de blokkade van Calderaheeft opgeheven en dat de paansehe scheepsmagt thans voor Valparaiso geconcentreerd is Voordat de Spanjaarden de blokkade van eerstgenoemd haven hebben opgeheven hebben zijvijf a zes chiliaansche schepen die zij sedert de oorlogsverklaring genomen hadden verbrand Men w st niet waar de chiliaansche vloot zich ophield maar men had de zekerheid datzij alle punten der kust naauwkeurig bewaakte ten einde tebeletten dat de spaansche schepen toevoer van levensmiddelenkregen 6 Maart De heer Gladstone heeft heden in het huisder gemeenten geantwoord op de interpellatie van den heer Griffith Ten opzigte van de spoedig bijeen te roepen conferentie beeft bij niets anders medegedeeld dan dat zij moe£ tstrekken om uitvoering te geven aan de bepalingen in 1856 Vastgesteld Fa rijS 4 Maart Volgens het Memorial diplomati jue is bet antwoord Tan den beer Seward op de dépêche van den De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte minister van buitenlandsche zaken verzonden van hier op 9 januarij jl aangekomen Daarin wordt gezegd dat Amerika liob ouzijdig zal houden in de mexicaansche kwestie terwijl acte wordt genomen van de belofte des keizers om de fransche troepen uit Mexico terug te trekken Bij de discussie in den senaat over een adres van p otestanten waarin geprotesteerd wordt tegen het ontsla van deheeren Paschoud en Cocquerel heeft de heer Bouland oudminister van justitie eene ware preek gehouden over de onverschilligheid iu zake vin godsdienst en tegen de vrijdenkers die verstand en geweten in de plaats willen stellen van geloofen gezag Deze redevoering heeft hier zeer de aandacht getrokken en velen verbaasd omdat zij in eene politieke vergadering weinig op hare plaats v as en eene strekking verraaddeom de geestelijkheid te believen en vrijheid van denken opgodsdienstig gebied aan banden te leggen Bij den senaat is eene petitie ingediend waarin in naam der arbeidende klassen de opheffing gevraagd wordt van art 1781 van het strarwetboek bepalende dat de meester op zijneverklaring wordt geloofd wat betreft het bedrag der ioonen de betaling van het loon in het verloopen jaar en de voorschotten verleend voor het loopende jaar Het adres verlangt dat de werkman met den meester gelijk gesteld voor de stembus niet langer bij hem achter gesteld blijve voor het regt en niet door het wetboek veroordeeld worde op een wettelijkvermoeden van oneerlijkheid De kwestie door dit adres opgeworpen is alzoo eene kwestie van regt en gelijkheid waarbijde eer en de waardigheid van den handwerkstand naauw zijnbetrokken De Gazette de France zegt dal de 59 en 51 regimenten der infanterie omstreeks de helft van aoril Eome zullenverlaten om naar Frankrijk leng te keeren et centraal comité van de nationale vereeniging inItaiic tot delging vermindering der openbare schuld heeftden 27 febr onder voorzitterschap van den prins van Carignan zijne eerste zitting te Turijn gehouden Uit het bij diegelegenheid nitge ragtt verslag blijkt dat deze vaderlandslievende beweging algemeene deelneming vitidt Om vau denkoning niet te gewagen die een millioen frs oor dat doeleinde heeft gegeven zijn hoogst aanzienlijke giften ingekomenzooals van de bank van Napels een millioen van graaf Arese 100 000 frs van den prins van Carignan 50 000 frs te wijlde telegraaf thans meldt dat ook prins Humbert 100 000 frs heeft gegeven Te Bern is berigt ontvangen uit Florence dat de italiaansche regering op voirstel der commissie belast met hetonderzoeken van het st Gothard spoorweg ontwerp 28 millioenfrs tot verwezenlijking van dat plan zal bijdragen Weenen 4 Maart Een telegram uit Konstantinopel meldt dat de pone ten gevolge van den strijd der partijen welke iu de donau vorstendommen is ontstaan op grond van het parijsche verdrag volmagt verlangt tot interventie in die vorstendommen Een daartoe bestemde krijgsmagt zal binnen 8 dagen bij Widdin Eutschuck en Silistria worden geconcentreerd Het gernchi wint veld dat graaf Golucbowski tot minister zonder portefeidUe zal worden benoemd 5 Maart Hoenel hier algemeen wordt erkend dat iude zaak der hertogdommen eene beslissing voor de deur staat weet men zelfs in gewoonlijk goed onderrigte kringen nietwelke de uitslag zal zijn Zooveel alleen is zeker dat de regeripg vast besloten heeft op haar laatst gekozen standpunt teblijven staan en niet te wijken voor den drang van Pruisen Men schijnt er overigens op te rekenen dat in het beslissendeoogenblik eene veelvermogende tusschenkomst zal plaats grijpen Aan voorbereidende militaire maatregelen wordt intusschenvoorloopig niet 5 edacht uien meldt uit Bucharest De kamer vaT afgevaardigden heeft het ontwerp eener nationale leening goedgekeurd De gunstige uitslag hiervan is verzekerd De bankiers hebhenvoor belangrijke sommen ingeschreven De wetsontwe pen op