Goudsche Courant, zondag 17 juni 1866

Ij Jiii Keutera ÜSce meidi fUt e mabiUsaiie lerüufiüicontingentpn gisteren te Fi ankfort niet is aa igei nienovereenkotastis tien dcor Oosi iirijk voorgestelden tm ipaarvolgms een anier di Ti ot van Hauover l arijs 13 Junij Natuurlijk is oen heden nog gtnc el onder den ir Jnik van den keizerlijken brief waarvan gisteren in hei wetgevend Ugchaam voorlezing werd gedaan Onder het publi ii en door Ce pers wordt die brief op lerarbillende ijze gei oiEir entóri r f vooral in verband met de v ag welke Fr ü krris houiing in de toekomst zijn zil Het meerendeel van h L die een goeden biik hebben in de staatkunde is vai oor t idi df brie des keizers zoo oorlogzuchtig is als hij Uj ir kan omdat tg zeer duidelijk te verstaan geeft dat Fratkf den linker oever van den Rijr zal annexeren ii gevai a u de kaart van huropa iet veranderd vrorJt Het groote p jhlie evenwel dr i niet tusschea de regels leest deelt dat gevoelen ciei maar ziet integf f eel in den keizerlijken brief eene vredelievende strekking De rijzing der fondsen bewijst ïoor s dat ook de beurs het schrijden van Napoleon III niet or gUEitig beefi opgencmec Men ver ebt hier algemeen dat na de beslissing morgen in de bondsvergadering te nemen de vijandehjkheden eenaanvang zulleL Lemen Wanneer die vergadering niet besluitiet de bci d5 pc r e tegen Pruisen dan verwacht men datOostenrijk Frut er zal aanvali n Na de beslissing te Fmnkfort heeiï 1 gtfn enkele reden rceer om te wachten en hetbehoeft nie te zoeken naar een casus belli dcor PruiïCn gesteld Vorut darjreiiiegen tot de bunds executie besloten dauzal 0Bg Bi eid Pruisen den oorlog beginaen en zal hel in deeerste piri ts Hanover bezetten Weenen is Junij Eene depêche ai generaal von Galiecz per koerier gezonden is hem door de Pru sen ontnomen L e pmisische gezant alhier beeft zijne paspoorten ontvangen Hij zou heden avond V eenen verlaten I e fronsche re ering heeft het door Pruisen gedane verkeek cm door hare ambassade te eenen de belangen vanPruiser s onderdanen waar te i emen van de hand gewezen HcizcifJe verzoek heeft Pruisen gerigt tot Beijeren maar ookdeze mogeridheid heeft het ge eigerd Dt verbittering ulhïer is vooral tegen Pruisen gerigt enom ie reden is het b j de regerii g hoofdzaak hare hoofdmagtin hei noorden bijeen te trekken en tegenover Pruisen te stellen Ill Itilie hoopt men den oorlog achter den vierhoek en tie rrgfn zoolang te rekken tot dat in Duitschland beslissendeveldslagen geleverd zijn ïi Junij De gemeen e aad van Weenen heeft heden eenloyac oitsadres overhandigd aar den keizer I aatstgeMo mdeantwoordde op de aanspraak de burgemeesters het volgende Met groote tevredenheid ontvang ik deze betuigiageu van de stad Weenên Ik heb alles gedaan om den vrei e en de vrijheid van Duitschland te behouden maar het is mij van aLe kanten onmogelijk gemaakt In dit moeijeiijkste oogenblik sedert ik ie regering aanvaard heb gri p ik nu m r het zwaard in vertrouwen op God op mijn goed regt rp mijne dappere armee en op de medewerking mijner trouwe voiken Vooral echter moet ik mi ne innige tevredenheid betuigen over de eendragt en de houding der bevolking van Weenen Hoewel bij den stilstand in het handelsverkeer en bij gebrek aan werk onder de arbeidslieden den ingezetenen reeds aanzienlijke offers opgelegd zijn heerscht hier in vergelijking met het buitenland eene voorbeeldige orde en ik kar dit niet genoeg erkennen Mee meldt d t aan sommige ambtenaren in de provinciën verzsgelde pakkeiten zijn loegezonden met bevel die morgen te openen Men vermoedt dat ze een keizerlijk manifest inhouden Naar men verneemt hebben de ocsienrijksc troepen diede duitsche bondsvestingen verlaten hebben zich heden vereenigd mei de door Frankfort gepasseerde oosienrijkscbe brigadeKaük en zullen zij het kamp tusschen Aschaffenburg en Wurzburg Leirekken Berlijn 13 Junij Ve Xorddeutsche Zeilung zegt ten opzigie van ket voorstel van Oostenrijk aan den bond tot mcbielverklaring der bondscontingenten dat Pruisen aan de bondsver T dering de bevoegdheid niet kan toekennen om te beslissen over gesloten volks regtilijke verdragen Pruisen zal dan ook elkeii tonitstaat die zijne bevoegdheid in deze overschrijdt als zijn tegenstander moeten beschocwen 15 Junij De Norddentsche Zeitung is begonnen met hare berigten uit de Eibe hertogdommen te rangschikken onder de rubriek Pruisen en die uit de bondsstaten onder de rubriek Midden Europesche Statengroep Dresden U Junij Het Dresdener Journal meldt dat de bondsdag met 3 tegen 7 stemmen besloten heet tot de mobielmakiog mn de 7 S a e 10 bondslegtrcorpsen Pmisen Badec Loxembnrg en de twaalfde reertiende vijftiende en zeYentiende kurie stemden er tegen De pruisische gezact protesteerde hiertegen en voorsiei d i Prui eii den bond ai opgeheven beschouwt Hieraa verliet hij de vergadering De president wees op de bonds I constitutie volgens elke de bot u eone onjpk share vereenigiu j ia zoodat geen der leden het regt 1 aeft daan it te treden Op uitnoodiging van den president sloot de v rgadering zich a a nij het plsgtig protest tegen Pruisens slap onder hami aavin van de regteu les bonds die gebiedend hun kracht blijven behoiuleu Lelp g 15 Junij Officieel kan gemeld worden dat de F ui en heden in S iksen gerukt zijn Hanover 15 Junij Eeuters i enlschap meldt dat de I pruisische oepei aan de zijde van Haruurg en Minden Det grondgebied van Hanover zijn binneugerTikt De banoversche I troepen rigten zien naar Gottingen tot eeae conceEtrttie met de brigade van Kalik en de beijersche corpsen Frankfort U Junij Het voorstel van Oostenrijk om alle bondsconlingenten cnder de wapens te roepen is aangenomen met 9 tegen 6 stemmen Toen de bondsdag het vuo stel tot mobielmaking derbondscontingenten had anngenonen heeft de pruisische gezantplegtig verklaard dal Je bond vr nr Pruisen niet meer bestaat Hij verliet hierop de vergadering onder handhaving van Pruisens regt voortvloeijende uit de bondsverhouding zoo als dietot dusverre bestond Bucharest 13 Jnnij De ruraenische regering heeft eene circi laire depeche aa de buitunlandsche hoven gerigt waarin zij klaagt oier de militaire hoading der Porte en te ktnnen gefft dat die vegens de lo ile bedoelingen van Komenie ten opzigte zijner betrekkingen i t de Porte ongemotiveerd is Ten slotte ordt gezegd dat Eumenie door de houding der Porie genoodzaakt is om krijgsmo itregelen te nemen GOUDA 16 Junij Z M heeft tot dir en leeraar der rijks hoogere burgerschcol te Middelburg ter vervanging van dr C Engel bregt in gelijke betrekking overgeplaatst naar Utrecht benoemd I den heer P Eomcyu iloctor in de lett en in de regten dusver rector der lat school te Gorinchem en schoolopz in het 9 distriCL van Zuid Holland Te Rotterdam is door den raad tot wethouder in plaatsvan den tot burgemeester benoemden heer Joost van Voilenhoven gekozen de heer mr A Hoynck vsn Fapendrecht Men meldt uit Boskoop dal woensdag de eerste schuitmet aardbezirn naar s Graveuhage is vertrokken waarmede deverzendingen naar andere plaatsen zijn begonnen I aar verwacht wordt zal er een overvloed van schoone aardbeziën worden geplukt tem ijl de andere tuinvruchten zooals frambozen pruimen appelen en perea geen onvoordeeligc opbrengst doente gemoel zien De Gücsche Conrant zegt De discussieu in de eerste kamer hebben dunkt ons aan den heer Groen twee belangrijke illusien ontnomen Vooreerst dat r ijne partij waardiglijk vertegenwoordigd zou worden in het kibinet Zijn vriend van Znvlen toch hoe hij zich op het voetspoor van den meester voorzigtig of dubbelzinnig uitdrukte moet of geen zuiver ar ti revolutionair zijn of zich schamen om er rond vooruit te komen Zijn protest maakt hem tot eta bondgenoot van den heer Groen waarop deze niet rekenen kan of tot een tweeslachtig man waarin de natie geen vertrouwen kan stellen Maar erger nog is dat alle ministers i als om strijd zich beijveren om te zeggen dat de meerderheid der natie de neutrale school wil en dat zij daarom aan geeue wijziging denken En hoevele verioogen zijn er niet reeds door den heer Groen geleverd om te beweren dat het een nationale wensen is om de schoolwet ïemnderd te zien Zal de heer Groeu nu overtuigd zijn nu de stem zijner boadgenooten hem zegt wat wij telkens herhaalden f Zal hy eeaigen eerbied hebber voor eene nationale meerderheid Z U hij uu gelooven dat zijn wensch slechts door eene minderheid wordt gedeeld die ze misschien niet eens kennen ïou als zij niet door den heer G geagiteerd weid En zal de heer G nu ook na het ministerieel programma met de commentaren daarop zich nog verheugen dat wij waarlijk gekomen tujn tot een nationaal ministerie Deventer 12 Junij Had het gemis der kermis on publiek in een eenigzins sombere stemming gebracht gisteren had het eene schoone gelegenheid zich op eene onschuldige wijze te wreken en heeft het daarvan dan ook in ruime mate geprofiteerd t Was namentlijk gisteren dat de verschillende brandspuiten werden geprobeerd De vorige week had men per annonce verkondigd dat den volke de gelegenheid loa gegeven worden hier zoowel als te s Hage en Amsterdam de verrassende werking te zien der extincteur Dit nieuws wss door de meesten met vreugde vernomen evenwel niei door de wettige brandspuitgasten die in die nieuwe machine hun ondergang zagen en lang niet op iiuii gen ak waren over den afloop Tegen den avond toen de gewone werkzaamheden waren afgeloopen werd op de groote stadsweide in tegenwoordigheid van tallooze menschen uit alle standen en van allen leeftijd de deventer jongens waren vooral goed vertegenwoordigd het kunstmatige brandje volgens voorgeschreveu recept teertonnen ki ien petroleum krullen enz J gestookt Toen de vlam beider opsteeg verscheen de koopman in extincleurs met de noodige manschappen In onrustige spanning rvaren de rappe gasten getuigen van den strijd die eindelijk bleek een wanhopige te zijn De vlammen anders den spuitgasten van nature vijandig verklaarden zich nu voor hen en schenen met alle kracht der extincteurs te spotten De brand breidde zich meer en meer uit de ondernemer arbeidde met den moed der vertwijfeling Eindelijk begon het publiek onder schaterend gelach den anders zoo naren kreet water water aan te heffen Onder daverend hoerah snelden de spuiten a n en in een oogenblik was de brand door een gewone handbraudepi it gebluscht Ouder geleide der politie iverden de exiincteurs door t volk in kofBekannen herdoopt naar hui bezorgd en door het oogenblik geïnspireerd hadden de jongens op bekende melodie de woorden voor een spotlied gevoialen dat door allau werd aangeheven A zingende trokken honderden de stad binnen passeerden met opzet het nuis van den ondernemer en gaven hun jougenshart eens terdege lucht door uit volle borst hel lied van hun eigen maaksel en dat zoo juist hun gevoel weergaf te zingen De held van t feest had de beleefdheid niet voor de serenade zijn dank te brengen De politie was verstandig genoeg deze onschuldige ovatie door ontijdige gestrengheid geen ernstig karakter te geven 5 Junij Bij de jongste verkiezing voor een lid der 2 i = kamer te Deventer vond men dit briefje Al dringt ons ook eeu viertal vrioJen Ee broeder uit de eluw op Ik kan daarin è lands hf il niet vinden En ensch een man met beter kop as eok die broeder niet onmondig Ik gaf hem nimmer toch mijn stera Ik il een man der zakeu kondig In eéilar d niet in Beihlahcin Ook O den spruit der Stem ijf dus nimmer voor s lands raad Vaar doem hem nog een reeks van jarea Tot ld state caodidaat Ik pas oor het die Sions helden Kn stem voor inr A van Oelden liei die helden wal en Schimmelpenninck v d 0 e die twee jaar te jong is eu O baron san Wassenaer Cat yckj wiens eeuwigheid alweer verlengd is UITSLAG BER VERKIEZINGEN voor de TWEEDE KAMER der STATEN GENEB A A T ZuiDHOEN Herkozen de heer G Seiiiderx Appin g vd m Herkozen de heer J F Zijllrer Winschoten Herkozen D W J A Joaclbloet Assen Herstemming tusschen den heer i OldenhuU Gratama met 391 stemmen en den heer f ran der Fem met 357 stemmen Leecw irden Herkozen de heer Audrtue DocKUM Herkozen mr Fli mn Blom Sneek Gekozen de heer A Moem Deventek Herkozen mr J van Delden Zwolle licrkozen mr G A IJmel de Schepper en herstemming tusschen den heer T J Stieltjes met 615 st en den heer f lfewaal van StoetKegen met 577 stemmen Almelo Herkozen mr G M van der Linditt ZüTPHEN Herkozen mr M JF Vullert Abkhem Gekozen mr Z F C Keuchenkis Nijmegen Herkozen jhr A C J van Nispeu TiEL Herkozen mr fF ï C van Lidth de Jeude Ameesfooet Herkozen jhr mr M A 31 van Aach van Wijck Utrecht Herstemming tusschen mr N P J Kien met 521 stemmen en mr fF M Boer met 417 stemmen HooBN Herkozen de heer H Mensonides Alkmaak Gekozen mr N Olivier Haablem Herkozen de heer J J van Mulken Amsteedam Herkozen mr G C J van Spenen mr H MQodtjfroi en mr J Heemskerk Bz Leïden Herkozen F H Baron Toets van Amermgen Gekozen mr Groen van Prituterer Gouda Herkozen de heer M A F H Hoffman Dri f I Hersteinming tusschen den heer W Wiutgtas met 630 sterarafu en mr T Gevers Devnrvt met ill stemmen EiHTERDAM Ilerkozen de heer A Findy Verhrugge en gekozen de heer J D Fratuen tan de Putte s Gravenhage Gekozen jhr F de Casei tbroot DoEDKECHT Herkozen mt G A de Raadt GoKiNCHEM Herkozen tF C M Begram MinDKLBUEG Ihrkozei mr G A Fokker Zï£RiKZLE Herkozen de heer J J van Kerktrijk s Heetogeneosch i erkozen mr A F X Luyben Bhela Herkozen ui heer N R U Gulje TiLBiEG Herkozen lar F J Jespers EtNcHOVEN HeiSL n mr P van den Heuvel Maastricht Herkozen C A Baron de Bïeierstei EoEBMOND Herkozen mr P L de Lom de Berg Alzoo zijn 30 aftredende leden herkoien van de vier overige aftredende leden die zich verk esbaar stelden is te s Gravenhage mr Kappeyne vaii de Coj j Mo vervangen door jonkheer Caieiabroot eu moet over de i iriiifgiiis te Deift Kien te Utrecht eu van der Peen te A i n eciie herstemming plaats hebben tegenover de hh Genr l eijnout W R Boer en 01denltuis Gratama ls nieuwe leden zijn gekozen de hh A Moens te Sncek mr G Groen ran Prinsterer te Leyden Casemhroot te s Hage Fransen van de Putte te Kotterdam Keuchenius te Arnhem ea mr Olivier te Alkmaar Te Zwolle nog herstemming tusschen de hh Stieltjes en jhr Wttewaal geene oudleden iCQieagde Berigteih Men heeft i3en spaaüseheu mioUters bij hun terugkeer uit den raad te Aranjuez naar Mailru op den spoorv g lagen g l gd Xnpolfoa zegt üat hij vredelieveuil en otibaatzuchtig is Garib ildi is te Como met geestdrift oiit aiigen Aau de oevers van de kaspische zee is een zeer rijke oliebron ontdtkt Prnisiin i genegen I niburg los te laten uit duu boud De iaselkautoreu te Kome Ziju geaiüten omdat men hooger agio nam bij het iii isbt lcn au baiikbilletten iati de dü et veroorlooft Meo Bprcekt van het bijeeutrekken van oosteiirij sche troepea bij Frankfort Donderdag ijn eeuige fabritkgtbotiwen van deu heet Kcgout te Maastricht doui brand vernield De schade wordt begru t op 50 ü ÜO duizend gulden De blokkade der havens van P ru ig opge IjL ven De komug der Hellenen blijft oni de tijdsomstandigheden t üuis Den 13 junij ziji te Leyden door de cliokra aangetast 102 eu overled n 83 pu onen te s Graveuhage 2 er 32 te D lft 33 en 26 te T trecht 42 eo 21 Uen l4 jonsj te Lejrden aaag tast 73 overledea 50 Te Leuven is het militaire hospitaal afgebrand De zieken zijn gered Te Delft worden dekens en matrassen uitgedeeld aan de miGvermt Dden ook dagelijks krachtige soi p Als maatregel van voorzorg zijn te Uerlijn twee chulera hospitaleo ingerigt De rusaische armee aan de Pruth bedraagt thans ItiO UOO mau Denemarkt u Zweden en Nootwegen hebbeiJ üuderliug eeu of en defensief verbond gesloten Marktberigten Gouda 14 Junij Tarwe Poolsche p last ƒ 290 Zeeowsche per mud ƒ 9 a ƒ 10 00 Kogge lul ƒ 6 a 6 50 buitecl ƒ 6 50 i 7 00 Gerst ƒ 4 50 a ƒ G Oü Haver H a ƒ 4 00 Erwteu ƒ S 50 a ƒ lü lïru ne boouen f s f 14 Paardeb ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Duivebooneu ƒ t 5U a ƒ 9 Hennipz 8 Boekw Kr per 2100 ned S ƒ 165 Noordb ƒ lS6a ƒ 190 De handel was niet levendig zoo min in v irkens eu bigo en als in schapen en lammeren Kaas aangevoerd IOC partijenƒ 27 ƒ a ƒ 28 50 p 50 n Goeboter ƒ 1 10 a 1 20 Weiboter ƒ 0 9Q a ƒ I Burgerlijke Stand GOUDA GEBOEft N 12 Junij Hendrica ondeis H d i Groot en C Groenendaal U Johaona ouders L Borst en C Bakker OvEKLKD 12 Junij C Li belle 37 j M de Gruijl 7 w M Prins 5 m 13 A Boot 55 j T van Dijk 4 j M E Verspuij 2 j 3 m P MarkoB wed H Visser 7I j 14 H Zieleican 16 j 15 N de Haas 13 m G J Piempert 18 m Gehvwd 13 Junij M Durr en J den Dans C W Gieseu eu E A H van Helden K van der Valk en M van der Hel Van 12 tot 13 junij is bij den Burgemeester aangifte gedaan van 18 choleralijders in het geheel aangetast 114 waarvan 33 zijn overleden WOERDEN van 1 tot en met 14 janij 1S66 GeboEcN Arie ouders K de Rijk en J Kooijman Gerrit oudera B de Bruijn n M van Wageningen Jacob Cornells oudera W Betist en J y Hoügenboezem Cornelia Wilhelmina ouders C Pb Verweij en A L H van Berkestein Gertrddis A ne Maria ouders G I F Smedders eu M T Kramer Abi ham Phiiip ouders Ph iiorn man eu M Oppenheiuacr Pieter Adam ouders J Hmjzer cu K 1 Graaf OvEaLtDFN O J Raasveia 81 j r dr van J Willekea M Noorlander 9 m E H Duriveau 61 j geh met T Woaters K de Lange 55 j geh met M den Blanken A erw ij ruim 10 j A C van Leftuwen ruim 1 i A Overeem ruim 29 j gehuwd met E S Schierholtz H Lam bxjua Ü j J Zuydtrduvii bijna 5 j G Pels ruim Ij A Rittvtld Cl j gehuwd mU J den Blanken F van Dam 33 j geh met C Ver veij