Goudsche Courant, donderdag 31 mei 1866

overtuiging ter stembus te gaan die niet kan stemmen naar zijn overtuiging hetzij uit onkunde hetzij uit onverschilligheid h j blijve stil te huis Is het noodig kandidaten aan te bevelen Dat de kiezers zelf oordeelen De openbaarheid wordt in ons staatsbestuur gehuldigd niemand kan zich meer achter onbekendheid met s lauds regering verschuile Dagbladen brochures de handelingen van hel parlement stellen ieder in staat zelf te oordeelen en naar eigen overtuiging te stemmen Hoogst noodig is het evenwel dat de kiezei zich vereenigen om het verkiezingswerk te bespreken Verbrokkeling van stemmen heeft men anders te duchten en niet zelden is daardoor een kandidaat geslaagd wiens partij zonder die verbrokkeling in het distriet nimmer de meerderheid der kiezers had verkregen Kiezersvergaderii gen van gelijkgezinde kiezers zijn noodzakelijk en maar al te weinig vordt van dit middel van bespreking gebruik gemaakt is dit alleen aan onverschilligheid toe te schrijven Het zoude te betreuren zijn en dan ware zoo spoedig mogelijk voor ons land een Bisraarcksch regeringstelsel te wenschen om de kiezers uit den doodslaap wakker te schudden Zoude evenwel niet veel de schuld liggen aan de bestaande kiezersvereciiigingen zelf ziju die niet juist de oorzaak van de onverschilligheid der kiezers om aan de beraadslagingen deel te nemen Wanneer mannen in het district bekend de kiezers van hun partij opriepen tot het bijwonen eener vergadering liefst cp den raiirkdag d iu zouden wel uit alle gemeenten van het district kiezers tegenwoordig zijn dan konden kandidaten gesteld worden en men haa in het geheele kiesdistrict geen verbrokkeling te vreezen dan werd het een strijd van beginselen niet van personen en dan eerst zoude de volksvertegenwoordiging de zuivere afdruk van den volksgeest zijn Burgerlijke Stand GOUDA Gebosex 26 Mei Cornelis ouders G W Wester en L Oosterwijk Gerardus ouders J AVassing eu S C Smit Rosina WilhelmiDa Peteroella ouders B Seholten en E V Oosteok 27 Johao Wilhelm ouders V Boer en H C richipperhein Aüua Elisabeth ouders D Terpatra eu E de Gruijter Bols 28 bimon Petrus oudere S P vaa der Kleiu en J van der Kroft A van der Horst 10 w 26 H C Morie 2 M Anie=z 7 m C J an Vouren 11 28 M J van der Xcut 2 j 2 m J de Joufc 5 m OVLRLLDES 2d Mei j M A Mark 9 an 25 tot 29 mei is bij deu Burgemeester aangifte gedaan vau 10 choleralijders In het geheel aangetast 43 waarvan 20 zijn overleden SCHOONHOVEN Tngescbreven van 18 tot 25 mei 1866 Gebobkn Thcodorus Andries ouders T Verroen en M Lexmond Jaeoba Cornelia oudere C van de Bunt en J van Jlt Wal Henricus Lucas ouders A J Oort en G W Faugiuan Ovna tDt C Schmit 4 i C Verkerk Verschoor 53 j echtgenootc an W Verkatk OUDEWATER van 23 tot 29 mei 1R66 Bfv llen M van Dijk geb Schoonderwocrd d T Bosman geb Vernieij z M G van Zijll geb van der Horst d Ovn ici G V van imeijde 6 ra 1 van Engelen 3 m GtHTWu L van Vliet jm 36 j en A Vittenbogaard jd 20 j ADVERTENTIEN Het hoof Ioestuur van het ncderl onderniJ7er3 genootschaph ft iu ocïober 1S65 de medewerking verïocht van den mini ter van binuenlandsehe zaker ter verwezentüjking van denwen ch der algemeenc vergadering dat de nieuwe regelii r derspeHing zoo spoedi mogelijk in alle scholen des rijks ouworden ingevoerd Doch heeft de minister in februarij jl verkiaani d it die meilt erkiiig niet kan worden verleeuu Deregtrii g laat ieder ook de ondeiwijzers volkomen vrij enblijft geheel ouiödig Zondag as het nieuwe ministerie lot stand getcmen zamen esieid als volgt graaf van Zuylen buitenlandsche zaken de h r Mijer koloniën de heer Heemskerk Azn binuenlandsehe aken graaf J K Schimmelpenninck financiën de heerBorrel justitie de heer Andreae marine terwijl de portefeuillevan oorlog nog omervuld js Doch reeds maandag schreef men nit s Hage aan de J h Cour cnder meer Wü zullen uu onze buitenlandsche zaken m handen zien van ja een gra u maar die zich heeft doen kennen als uiterst bekrompen en ïiiet londer eigenwaan Was daarvoor nog bewijs noodig de inierpellatie over het voorstel aan den bond omtrent Limburg zou het genoegzaam leveren eene interpellatie waarover slechts ce ne slim opgaat bij ieder die zich met de diplomatie bezig houdt Graaf Schimmelpenninek die nimmer eenig bewijs van financieel talent gegeven heeft zal ouze financiën besturen De heer Borret een bekend clericaal is voor justitie aangen ezen Bij dit gezelschap met een verklaard anti revolutionair aan het hoofd ta waarvan de leden allen naai de anti revolulionaire zijde overhiUen heeft zich de heer Heemskerk Az als minister van biuueulaudsche zaken gevoegd Heeft de ziel tot het an i revoluiionaire geloof bekeerd Misschien Eerst was hij zoo als bekend is liberaal later conservatief waarom nu niet anti revülutionF r De hr Andreae zou zich met de portefeuille van marine belasten Zóó stunden de zaken gister avond nog geschapen toon heden etn spaak in het n iel schijnt gekomen te zijn Althans de heer Andrea heeft bedankt voor marine en de heer Eiiiikeii voer oorlog Misschien zou de laatste nog ad interim willen fungeren Mij dunkt dat a in het gezelschap om het kracht te geven de iiier Groen ontbreekt Waarom een anti revolutionair ministerie zonder het hoofd der auti revolutionairün Mist de heer Groen d n moed om het roer in handen te nemen of is hii zoo overtuigd van zijne anti nationaliteit dat hij zeker is dat zijii naam genoegzaam zou zijn om een kabinet te doen veroordeelen Waarom anders niet met open vizier opgetreden waarom niet 1e kamer ontbonden en de verandering van art 194 der gronüv et voorgedragen In allen gevalle behoeft gij heden nog geen berigt in de Stnatstour iut te wpichien over de vorming van een ministerie i ïïoch giseren berigtte men aan liet tlandbl uit Hage d it de heer J A van den Bosch kolonel bij den generalen staf dienstdoend adjudant bij Z M den koning zich belast heeft met de portefeuille van oorlog De heer Klerck zou hebben bedankt voor de hem aangeboden portefeuille van marine De heer Pels Eycken is ontboden Sedert gisteren is de aanvankelijke combinatie iets minder zeker geworden Mr G C J van Eeenen lid der tweede kamer voorhel kiesdistrict Amsterdam wenschte naar wij vernemen bij deaanstaande vc ezing niet weder in aanmerking te komen doel heeft zich weder laten afbrengen van dit voornemen In de provincie Groningen schijnt volgens de Grou Cr de herkiezing der aftredende leden van de tweede kamer dehh G Efiiiclers J F Zjlker en dr W J A Jonckbloet aan geen twijfel onderhevig Ten gevolge van de benoeming van den heer Joost vanVoUenhoven tot burgemeester van Rotterdam meende men dat deprov staten van Zuidholland iugev art 89 der kieswet binnenden tijd van deitig dagen eene buitengewone vergadering moestenhouden tot benoeming van een lid van de eerste kamer derstatengtneraal maar het blijkt nu dat reeds vroeger is uitgemaakt dat dit volstrekt onnoodig is daar beide betrekkingenniet onvereenigbaar zijn Maandag werd te ieyden de heer A T van Aken bevorderd lot doctor in de wis en natuurkunde üit het Westland berigt men dat de gewassen dank zijde betere weersgesteldheid bevredigend staan en de verzendingvan aardappelen begint toe te nemen Maandag werden reeds 31 manden met aardappelen voor Amsterdam gescheept en verzonden Omtrent de veldgewasseu onder Venr wordt gemeld dat door de veelvuldige koude het meest de tuinboonen hebbf n geleden die dan ook veel ten achteren zijn Te Sijnsburgstar t de onlangs gepote bloemkool niet onvoordeelig te veld Dordrecht 26 Mei Heden werd hier in de Harmonie de vier en twintigste gewestelijke vergadering in Zuid Holland van het nederl onderwijzers genootschap gehouden onder voorzitterschap van den heer J P Goedhart onderwijzer alhier Zeven afdeeHngeo samen 80 stemmen uitbrengende waren vertegenwoordigd terwijl de vergadering vereerd werd door de tegenwoordigheid van de t wee honoraire leden mr P Romeyn schoolopziener te Gori ichem en Heringa oud schoolopziener te Schiedam Na het lezen van verschillende verslagen werden de heereo Lindo inspecteur en de beeren Bassecour Kaan Mensing en Koster in dit jaar benoemde schoolopzieners tot honoraire leden benoemd Als afgevaardigde naar de algemeene vergadering des genootschaps dit jaar te Deventer te houden werd de hr Goedhart en tot zijn plaatsvervanger de hr van Trooijen benoemd De redevoering werd na afloop der huishoudelijke werkzaamheden gehouden door den hr Goedhart die eenige beschouwingen mededeelde omtrent de brochure door den schoolopziener P Komeijn uitgegeven i Wat is er van de klagten over het lager onderwijs Daarna werden nog eenige punten behandeld betreffende de acte examens naar aanleiding van den ongunstigen afloop der laatste e xamens Is de inrichting der programma s verkeerd behooreii die uitgebrei Zoude het niet wensche lijk zijn voor kweekclingen en hulp onderwijzers bepaalde leerboeken over de verschillende vakken vast te stellen Na uitvoerige discussieu besloot de vergadering zich niet tot de hoogere autoriteiten te wenden om veranderingen te verkrijgen daar de meerderheid oordeelde dat het kwaad minder scfuilde ir de gLbruikit leerboeken en de onbepaaldheid di r piügramma s dan wel in de mindere beschaving en de geringe algemeene kennis der meeste caiididaten Drong de lust om zich aan het onderu ijs te verbinden meer door tot den beschaaiLcn burgerstand dan oordeelde men dat de ong astige cijfers van zelf zouden verbeteren Daarop is evcuwel bij de veelal geringe traktementen nog weinig hoop Na deu afloop der vergadering vereenigden zich velen tan een eenvoudigen maaltijd en voor allen sloeg het scheidensuur te vroeg Gemengde Berigteo oO oo In Catalouic is eene wijd vertakte zamenzwering ontdelit De veeziekte breidt zich uit in Ierland Te Manchester zijn eenige spoonnegmagazijneu vcrb and ter waarde an ƒ 3 60U 00ü Handel en nijverheid staan in Oostenrijk bijna geheel stil Het kamp van Chalons dat in het vorige jaar uit 60 000 man bestoüd zal nu gebragt Morden op 100 000 T au 25000 parijzenaars vragen aan deu senaat de afschaffing der doo Utvat Te Madrid laboreert men aan revolutionaire gisting Oostenrijk eikiaart dat de venetiaansche bevolking zeer tevreden is De koning van Pruisen raaakt teekeniugen voor medailles die hij uitreiken zal aan zijne krijgshelden indien zij groote daden raogten volbrengen De drie kijvende mogendheden Oostenrijk Pruisen en Italië hebben voorloopig 1 200 000 man op de been gebragt Van 12 19 mei zijn in Eiigeland aangetast 1932 stuks vee tegen 1912 in de vorige week De Amerikanen willeo hnnne nationale schuld consolideren in een öpCt fouds Oostenrijk protesteert tegen HohenzoUern De fransche Alonitear logenstraft alle gernchten omtrent de Rijnprovincien en Sardinië Van 13 10 mei ziju aangetast in ZuidHolland 332 in Noord Hollaiid 20 in Utrecht 49 totaal 401 stuks vee Kossuth wil in Hongarije een opstand doen uitbarsten Oostenrijk besteedt reeds nu dagelijks een millioen florijnen voor zijn leger Tp Florence zijn veel kloosters herschapen in kazernen Te Herlijn is de dagelijksehe levering van 4000 pond gebrande kotfij nJtbesteed ten behoeve van het leger Eene conferentie zal het congres voorafgaan tussrhen beiden valt dan welligt de oorlog In het venetiaansche is opgeroepen de tweede ligting voor 1866 Victor Hugo lijdt 375 000 fr schade bij het falHet eener loudensche bank Men verwacht binnen kort te Kopenhagen eene russische vloot Ricasoli w il zich niet belasten met de zamenstelüug van een nieuw itJiliaansch ministerie De bfcrlijnsche koopilcdtn dringen ernstig aan op de afschaffing van het dagbladzegel Te Instcrburg is de schouwburg afgebrand Men berigt uit Triest dat eene turksche vloot de dnatisthe zee is binnen gestevend Te Keulen zijn in drie dagen 660 vissels geprotesteerd Ingezonden De Verkiezingen Vervolg en slot van no 434 Gewigtig is de keuze waartoe de kiezers spoedig zullen geroepen worden Zij toch zullen beslissen aan welke partij de regering des lands zal worden toevertrouwd Wordt het liberale element in de kamer verzwakt dan is geen liberaal ministerie mogelijk en of de conservatieven alleen of in verbinding met de antirevolutionaire partij zullen een ministerie moeten samenstellen Is het noodig in den tegenwoqrdigen toestand de kiezers op te wekken getrouw hu burgerpligt te vervullen Zij die in den toestand des lands belang stellen zullen wel geen opwekking noodig hebben j zij zullen stemmen naar bnn overtuigimg Men klaagt dikwijls over de weinige deelneming bij de verkiezingen maar zoude het niet beter zijn om liever te huis te blijven dan zonder belangstelling somtijds tegen zyn j Voorspoedig bevallen van een Zoon J TAN DEB KROFÏ geliefde eoht genoote van S P VAN DEE KLEIX Gouda 28 Mei 186G Bevallen van een Zoon J B W VAN ELDEN VAN Eeden GoüDA 29 Mei 1S66 Eenige kennisgeviyig Voor de vele bewijzen van belang stell tg bij 0U3 huwelijk ondervonden brLuigen w met onze ouders onzen op regten dank W F SMITS A SMITS VAN Leent Gouda 30 Mei 1866 Hellen overleed aan eene korte doch hevige ziekte de WelEdel Gestrenge Heer J H MAC LEAN in leven gepensioneerd Kapitein van het Oost Inu Leger Sidder van het Metalen Kkuis en van V i T E R I o o etc etc Gouda 23 Mei 1866 Volgens begeerte van den orerltdene zullen geene uiterlijke teekenen van rouw gedragen worden J M van MINDEN TANDMEESTEB dubbelde buurt te Gouda plaatst KÜNSTTANDEN op Caoutchouc Gutta peroha Goud en al andere nieuwe methoden Voor dit alles wordt gegarandeerd Ook repareert hij spoedig stukken van an re meesters en verrigt verder alles wat tandheelkunde betreft op zeer gemakkelijke wijze Dagelijks te spreken Kennisgeving Door arrest van 24 Maart heeft de Hooge Raad te s Cravenhage aan vreemde Vennootschappen dus ook aan de Maatschappij van Algemeene Verzekeringen te Brussel de rechtspersoonlijkheid toegekend Men kan inzage nemen der rekeuing van het boekjaar 1864 van gemelde Maatschappij sluitende met een batig saldo van fr 12 i 903 73 bij al hare Agenten De Ma itschappij heeft gedurende dat zelfde jaar aan brandschaden betaald fr 1 618 353 24 Haar maatschappelijk Kapitaal hare reservekas en te ontvangen premiön beloopen tot meer dan zeven millioen franken Zij wordt vertegenwoordigd te s Graxenhage door den heer Beek Vrijenban Koorefaar Leiden oord IL ijk Koudekerke Alplien a d Shijn Woei den Rotterdam Vlaardiagen Schiedam Berkel Gouda Schoonhoven Dordrecht s Gravendeel Gorincliem Brielle Dirksland s Graveso de J L H Pompe van B orakamp Jongeneel Nieierk de Kruiff van der Linden A van de Eoovaart van der Burg A van der Burg G 0 van der Want Pz C B van Baaien Kuijk B W Bienstra van Meijereu Cornijs van der Vlisl Namens de Maatschappij G C VAN dek WANÏ Pz gemagtigd Agent Gouda 30 Mei 1SB6 KENNISGEVING Aan belaiigiiebbenden wordt berigt dat de KERMIS en PAARDEN MARKT te Haastrecht invallende op den 11 Junij a s dit Jaar niet zal plaats hebben De Burgemeester van Haastrecht M BISDOM ABSHAÜBBIN S of ANTIRHUMATISCHE WATTEN De lijders aan Rhumatiek worden herinnerd dat de zachtere weersgesteldheid hun eene nitmunteude gelegenheid aanbiedt ora van hun lijden verlost te worden door de aanwending der Absbaubbin s AntiRbumalische Watten De ponen der huid in het voorjaar bijzonder ontsloten zijnde geven gelegenheid lol een krachtiger inwerken der genezeiiile bestaufldeeien dezer Watten op de lijdende deelen van het ligohaam Het pakje met gebruiksaanwijzing kost slechts 30 Ct een prijs die zoo laag is dat niemand zich daarvoor van eene proefneming mag laten terughoudeu Vleu lette vooral üp üc uiiderteekening der geleibilleiten door den oudergeteekende HoofdDepolhouder te Delft daar men anders niet verzekerd is van de echte Watten te bekomen die alléén gene ing van het Rhumatiek bewerken kunnen A BKEETVELT Az Delft Gr Marktnevens de Waag die deze VVatleu voorden prijs van 30 cents per pakje o a verkrijgbaar heeft gesteld bij T A G V AN DETH Govda Wed BOSMAN A PllINS Zecet kuizeti ü WILHELMUS Woerden T W DEN UIL Schoonhonen Geb KAULIXG Alphen J GOUDKADE Boskoop i H KELLKR Rotterdam AVeste wagenstr A REIJNOÜRDT Oostpoort Kn meer bekende dcpóis in ons Rijk