Goudsche Courant, zondag 6 mei 1866

Vj Behoort hij de GOVDSCnE COURAUT van XOIVDAG den 6 MEM 1866 il 428 VERORDENING houdonile voonohriftcn op de invordering der Belastin op het üemial voor zooveel de Tarwe cu Spelt betreft m de fteineente jOUDA Art 1 De belistuig op hot gemaal wordt betaald a van gnan voord it het naar don molen wordt gebragt van meel en geb ik dat van elders wordt aangebragt voordat het do ieracente wordt ingevoerd Art 2 Die tarwe of spelt ook al zgn die met ander graan vermengd wil doen m ilen moet ten kantore van den gemeenteontvanger opgeven de soort van het gra in de hoeveelheid in gewigt het getal en de merken der akken waarin het vervoerd en de molen waarop het gemalen zal worden Van het kantoor van den gemeente ontvanger moeten de noodigc schalen en gewigten aanwe ig zijn opdat de aangever des verlangende het graan kunne wegen en daarnaar zijne aangiften inuglen Onder het aan te geven graan is ook begrepen het graan 1 it bij het besluit tot hefting der belasting op het gemaal is vrijgesteld Art 3 Wanneer bij het vervoer van graan naar den molen tnter of mulder ge igt of eene andere soort van graan of andere merken op de makken worden bevonden dan er volgens de aangifte moeten zgn wordt de partij geacht niet door biljetten gedekt te zijn Een verschil in gewigt van minder dan een vijfentwintigste gedeelte wordt niet als overtreding aangemerkt De granen der Branders Brou ers en Azijnmakers welke met ovcreenkom itig de bepalingen betrekkelijk het van de belasting vrijgestelde graan vermengd zyn worden gerekend ongidekt te zijn door bilj tten De merken op de zakken moeten met oheverw op de buitenzyde worden gesteld Art é Als de belasting voldaan is geeft de ontvanger eene kwitantie en een dubbel daarvan af inhoudende het bedrag der belistuig den dag de dagteekening en het uur der aangilte de hocveilheld en de soort van het grain het getal en de merken der zakken den naim van hem voor wieu en den molen nairop het graan zal worden gemalen en den tyd biuueo welken na de afteekenmg van het biljet door den molenaar het gemalen graan al moet n cijn teruggevoerd Art 5 Voor het malen van graan dat van de belasting i vrijgesteld geeft de ontvanger een Consentbiljet af zonder dubbel Dit biljet houdt in met uitzomlering van het bedrag der belasting alles wat by art 4 is voorgeschreven Branders brouwers en azijnmakers doen hunne aangiften schriftelijk Art 6 Aan niemand wordt een tweede biljet tot het doen malen van graan van dezelfde soort op denzelfden molen afgegeven ten ware er een verschil in hoeveelheid van meer dan een vyfde aanwezig zij zoolang de aangever t door vertoon van het door Jen molenaar behoorlijk afgeteekende dubbel van de kwitantie van betaalde belasting aan den ontvanger heeft doen blijken dat ile vorige partij reeds van den molen is afgevoerd Art 7 Het griaii moet in den loop van den dag der afgifte van het accijns of consent biljet op den molen zyn gebrigt Na verloop van dien tijd houden de biljetten op van waarde te zijn zonder dat er terugïiaf van het betaalde geschiedt Indien het graan binnen dien tgd niet naar den molcu kan worden gebragt heeft de aangever voor dat die tijd ver treken is de bevoegdheid het Conseut biljet of het Accijns biljet eo het dubbel daarvan aan den ontvanger ter hand te stellen en later te komen afhalen wanneer de ontvanger daarop den tijd der nadere afgifte zal aanteekeiien Art 8 De molenaars mogen geen aan belasting onderworpen graan of het daarvan gekomen mtel op ot in hunne molens huizen schuren stallen of erven ontvangen of hebben d n voorzien vm de daarbij behoorende accijns of cunsent biljetten Bovenstaande bepaling is echter met van toepassing op eene hoeveelheid van vijf ponden meel en diir beneden welke de molenaar m zijne woning vooi igcn gchriiik aanwezig heeft evenmin als op het zoogenaamde nnginecl dat met eene hoeveelheid van tien ponden voor elk paar steeuen op den molen aanwezig mag zijn Art 9 Alle Graan of Pelmolens hetzy zy door wind water stooiu paarden of door andere krachten worden in werking gebragt zoo ook de Grutterijen Brandergen Brouwerijen en Aiijnmakergen Brood Beschuit en Koekbakkergen en de daarbg behoorende gebouwen als ook de wmke s en de daarby behoorende woningfn van Meel en Brood vcrkoopers ryn even aU die van de bezitters van quaren of handmolens aan de visitatie en peiling der ambtenaren by de belasting onderworpen zoover art 276 der gemeente wet daartoe de bevoegdheid geeft De gebruikers zgn verpligt binnen acht dagen na het m werking komen dezer Verordening aan den gemeente ontvanger eene schriltchjke door hen geteekende opgaaf te doen van de ligging dezer gebouwen en erven Zg diü in het vervolg deze bedryven gaan uitoefenen of in het bezit van een quaren of handmolen komen zyn verpligt daarvan vooraf gelgke opgaaf te doen Art 10 Het voorhanden zgn in een der in het vorige artikel opgenoemde molens fabrgkeii woningen gebouwen of erven van eene hoeveelheid vin meer aan vgf ponden aan belasting onderworpen meel of graan onder dat hetzelve door behoorlyke biljetten i gedekt is verbodci De bepaling omtrent het voorhanden zgn van graan is niet van toopissing op brood beschuit en kockbakkcryen en de winkels en daarbg behoorende woningen van meel en broodverküopers Art 11 Do biljetten welke lol dikkiiig moeten iliiiieiivan het voorhanden yiuUi bel iitbaar graan of het daarv ui gikonicii inci I iM dl giliotiwiii ui ervm iii liit vorig ailiki genoemd zullen tot dat einde niet langer van waarde zyn dan twee rr iden ten ware zy voor het verloopeu van dien tyd door deu gemeente ontvanger zgn verlengd Art 12 De graan en pelmolenaari moeten aan den ge meenteontvanger schriftelgk opgeven de namen hunner knechts welU door hen tot afteekenmg der biljetten zgn gemagtigd Biljetten afgeteekend door een persoon niet als zoodanig aan den ontvanger opgegeven worden beschouwd niet afgeteekend te zgn Art 13 Üe molen nrs moeten op hunne molens houden de noodige schalen nevens een st l gewigten bestaande uit do volgende stukken 2 a 25 Pond J a 20 1 a 10 a 5 a 2 lal ten einde op voidei ng der belanghebbenden of der beambten graan vóór het malen en het meel vóór het vervoer van den molen te kunnen wegen Art 14 De molenaars moeten de hoeveelheid en soort van het belaste graan mitsgaders het gemalen gmn of meel by hen voorhanden aan de ambtenaren bg de peiling of het onderzoek naauwkenrig opgeven het mrde van het gemalen en voor zoo ver zg moutmolenaars zgn hci gemonten of met mout vermengde graan of daarvan gekomen meel van het overige graan of meel afgescheiden houden de biljetten aan ue ambtenaren overgeven den molen des gevorderd gedurende den tijd van het onderzoek of de peiling doen stil staan en voorts zorgen dat zg of iemand van hunnentwege die bekwaam is het Boodige te verrigten te huis of aan den molen zgn Zg zgu mede verpligt bg gc egde peiling of onderzoek de zakken in zoodanige orde te stellen dat g zonder verplaatsing dadelyk opgenomen en geteld kunnen worden en tevens de eigenaars van het graan of meel duidelyk aan de ambtenaren op te geven Art 15 Het gevonden wordende graan of meel zal by do peiling ten overstaan van den molenaar voor zoover deze op daartoe aan hem gedane uitnoodiging by die verrigtiug tegenwoordig wil zgp of anders buiten yn byzyn worden gewogen Het aanwezig zyn in een der m art 9 opgenoemde gebouwen of erven van meer of minder gewigt op eene hoezeer overigen door een behoorlgk biljet gedekte party meel of graan 18 wanneer het verschil meer dan een vyftigste gedeelte bedraagt verboden Voor elke zak wordt by het we ea een pond afgetrokken Art 16 Voor zoo ver de raoleiiiar zelf het belaste graan of meel vervoert of doet vervoeren mag hy dit niet doen dan met voerot vaartuigen waarop in olieverw duidelgk en zigtbaar gesteld is de naam van den molen en van den molenaar waaraan zy behooren Het graan ot meel moet door bchoorlgke biljetten gedekt yn Art 17 De molen urs mogen de belas e granen op hunne molens ontvangen des voormiddags van negen lot éen cu des namiddags van vier tot zeven ure Zg mogen ze van hunne molens afleveren des voormiddags van zes tot negen ure des namiddags vin con tot vier en van zeven tot negen ure indien g dit op andere tgden verlangen te doen kan dit met anders geschieden d in met sohriftelgke loestemming vm den gemeente onlvanger en onder geleide van een ambtenaar der belastingen Art 18 De molenaars moeien binnen een half uur na het ontvangen van belaste granen op hunne molens het dubbel van het aocgnsbiljet afknippen en het biljet zelf steken in de bus welke van wege het bestuur dezer Gemeente aan hunne molens is geplaatst Art 19 De molenaar of zgn gemigtigde knecht moet bg het vervoer van het meel van belaste grinen vm den molen op den rug van het dubbel der kwitiiilie ter plaatse aldaar met strepen aangewezen met zwirten inkt iii volle schrylletters vermelden den dag de dagteekenuig en het uur wanneer het meel van den molcu wordt vervoerd en zulks met zync naamteckening bevestigen Aan de molenaars welke met kunnen schrgven wordt toegestaan den dag de dagteekening de miand en het uur als voren uit te drukken door middel van hiertoe van wege Burgemeester en AVethouders aan hen op te geven merken en in pi lats van hunne naamteekcmng een stempel te zetten Art 20 Het veranderen verminken of onduidelgk maken van deu als voren vermelden dae dagteekening of uur of het daaraan toebrengen van eeni i bgvoeging ontneemt aan het biljet alle kracht ten zy de molenaar of zyn gemagtigde knecht vóór dat het meel vm den molen wordi vervoerd daarvan aan den ontvanger kennis had gegeven elke van deze kennisgeving op de achterzyde van het Biljet melding maakt Art 21 Wanneer belaste Granen van elilers op de Korenmolens ter maling worden gebragt raoeten de molenaars voor dat zy dezelve op of m hunne niote ih huizen schuren ol erven ontvangen daarvoor ten kantore van den Gemeente ontvanger halen een concentbiljet dfli zal inhouden den naam en de woonplaats van den eigen ar de hoeveelheid en soort van het graan en het getal eo de merken der zakken Wanneer dit graan gemalen v in den molen wordt afgeleverd wordt het uitgevoerd ouder geleide van eeneu ambtenaar der belastingen Art 22 Het meel brood of gebak van belast graan dat bg hen die in éin of meer van de e artikelen handel drgven gevonden wordt moet door behoorlyke biljetten gedekt zyn Art 23 By de peiling en hot onder mk wolden de honderd ponden meel van belast graan geacht gelgk ti stun met 1 10 poiiikii oiigcbuild meel van tarwe of v ui ipildi spelt 77Vj po iJen gebuild meel van tarwe ol van gepelde ipelt ilU yj ponden meel van ongepdde pelt