Goudsche Courant, donderdag 24 mei 1866

21 August Frcdcrik Petrus Fcdde ouders S Draaijsma en M S C 4 Brassard Wijntje ouders H Looij en B Blok 22 Willem onders G Schot en A Kpruijt Johanna ouders J Vos eu J Houtzager OviELbOEN 17 Mei G Wout huisvr van J Smit 69 j A Bonheur 73 j 18 H W van der Laan 53 j C Bezeincr 4 j 6 m G ïan der Kleijn 17 m P C Huisman l ï m l9 J de keijzcr 3 j 3 m M Vermeer wed B Bremmert 60 j K Trijbits 3 j 6 m 20 C vau Kersen huisvr van j Wout 48 j L Tan Maardingen 14 m 21 G P A de Grnil 19 m M Trijbits 1 j 3 m Van 19 tot 22 mei is bij den Burgemeester aangifte gedaan van 6 choleraiyd ra Ia het geheel overleden 14 wordt dal gij thans alleen op eigen beentn staat Gij hebt den oppersten Potentaat der Potentaten uit uwe landpalen verbannen en hem den oorlog verklaard mei Wien de onvergetelijke eerste Willem van Oranje een verbond gesloten had en daardoor uwe vrijheid behaald eene vrijheid gegrond op het VVoord om de afgoderij en beeldendienst als eene ramp voor den slaat kloekmoedig af te zïieren Zoo is dan niet alleen God en zijn Woord vernomen m dr ook de geschiedenis miskend en verloochend die zou vele wonderen aan het nageslacht verkoij Ugt 2S66 Zondag 27 Mei OUDSCHECOURAJlïTr Burgerlijke Stand Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 OUDEWATiH van 16 tot 22 mei 1S66 BfcVALLEN va i Wijk geb KiUesteiju z OvEKLiDES de Bruia 19 j C van üudenallen geh met K ilogevoorst 56 j P Kompier 3 m GOIDA GïBOEEK 18 Mei Heudricns Ir ranciscus ouders H F Goorissen en J M H Hoogeudoom Cornells ouders C van Iteunen en II Breuklai der iO Pieler Aliraham üoders P A Zonne eu W J de Ruiter Johannes Gij bertus ouders G de Jong en M Spruijt ADVERTENTIEN Heden overleed plotseling ons zeer geliefd jongste kindje CORNi IK SIE PHAXIA in den ouderdom van veertien maanden J P V 1S CATZ E L VAX CATZ Biï E SAAR GorDi 21 Mei 1S66 Openbare Verkooping Vin eeiieu deftigen Meubelairon Inboedel 9 bestaande in MAHOXIJHOUTEN en andere MEUBELEN BEDDEN BED en Tafellinnen huisraad en GOUDEN en ZIL EREN WEKKEN alles breeder bij verspreide biljetten vermeld zulks op Maandag den 4den Junij 1866 en volgende dagen dier week aan de Pastorie der K C Gemeente wijk B n 21 aan de hoogstraat te Haastrtcht ten overstaan van den aldaar gevestigden notaris J G Brouwee Xijhoff Alles rijdag 1 Junij a s te zien MAATSCHAPPiFvan VEKZEKEEIXG De Phoenix gevestigd te AiMterdam goedgekeurd bij koninklijke besluiten van 19 Augustus lb45 n 72 enz Maatschappelijk KAPiT i iL ƒ 1 500 000 geheel geplaatst er2ekert op billijke taste premieti tegen braiuUehaden gent voor Gouda en omstreken W K R O 1 H O U T kassier der Beleenbank van Gouda J M van MIXDEN TANDMEESTEB dubbelde bunrt te Gouda plaatst KUNSTTANDEN op Caoutchouc Gutta percha Goud en al andere nieuwe methoden Voor dit alles wordt gegarandeerd Ook repareert hij spoedig stukken van andere meesters en verrigt verder alles wat de tandheelkunde betreft op zeer gemakkelijke wijze Dagelijks te spreken Te GOIÜA te Uuur tegen Augustus het buitentje MON BIJOU op de Bieekerskade Te bevragen bij J SCHOUTEN Brieven ra u Slijm en Maagpillcii Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de slijm en als maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacbt laxerend zijn zijn tegen 32 Vu cent het doosje met berigt vau het gebruik verkrijgbaar bij de heeren Apottiekers Aarlanderteeii i K AUart Atmttrdani Ruijs en Weissenbruch Voorburgwal tjij de Stüsteeg Arnhem Verater en Houw ing Beijerland oudj W M Kok Bontinely Zalt J v d Vegte Deljt W Wilschut Deventer Berghuis en v d Moer JJitkslaiid D de ries Uordrecht H J Giltay Gouda J G Boekenoogen firma Wed J A P P v d Heiden op de Blaanwstr Uaye i Visser en Zoon Spuistraat Harderwijk A Greidani Leijdm J P C Alerlijn Haarlemmerstr Rotterdam v Santen Kolf korte Hoofdsteeg Schiedam v d Hoeven en Numan üchuonhoven A Woifl Hel A J Eaasbeu Utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat a 372 LET WEL De SLIJM en M VAGPILLEN bereid volgens het echte reCSpt zijn door mij te Gouda alleen en v iUlu i iid verkrijgbaar gesteld bij den Heer J G BOEKENOOGEN apotheker opvolger van de W = J A P P VAN DEB HEIJDEN op de Blaauwstraat Om fik doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm enMaagpillen is een biljet voorzien metde handteekeniug van J J SCIiREUDER apotheker welke handteekeuing zich ookbevindt op het zegellak waarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel attent opte zijn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men trachtin omloop te brengen 5 Wordt gevraagd binnen de stad GouUA eene gemeubileerde KAMER met Slaapkamer en bediening voor een eenig Heer desverkiezende dadelijk te betrekken Brieven met opgave van voorwaarden etc franco onder de letter A bij den uitgever dezer Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 o o jer kan 64 cents idem a 477 c l per kan 66 ets Jenever 2 sojrt Moutwijn a 462 io0 o per kan 62 at inl BRANOEvVlJN i 46V o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouba 23 Mei 1866 Prijzen der Eifecten pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 2l sSpanje obl 2YPortugal obl 3 Susl obl H 5 d 1828 29 5 d 61 = serie 5 d Lon l 1862 5 d Amst lS64 5d Amst l 860 41 2 Aand spoorw f Oost Met U1 5pCt dito dito 2l jdo rentcAmst 5 d = nat 1854 5 d in zilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mex co 1851 3 AÏISTERDAM Dingsdag 22 Mei I aaeste Hoogste Gebleven koers koer koers 50V4 571 4 567 8 60 4 C7 66 4 87 87 87 A6 13674 1361 j 136 30 31 30 41 411 4 92 745 8 75 li U 88 79 172 89 88V8 1731 3 1721 4 2 431 4 42 221 4 22V8 22 i6 651 661 65V8 45 4511 1 451 501 4 511 4 501 4 351 4 281 4 281 8V 631 641 4 701 8 6SI 4 68 68 6 13V8 15 15Vw Boekdrukkerij van A BRIKKMAN Deee Courant verschijnt des Donde dags en Zondags Ia de Stad geschiedt de uitgave des a oads te voren Depryspprdrit naanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertenti n kan gesc ieden tot des morgeas ten 11 ure Overzigt GOUDA den 25 Mei Het bijeenkomen van een congres begint meer en meer waarschynlijk te worden maar mti begint ook steeds minder vertrouwen in de uitkomst te stellen Alles schijnt de nabijzynde uitbarsting te voorspellen van den oorlog die groote veranderingen kan te we g brengen Men vertrouwt de vredemakers niet het minst den vredekaizer Engeland hesü de beste bedoelingen en wenscnt vreedi ic schikking maar wil zich In elk geval bulten den strijd hoi üen Het hetft vroeger wra ige vruchten geoogst van zijne bei oeijingen op het vaste land en den schuldenlast onmatig verhoogd ten gjii ve van zwakke en trouwelooze bondgenooten Eusland ziet in de tegenwoordige verwarring eene gunstige aanleiding om de vroegere plannen weder op te vatten en door te zetten Turkije is altijd de zieke mon en Rusland de doctor f liem een zacht en zalig einde wil bereiden De donauvo tendommen zijn zoo juist van pas herderloos geworden en men verspreidt reeds het gerucht van het binnenrukken der russischc en turksche troepen Na weinige dagen kon het voorbarige gerucht wti eens bevestigd werden De prins von HohenzoUern is graag op dat nieuwbakken rijk en is bezit gaan nemen van den onzekeren troon het zal eene korte vreugde zijn Men beweert c at Napoleon dien eerzuchtigen prins heeft uitgezonden waarschijnlijk omdat uit de cermaat van verwarring het eerst de orde geboren wordt Italië wedijvert met de verschillende duitsche staten in het maken der omvangrijkste krijgstoerustiugen n de last van den onbloedigtn oorlog de geldverspilling en de stilstand van handel en n verheid bedreigen Oostenrijk en Italië met staatsbankroet en de rampzalige volken met achteruitgang en armoede De vredekeizer ziet met wellust het tijdstip naderen dat hij de verfoeide tractaien van 1815 zal vernietigen en zijne taak volbrengen namelijk de voltooijing van het werk van zijnen grooteu oom Velen meenen dat Pruisen bereid is den Rijn op te offeren als het vereenigd met Italic Oostenrijk ten val mag brengen België acht men ernstig bedreigd en de hemel weet wat volgen kan als de heerschz jcht niet gestuit wordt in haar onbesuisden loop Een congres is de vrede niet dan ee st zullen de groote bezwaren voor uen dag komen de eischen van Pruisen en Ttalie ie vergoeding aan Oostenrijk de reclames van Frui krijk en hoe weinig zuUea de meesten bereid zijn tot schikking als het behoud van den vrede de onherstelbare financiële verwarring xa den dag brengt De oorlogsgeruchtan raken ons ni t van nabij en toch bevinden wij ons evenzeer in een verwarden toestand De liberale partij die nog kort geleden zoo gunstige vooruitzigten bood is bezweken door inwendige verdeeldheid De groote staatsman aan wien Nederland zoo veel verpligt is heeft den val van zijnen opvolger bewerkt onder omstandigheden die eiken waren vriizinnige met smart vervullen En neemt dit z jne vroegere verdiensten niet weg het is onmogelijk hem te volgen waar hij medegaat met de conservativen Tier openbare bedoeling het handhaven van verouderde misbn keo is De rcgtvaardiging zijner handelwijie schijnt niet moge ik en hi verbeurde het vertrouwen van velen De deelde liberalen kunnen geen ministerie vormen Nu moeten dt stelsellooze half liberale conservativen aan het roer me de twiji achtige hulp der ant revolutionairen Hun wanbestuur moet de w re liberalen tot bezinning brengen eene nieuwe vereeiiigii r der ware vrijheidsvnenden moet ich ontwikkelen Hl is i ne waar uoid bijna geheel Nederland is liberaal de toekomst is ons en de tegenwoordige teleurstelling is de voorbereiding van beter dagen Hoe donkerder derhalvt de nuance is van het aanstaande ministerie des te VrachJger zal verlichte zin ontkiemen hoe heviger de aanval op on waarlijk nationaal onderwijs des te schitterender zal de zegepraal zijn Met de uit het spoor geraakte kouiC zal De prijs der Advertentien van één tot les I regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent t nar I eiken regel daarboven 10 Cent I Bnitengevione letters worden berekend luar j plaatsruimte men uiei kunnen voo tgaaa de ontbinding zal alleen een gezonder toestand voorlereideo en na verloop van enkele jaren zal beter regt geschieden aan Java en Nederland weder voortstreven op de goede baan van ware volkaverUcbttng in kct wegruimen der misbruiken die den bloei vaa ons vaderland nog altijd beiemineren 6uttenlani Londen Z4 Mei De heer Gladstone heeft in het lagerhuis verklaard dat de engelsohe regering het voorstel betreffende het congres heeft aangenomen in dien zin dat men zich zal heiig houden met de aanhangige kwestien maar hij gelooft dat de juisl omschreven grondslagen voor de uitnoodigiu aan de mogendheden nog niet definitief geregeld zijn Spreker gs oft voorts niet dat zich eenige moeijelijkheid bq het regeleu dier grondslagen zal opeLbaren De commissie van het congres dt vereenigde staten voorde wederopbouwing der de heeft onl ngs voorgesteld de vertegenwoordigers der vroeger oproerige staten weder in het congics toe te laten onder voorwaarde hoofdzakelijk dat die stateozich ver enigen met eenige gelijktijdig door di commissie voorgeslagen wijzigingen der eedgenootschappe ijke constitutie Erzou namelijk in de constitutie bepaald worden it alle burgers der unie gelijk voor de wet zijn dat een staat die eenig deelzijner burgers van zijne Etemgeregtigde bevolking uitsluit naarevenredigheid minder vertegenwoordigers in het congres dernnie zal hebben dat allen die hunne onaerstenning of ookmaar hunne toetreding aan den cpstand des zuidens hebbengegeven tot 4 julij 1870 zullen uitgesloten zijn van het regtom e stemmen bij de verkiezing van den president en van decongresleden en dat geene tes behoeve des opstands aangeganeschuld betaald zal worden noch eenige vergoeding voor hetverlies van slaven Dat voorstel is door het congres net 123 tegen 37 stemmen aangenomen aus met eene voor de grondKcts herzieüing vereischte meerderheid van twee derden derstemmen Parijs 24 Mei Men wil weten dat de bemiddelende mogendheden bereids aan neJingen van schadeloosstelling in grondgebied hebben gedaan zoowel aan Italië ais aan Oostenrijk Italië echter weigert in ïUen gevalle om van het bezit van Venetië af te zien en van Oosienrijk weet men nog niet of het zich met de gedane aanbiedingen zal tevreden stellen Het wetgevend Ugchaar nee t het ontwerp van wet betrekkelijk de algemeeue raden aangenomen met 210 tegen 6 stemmen nadat door den minister van s aat verklaard was dateen speciaal ontwerp zou worden aangeboden om te vjldoenaan den wetisch der kamer dat de dienst der veerponten zouworden geregeld buiten bezwaar voor de kassen der departementen of gemeenten 25 Mei De conferentie tot regeling der kwestie betreffende de djoau vorstendommen is heden vergaderd Turkijeheeft geprotesteerd tegen de ins a latie van den prins van HohenzoUern De conferentie heefi zich bepaald om acte te nemenvan dit protest De nota s tot bijeenroeping van het congres zijn gisterenpositief van Parijs Londen en Petersburg verzonden Weenen 24 Mei De krijgstoerustingen en het vormen van vrijcorosen duren voort De staat van zaken is in weerwil van het congres plan onveranderd en alzoo oorlogzuchtig D minister van nancien heeft het verbod tot uitvoer van graan met uitzondering van haver naar de tolvereenigiug en Zwitserland opgeheven Het verbod tot uitvoer van slagtvee en granen naar Italië alsmede van voeder voor paarden blyft gehandhaafd Met de werkzaamheden van de aardewerken tot oprigting van schansen bij Weenen is reeds een begin gejiaakt De veldpostdienst is georganiseerd Prins Nicolaas van Nassau en de prins van Lippe schaumbnrg zijn naar men beweert voornemens in oostenrijksche krijgsdienst te treden