Goudsche Courant, zondag 17 juni 1866

ADVERTENTIiSN 1866 Zondag 17 Junij 440 J M van MINUET GOUDSCHECOURAIilT Ondertrouwd J M van minden W Tan R Monasch p en fii J BR NDES Ü GocDA 10 Junij 15 Uitgave van 4 BRINKMAN Lange fiendeweg D n ® 60 HET ENGELSCH INDISCH UnDRYERNIS wordt algemeen aangewend om het Witafgeven van muren te beletten als men er langs loopt Het doelmatige r van wordt overal erkend en daar het nu uitstekend aan de verwachting voldoet kan het ieder gezin zeer aanbevolen worden B maakt de muren droog helder wit en ïij geven niets aan de kleederen af ue ECHTE uitsluitend te bekomen te Gouda ad ƒ 1 30 de flesch bij J H BOERS apotheker depot bij iiien ook steeds in voorraad zijn de ONFEILBARE MA GDROPPELS van Dr Stoppel tegen MAAGPIJN en HAETWATER ad 1 50 het fleschje die als PRESEEVATIEF tegen EPIDEMISCHE ZIEKTEN mede zeer zijn aan te bevelen zooals de ondervinding gunstig heeft geleerd Hocderde lijders hebben in korten tijd er hunne radicale hersteüing reeds aan te danken Sociëteit Ons Genoegen Ter gelegenheid der 25jarige Echtvereeniging Tan den KASTELEIN 3ROOTE SOIREE IIIÜSIGALE te geven door het Kwartet en Concert Gezelschap der Hoogduitsche Opera te ROTTERDAM bestaande uit 16 Personen onder directie van Jeac Pflaging op MAANDAG den 13 JUXIJ 1856 des avonds ten 8 ïire J Z anenburg Kattensingel Q 126 heeft de eer te berigten dat zijn Magazijn ruim voorzien is van alle soorten ran HOUT TURF en STEENKOLEN tegen civiele prijzen alsniLde GASGOK ES tegen 421 3 cents per mud Nd ir verkiezing wordt alles aan huis bezorgd De cndergeteekende neemt de vrijheid zijnen geeerden Siadgenooten te oerigten dat hij als dépóthoud van de Heeren WOLTEES sn JONKLB te Ameterdam beeft ontvangen zeer geurige en wa rhcudende THEEËN tot alle prij2en van af ƒ 0 90 tot ƒ 4 per 5 ons in pakjes van 1 Z en 5 ons terwijl hij zich beleefdelijk in UEd gunstaanbeveelt XTEd dw aienaar H W M Stecvens Banket Bakker Hoogstraat Gouda J P vaB den Berg Bloemist te JutpAaat zal op VRIJDAG den 15 JUNIJ 1866 ten 12 ure iu het Lokaal Nut en Veemük alhier ten overstaan van den Notaris MONTIJN verküopen Ëene schooneCoüectiebloeijende StamrO zen in potten Stamiuchsia s Pelargoniums Verbena s FneïmA s Feturia s Calceolaria s Oranjeboompjes Begonia s enz Te zien op den verkoopdag van 9 morgens 9 tot 12 ure De bekende en oüb kende schuldeischers de bevoorregte pand of hypotbeekhebbende daaronder bi grepen in bet failli3sem nt van JOHAN i i S PLAK KleingarenFa brikant te Gouda worden krachtens bevel van den Edel Achtbaren Heer KegterCommissaris ie coemd faillissement opgeroepen om op Vnjdag dea twee en twintigsten Jung ItiUO zes en zestig des voormiddags te half elf ure te verschijnen n het Geregtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam tot bet dcen veriSereu hunner schuldvorderingen GocDA 12 Jun 1866 Dt Curator in geroeid faillissement M H J KRANENBURG Goedkoope Ml ZIEK voor PIANO Uitgave tan F KOKSMA te Frarieker Depothouder A BRINKMAN te Gouda Ascher Telva Mazurka de salon ü 50 Mazurka des traineaax 0 60 Godtrey Les gardes de la reine valse 0 60 Krug Eoseuknospen Leichte TonstuckeN 1 Blumlem trant aus Faust 0 30 N 3 Marsch aus Faust 0 30 N 4 Wagner Maisch u Chor aus Tannhauser g 0 30 N 7 Mendelssohn Es is bestimmt 0 30 N 8 Miserere aus il Trovatore 0 30 N 9 Volkslied Aenchen vonTharau 0 30 Volledige Catalogus gratis TANEMEEgTEB dDbbelde buurt te G fo plaatst Ki NSTTAJSTDEN op Caoutchouc Guttapercha Goud en al andere nieuwe methoden Voor dit alles wordt gpgaiandeerd Ook repareert hij spoedig stukken van andere meesters en verrigt verder alles wat de tanlheelkunde betreft op zeer gemakkelijke wijze Dagelijks te spreken Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a conunt Zuiver overgenaalde JENEVER a 46 io O o per kan 61 cents idem a 47 o o per kan 63 ets Jenever 2 soort Montwijn a 46 o o per kan 59 cents inl BRANDEWIJN a 463 o j per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 13 Jnnij 1866 Prijzen ier Effecten AMSTERDAM Dingsdag 13 Junij laagste Hoogste Geblevea pCt koers koers kofcn Ned w sch 2Vs 53Vs 53V8 53 dito 3 63 dito 4 837 84 S s Handelm op reso 1271 j 129 I27V4 België Rolhs 2Vs Spanje obl 21 8 281 28V4 Portugal obl S 39 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 71V8 7IV4 71V dO Lond 1862 5 dO Amst 1864 5 851 4 86 86 d Am3t l 860 41 9 77 4 Aand spoorw ƒ 168 1691 168 SSI k 38V8 S8V dito dito 21 g 19 i 20 di renteAmst 5 £ 7 581 4 57 8 d nat 1854 5 39Vs 401 4 401 8 d inzilv 1864 6 45V8 46V8 467 Italië Amst 6 Turk buitenl 6 23 l 23Vi Griekenland 5 yer Staten 1874 5 62V4 d 1861 6 687 a d 1S32 S 67 ij 681 8 67 8 Mexico 1851 3 SVs 141 4 13 COBBESPONDENTIE Ëenige bewoners van de markt klagen dat idaar na afloop der gewone neekmark de straten worden geboend met gUnkend water uit de 2 patten die aldaar aanwezig zijd waardoor zij een gernimen tijd als het ware eene pestlucht ODdemnden iets dat Tooral in deieu tyd tot groot ongerief aanleiding zoude kunnen geren £ ij hopen dat indien er geboend wordt zaUcs met laiver wqter geschiede Boekdrokkerij van A BRINKMAN Deze Conrant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitga ve des avonds te SCHUTTER IJ AFK ONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien hebbende art 10 der Wet van 11 April 1827 Staatsblad n 17 houdende de bepaling van den tijd o welken de loling voor de SCHUTTERIJ zal behooren te geschieden brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat de LOTING zal plaats hebben in het Bsadhuis de er gemeente op Miiaudag den 25 dezer maand des norgens ten tien ure voor de ingeschrevenen van dezen jare of geboren in den jare 1841 en des voormiddags ten half twaalf ure voor de ingeschrevenen van vorige jaren of geboren in den jare 1832 tot en met 1840 iageslolen wordende zij in hun belang aangemaand om op de hierbovengemelde plaats en op den bepaalden tijd in persoon tegenwoordig te zijn of in geval zij door ziekte of eenig ander wettig beletsel hierin verhinderd worden een ander met buni e belangen of omstandigheder bekend in hunne pladts te aoen rerschijnen Voorts worden de ingeschrevenen verwittigd dat de Alphabetische Naamlijst voor hen ter inzage ligt op de plaatselijke Secretarie vun M iandag den 18 lot Ziturdag den 23 dezer maand des voormiddags van tien tot twaalf ure ten einde een ieder in staat zoude zijn om in het geval dat hem op de gezegde lijst eenige personen of Omstindigheden mogten voorkomen die daarop nog zpnden behooren te worde wnigfiteekend of daarvan moeten worden weggelaten i uiks bij de LOTING kenbaar te maken GOUDA den 8 Junij Burgemeester en Wethoudees voornoemd Be Secretarie De Btirgemeetter DKOOGLEEVER PORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN KEN nTs G E V I N G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis vjn de ingezetenen dat ter voldoening aan art 69 der wet van den 4 Julij 1850 Staatsblad n 37 afschriften van de Processen Verbaal betreffende de benoeming van een LID van de TWEEDE KAMEK der Staten Generaal bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier wet zijn langeplakt en zulks aan den ingang van de Sint Anthonie straat bij den Kleiweg alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags één ure GOUDA den 15 Junij 1866 BUEGEMEESTER en WETHOUDERS voornoemd De Secretaris Se Bvrge nee$ter DROOGLEEVER FOETUIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA 16 Junij De onzekerheid is opgeheven de oorlog is onvermijdelijk gev orden De Oostenrijkers zijn voor de overmagt geweken uit Holsteiu en de Pruisen zijn nu in het bezit der hertogdommen de oostenrijksche commissaris die de stenden te Itzehoe moest openen is gevangen genomen eenen koerier is zijne depêche ontnomen de gezanten hebben zich verwijderd en de keizer van Oostenrijk verklaarde aan eene deputatie van het bestuur der hoofdstad dat alle middelen van bevrediging Z jn uitgeput en hij naar het zwaard grijpt En nu heeft de meerderheid der bondsvergadering zich voor het oostenrijksche voorstel verklaard en tot de mcbiliaatie van een deel der De prijs der Advertentier van een tot zes regels met inbegrip van het zegel is bO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengew one letters worden berekei naar plaatsruimte bondsarmee besloten Pruisen protesteert en verklaart dat de bond is verbroken Dit is dan de droeve vrucht van den bloedigen roof aan Denemarken gepleegd zoo zullen de volken nog eens lijden voor de hei r li Lcht der vorsten De wijze keizer an Frankrijk iieel t een brief geschreven aan zijn minister die in het eig v end ligcliaam is voorgelezen waarin hij veel spreekt van waakzame onzijdigheid maar waarin duidelijk doorschemert dat bij op zijn tijd zal weten te handelen Italië spjnt alle krachten in en haast zich om gereed te zijn Garibaldi ziet te Como uit naar den wenk tot den aanval die moet komen uit Pruisen want de dikwerf tntveinsde overeenkomst bestaat werkelijk en de kans om Venetië terug te bekomen staat schoon voor Italië Frankrijk en Engeland sympathiseren met dien wenseh Pruisen zal niet dan met groote opoffering komen tot het gewettigd bezit der hertogdommen indien al niet de oorlog welks omvang niet te berekenen is aanleiding geeft tot grooter veranderingen en wijzigingen van het statensteisel Dit eene is Z ker de volken zullen zuchten onder het ramp alig wee van den oorlog handel en nijverheid zullen stilst uin verarming verbastering en terugging ïulien de beschaafde wereld treffen mogt het groote onheil goede vrucht dragen in het verhoogd besef van de ongerijmdheid der beginselen zoo algemeen gehuldigd en iu de overhand winnende overtuiging dat de menschelijke maatschappij rusten moet en eens rusten zal niet op bet boos ge eld maar op de nog altijd miskende zedelijke kracht Die alteen kan troasten bij hel OKvermijdelgk verderf dat over Europa is aangebroken De tijd nadert dat de volken den vorsten beletten zullen alles op te offeren aan heerschznchtige ei bloeddorstige grillen De belgische verkiezingen zijn met eene goede uitkomst bekroond en hebben het liberale element in b ide kamers krachtig versterkt Onze verkiezingen zijn in echt nederlaudichen behoudenden zin uitgevallen die men eens hoe dan ook bekomen heeft houdt men Hoe Ier wereld ware ho anders mogelijk dat ons district een man afvaardigde die al het goede openbaar tegenwerkt De uitkomst is overigens in de gegevene omstandigheden gunstig te noemen De verhouding der p irtuen blijft dezelfde de conservatieven kom geene schrede vooruit en dat op een oogenblik waarin de geschokte en verdeelde liberalen eene zoo zwakke zijde aanboden De positie is niet aangenaam voor het ministens dat slechteop ruim een vierde der stemmer kin i kenen en den dag nietoverleven zal waarop de liberalen tot overeenstemming gekomen zijn öuttfnlttnö XjOnden 13 Junij De amerik senaat heeft op het ontwerp tot herstel der unie een amendement aangenomen waarbij alle personen tot het bekleeden van ambten onbekwaam worden verklaard die eenige bediening bij de regering der zuidelijke staten hebben vervuld rsteii nma In de zitting van iet lagerhuis greep een belangrijk debat plaats over de steenkolen productie naar aanleiding van het voorstel van den heer Vivian om een adres aan de kroon te rigten opdat eene commissie zou worden benoemd om te onderzoeken de waarschijnlijke hoeveelheid steenkool die zich nog in de engelsche mijnen bevindt Volgens bet tordeel van dit parlementslid was die hoeveelheid onuitputtelijk en daarom betwistte hij de meening van den heer Jevons dat de mijnen in Engeland binnen eene eeuw zoude zijn nitgepnt nogtans wenschte hij minder voor zich zelven dan wel tot algemeene geruststelling dat een deugdelijk onderzoek zon worden ingesteld Het voorstel vond dan ook algemeene onde steu aj en werd aangenomen