Goudsche Courant, zondag 22 juli 1866

1866 il 51 Kaas Edam a 62 Kanter 18 Juljj Granen Tarwe tot circa vorige pryzen verkochvjerst ffaauw en haver met weinig vraag Aanvoer van l tot 17 julij 1080 qr inl en 276S0 qr vr tarwe 6050 q vr gerst en 388 0 qr vr haver 12 Julij Op de veeinarkt van heden waren aangevoerd 1230 runderen 476 kalveren I 570 schapenen 180 varieasVoor beste ruijdereü wer S S en voor d varkens 4 6 m steen bepaald f Burgerlijk © Stand Donderdag 26 Jullj De heer Reatiuger verlaat de vergadering Het gebeele voorstel ordt alsna in omvraag gebragt ea goedgekeurd mst algemeene stemmen Hierna vordt de vergadering gesloten Marktborigten Gtouda 19 Julij Tarwe werd weder tot iets lagere prijzen afgegeven Poolsche per 2400 kilo ƒ 325 Roode Kleefsche 320 Euwarige tarwe per mud ƒ 9 25 ü lO Zeeuwsche ƒ 9 a ƒ 9 50 Rogge ƒ 6 30 a ƒ 6 80 Gerst ƒ 5 60 a 6 25 Haver korte 4 25 a ƒ 5 dito lange ƒ 3 5C a ƒ 4 20 Paardeboonen ƒ 7 80 ii ƒ 8 Duiveboonen ƒ 9 25 a ƒ 9 75 Boekweit Fr insche per 2100 kilo ƒ 155 a ƒ 160 Noordbr 175 a ƒ 180 Varkens en biggen waren gevraagd maar de handel in schapen was niet geanimeerd Kaas aangevoerd 95 partijen ƒ 26 a ƒ 27 50 p 50 n Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 28 Weibolf ƒ 1 06 a ƒ 1 10 Delft 19 Julij Het weinige aangevoerde vond trage koopers tot staande prijzen Tarwe 9 a ƒ 9 60 Rogge ƒ 6 20 a ƒ 0 40 Buitenl gerst ƒ 5 90 a ƒ 6 30 Duiveb ƒ 9 50 a ƒ 10 Paardeb ƒ 8 a ƒ 9 Aan de stads waag gewogen van 12 19 julij 26 4 772 8 en üI 16 boter te zamen 17 090 n S Boter ƒ 52 a ƒ 60 het vierde ƒ 1 30 a 1 55 per n ffi Aard ippeleu aangevoerd 530 mud ƒ 3 50 a ƒ 5 Londen 17 Julij Boter Friesc e 104 ü 106 Bosch Cir i 70 Emdcn en Leer 86 ü 90 ïersey 84 a 96 Morlaix 76 a bO 46 a 56 Gouda 48 a 54 Derby ss 17 a 18 Amerik 68 a 78 GOUDSCHECOUIIAIJT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiend iceg D n 60 GOUDA Geboken 18 Julij Johannes drianus onders J A van Leeuwen ea J M van Düijn Johannes Cornells onders J G Versnel en C C Boer OvtELEDEN 16 Julij M vau der Kleij 14 m C Gerhards hni vroun van L Grote 75 j W van Houten 64 j 17 J P Rozenstraten 67 j 8 Sjouke 11 j A Bron 1 m N in t Hout ed P van Tok 66 j 18 T van Rijn van Alkemade 9 m C vau der Kleijn 6 m D Koom 22 j 19 J de Jong 4 m van Berkel hoisvr van P Kroon 45 j G J V Krtbs 1 m H Sparnaoij 31 j W F Coret 3 m A 01a 89 j V B hteenwiukel 2 j 6 m 20 M Kabout 3 m an 18 tot 20 julij is bij den Burgemeester aangifte gedaan van 10 choleraljjders lu het geheel aangetast 2 i3 waarvan 121 zijn overleden ADVERTENTIEN 72 ia Heden overleed onze geliefde moeder ANNA GUSKEN S in den onderdom van 64 jareu M MOL M J OPHOF GouD i 15 Julij 1S06 j Voor de vele blijken van deelneming in oize droefenis bij het overlijden van onzen jongsten zoon betuigen wij bij deze onzer nelg meenden dank M H KLUITMAN A C KLUIT MAX WiiJSTEE Goi D den 20 Julij 1S66 De ondergeteekendo dankbaar voor de gunst door zijn overleden vader dertig jaren lang van zijne st tdgenooten ondervonden heeft de eer ie berigten dat door hem de metseloars affiiire op den zelfden voet zal worden voortgezet zich vleijende dat hij door ijver en naauwgezetheid zal blijven deelen in de gunst zijner gecierde stadgenooten W ROZESTRATEN Stucadoor en fetstlaar Raderstoomboot d Usscl Van GrOUda Maandag en Dingsdag s morgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Zondags s morgens e j uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks RetouHaarim Waarschuwiogü De groote vermaardheid welke de ABSHALBBIN S door hare heilzame en krachtige werking in geheel Nederland zelfs tot verre over de grenzm is te beurt gevallen heeft de jalouzie zoo zeer opgewekt dat men tracht voor hetzelfde doel in denzelfden vorm eene soort Watten te verkoopen ouder den naam van Engelsohe Rhumatiek Vatten Kruidewatien enz VUeen het trachten naar de juiste vorm en naam zoo verre het de wet gedoogt bewijst hier het overwigt wat de ABSHAL BBIN 3 bezitten en waardig zijn Het geheim is eenig en onnavolgbaar e eu als haar doeltreft eu onmisbaar zij ontnemen kwaal en oorzaak voor het tegenwoordige vun alle obstructien ontstaan door koude of derzeiver gevolgen genaamd Rhumatiek en waarborgen tegen de toekomst De prijs is 30 ets per blad Er uordt bij deze verzocht vooral teletten op de handteekening van mij bereider en Hoofd Dépothouder te Dellt A BREETVELT Az De echte worden alleen verkocht bij T A G VAN DETH Gouda Wed BOS UAX A PltlXS Zeveti iuUen G WILHELMUS iroerdeti T W i Ev UIL ScAoonhoren Geb KAULING jj ien J GOUDKADE Boxkoon i H KELLER Rotterdam Weste wagenstr A REIJNOORDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Capelle ajd IJssel En meer bekende depots in ons Rijk Prijs vrn het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accjns bj eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 o o per kan 61 cents idem a 47Vio per kan 63 ets Jenever 2 = soort Moutwijn a 462 i o g per kan 59 cents inl BRANDEWIJN i 46Vio per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouD i 21 Julij 1866 Openbare Vr jwillige Yerkooping dag v n betaling 28 December 1866 mits voldoende soliede borgen stellende van uit muntend goed te velde staande TARWE AARDAPPELEN en BRUINE BOONEN wassende in uen Zuidplaspolder van Schieland binnen de gemeente van Zetenhuizeti op V r ij d a g den 2 Julij 1866 des voormiddags ten 10 ure in het raadhuis van en te Zevenhuizen Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den WelEd Heer H J Vi GENNEP in den Zuidplaspolder of bij den notaris A N MOLENAAR te ZuidWaddinxveen Prijzen der Effecten AMSTEEÜJV y Vrijdag 20 Julij Gebleven koera 57 8 67V8 881 6 135 32Vi6 43 ÏJiagste koers Hoogste koers 67 67V8 88 SS Va 34 135V 32Vi6 32Vi6 42V2 43 94V 76V4 76V8 83V2 90 831 2 72 s 174 44 451 4 22V2 227 8 62V4 46 47 Vs 50 51V8 SO s 24V8 24V8 67 Vj 6778 72V2 73 14 15V8 pCt Ned w sch 2Vsdito 3 dito 4 173 44l i6 22V4 46V8 51 Handelm op resc België Roths 2 2iSpanje obl 2V2Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 d Amst 1864 5 do Amst 1 860 41 2 Aand spoorw ƒ Oost Metall 5 pCt dito dito 2l jdO renteAmst 5 d nat IS 54 5 do inzilv 1864 5 Italië Amst 5 T buitenl 6 GAfcüetiland 5 Ver Stüiec 874 5 d dO 1882 6 Mexico 1851 3 Boekdrnkkerij van A BRINKMAN Xie c Courant verschijut des Donderdags en ZoDdag3 In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te üren De prijs per drie maanden isy 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn A FKONDIOING BURGEMEESTER en WETHOUDERS v n Goüba gelet op de bepalingen van art 30 der Verordening van Politie brengen ter algemeene kennis dat bij deze door hen vergunning wordt verleend om de straten te schrobben behalve waar die in de laatste twee maanden zijn vernieuwd of hersteld op VRIJDAG en ZATURDAG den 27 en 28 Julij 1866 tot des voormiddags elf ure Verder herinneren zij aan de eigenaars of bruiiers van gebouwen en erven hunne verpligtiiig om de straten riolen en goten vóór achter en ter zijde van die gebouwen en erven eenmaal s weeks te doen reinigen en verder schoonhouden op de nakoming waarvan door de Politie streng zal worden toegezien GoLD den 24 Julij 1866 Burgemeester en Wethovdeks voornoemd De Secretaris De Burgeui e iter DROOGLEEVER FORTUIJN BERGEN IJZEXDOORN öuttcnlanïr Londen 22 Julij De Globe verzekert dat nog or bet einde van het tegenwoordige zittingjaar vaii regeringswege bij het huis der gemeenten aanvraag zal worden gedaan om de noodige gelden voor den aanbouw van ten minste nog vier ijzeren torenschepen elk van niet minde dan 4000 ton De Reform League heeft opentliJK bekend gemaakt datzij ondanks het verbod van den chef van politie maandag devoorgenomen zamenkomst in Hydepark zal doen houden gelijkzulks meermalen daar is geschied als zijnde de meest geschikteplaats m mr dat zij tevens alle pogingen zal aan t enden ombuitensporige gedragingen te beletten 23 Julij De vredespreliminairen gelijk die laatstelijkdoor Pruisen ontworpen en door Frankrijk goedgekeurd werden behelzen de volgende bepalingen Oostenrijk erkent dat de duitsche bond zoo als hij tot nu toe bestond ontbonden is het stemt toe in de oprigting van een nieuwen bond met uitsluiting van het oostenrijksch keizerrijk die nieuwe confederatie zal worden gevormd uit de staten van NoordDuitschland welke bond onder het militair beheer van Pruisen zal staan en die door de pruisische diplomatie zal worden vertegenwoordigd Oostenrijk heeft de vrijheid eene zuidelijke confederatie in het leven te roepen van een internationaal standpunt zijn beide confederritien ouaf hankelijk van elkander blijvende tusschen jn noordcirken en den zuidelijken bond slechts een band van stamverwantschap bestaan de Elbe hertogdommea worden bij Pruisen geannexeerd met uitzondering van het dtenjche gedeelte van Sieeswijk Oostenrijk vergoedt aan Pruisen een deel van zijne oorlogskosten de integriteit van het oostenrijksche keizerrijk wordt gewaarborgd met uitsluiting van het grondgebied van Venetië Oostenrijk heeft bereids toegestemd in zijne uitsluiting uit den bond en zich bereid verklaard de op te rigten noorddnit sche confederatie te erkennen Men verzekert dat Pruisen boven en behalve de voren omschreven voorwaarden heeft geëischt dat het pruisische grondgebied door annexatie zal worden vergroot met eene bevolking van drie millioen zielen Eene onafzienbare volksmenigte heeft zich hedea naarHydepark begeven om er de voorgenomen demonstratie tergunste der reform league te doen plaats hebben Het park wasdoor 1500 politie agenten door infanterie en ruiterij bezet maar De pnjs der Advertentien van ée n tot zes regels met inbegrip an het zegel is aC Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buiiengewoue letters worden barekend uaar plaatsruimte het volk rukte de hekken die tot afsluiting van het park dienen omver en slaagde er daardoor in n oar binnen te dringen Vele politieagenten werden genond eea der aanvallers werd naar men zegt gedood de politie nam vele personen in hechtenis Er heerscht hier ten gevolge van een en ander groote opgewondenheid In het hoogerhuis heeft lord Srratford de Redciiife deaandacht gevestigd op de Donau vorstendommen Met het oogop hun geographischen eu politieken toestand was het zijnsinziens onmogelijk dat het engelsche gouvernement met onverschilligheid kou aanzien hetgeen daar voorviel De gebeurtenissen welke daar sedert 1S60 hadden plaats gehad en voornamelijk de verkiezing van prins Karel von HohenzoUem tothospodar waren in strijd met het parijsche tractaat VvanneerDestaande tractaten zoo opentlijt wer en geschonden dan achttehij het pligt dat het parlement er zich mede bemoeide Vervolgens sprekende over den strijd tusschen Oostenrijk en Pruisen achtte hij hat eene ongerijmdheid dat Engeland zich strengvasthield aan het beginsel van nou interventie Ten slotte verlangde hij dat de diplomatieke bescheiden betrekkelijk deDonauvorstendommen aan de leden zouden worden overgelegd Graaf Derby het uoorü nemende zeide dat hij het geenszinsmet den vorigen spreker eens was dat Engeland krachtig moetinterveniëren in de aangelegenheden op het vasteland ofschoonhij overigens geenszins het beginsel was toegedaan dat Engelandin ailen gevalle eene politiek van non interventie en neutraliteitvolgen moest Ten opzigte van de Douau vorsteudommen verklaarde hij dat de vereeniging van Moldavië eu WallachijeTurkije eerder versterkte dan verzwakte terwijl hij het gevoelenbestreed dat de verkiezing van prins Karel von HohenzoUe ntot hospodar het werk van Pruisen zijn zou Voor het overigewas hij van gevoelen dat de kwestien tusschen het ottomannische rijL en de vorstendommen spoedig tot eene voldoendeoplossing ouden wordeu gebrast Met het oog daarop verklaarde hij de bescheiden niet te kunnen overlegsen zonder depubiieke belangen op het spel ie zetten Nadat gr iaf Kusstiide laatste woorden had beaamd en de meening had te kennengegeven dat de prins von HohenzoUem weldra door de Poriezou erkend zijn werd bet door lord Stratford gedane vooritelingetrokken 24 Julij In de zitting van het hooserhuis op gisterenheeft graaf Russell het in de regering afgekeurd dat EngelandOostenrijk heeft aangeraden enetie aan Frankrijk af te staan Graaf Derby heeft daarop geantwoord dat H M regering teeenenmale vreemd is gebleven aan de ojderhandelingen overden vrede De minister gaf voorts de hoop k kennen dat dieweldra zal gesloten worden al is die dan ook niet in allenopzigte bevredigend In de zitting van het parlement op heden hebben deministers hunne maatregelen tot het beletten der demonstratienvan de B form League op gisteren verdedigd De wanordelijkheden hebben zich heden avond in Hyde Park en OxfordStreet behaald De politie en de militaire magt hebben herhaaldelijk van hunne wapens gebruik gemaakt tegen de menigte Vele personen zijn gewond en gearresteerd Parijs 22 Julij De Pdtrie meent te weten dat Oostenrijk d vredespreliminairen heeft aangenomen en dat dit berigt in den afgeioopen nacht te Parijs is aangekomen 23 Julij Aan de beurs alhier is het berigt aangeplakt dat Oostenrijk de preliminaire vredesvoorwaarden heeft aangenomen De Moniteur meldt dat de italiaansche vloot na de voorLissa geleden nederlaag genoodzaakt is geweest naar Aneonate stevenen De wederzijdsche gevolmagtigden zijn thans in het pruisische hoofdkwartier bijeen om over het sluiten van den wapenstilstand te onderhandelen Van Italië wordt nog een definitiefantwoord te gemoet gezien maar het heeft zicb ook reeiis inbeginsel met de vredespreliminairen vereeuigd