Goudsche Courant, zondag 29 april 1866

x j é Zondag 29 April f § 66 GOUDSCHECOUEA Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Vrij 8u de regteo vao zegel en registratie inge o1 e ht t kopiüklijk besluit MD den 6deü September 1S63 no 52 BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau Bmkoop overwegende dat volgens de verkl inug van den ileskuiidige J E Reichman rijksveeart te Alphen door de besmetIjjke vee Jekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Hendrik Hulsbos te Bosk oof een zesjarig z art witkop rund van de Wed Evert Panr ebakker te Boskoop zes runderen als éen zesjarig zwart bout één vierjarig vaal bont één zesjarig zwart bont écn negenjarig zwart bont één driejarig v uil bout en één achtjarig vaal bout en van d wed A van Hoff te Botioop vier rundereu ais één zevenjarig zwart bom één vijfjarig zwart bont één tweejarig zwart bont en één vijfjarig iwart bont Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkomiug van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de ant 69 tot en met 72 derwet van den is Augustus 1S51 staatsblad n 12S 1 Hebben besloten 1 Bovei omschreven runderen dadelijk te onleigeneu en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoe veelheid ongebiusehte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en i Uit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZiddUoUand af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Gondsehe Courant Bo ik x p den 31 April 1S66 Bursemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester 1 J HOOFTMAN THOLEN 1 BURGE 1EESTER en WETHOUI ERS van Xoord ff addtnxTirtn overwegende dat op den 3 1 5 en IS April 11 door de j na te noemen Veehouders alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat 7es en dertig runderen afgezonderd i staande irde bij hunne woning behooreade slat mg door ziekte zijn aangetast dal blijkens nadere aangifieu zeven runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Snellen te iluordrt f t waaruit DÏijkt dat van D Peters ét n vierjarige en één tweejarige zwart boute en één driejarige rood bonte kce één rood borte pink en een zwart bont kalf van C Ouüijk eén tweejarige wit bonte os en van A van Bergen éen wit bont kalf stier zijn aangetast geweest door de hee schende besmettelijke veet phus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen diingend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kuDuen begniven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 2Sn Augustus 1S51 staatsb aJ n 125 1 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onicigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveciheid ongebiusehte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZméHoUahd af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Koord Ji aJdmxreen den 22 April 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester W BLOK Van DORT KROON Openbare Aanbesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gol d 4 zijn voornemens op DINGSDAG deu Isten Mei 18G6 des voormiddags ten 11 ure in het Raadhuis aldaar bij inschrijving aan te besteden De ten dienste dezer Gremeente benoodigde DRUKWERKEN KANTOOR en SCHRIJFBEHOEFTEN en zulks voor den tijd van VIJF JAREN en ACHT MAANDEN ingaande den 1 Mei aanstaande 1866 en eindigende uit December 1S71 Waarvan de voorwaarden van af VRIJDAG aanst iande dagelijks de Zondagen uitgezonderd des Voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie ter inzage zullen liggen zullende de Inschrijvings Eiljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten uiterlijk tot des Namiddags ten vier ure van deu SOsten April 1866 op gezegde Secretarie moeten ingeleverd worden nJ van Zegel ea Registratie regten ingcvulge het K besluit van 6 sept Ib65 hü ö2 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda overwegende dat volgens de verklaring van den Ryks Veearts E Overbosch alhier door de besmettelijke Veeziekte IS aangetast en daaraan gestorven een zwart bont rund oud tien jaren toebehoorende aan Jan de Vries Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemd rund noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uit breiding dier ziekte met üe huid te kunnen begraven Besluiten Boven omschreven rund te onteigenen en na inkerving der huid met bijeoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebiusehte kak ter behoorlijke diepte te doen begraven en dit besluit te doen plaatsen in de Goudsche Courant GoiDA den 21 April 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester Van BERGEN IJZENDOORN De Secretaris DROOGLEEVER FORTUIJN Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 10 P 65 cents Jenever i soort j Moutwijn a 463 aj per kan 63 cents I inl BRANDEWIJN 46 10 10 per kan i 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GocDA 26 April 1866 Groedkoope Muziek voor PIANO Uitgave van F KOKHMJ te Franeker Depothouder A BRINKMAN te Gouda Ascher Mazurka des traineaux ƒ 0 60 Badarzewska La prière d une vierge 0 30 Chopin op 18 Grand valse brili Esd 0 60 Godfrey Les gardes de la reine valse 0 60 Ketterer concert 0 35 Volledige catalogus gratis BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Broek overwegende dat op den 2 April 11 door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat zeven runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften een rund op heden daaraan is gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van W T Blom één vijfjarige zwart bonte koe is aangetast geweest door de heerscbende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormeld rund dringend noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet vaa den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebiusehte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Breek den 22 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester J JON KHE ID Vax D ORT KROON BURGEMEESTER en W ETH0UDERS van Reeua overwegende dat volgeus de verklaring van den deskundige E Overbosch rijksveearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Dirk Tersteeg te Beeuurijk een zwart bont rund ond zeven jaren van Maarten Janmaat te Xeeuteijt een zwart bont witkop rund oud een jaar Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28n Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebiusehte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant RfeuKijk den 21 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De o Secretaris De Burgemeester P OE WILDE Weth C BRACK BoekdrnkVerij van A BRIXKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de nitgave des avonds te voren De wü per maanden ia 2 frapco post 2 25 De iaxending der A dvertentien kan geschieden tot des orgens ten 11 are Bij deze Courant behoort een afzonderlijk blad houdende tweeplaatselijke af kondigingen Overzlgt GOUDA den 28 April Bij gedurige afwisseling van tegenstrijdige genchten en uiteenloopende redeneringen blijven de gemoederen verontrust en hoewel het onmiddellijk gevaar voor oorlog geweken is verwachten velen dat de tegenwoordige geschillen eindigen zullen in een bloedig conflict Oostenrijk had zich nu zeer toegevend betoosd en Pruisen scheen zich daarmede te vergenoegen zoodat onderhandelingen de plaats zouden vervangen van de dreigende toerustingen toen al die goede vooruitzigten weder venluisterd werden door gerucht van wapening in het zuiden Italië bedreigt Oosteorgk aaü de veoetiaansche grenzen eu nu moge men in Bohemen overgaan tot ontwapening elders moet men zich rusten ten oorlog De een dwingt den ander en boe ondenkbaar het schijnt dat Italië zou aanvallen daar Napoleon igoe medewerking ontzegt is de toestand too ingewikkeld dat mtn op alles voorbereid dient te zijn Het verbond tusschen Pruisen en Italië wordt geloochend maar niemand twijfelt of er onderhandelingen hebben plaats gehad die invloed uitoefenen op de houding van Itaiie in deze oogenbiikkea Men is daarenboven geene schrede genaderd tot de eindoplossing de tegenwoordige stand van zaken in SleeswijkHol stein kaa ciet voortduren en hoe zal men komen tot vreedzame schikking Zal het door Pruisen voorgestelde parlement iets isdsri aanbrengen dan ontroering en twist waarvan de ge jigen niet zïja te overzien waarlijk het verschiet blijft duister en de vreedzame afloop twijfelachtig Ten aanzien der donauvorstendommen kan men ook niet spoedig tot overeenstemming komen en hoezeer van minderen omvang hangt de kwestie toch zamen met het nog altijd smeulende oostersche vraag8t k Noch Rusland noch Oostenrijk willen een vreemden vorst en een inlandsch hoofd is de vereeuniging van den burgerkrijg die de kraclit des lands vernietigt en het ter gelegener tijd ten wissen buit der roofzuchtige naburen maakt In het engelsehe parlement wordt hevig gestreden over de uitbreiding van het kiesregt De liberale partij is niet eensgezind in den ijver om meer te verkrijgen stelt men zich bloot aan geheele teleurstelling De meerderheid voor de bill ral naar men meent in elk geval gering zijn en het verwerpen den al van het ministerie veroorzaken Men vermoedt dat het lot van het ontwerp dezen nacht beslist kon zijn In Rusland mislukte een aanslag op het leven des keizers De bijzonderheden ziju en blijven welligt onbekend Amerika verkeert ia groote spnning door het drijven derheethoofden der republikeinsche partij en de onbuigzaamheidvan den president Het is een misverstand een verschil overde tijdigheid van maatregelen van billijkheid De negersmoeten vrg zijn dit was het doel van den oorlog maarmoeijelijt is de regeling van den overgang van vier millioenslaven tot burgers Velen verkeeren door de slechtheid hunnervroegere meesters in een toestand van dierlijke ruwheid Ishet dan niet noodzakelijk dat voorzigtige wijsheid zorgvuldigwake dat het kostbaar geschenk der vrijheid geen doodendgif worde voor de ramnzalige slagtoffers der schandelijkstedwingelandij Het is in het belang der menschheid hoogstwensehelijk dat gematigde bedachtzaamheid den boventoonverkrijge over hwtstogtelgken ijver en de eendracht hersteldworde tunchen den edelen en krachtvollen president en denpablikeinsche partij die de kern des volks en de waarlijkT jziaDige beginselen vertegenwoordigt Londen 26 April in de clubs loopt het gerucht dat graaf Bussell besloten urn hebben het parlement te ontbinden De prya der Advertentien van ééa tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte wanneer tot de tweede lezing van de reform bill slechts met eeae kleine meerderheid mogt besloten worden Intnsscheu is dit gerucht van waarschijnlijkheid ontbloot en veeleer zou het i jn aan te nemen dat graaf Bussel in dat geval zou aftreden zoo als reeds vroeger is beweerd Indien men een zoo naauwkeurig mogelijk overzigt maakt van de stemming die welligt vrydag zal plaats hebben dan mag de regering op eeue meerderheid van 10 of 14 stemmen rekenen nu de beeren Horsman en Lowe die aan de spits staan der zoogenaamde Adullam partij een aanhang hebben gekregen van een 50tal liberalen waaronder mannen van groot gewigt voorkomen Indien graaf Russell mogt besluiten af te treden dan blijft hem geen andere keuze dan lord Derby over en deze zou waarschijnlijk den last op de schouders zijns zoons overdragen terwijl hij hem als minister zonder portefeuille zou bijstaan waarschijnlijk zou dan aan Disraeli een goed heenkomen in het hoogerhuis worden aangeboden om zich daar in een pairsmantel te begraven De positie van het kabinet is zeer kritiek en algemeen is men het eens dat het de liberale partij ernstig zou schokken indien dit ministerie door een oonservaiief liberaal kabinet werd opgevolgd Brieven uit Petersburg melden als stellig dat de aanslagop het leven van den keiler de daad van zaamgezworenen isgeweest De moordenaar was blijkbaar geen boer gelijk hqhet wilde doen voorkomen maar behoort tot den adel menheeft verscheiden opruijende proclamatien bij hem gevonden De gearresteerde had tijdens zijne arrestatie vergif bij zich enmen vermoedt naar de bedwelming waarin hij verkeerde datiiij eeu gedeelte daarvan heeft doorgetlikt Iedereen te Petersburg houdt het er voor dat de moordenaar medepligtigen heeft Parijs 26 April Men vreest nog altijd dat de vertegenwoordigers der verschillende mogendheden die deelnemen aan de conferentie over de donauvorstendommen moeijelijk tot een vergelijk zullen komen Oostenrijk en Rusland willen er niet van Uooren om een inboorling der vorstendommen tot hospodar te verheffen of om de beide provinciën te vereeuigen alleen omdat de bevolking het wenscht Het is zeer onzeker of het ontwerp van wet betrekkelijk den lijfsdwang ïal worden aangenomen Een groot aantal afgevaardigden is in beginsel tegen de afschaffing van den lijfsdwang en bij de enquête hebben zeei vele kooplieden zich mede daartegen verklaard Men beweert dat in Duitschland geen oogenblik geloofdis aan de mogelijkheid van een oorlog terwijl men hier elkoogenblik het eerste kanonschot verwachtte Van eene anderezijde verneemt men dat men in Duitschland overtuigd is datkoning Wilhelm I veeleer zijn eersten minister al ontslaandan oorlog te maken Op grond hiervan ou men mogen verwachten dat ds kwestie der bondshervoi ing door Pruisenopgeworpen tot geene ernstige moeijelijkheden zal aanleidinggeven ook al beloonde Oostenrijk zich minder toegevend Het gerucht loopt dat het leger van Lyon van Parijs vau Chalons en van Nancy op voet van oorlog is gebragt Men zegt niet waarom Weenen 26 April Volgens een gerucht is het antwoord van Oostenrijk op de jongste nota van graaf von Bismarck reeds verzouden Men wil voorts dat daarin met voldoening wordt geconstateerd dat de laatste nota van Pruisen een verzoenend karakter draagt terwijl te gelijker tyd wordt herhaald dat Oostenrijk feitelijk geene krijgstoernstingen maakte maar slechts troepen verplaatste Als een bewijs voor de vredelievenle gezindheid zegt de Morgenpost dat de bevelen tot het staken der verplaatsingen van troepen in Bohemen reeds gegeven zgn De pmische regering ontving hiervan officiële mededeeliug Volgens de avondbladen heeft Italië op ofEciele wijzeaan de kabinetten der westersche mogendheden verklaard datde geruchten betrekkelijk het zameutrekken van troepen aande venetiaansche grenzen en het oproepen van troepen valsch ziju