Goudsche Courant, zondag 18 maart 1866

ü 4f 4 Zondag 18 Maart 1§66 OUDSCHECOUR Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D nO 60 Te KOOP aangeboden een partij HOOZ5 geschikt voor Koeijen en Paarden ƒ 12 per 500 kilo Xdre P de GRAAF lan j ge Tiendeweg BLKGEMEESTER en WETHOUDERS van XoordWndin im i overwegende dat op den 27 Fcbrv rij II door den na te noemen Veehouder alhier uonachtig bij den Burgemeesier aangifie is gedaan dat negen runderen afgezoiuler l staande io ile bijtijne woning belioorende stalling door riekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte éen rund op heden daar uin is gestorven Gelet op de schriftelijke verklaring van den veearts J B Siie len te Jloordrccht waaruit bi jkt lat van J v m der Breggen één negen irige zwarte ivilkop koe is aangetast ge etst door de hcerschende besmettelijke veetyphiis en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormeld rund dringend noodzakel k is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dierziekte met d huii te kunnen begraven Gezien de ant 69 tot en met 72 derwet vn den 2Sn uïustus 1 51 staats blad n 12 Httben besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk te onleigeneu en na inktrvin i der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebius hte kalk ter behoorlijke diepte te dcen l egraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Stalen der j Provincie ZnirJIlclIand af te kondigen binnen de Gemeenie en te plaatsen in de üoudsche uurant yoord iradd xreeti 10 Maan 1S66 BurzPintester en Wethouders voornoemd De e liouder 10 Secr De Burgemeester W BLOK Vax dort KROON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van XoordIf addiiijrretH overwegende dat op 6 en M iarl il door de na te noemen Veehouders iier wuon i htig bij den Burgemeester aanïifle is gedaan dat twee nmdereiï algezon ler l s a nde in de bij hun ie woning behuorende stalling door ziekte zij n aangetast dat blijkens nadere aangiften beide runderen op heden liaaraan zijn gcaiorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearis J B Snellen te Muordreckf waaruit blijkt dat van K van der Torren Sz tin twaalfjarige iich bon e en van D van i gen Jz Vn vijfjarige zwarte wittop koe i n aangetast geneest door de heerschende besmettelijke veet pbus en daaraan gestorven en dat de onteigening van Toormtlde ruuderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begr iven Gezien de artt ö9 tot en met 72 derwet van den 2 = Augustus 1S51 Staatsblad u 123 Hebben besloten 1 Boven omsclireven runderen dadelijk te onteigenen en jia inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeTeelheid ongebluschie kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zjid JIolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courmt yucrrd ll addtHxveen 11 Maart 1866 T i reraeester en Wethouders voornoemd De Wethouder l oecr Be Burgemeester W BLOK Vas DOBT KROON BURGEMEESTER es WETHOUDERS van Broek overwegende dat op B 7 8 9 10 en U Haart 11 door de na te noemen Veehouders alhier woonachtig bg den Burgemeester aangifte is gadaan dat vijftig runderen afgezonderd staande in de bij hunne woning behooreude stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften jif runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringenvin den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van A Breedijk éénzevenjarige zwarte witkop twee zesjarigeen één vijfjarige zwart bonte één achtjarige en één vijfjarige wit bonte en éénvijfjarige blaauiv bonte koe van A van I Vuuren één achtjarige zwart bonte koe van Voorend één vijfjarige zwartboutekoe van S de Jong één zesjarige bontebleskoe en an G Boer een vijfjarigezwart bonte koe zijn aangetast geweestdoor de heersohemle besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat deonteigening van voormelde runderen drin jgend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dierziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28n Augustus ISJl staats blad 11 12 5 Hebbeu bi sloien P Boven omschreven ruuderen dadelijk te onteigenen eu na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoe iveelheid ougebluschie kalk ter behoorlijke jdiepte te doen begraven en I 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aau heeren Gedeputeerde Stateu der Provincie Zuid Holluud af te kondigen binnen de Gemeente eu te plaatsen m de Goudsche Courant Broek den 12 Maart 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Weihouder P Secr De Burgemeester J JONKHEID Van DORT KKOÜN BURGE MEESIER in WETHOUDERS van Reeiurijk overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch r jksveear s te Gouda door tie besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Kors van der Torren te Zuid If addinxreen vier zwart bonte runderen oud één j iar één wii bont rund oud twee jaren één zwart bont rund oud drie jaren één wit rund oud één jaar één blaauwbont rund oud twee jaren en één zwart blaar rund oud éé jaar en van Jan Hoogeudoorn te HteuKijk één zwart witkop rund oud twee jaren één z art bont rund oud driejaien éen zwart bont rund oud acht jaren éér zwart bont rund oud veertien dagen en één zwart bout rund oud één jaar overvvegende dat volgens die verklarin de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kannen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28a Augustus 1S51 staatsblad n 125 J Hebben besloten l Boven omschreven ruuderen dadelijk te onteigenen eu na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ougebluschie kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente eu te plaatsen in de Goudsche Courant ReeuKijk den 14n Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgen eester P DE WILDE Weth C BRACk Fabriek van KunstMinerale Wateren Limonade Siropen en Limonades Gazeuse J LELWELT Zaidblaak2 N 16 Rotterdam Openbare Verkooping Ten overstaan van A KLUIT Hz Notaris te Moordrecht in het Logement het PosTHUJS aldaar bij veiling op Woensdag den 14 Maart en bij afslag Woensdag 21 Maart 1866 beide des avonds ten 6 ure van Vier HUIZEN en ERVEN alsmede een stukje Dijk staande en gelegente Moordrecht in het buurpad eu aan den dijk L it de hand te Koop twee HUIZEN onder één dak met een stuk GROND anne alles aan het water gelegen zéér geschikt voor Fabriek als anderzins bevragen bij den uitgever dezes BURGEMEESTER en WETHOUDERS van yoordWaddiyi Tveen overwegende dat op den 9 en 10 Maart 11 door de na te noemen Veehouders alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat zes rundi ren afgezonderd staanile in de bij hunne woning benoorende stalling door ziekte zijn aangetast uat blijkens nadere aangiften twee rundereu op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den Veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van G de Raadt één negenjarige zwarte witkop koe en van J van der Breggen Az één witbont kalf zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde rundereu dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 2Sn Augustus l ól i Staatsbhid c 125j Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen eu na inkerving der huid 1 met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Stateu der Provincie ZuidUoUand af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Xoord iradditixteen den 12n Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester W BLOK Van DORT KROON Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks n Gemeente fccijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 io per kan 61 cents Jenever 2 soort Moutwijn a462 o per kan 59 cents inl BR VNDEWIJN 46S io P kan 64 cents Meeruv re of mindere sterkte naar evenredigheid GoCDA U Maart 1866 BoekdniVkerij van A BRINKMAN Deze Courant verachijnt des Donderdags ea Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertencién kan geschieden tot des morgens ten li ore Bij deze Courant behoort een a onderlijk blad houdende drie plaatselijke afkondigingen Overzigt GOUDA den 17 Maart Terwijl de beraadslagingen van het fransche wetgevende ligvhaam slechts magtelooze wenschen doen vernemen die verslikt worden onder eene verpletterende meerderheid is de aandacht bij voortduring gevestigd op bet amendement van de 47 die aandringen op eene meer vr je binnenlandsche staatkunde dat de verbolgeufaeid des keizers gaaade maakt en wel geen groot resultaat m opleveren maar toch altijd een voorteeken is van de dingen die komen moeten Hel engelsche parlement is door een anderea geest bezield eu neemt telkens maatregelen tegen oude onregtvaardige misbruiken Zoo ontdoet bet den parlementairen eed van kwetsende en hatelijke bewoordingen zoo ontheft het de dissenters van de heffing ten behoeve van de staatskerk zoo is eindelijk ingediend het ontwerp ter uitbreiding van het kiesregt Men berekent dat het aantal kiezers met 400 000 zal vermeerderen en dit zal waarschijnlyk de liberalen voor de wet doen stemmen ofschoon onvolledig daar geene verandering is voorgesteld in de kiesdistricten die grootelijks wijziging behoeven De amerifcaausche president is in open strijd gewikkeld met de radicale negervrienden over dereorganisatie vuu het muiden hij heeft zich zeer heftig uitgelaten maar ovirigens dragen zijne gevoelens het merk eeiier verstandige matiging die goedkeuring vindt bij de meerderheid des volks De feuians zijn in Amerika talrijk ea stoutmoadig zg beschikken over aanziealyke middelen en zullen vermoedelijk de eene of andere wanhopige poging wagen die wel verwarring en onheil kan stichten maar niet leiden zal tot eenige goede uitkomst De hoogwijze diplomaten beginnen te Parijs hunne confe en tien Er komen liefhebbers voor de kroon der donauvorsten dommen Zij moesten de kwestie der elve hertogdommeu tot een goed einde brengen want die heeft dreigender aanzien hoewel Pruisen niet zoo ligt Oostenrijk tot den oorlog dwiugtn zal In Oostenrijk houdt men hoog aanzienlijke vergaderingen van maarschalken als of men het plan tot een veldtogt beramen moest maar het zal zoover niet komen Een nieuw conflict met Hongarije staat voor de deur en Oostenrijk muntte altijd uit in weifelmoedigheid De internationale g3zondheids commissie te Konstantinopel zal ook geene wonderen doen de Turken zijn onhandelbaar en beseffen ook het hoog belang der maatregelen niet en wantrouwen daarenboven hunne christenvriendeu Thorbecke is als lid in de kamer teruggekeerd zijn staatkundig leven is niet geëindigd met zijn tweede ministerie Wij weten dat zijn leven gewijd is aau den vooruitgang dat hij volharden zal in het voorstaan van regt en Uberaliteit En toch ligt er in dit optreden eene bekommering omdat het zoo ligt al ware het ook geheel buiten zijn toedoen aanleiding kan geven tot eene scheuring van de liberale meerderheid daar het toch reeds gebleken is dat zijne ijverigste aanhangers te zeer zijne bedachtzame wijsheid missen Die nieuwsgierige medeleden kunnen na hem zelven vragen waarom hij weggegaan is misschien zal hij het hun niet zeggen De minister van financiën wordt onbillijk aangevallen over zijne voonigtige beginselen hij verdient integendeel grooten lof er is werkelijk verschil tusschen karigheid en verstandige bezuiniging Een verkwistend beheer der geldmiddelen is de kanker van den staat wij stellen groot vertrouwen in v Bosse en verwachten veel goeds van den minister van koloniën en gelooven dat Thorbecke veel zal bijdragen tot de verwezentlijking zijner indische hervormingen De oppositie zal zich vooreerst althans teleurgesteld vinden in hare verwachtingen De schoolwet agitatie kwam ook bij de uitzonderingswetten ter irake Die wetten moesten in de gegjven omstandigheden wel aangenomeo worden toch zijn het getuigen van den flaau De prijs der Advertentien van étu tot zes regels met inbegrip van het zegel is 60 Cent toot eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte wen nederlandschen geest of wist men niet sedert jaren dat de accijiiseu nitgedieud hadden en is het geen verzuim nog niet gereed te zijn met een beter stelsel van heffing öuttenlanï Londen 14 Maart De indruk dien de wetsvoordragTan den heer Gladstone op het huis der gemeenten heeft gel maakt was natuurlijk niet eene algemeen gunstige Een aaata leden heeft reeds dadelijk zijn leedwezen te kennei gegevni dat de regering alweder halve maatregelen voorstelde en dat meu een volgend jaar of later op nieuw zou moeten beginnen met de regeling der kiesdistricten daar toch vóór dat dit was geschied niet kou gelegd werden dat e volksvertegenwoordiging aan haar doel beantwoordde Door eenige andere leden echter werd de voordragt in beginsel goedgekeurd De new yorksche berigtgever van den Times schetst in een brief van 24 febr den indruk der bekende rede van den president Johnson waarin hij de leiders der meerderheid van het congres bij het volk heeft aangeklaagd als sloopers der unie Staatkundigen van alle kleur zegt die correspondent vrienden van den president zoowel als vijanden schudden bedenkelijk het hoofd en noemen de rede onvoegzaam of wel onvoorzigtig Zoo zou hij de deftigheid en waardigheid van zijn ambt hebben geschonden door te zeggej dat hij in zijne jeugd als kleedermaker in zijne nooddruft aan voedsel en klseding had voorzien eu des noods nog met dat ambacht wel zoo veel zou kunnen verdienen als hij voor zijne maag en zijnen rog behoefde Anderen meenen da hij met zijne oorlogsverkl mg nog eene wijle zou hebben üenen te wachien tot dat het land beter gereed voor den strijd was Doch te oordeeleu naar al wat ik Ue en uit vele deelen des lands verneem vindt de rede harlelijken bijval bij het volk Bij gebreke van de bevoegdheid om het congres te ontbinden heeft de president met die rede in de daad een beroep op het volk gedaan en naar het zich laat aanzien zal het beroep een zware slag voor de radicale partij welligt haar ondergang zijn 15 Maart Het lagerhuis heeft het regeringsontwerp opden parlementairen eed aangenomen met 230 tegen 222 stemmen Hel congres der feniana te Pittsburg is verdaagd nadathet de noodige maatregelen had genomen ter voorbereiding vanoorlogsbewegingen Blijkens sommige berigtei lag het in generaal Sweenev s plan met die beweging een aanvang te makendoor eene demonstratie tegen Canada in de volgende maand Hij zou daartoe slechts een klein gedeelte zijner troepen bezigen ten einde inmiddels met de hoofdmagt aan de gren en van Maine een inval te doen op het gebied van NieuwBrunswijk Te gelijker tijd is door de partij van O Mahoney een krijgsraadte NewYork gehouden na welks atloop van die zijde eeneverklaring is openbaar gemaakt onderteekend door 125 olficieren van de afgedankte armee en marine der unie strekkendetot aandrang op een spoedigen en registreeksehen aanslag opIerland Volgens particuliere depêches uit Washington was erbij de fenians ook sprake van de vestiging eener haven voorkaperschepen aan de stille zuidzee Parijs 14 Maart De Moniteur du Soir geeft te kennen dal de mogendheden op de conferentie in overeenstemming met de Porte zullen onderzoeken of het niet doelmatig zou zijn om aan de tijdelijke concessien iu ISCl door Turkije tijdelijk gedaan eea definitief karakter te geven De conferentie zal ook beraadslagen over de conventie regelende de vaart op den Donau 15 Maart De heer Habeneck bespreekt in den Avenir national de te Amsterdam opgerigte vereeniging tot bevordering der afschaffing van het zegelregt op de dagbladen Hg zagt in dat stuk Indien Frankrijk niet in zieh zelf de redenen en oorzaken van zijn krachtig streven naar vrijheid vond dan zou het daartoe reeds dikwerf werd het opgemerkt door het voorbeeld der ons omringende landen worden aangespoord