Goudsche Courant, zondag 6 mei 1866

é Donderdag 10 Mei 1S66 26 FsüiaTs roT rrU De 1 K L k k I N G dei EERSTE KLASSE begint MVVNDVG den 7 Ml I e llÏÏk lU F eu h5ÖgHCE IK DEN 111 IxlJNLVM brensen door deze ter eriuii 1 i e lijselm len dit het Gaarderboek oor ImjI l lijkcn = lui epl kte p 1 1 iprMiozil li2 eii in o tot II Mei laiibt 11 k en du de bet Tii l schufitn diare en r 6 Mei noete i 7i 11 gflevti 1 irei 1 k i fci H Oil ieemnl niocii V ut TtUI N KOl Liieta 1 F r l iiibarc Vii koopiiiü 1 rp MllilUtj 11 lel 1morgens j 11 uur 11 I M NK FN te Ilaa ImJi l UI DRIE WOONHUIZEN met ERVEN te Jjca fr 11 i Ie en ligccnde reppctuel k ii de Pepei triat m de kerk tmt en üa uairda a iter de Her ormJe Kerk i uai verhuurd het eerste voor l cti ei de bci Ie inderen voor O ei i ei eek Ie ainviarden en bet i i op 1 u u tua ISob inlichtingen Ie bnkomen ten kmtore vin den Wl ClUlPll iN Be Phoenxi geve gl a goedgekeurd bij oiiiki ten vm i9 1 1 1 i2 enz M vv M IVII tn k k pirivi 1 50 1 0 10 1 1 opl nt ei M i op lilljki I piL II II tegen bruid th i ieu t voji 6 o e omstuken W k R O M H O l r k i i der Ik etiib nk nn Gvtala BUEGLMEL IER en W I IHOLDLR VTh B ove v Tc de dit up dei 1 en il 1 i r k na te noemt n pe 1 Ici j d II 1 urgetnepater iiiigiti j 1 gp i Int 11 D u I leren dgezou lei stiai e n eb lui iie vomiig hehooieuc e st illin door Cjv e i i et at d t b ijkei de i u giittn vier run i ie op leirn d ur m ijii ge orven Gele op dp ir e veiklirugen VI en vee 1 a L O o ui te Gou 1 1w in 1 kt dit vnii J inmi i Jr ilhie dr e v fj rige v iri bonte koei e i et V G springt z te Nooi 1 Ge 1111 de iiit j to en niet 72 d ruit vin den 2 n 1 B ven omociireven runderen dadelijk te onteuenti en ni mkemng der hu J met b voeging vin eene genoeg ame hoeveelhe o jebli aciite kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dl oe luit onm Idellijk mede te dce en iin heeren Gedeputeerde S aten der provinoie ZiiulHolUnd if te kondigen biinei de Gemeeuie en te plaataen inde Goi d che Courant Bboek der i Mei 1866 Burgei ster en ethoi ders voornoemd De uderl Secr De Burgemeester J JONKHFIÜ Vi DORT kROON GOUDSCHE courant Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D a 60 T VNDMLLfell R dubbei Ie buuit te Gouda plu a KÜNSTTAUDEN op Cioun houc G ti perch i Goud en al i milere menu e metbodeu ooi dit ihea wordt gegirudeerd Ook repireert hij j spoedig stukken vin andere meesters en verligt veider illc w it ue t in Iheelkunde betiett op zeer gemikkeljke vijze Dagelui a te pieken Raderstoomboot Cl Usscl m GrOUda Machdaij cu IMui idaij a mor ua t uien de overige üageu s moigeua 7 uien Zuiii iga a moigeua 0 uur I in Rotterdam op gtlyke d igeu a namiddig 2 uien Zoim i s a avonds o uren Digciijka litloolaujteti I Slijm lil Maagpillen Deze PILLEN die si da vele juen I n et ht btate gevo g tegen de sbjm i en als maagverste kend geomat vv orden door liaie zaL ite ueikiug spiJS vei tering aeer bevorderen by zouuer goed tegen de gal en zeer ZaCbt laxerend jU ziju tegen 6l ctm het d ü je inei beugt v ui let ebii ik vtrkiij biii bij de heeieu Apothekers rlailaiidi iiti ii J b iliart i titmdi I Kuijs en W tia enbrucb Voor burgv il bij de btilsteeg lrnheii er ter n f iou ving uejtrlaiid feu W U kok B iel I 1 tj J V d egte l eljt W W Uschut Jjftet er Berghuis en V d Moe Du lid D de nes l j w ld 11 J idiiv ij UI da J G BoeN iioogen ft in i ed J V B V d H id u op de Blauiwatr e Hfitje J i ser eu Zoon bpuiatiaat llaideiicijk Greidauus JLejdti J P C I iiijn laarlemmeratr Boilerdaiii v ö luteii kolt koitiHootdateeg iicluedaii V d hoeve en iu jan Scfioonkorei oi Tiel J Tiassen Utrecht F VUena op oen Steeuneg over I de Üonkerstraat n 37 2 LET WEL De SLIJM eu 1 GPILLE bereid j volge la bet echte recept ziju door miJ j te Om da al ven en iiUs iuttiid verkrjgbiar gesteld bij den Heer J G BObkLNOOGLN apotheker opvolger van de Vi J A P P viN DEB HtUDEN op de Blaiun straat Om elk doosje de e iitp en sints on I heugelijke jaren gebruikte Slijm en I Maagpillen is een biljet voorzien met de h ludteekeniug van J J SCHEEtDEU ipothiker iveik b indteekenitg zich ook bovmdt op het egell ik vv larmede het doosje veizegeld ia Men gelieve daar wel ittentop t zijn en cti te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men tracht 1 m omloop Ie brengen 4 BURGEMEESTER EN WETHODDEES VI1 iïte fcyA overwegende dit volgens de eiklaring van den deskundige F Overboseh njka veearta te Gouda dooi de besmettelijke veeziekte is imgeta t en dairnn gestorven vpn Mairten Janmaat te JieevKijk een zwart bont bles runu oud een jiir oversve endc d volgens die verkh i ig de onteig ning van genoemd rund noodzikelijk la ten einde het ter voorkom ng V UI veideie uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de artt 69 tot en met 7 2 derwet vin den 28 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid ra t bijvoeging vin een genoegzame hoeveelheid ongebl iscbte k ilk er behoorlijke diepte te doen begrueu en 2 Dit besluit onmiddellijk n cde te I deelen a in heeien Gedepnlei rde S iten der I Piovincie Zvid lljlland if te kondigen I binnen de jenieenti en te phitoen m de I Goudache I ourant Reeuinji jen 2 Mei 1866 Bnrgemce lei eu Weihoiidera voornoemd j De 1 Secretarie l e Burgemeester IP DE I BL KGh MLLsTER rs E HOUDFRS vin Broik oveiwegende i it op 29n Vpril 11 door den n te noem n eehou I der bij den Burgi nieeater aiugilte is ge dain dit twee runderen afgezonderd SI I II de UI de bij zijne wonuï behoo leiide tilling door ziekie zijn aangetist dit bljken n laere iiugiften dit lun i deren op helen dun ui zijn gestorven 1 Gelet op de clirittelijke vnklanugen van den veearts E Overbo ch tt j ZjU meetlat geweest door c e heeiacheud bearaettLlijke vtevjhusen diinan gestoi ieii en dit oe onteigcung v m voorraeUe rui lieren diiugend uoodza e jk i = en I einde die tei voorkomu g v u veide uitJreiding dier zie le met de h a i kunnen begriven Gelet op artt 69 tot en met 72 der wetvan den 2hateu ugu iua 1S51 Staatsbl ld n 12dj Hebben loten 1 Bo ei omseb pven umjercn daaehjk te 01 teiïenen en na inkerving der huid met ojvo ging vin een geuoegzime hoe veelheid onsebluehie kaP ter behoorlijke diepte te doen begriven er 2 Dit bcaluit 01 miudellijo mede te deelen ain heeren Gedeputeeide Staten der provincie Zuid Hollind af te kondigen bm nen de Gemeei e en te p ailsen in de Goudache Com uit Broei den 1 Alei labo Burgeneester en ethouders voornoemd De IVethouder l Secr Be Buigemeester 1 J JONkHEID an dort kSOON Prijs van bet gedestilleerd bij G F van de VELDE te goud met inbegrip van accijus bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehialde JENE ER a 46 io pei kin 65 cent dem a 47Vio o per kan 67 ets Jenever 2 soort Mout 1 vvijn a 41 2 0 ƒ per kan 64 cents in 1 BR NDE niJN a 462 io per kan 68 I ceu s Meerdere of mindere sterkte naar j evenredigheid I GoiB Me 13 Loeiariikkcrij vaD A BRI KMA Deze Courant verschiji dea Donderdags en Zondag s In de Stad gtschiedt de u tga e ues oads te oren Pc pnja per drie maanden IS ƒ 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Adve teatien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuttenlan Londen 7 Mei In het lagerhuis heeft de onder secretaris van buitenhnd che zaken vericlaard dat aan het gouvernement geene voorstellen zijn gedaan betreflende e n europeesch congres De heer Gladstone heeft het ontwerp op de verdeeImg der kiesdistricten ngediend Parijs 6 Mei De bengten mt Weenen egens het mobiliseren van het leger en betreffende de uitgifte van staatsnoten laten naauwelijk meer hopeu dat de uitbaisting van de vijandelijkheden nog zal kunnen vvoiden voorkomen zelfs indien gelijk de Uit Parijs geïnspireerde en bezoldigae Morning Pos meldt levendige onderhandelingen gevoeld worden o er een congres Brieven uit I ahe melden dat er onder e bevolking vanhet Venetiaansche groote gisting heerscht In den nacht van 1 op 2 dezer zijn Q jc jgeheden te Padua eu Rovigo m hunneivoningon gearresteerd aJs beschuldigd 3n het ontwerpen vaneen opstand of verdacht dat zij naar Lombardiie wilden vertrekken om dienst te nemen onder de vrijcorpsea welke ondergene ia Garibaldi zallen gevormd worden 7 Mei De Moniteur zegt De keizer en de keizerinzyn gisteren op den middag te Auxerre aangekomen zij werden door een onafzienbare menigte ontva gen Er heeraohteeene algemeene geestdrift De keizer antwoordende op eene redevoering van den m ire heeft daarin gezegd dat het hem hoogst aangenaam was dat ds indrikk n vin het eerste keizerrijk nog niet gewiaeht waren uit het geheugen van het hoofd dier gemeente De keizer heeft voorts verklaard dat hij zijnerzijds d gevoelens was toegedaan die het hoofd zijner familie koesterde voor die be volkingen die eene krachtige vaderlandsliefde aan deu dag legden en die den keizer ste ds hadden ondersteund in voor en tegenspoed D i sehuld vin dankba rheid te vereffenen acht de keizer een der eerste pligten Dit het fransche volk mij toi den troon verhief dus vervolgde de keizer ontsproot uu de overtuiging dit zijne bel en ook de mijne waren en dat ik even als de bevolking de tiactaten van lbl5 verfoeide waarvan men tegenv ooidig de eenige basis wil maken voor onze buitenlandsche po itiek Ik dank u voor uv e aan den dag gelegde gevoelens Te midden der werkzame bevolking ademt men vrij want te midden der bevokm en van de la deLjke ateden vindt men het fransche genie terug Brussel 7 Mei Volgsns een gerucht zal het ministerie eerst laags n de Kamer voorstellen om het eö ectief van het ieger tot 80 000 nnan op te voeren Er moet reeds besloten Zijn om alle verlofgangers onder de wapens te roepen Weenen 6 Mei Men meldt dat Siksen en Oostenrijk tan overeengekomen dat ingeval de pruisische troepen het Saksische grondgebied bmnenrukken do Saksische troepen uilen temgwijken om zich lu Bohtmen met de oostenrijksche corpsen te verenigen en zullen alsd in behalve Saksen ook Wurtemberg Hannover en Keur Hessen zich aan de zijde van Oostenr jk scharen De Presse zegt naar aanleiding van de onaiugenamestemming welke in de hoofdstad heerscht o i bet volgendeOostenrijk heeft geen geallieerde geen enkelen viiend waaroptet vertrouwen kan stellen De toestand i = zonder voorbeeld ongehoord vreeael jk Indien een oo log mogt u ibaraten danzal Oostenrijk zich in eene positie bevinden zoo aU het sedert 1809 niet heeft beleefd Op gelijke wijze wo dt de toestandöes lands beoordeeld door den Wanderer 7 Mei Het antwoord der oostenrijksche regering op delaatste pruisische no a strekt tot eene stellige afwijzing v nden eisoh tot ontwapening van OostenrijK tegenovei talie Er IS bevel gegeven om de gcheelc oostenrijksche armee op voet van oorlog te brengen en de noordelijke legerafdeeling aan de boheeusehe en sileziche grenzen te concenireren De regenng is vi mens uit aanmerking van het gev ir voor oorlog de gezamentlgke landdagen der monarchie bijeen T e prijs der IdTcrtentien van teu ot zeg regels net inoegrip an het zegel u 80 Cen voor eiken rejL daarbo u 1 i Cent Biiitenge one letters worden berekend naar plaatsruimte te roepen Ook zegt men d it het voornemen bestaat om ter dienste des oorlogs te beschikke uier veraehiUende geestelijke gestichten Berlyn 7 Mei Ken verzekert dat de tweede divisie de garde bevel heett geki om zich ten spoedigste marachvaardig ti houden zg zal naar Gorlitz gedirigeerd vorder Leipzig 7 Mei Lu goede bron verneemt men dat de reserven en verlofgangers opgeroepen zijn Ook zijn de inkwartte ingen aangezegd Men meldt uit Dresden dat de president oer reglbarifc Schneider benoemd is tot minister Tan justitie Prp nfort 5 Mei Heden ia m de bondsvergpdering het voorstel vau Siksen ingediend De pruisische gezint betoogde dat de pruisische mil taire maatrege en een defensief karakter hebben weshalve art ld der weener slotacte niet van toepassing i Woensdag zal over het voorstel van Saksen worden gestemd Florence 7 ïlei Er is een decreet uitgevaardigd tot het mobiel maken van 50 bata dons der nationale garde die met den 20 Mei voor den tijd van di e maanden ter beschikt ng worden gesteld van het departement van oorlog Eene c cnlaire van den minister von oorlog beveelt deaanwerving v n v jwdligers voor het If r voor d i tijd vaneen jiar Vo j ens de Opin one is een drei t t ge eekend waarbijde vorming van een corp vrijwilliger wr c3 hevc f n lu alle p oïincien heerscht eeie cj rkb gees dnfl vootden oorlog Ie ueima heeft eei e volk lemonslratie plaatsgehsd Tvaarbij kieeteo zijn aangeheven ter eere des koningsen van Garibildi alsook ter gun e vin den oorlog B mentwee digen hebben z eh e G ia iJO vrmiUigers aangemeldDe nationale gardea b eden t ge e diensten lan Demilitairen die opgeroepen ij i i vo dlig De gemeenteraden te Napels Cremji i i i rii b b bben jaargeloen vastgeate d voor diegenen r f ai c a e zich m deunationaien strijd zuIIf loi i Prin Humbert is nai Lombardije vertrok Bucharest i L EgaUtt versla r t de verkiezing van tlohenzollern strijdig met de i aktaten en de olks en bij gevolg onwettig is Het blad noo uii t uit om den w Uigen neg te bewandel ï de traktaten Eeu uu Pirijs me dt dat ue c rfereutie die ten Donau vorstendommen is vergiderd de kan u prins von Hohenzol err heeft ver w orpen i t uitgeu5j UI ement der Donai vorstendommen wordt lUit mede te deelen 6mrtenlan I GOUDl 9 Mei Tp e zittirg lie tweede kimer van atnrdag jl heeft J hrer kappe ne breedvoerig de cultuurwet verdedigd de r de kanter verklaarde zich ook voor de heer vpn oer len js vcor de hoofdgediehte en de hoofdbeginselen maar ij pts mg giit niet ver genoeg De bh V ntgens en van leten jU op nunne beweriugen terug gekomen bj s tweede kamer det staten gei eraal beet maanjag n er van kolomen de cultuurwet breeuvoeng ver ed H teg ver de aangevoerde bezv ren de ad vit en u anto van Irdie n Jesk ndig n ges eld de koffije Uuur blijft ge hi m behouden voor üe snikercultuur is een overgaagsipeik tiet l astiDg telsel op Java zal herzien worden De iniatv r van ünanc a heeft de zaak meer be cnouwd a h t emeen flnancieel orgm nt tegenover hi niele bede k j r spreKTS De heer Godefrni nas luet bevredigd mi t het Jgramma der conaervatieven In dt zittiug van de iwe I Ter van dingadag ia ii gej KOmen een ontwerp van wet tot ai to pb ir elling d r iienden I De hh dt Branw en van Golste n 2 hebben de caltunrwet y