Goudsche Courant, zondag 15 juli 1866

HctielfJe blad zegt dat de luissie vau prin Niipoliou definitief schijnt te zijn opgegeven de aanval d r l aiian n maakt deze overbodig De France bevat een telegram uit Milaan van gisteren waarin gemeld wordt dat twee divisien onder bevel des konings Tyrol van den kant van Treute zijn binnengerukt Men schrijft nit Toulon van gisteren avond Het gepantserd fregat Provence en een korvet verkenningsvaartuig zijn plotseling naar Venetië vertrokken Het eskader alhierzet de provianderiug voort Het valt niet te ontkennen dat de toestand door de overdreven eischen van Pruisen een dreigender aanzien verkregenheeft dan hij tot dusver had Men gelooft hier algemeen datthans een dier gevallen ontstaan is die volgens den bekendenbrief van keizer Napoleon aan zijn minister van buitenlandschezaken Frankrijk zouden dwingen zijne neutrale houding te verlaten en zich in den strijd te mengen Niemand loch kan ontkennen dat het evenwigt van Europa op het spel staat Watgisteren is medegedeeld aangaande Pruisens vredesvoorwaar den wordt thans bevestigd met die wijziging dat er geen sprakeis van den afstand van oosteurijksch Silezie aan Pruisen maarvan de inlijving bij dezen staat van het grootste gedeelte derdoor hem bezette landen Alzoo is het onverholen doel vanden heer von Bismarck niet alleen de oostenrijksche monarchiete verdelgen maar voor het huis van HohenzoUern een kolossaal rijk te stichten ten koste vau meerdere regerende stamhnizen in Uuitschland Zal Europa dat ooit gedongen Toenin 1S15 Pruisen voor zich Saksen wilde nemeu heeft Europazich daanegeu sraohtig verzet het is dus niet ium te nemen dat men thans Pruisen het grootste gciletite van Duitschlandzal laicn inslokken Gelijk meu weet heeft Kusland van denbeginne af in de tegenwoordige verivikkelingeu sympathieu aanden dag gelegd voor Oosteur en meermalen duidelijk te verstaan gegeven dat het niet net een onvei schillig oog Pruisenveroveringen zou zieu maken iu Duitschland Het is dus allezins waarschijnlijk dat Frankrijk zich verzettende tegen deverregaande eischen van graaf von Bismarck Piuslaud aan zijnezijd zal krijgen De stemming ouder het publiek is hier in de laatste dagen zeer vijaudig ten aanzien van Pruisen zoodat wanneer de keizer tegen die mcgcnhcid mogt optreden hij zeer zeker de publieke opinie voor zich zou hebben Men verwacht dat de Italianen na de vestingen van den vierhoek bezet ie hebben naar Duitschland zullen gaan om de PrMisen te ondersteunen 13 Julij La France gelooft dat er overeenstemmingbestaat tusschen Frankrijk en Italië Pruisen is op weg ominsgelijks daartoe te geraken Er blijft dus alleen over te wetenwat Jostenrijk zal doen In den geïsolcerden toestand waarinliet zich bevindt zal het moeten kiezen tusschen tusschen eenvoudige adhaïsie aan de gestelde voorwaarden of voortzeitingvan den oorlog Het Journal des Debats bevat een artikel onderteekenddoor tien heer Pfcvost Paradol over het senatus cousult datbij den senaat aanhangig is De ge eerde publicist betreurtbet dat daardoor het vegt van discussie wordt beperkt envoor iel dat op grond van het senatus consult elk debat inde kamer zal worden onmogelijk gemaakt ouder voorwendselliat de constitutie wordt aangetast Weenen H Jullj De Wiener Zeitung zegt officieus berigt te hebben ontvangen van de zeer krachtdadige slappen d e de keizer der I ranschen gedaan heeft om een wapenstilstand Lot stand te brengen De fransche vloot is op weg naar Venetië terwijl de generaal Lebceuf als fransch commissaris aangewezen is om zich naar Venetië te begeven Gelijktijdig is de fransche generaal Frossard na ir het pmisische hoofdkwartier gezonden om de gewapende bemiddeling van F raukrijk te notificeren De roinister presidcni de heer Mensdorff is uit hetDOordericger iu deze hoofdstad teruggekeerd De aartsherto Albrecht wordt heden hier verwacht Het zuiderleger is buiten het bereik des vijands De vestingen zijn op voldoendewijze gewapend om een aanval te kunnen verduren 1 Julij In ecnt nroclamatie des keizers worden deHongaren opgeroepen cm als vrijwilligers dienst in het legerte nemen Berlijn ll Jidij De Staats Anzeiger verklaart gemagtigd te zijn tot de volgende verklaring Het tractaat tusschen Pruif i f i Italië maakt het sluiten van wapenstilstand of vrede met Oostenrijk zonder w cderzijdsche toestemming der contracterende mogendheden onmogelijk Hierdoor wordt Italië verbiuderd den oorlog te slaken door gevolg te geven aan Oostenrijks wensch naar vrede en diens afstand van Venetië Europa weet dat Pruisen niet door eene lage zucht tot verovering tot den strijd is ovci egaan Pruisen strijdt voor het hoogste nationale doel Het verlangt voor zich zelf waarborgen voor i lerritoriiJe veiligheid eu voor Duitschland de vestiging der 1 eenheid altüaus voor een aantal duitsche staten Hiertoe staan een aantal patriotten en duitsche vorsten Pruisen ter zijde De pruisisehe natie brengt daarvoor goed en bloed ten oiTer lioie zonen zijn vau de heiligheid des strijus doonlroagta trm tU de vaderen in 1813 De Troisen betuigen overal datzq niet de volken bestrijden mpsi die regeringen wdke ofschoon vruchteloos hebben gepoogd de natiën tegen Pruisen op e zetten AUerwege iet men dan ook den baat jegens Pruisen plaats maken voor edeler gevoelen De armee doordrongen van het bewustzijn dezer verhevene laak zal daarvoor wetec te zegepralen of te sterven Het hoofdkwartier des konings is naar Zwittau verlegd Het bezetten van Praag is binnen kort te wachten doch is slechtseen nevendoel Eergisteren heeft een voordeclig gevecht plaats gehad iu de nabijheid van Zwittau waarbij een belangrijk transport van proviand van de Oostenrijkers is afgesneden De verdere voortmarsch van het pmisische leger is op Brünu gerigt Pruisen heeft op den eisch tot het nemen van maatregelen tot voorbereiding van de verkiezingen voor het duitsche I parlement krachtens de kieswet van 1849 van de meeste verboudeu regeringen de toezegging ontvangen dat zij spoedig verordeningen daaromtrent zullen uitvaardigeu Van W eimar en Mecklenburg is die toezegging nog niet ontvangen In Hanover Saksen en Keurhessen maken de piuisische civiele commissarissen tcebercidseleu voor die verkiezingen Voor de pmisische monarchie zelve is bij het ministerie van binnenlaudsche zaken een desbetreffend voorstel aan den pruisischen landdag in bewerking 12 Julij Als officieel kan gemeld worden dat de voorhoede van het pmisische corps ouder den generaal von ManteulTel gisteren bij Waldaschach noordwaarts van Kissingen deSaaie is overgetrokken ofschoon de beijerscUo troepen haar deuovertogt betwist hadden Het verlies aan onzen kant is gering dat van den vijand daarentegen groot De mccklemburgsche en oldenburgsche contingenten zijnop weg om zich naar het tooneel des oorlogs te begeven icnor aal iliilbe is aan het hoofd van BÜOO man uit Dregden naar Praag opgemarcheerd en heeft die vesting bezet De burgemeester aldaar heeft eene proclamatie uitgevaardigd waarin hij de ingezetenen aanmaant tot rust en tevens aanbeveelt om de Pruisen vriendschappelijk te behandelen De aldaar aanwezige oostenrijksche stadhouder is naar Pilsen vertrokken Uit Zwittau is onder dagteekening van gisteren namiddaguit het hoofdkwartier bcrigt ontvangen dat de aldaar aanwezige corpsen een dag rust hielden De opererende troepen warenongeveer twee mijlen zuidoostwaarts voortgernkt Tot hethouden van een rustdag was bevel gegeven wegens de onafgebroken marschen en de herhaalde gevechten De marsch der eerste armee is gerigt naar Brünn die van de tweede naar Olmutz en die der Elbe armee naar Iglau De Oostenrijkers hebben Landskron aan de silezische grens van Bohemen ontruimd zoodra het corps der garde met het tweede armeecorps uit Hühenmauth over boheemsch Trübau daarheen voorwaarts drong De oostenrijksche noordelijke armee ontvangt versterking maar het schijnt nog niet besloten te zijn of zij de linie van Brünn en Olmutz zal trachten te behouden en aldaar een tweeden slag zal leveren Morgen wordt het hoofdkwartier verplaatst naar Czemahora drie mijlen van Brünn gelegen In plaats van generaal Iiilbe zie bovenstaand berigt is generrjil Schack benoemd lot gouverneur generaal der doorPruisen bezette saksisciie landen De landraad in het district Ratibor is benoetnd tot civiel commissaris ia oosteurijksch Siiezie 13 Julij Men schrijft uit Zwittau van gisteren Gisteren nacht kwam hier de fransche gezant Benedetti aan rieden voormiddag ten tien ure wordt het hoofdkwartier des konings van hier naar Czemahora verplaatst Alle troepen gaan steeds voort om in zuidelijke rigting op te rukken Florence lO Julij De weigering van Pruisen om den wapenstilstand aan te nemen is officieel bevestigd De operalieo tegen Borgoforte worden voortgezet De markies Arese is in het hoofdkwartier aangekomen De Oostenrijkers hebben heden ochtend eene slerke verkenning met artillerie naar Lodrone gedaan doch zijn door de vrijwilligers met de bajonet tot aan gene zijde van Azzo teruggedreven dat vervolgeus door de vrijwilligers bezet is 11 Julij Eicasoli heeft zijn ontslag aangeboden voorhet geval dat niet de uit het gesloten tractaat voortvloeijendesolidariteit wel e het aan Pruisen en Italië onmogelijk maakt zouder wederzijdsehe tuestcmmiug ecu wapcnstiistaud of vrede te sluiten gehandhaafd blijft Die solidariteit belet ook Italië door de aanneming van bet geschenk van Venetië zijne deelneming aan den oorlog te beëindigen Er is besloten dat Ricasoli aan het hoofd der regering zal blijven Het dagblad Italia meldt dat uit Tyrol het grootste gedeelte der zich aluaar bevindende oostenrijksche troepen naarde omstreken van Weenen ontboden zijn waar door Oostenrijkeen nieuw leger wordt geformeerd Het nieuwe operaticplan van Cialdini voor de offensive beweging werd door Lamarmora bestreden door Ricasoli verdedigd en is eindelijk aangenomen Van de belegeringsoorlogwaartoe men na het terugtrekken over den Mincio het voornemen had opgevat is derhalve afgezien Uit Weenen ontvangt men langs indirecteu weg hetberigt dat men in de hooge kringen nog besluitelooos is omtrent de vraag of men door het aanbieden van vredcspreli minairen het aannemen van den wapenstilstand mogelijk zalzal maken Ook tegenover Italië is het niet te verwachten dat zonder deze een wapenstilstand zal worden gesloten In antwoord op de verklaring door de pmisische regering openbaar gemaakt dat Italië den door Oostenrijk voorgestelden wapenstilstand tegen den afstand van Venetië nietmag aannemen heeft Victor Emanuel oj dijk te kennen gegeven dat hij den oorlog zonder ophouden zal voortzetten zoo als hij bij de gesloten tractateu heeft beloofd te doen Hij zegt niet te zullen rusten vu ór Oostenrijk aan Pruisen euaan Italië zoodanige voorwaarden heeft aangeboden als doorbeide verbonden mogendheden uoodig worden geacht om tothet sluiter van een vrede over te gaan 12 ulij De Oosteurijkcrs hebben het aanzien van slagte willen leveren aan de Italianen bij het overtrekken van deEtsch Pruisen heeft Italië gecomplimenteerd wegens do operatien van Cialdini als deel uitmakende van het plan van zameiinerking der legers van de beide mogendheden DSa drld ll Jidij Het ministerie O Donnell is in den afgeloopcn nacht door een ministerie Narvacz vervangen hetwelk aldus is zaraengesteld Xarvaez voorzitter van den ministerraad eu minister van o n log Cervajola justitie en tijdelijk ook buitenl zaken Barzanallana fiiumcien Gonzales Bravo binueni zaken Calotije marine Orobio openbare werken Castro koloniën De hertog van Sesto heeft zijn ontslag ingediend als prefect van Madrid De heer Mon zal als ambassadeur naar Parijs terugkeeren öhtnenlttnö GOUDA 14 Julij Aan de rijks hoogere burgerschool alhier werden op donderdag er vrijdag jl de eerste openbare overgaugs exanicns door de leerlingen der afzonderlijke klassen afgelegd Na dra afloop werd dezen bij monde van den directeur de volgende beslissing van de vergadering der leeraren medegedeeld Uit de tweede klasse zijn tot de derde onvoorwaardelijk bevorderd ƒ Brons Middel L C Dijxhooni C A litkker L R C de Jomj en t E Luitje laatstgeaoemtle alleen voor die vakken waarin hij het onderwijs tot het einde van den cursus bleef volgen Uit de eerste klasse zijn tot de tweede onvoorwaardelijk bevorderd de leerUugen l telen W de Mooij P Goedewaage A P Snelleman S L Sanders G J de Jong en G Hvogenboma voorwaardelijk R K de Jmig en A A Schutter zoo zij namelijk bij hel begin van den nieuwen cursus 3 september e k elk in twee vakken wegens onvoldoende vorderingen een her examen met goed gevolg alleggen De veertien overige leerlingen dezer klasse zijn niet rijp geacht om een hoogeren cursus nu reeds met vrucht te kunnen volgen Één leerling die in de derde klasse de lessen oor het F ransch Engelsch en Hoogduitsch bijwoonde F M Jaeger had sedert het afleggen van een examen ter toelating tot de militaire academie te Breda de school verlaten Bovendien werden eon zestal leerlingen door familie en andere omstandigheden weerhouden om den cursus te volbrengen zoo lat het geheele aantal leerlingen die iu het afgeloopen schooljaar de nieuwe inrigting bezochten 35 bedroeg De inschrijving en het toelatings examen voor den aanstaanden cursus zullen aan het einde der vacantie plaats hebben en tijdig worden aangekondigd Men leest in de N U r Cour in een artikel over bedestonden en cholera o a de volgende juiste opmerkingen Men strooit uit dat de natuurkundigen zouden beneren dat de cholera door vuil ontstaat dat heeft nimmer iemand kunnen beweren alleen dat de ontwikkeling er van door vuil bevorderd en uitgebreid wordt Daarom willen wij dat gij terwijl gij bedestonden houdt en het volk op de straat iloor gehuurde jongens op doffen loon laat toeroep bekeert u bekten u dat ge icveus doet zeggen wij wat de wetenschap geleerd heeft om de schadelijke invloeden te vermeen Duidt het ons uict ten kwade dat wij pijnlijk worden aangedaan als wij die gehuurde straatbekeerders hooren huilen en wij ien ile dames door wie men zegt dat ze uitgezonden zijn ons passeren in het prachtigst toilet van den dag en van de laatste mode in de prachtigste equipages met hare sierlijk tiitgedoschte kindertjes en allerliefste nieuwmodische hondjes duidt het ons dan niet ten kwade zeggen wij als wij daar in zooveel buurten waar wij de oorzaak met den vinger kunnen iuingeven en lang vóór het uitbreken der cholera hebben aangewezen dat we dan ook naar gehuurde straatscheeuwers verlangen die riepen leeft toch niet zoo te midden van allerlei onreinheden dat we dan ook wel eens verlangen die pimpantc en fringante dametjes met hunne allerliefste mannetjes en hun allersnoepigste kindertjes voor eon oogenblik in die vuile achterbuurten te zien De eholera coramissie die zich hier ter stede zoo welwillend levormd heeft is verbaasd zegt men over alles ivat ze zag c vond over dat ellendige leven dat de armen in sloppen en stegen leiden Bekeert u bekeert u mimt die vuile moddfipoclcn en vuiligheden op schenkt licht en lucht aan de Pimcn geeft hun zuiver water te drinken en bidt God dan dat hij de kwaal afwende en Hij zal u verhooren Eer niet dat mogen wij van Gods regtvaardigheid gelooven Wij hebben geen eerbied voor schijnvv rtooningen waarbij men de middelen die God ons heeft aangewezen verzuimt Bij deu kerkeniad der Hervormde gemeente te Harlingen is ingekomen een adres geteekend door circa 160 vrouwen waarin verzocht wordt bij de aanstaande verkiezing van een predikant in de plaats van ds Knappert vooral iemand te beroepen die niet in modernen geest predikt Daarop heeft de kerkeraad besloten te antwoorden met verwijzing naar 1 Cur 111 34 eu 35 l at uwe vreuncn in de gemeente zwijgen want het is haar niet toegelaten te spreken maar I bevolen ondcnvorpm te zijn gelijk ouk de wet zegt en zoo I zij iets willen leercn laat baar te huis haren eigenen mannen vragen want liet st i il Icelijk voor de vrouwen dat zij in de gemeente spreken Gesiengde Bcrigteo Napoleon wil niet dat Otwtenrijk worde Tozwakt De sartaL rtog j Albrecht ïf benoemd tot opperbevelhebber Tan bet oostenrijksclie leger Spanje v il eene leeiiing yluitea Het osaMgeweer is iu Cauatia uilgev jndtu door ctu ciijrclsrh officier lielgie is in oorlog met de frau tche pers Pruisen wil Oostenrijk uitsluiten vau den bond De Hongaren wolden met geweld edwongcu tot de dienst Tc Dordrecht is besloten tot eene cholera lolerij De Eiiïelsehea fai cnutii nojr ÖO ÖÜO geweren in gereidhtid Aïaaiidaj is te Kopenhagen de rijksdag jjroptüd Oüsttinrijk wijc zijn verderf au de traagheid der btjndgeuooten Ifii indirecte belastingen en inkom iteu htlibci in Fnnikrijk in dn zes eerste niJianden van l Gö rnini iJOl a mülioen nie r jp eijrj2t dan in 1SG5 Koning Vietor Eraanucl jretft zijn ünneng rd aa i de gekwtisten I e Uanovcrsche krij küs dL n I misen iu i rn gevallen beilroeg ruim fiOil OUO th t p S Dumiiigu durca d j ivvoM tiu aire bewugiageu vooit e nicstoaaar=clt strul M itnniora ï i tX jv 3000 repiihli koiiicn ondier i scobed j gci onicn Te Urderp hcfi de l viivvuuw iwee kinderen bij abuis vergiftigd door kraanoog Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag j 13 Julij De veriiadcrirg wordt door dun voorzitter geopend en Mijkr n tfg u v oordig te zijn de hb mr A A v ia licrgtii Uzeodoorti voorzitter de Grave Viruly I nj ten Printc Br irgaax Bnchner Drooglctvcr Gennep Ki t V Straateii en Peeters terwijl dt heer RtuiV schriftelijk heeft ktnnis I gegeven dat hij verhinderd is de vergaderiug b j K wonen De notulen der vorige vergadtiriüg worden gekitii i a gearru tecrd Is ingekomen eene missive van hh gedeputec j dez pmviBcie hoadendcgoedkeuring van twee rs idsbesiuite Llt v f drn aapko jp cu afstandvan grond vroeger vtrmeld N jttf eenige adres tn v i i diverse periu icn vtrzoek ude ia aanmerking te komen bij de benoeming van een uirecitur vr zweoist Wii Ter vis je eene missive vau mejufvr Stokhuizcn kennis gi cnJ dr t zg de benoeming aanneemt als luiiixinderwijwr ase a i i df t iilnre j j uf iuuwanehoul Notïf