Goudsche Courant, zondag 6 mei 1866

Burgerlijke Stand GOaOA Geboben 1 Mei Gloria ouders P Verdouw en IJ de Wit Gerardus Petrus ouders T Hoogenboom en C H Hartjesveld Cornelia ouders C van Bochove en J F van der Ring 2 Pieter nella Elizabeth ouders V G van Geelen en r M de Moor 3 Maria Louise Henrietle ouders F K J Kagie en A J Meijers Koelof onders R G van kersbergen en M den Haaj C ERLEDEN i Mei E Pronk haisvr van A Leeflang 29 j E Kooro 20 w ADVERTENTIEN 0B tBg Tmat is in het den 9 april gedane ooratel Debepali an den termijn voor de b jeenroep ng van het du tscheSlment kan plaata hebben vóór dat de onderhandelingen overfct voorstel zelf tusschen de staten aanvangen xnmen dezetepaliag verworpen ordt dan isoet Fru seu eene ernstigeSndeling var de kwestie der bondsL rzieniag als feitelijk verworpeu beschouwen j j i 3 Mei Heden namiddag ten 12Vs o vergadert de kabinetsraad Men verneemt d t de regering voorioopig mondeliu door d r oostenrijkschen gezant is o Jerrigt dat dekei f niet die uugebreidheid aan ijne ontnapeuing kan gevenals Pruisen heeft verlangd De schriftelijke beantwoording derPruisische depêche zal weldra volgen 4 Mei Gisteren is in den kabinetsraad besloten o legercorpsen en degeheele cavalleric op voet van oorlog te brengen Frankfort 3 Mei In Zuidduitschland beginnen zich de iiberalen meer en meer te verletten tegen de voorstellen van V Bismarck welke aanvankelijk eenigen ingang hadden eevonden 6inncnlanö GOUDA 5 Mei De kolonel van Toll die op ziju verzoek van Z M pensioen erlangde nam gisteren avond afscheid v n de officierenvan het giirnizoeu te Gouda allen wareu daartoe vereeni din de sociëteit de Rt iinie alwaar hem eene serenade gebragiwerd H irielijk opregt en welgemeend wareu de toegesprokene woordin Met lee iezen ziet men een chef vertrekken die seeds blijken g i van Jjn streven om de bel ifgen van een ieder waar hij kon te behartigen en die zich bemind had weten te maken bii velen ook bij an burgerij door zijne weiwülendheid en aongenamea omgang De koloii=l ontving bij het verlalcn van het regiment als blijk van hoogachting en genegenheid een album van de officieien van het garnizoen waarbij zich het meerendeel der overige ofncieren aangesloten heeft Wij vernemen van goeder hand dat in don avond van heden ook eene sért nade met fakkellicht zal gebragt worden aan den nieuw benoemden kolonel den heer N Mac Leod Wij vernamen nog betreffende de viering van het vijf en tniutigjarig bestaan der zeepfabriek cnder het beheer vau den heerViruly dat ZEd met zijne echtgenooie in den laten avond op het feestmaal verscheen en aan elk der werklieden eene inschrijving in de spaarbank ter hand stelde geêv uredigd aan het aantal jaren dat zij aan de fabriek werkzaam waren dat voor velen eeue beKingrijke tegemoetkoming bedroeg In de zitting van de tweede kamer van woensdag zijn de beraadslasiiigen voortgezet over de cultuurwet De hh Aadre ie van Swieten en Rol Kussen hebben daarover het woord fevoetd De be r Andreae behandelde twee punten namelijk de vraag of de gouvcrnements cultures r f iet cultuursteiscl geacht kon worden te hebben vitgedieud en of het tegenwoordig wetsontwerp de uoodige vereischten bevatte ter vervanging van hel bestaande Dit kon hij niet toegeven Hij deelde ook eenige opmerkingen omtrent de wijze waarop hij meende dat het onderwerp zou kunnen geregeld worden De heer van S ieten verklaarde zich met het nets outwerp te kunnen vereenigen alhoewel het niei zoodanige vrijgevige bepalingen inhield als hii wel zoude gencnscht hei ben Zijne rede had hoofdzakelijk ie strekking om tpgen te spreken de bewering fan hen die meenden dat de bevolking van Jnva niet ont vikkeld genoeg was om met vrucht in te voeren en toe te passen maatregelen ais bi deze voordragt werden voorgeschreven De heer Rochussen bestreed het nets outverp hoofdzakelijk met opzigt tot de hoofupunteu betreffende het gezag der inlandsche hoofden en de grondicrueeling jlet bevatte ook zijcs inziens bepalingen in striju met het regerings reglement en die niet tot wet mogten orden In de zitting van donderdag ia de cultuurwet verdedigd door de hh van Limburg Brouwer Blussé Fokker en Jonckbloet De eerste betoogd dat toekenning van individuelen grondeigendom op Java volkomen in overeenstemming was met de oudste instellingen der Javanen De heer Blussé kwam daarbij tegen het beschermend stelsel in het algemeen op en geloofde dat de Javanen ook zonder dwang koffij en suiker Eouden planten De heer Fokker meende dat het batig slot nog niet zou vervallen De heer Jonckbloet heeft de bevoegdheid volgehouden van de leden die de oost niet persoonlijk kenden om over de toestanden op Java te oordeeien Gisteren hebben in de tweede kamer de hh Schimmelpenninck en Mijer tegen de cultuurwet gesprjken de heeren Z lher Viruly en Blom hebbeu het ontwerp verdedigd De minister van ciiog heeft de noodige bevelen nitge vaardigd oa de militiens uit de geoieenten Rotterdam en Uelfsb ven die eerstdaags bij verschillende corpsen van het le er moeten worden ingelijfd niat naar de corpsen te zendeo maar hen voorioopig met verlof in hunne haaidstedeu te doen verblijven Ook voor zoo veel de zeemilitie betreft zija gelijke bevelen gegeven Uit een goede bron verneemt de Prov Friesche Cour dat men over H dugeu mag verwachten toestemming tot weder invoer in ingeland van vee uit Friesland eu Groningen Door de algemeene rekenkamer is het verlangen te kennen gegeven dat voortaan nevens de declaratien van voorsohottea gedaan naar aanleiding van de art 69 72 der wet van den 28 augustus 1851 Staatsblad n 125 worden overgelegd de oorspronkelijke stukkeu en geenszins afschriften daarvan en cat onder zoodanige stukken moeten gerekend worden ia bebooren de cnteigeningsbesluiten overeenkomsten verklaringen van ziekte of begraving en dergelijke üiensvolgen = J i de biirgemeesiers en wethouders uitgenoodigd om dienovereenkomstig voor het vervolg te handeler tet einde alle oponthoud ia de verevening van de bedoelde declaratien te voorkomen Z U heeft bepaald dat het handgeld voor recruten ends premie voor milit ens tot dusverre bij alle corpsen van hetleger gesteld op dertig gulden bij de bataillons grenadiers vanhet regiment grenadiers en jagers en bij het 4de en 5de regiment dragonder te beginnen met 1 mei zal worden verhoogden gebrit t cp vijf en zeventig gulden iVoensdag jl is np den hoil ijzeren spoorweg het nieuwesmalle spoor mat het daarbij behoorende nieuwe materieel overde geheele uitgestrektheid der baan in dienst gesteld Men leest in de Nieuwe Utr Courant Men verneemt dat al de persoren die belang en voordeel bij de kermissen beuben van den minister schadeve goeding zullen vragen voor Je ramp die hen treft door het ifschaffen der kermissen A s t hun niet spoedig toegestaan wordt zullen zij een speciaal blad gaan uitgeven onder den titel Kermispest waarvoor zij vrijdom van zegel zullen verlangen Het afschaffen der kermissen zal ook bij de aanstaande verkiezingen als een hefboom worden aangewend Gemengde Berigteii oifciix Te Berlijn is men aan het departement van biünenl zaken bezig met eene iudeeling in kiesdisti icten voor het parlement Frankrijk Engeland en Kusiand doen hun beet om de dcUe Duitschers te bedaren In de donauvorsceüdüinmeu wordtn de gouvernetn ct=kaLJidaten gekozen alsof men in Frankrijk was In jet jaar 1 6 1 ontving elk inwoner van Groot Brittannie grmidd J 23 brieven ilk iTi uiitr van Londen bijna 60 In geheel het land werden 67l mülioen brieven besteld alletü te Londen 1711 191 853 In het bagno te Toulon is gcarivcerd een JtQt nnet te Saigon tot langdurigen dwangarbeid veroordeeld De spoorweg LeeuwardenGroningen wordt 29 Mei geope d Xs jij Maz tlan zijn UüO Franschen met verlies van 700 man dcor de J aristeu verslagen De Paragujanen zijn de Parana over rokken om den Brazilianen slag te leveren Te Bru=sel is een distillateur eroor let ld tot eene boete van 320 000 fr wegens smokkt lanj De Italianen zijn door de oorlogskoorts aan het ijlen gt iakt De studentenfeesten in ji i te Utrecht zijn onbepaald i ittresteld De directeur van het AUv a t jeft het eugagement dtf oiigeres Theresa tegen een apiiontement ïan 145 000 fr hernieuwd De bank a n Engeland heeft het discouto verhoog op 7pCt Men beweert dat 10 000 man frausche troepen na Komt zijn gezonden De italiaansche back leent aau J schatk ist 250 miUioen Na 4 mei is in al de gemeenten va de pro incie Gruuingen nethouden van markten en van openbare verkoopingeT van rundvee verboden De tenians te Doolin hebben v eder een politie agent doodgesehoten Rotterdam is dezer dagen geioemd de ongezondste onder de ongezonde plaatsen van ons vaderland K izer Mai heeft twee derden de keizerin de helft van ae rijkstotlage af estaau De sehatt n drkerken ei de kostbaarheden van keizer Ferdiaani zijn ait Praag nairWeenen verzonden De oostenrijkscbe recruten der ligting van ditjaar worden onverwijld bij de regimenten ingelijfd Zwitserland zalzijne neutraliteit met kracht handhaven Men verwachtte gistcrïn vrijdag Gladstone te Parijs Het oostenrijkscfte gonsTuemcnt heeftbesloten tot den aankoop van 60 000 paarden Hongari e hoopt ophet herstel der wetten van 1848 Heden zaturdag ziiting van denbondsdag op ver oek van Saksen om hulp in te roepen tegen Pruisen Te Brussel beweert men dat Pruisen de annexatie der hertogdommfaankondigt en Wittenberg gaat bezetten Marktberigten Gouda 3 Mei Tarwe Poolsche p last ƒ 2 iO Zeeows per mud ƒ 9 kf 10 UO Rogge Inl ƒ 6 a ƒ 6 50 buiter ƒ 6 5 a ƒ 7 00 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 6 00 Haver Sfaf 4 0 1 Erwten S 60 a ƒ 10 Bruine boonen f i2 a 14 Paardeb 7 iO a 7 75 Duivebooneu ƒ 8 50 a ƒ 9 Hennipz ƒ 8 Boekw Fr per 2100 ned ƒ 166 Noordb 186 a ƒ 190 Er waren veel varkens en biggen aangevoerd die tot ongewoon hooge prij en werden verkocht Kaas aangevoerd 22 partijen ƒ 2J a ƒ 28 30 Boter 1 04 a 1 20 per ned poiJ V oor de vele blijken van deelneming en vriendschap bij hun huwelijk oiideryonden betuigen ondergeteekenden ook namens wedei ijdsche familie hunnen opregten en hartelijken dank D HOOGENBOOM A N HOOGENBOOM CoLLEWiJN GoüDA 5 Mei 1866 De ondergeteekende heeft de eer zijnen StidgenoCen te berigten dat hij op de Groentemarkt alhier een winkel heeft geopend van alle soorten van PAEAPLUIES ENTOÜTCAS PARASOLS HEEEENWANDELSTOKKEN en verder alles wat tot dit GENRE behoort voorts recommandeert hij zich tot het repareren en overtiekken van Parapluies enz Hij vleit zich door eene prompte en civit Ie bediening met een ruim bezoek van UEd vereerd te worden M MOL Ter verzorzing van een jOng kind wordt bij Burgerlieden P G op een gezond ïiorp op voordeelige voonvaardeu de gelegenheid aangeboden Hierop reflecterenden gelieven franco brieven te zenden onder Lett L H bij A QUANT Boek en Papierhandelaar te Gouda 3ÜRGEMEE3TER en WI tHO JI ERS van Linffe Ruige Weide overwegende dat volgens de vf klaring vau Jen deskundige i E Overbosch rijks veearts te Goudu door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Pieter Kastelein te Lange Ruige V eide vijf zwart bonte runderen als drie van 6 jaren é n van 8 jaren en één van 9 jaren en één rood bont rund van 9 jaren Over ogende dat volgens die verklaring deonteigening van genoemde runderen noodiakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot eu met 72 der wet van den 28b Augustus 1S51 Staatsblad nO 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der bind met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelwü aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHoUand af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Lange Ruige Weide den 4 Mei 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester D VAN INGEN G A MULLER Gehuwd 2 Mei A W de Jong en C C Sliedretht H van Bo kem en N do Brum P van der Graaf en M La Force WOERDEN van 27 april tot eu met 3 mei 8f6 Geboren ChristolTel ouders J G Moes eu P C Wensel Overleden J C Schram ruim 49 i echtgeuoot van J Verhoog T Helsen ruim 14 j C van der Vring 17 j M T Vleijsboower 1 m Ondeetkouwd A de Lange ruim 30 j en M ï Sthal niim 30 j J H Bonouvrié ruim 30 j en J Kelderman 37 j weduwe van 3 Werdon Binnen landsclie Scliroefstooni ibootReederij te DORORECHT DIENST TUSSCHEN DORDRECHT GOUDA EN AMSTiSDAn en daar tusschen gelegen Plaatsen let het vervoe van PASSAGIEKS en GOEDEREN en het Slepen van SCHEPi met de Schroefsloombooten DORDRECHT n 2 Kapt P BISSCHOP DORDRECHT n 3 Kapt A VA WEG MAATSCHAPPIJ GRAND CENTRAL BELGE aan de MOERDIJK volgens te bekomen Speciaal Tarief rfi 20 Vertrek van DORDRECHT Zondags en Donderdags s morgens ten 5 Ure AMSTERDAM Zondags en Woensdags C Agenten te Dordrecht J B ZAHN Kuipershaven ff f Gouda Agent der Stoomboot n Vest Amsterdam A HENKE Biunen Vmstel bij de Amstelstrai t Aanteekengelden worden niet geheven ZwarG en ligte Goederen onder 50 ned of Maatgoederen onder 50 kub palmen worden aan huis bezorgd zonder berekening van bestelloon De eerste Trein van den Rijn Spoorweg vertrekkende van Eotterr im 6 u 55 m des morgens kan te Capelle a d IJssel bereikt worden L C VAN OLDENBORGH J J B J BOÜVY D A N VRIESENDORP Directeur J C DEKING DURA o HI mis sa rissen BüRGE UEESTEf E WETHOUDERS van Broek overu i ade dat op den 3 1 April 11 door den na te noemen Veehouder alhier woonachii bij den B ir emeester aangifte is gedaan dat zeven runderen afgezonderd staande in de bij zijne woamg behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte een ruud op heden daara m is gestorven Gelet op de chriftelijlce verkiarinzen vau den veearts E Overbosch te Gouda uj iruit blijkt dat van A Janmaat Jr één zesjarige v iai bonte koe is aangetast geweest duor de heerscheiide besmettelijke veetvphus en daaraan gestorven en dat de onieigpiiing van voormeld rund dringend uoud aKriijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding tlier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 Jcr wet van den 2S Au2ustus 1S 51 staatsblad n 125 Hebütu besloten 1 Boi en omschreven rund dadelijk te onteigenen eu na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kiilk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onm dellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Proviucie ZuidHoVaud af te kondigen binnen de geiiiPe te en te piuatsen in de Goudsche Conrahl Broek dei 2 Mei 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd Be Veihouder P Secr De Burge iteiter J JJ KHEID Van DOET KBOON BüRGEMEKSTER es V ETHOUDERS van NoordIFaddinxveea overwegende dat op den 23 April 11 doo den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat een rund afgezonderd staande in de oij zijne woning behoorende stalling door ziekte is a ingetast dat blijkens nadere aangifte dat rund op heden daaraan is gestorven Gelet op de schriftelijke verklaring van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van D Peters één vierj rige zwart witkop koe is aangetast ge eest door de tieerschende besmettelijke veelyphns en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormeld rund dringend noof zakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met T2 derwet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk irede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland af te kondigen uinnei de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Noord Waddinxveea den 3 Mei 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wetb 1 Secr De Burgemeester W BLOK Vau DOET KROON