Goudsche Courant, donderdag 2 augustus 1866

Ecih brief uit Eome melJt dat de paus onlangs de kardinalen heeft bijeengeroepen om hun te betoogeii dal het noodzakelijk is alle gezag in Rome tijdelijk aan Frankrijk op te di geii gedurende de crisis welke uit de i eventnelen dood Tan den paus kan voortvloeijen Daartegen is eeue levendige oppositie ontstaan maar een groot aantal kardinalen heeft de ivij sheid erkend van dit voorstel tot verzekering van de vrijheid van het co el e Prins Frieiirich Willielm van Hessen die vroc5er detusschenkomst van keirfr Napoleon bad ingeroepen Ur gunstevan zijne regten op Sleeswijk Holsteiu heeft thans een dergelijkon stap gedaan ten einde voor zijne erfelijke reglen opkcurIlessen s keizers bescherming in te roepen In La France lee t men het volgende Toen men zag dat Oostenrijk onder de geleden nederlagen bukte in plaats van zich door e ne krachnge ontwikkeling v m het nationale gevo op ie hellen kou men dadelijk zeggen dat de oorlog ten einde as He gerezen of ivelligt nog rijzende bezwaren komen uit den aard der zaken eu uit het genigtige der aanhansiae vraagstukken voort doch het was vooruit te zien dat zij voor den gcbieJiiiden ci ch van den staat der zaken zouden moeten wijken Zno volgt op den verwoestenden oorlog een vrede welks eevolgen in de toekomst zullen blijken maar die in geen geval Coor eene definitieve geling der europesche aangelegenheden kan rrehüuden worden Intusscheu moeteu wij wijzen op de drie i iikomsten welke thans nu de vredespreliminairen oudertetkeud zijn reeds vast staan Zij zijn 1 Het bloedlergieien is door bemiddeling van deu keizer der Fraiischen gestuit en Europa hetwelk door zoo iugenikkeldc vraagstukkeu in spanning wordt gehouden zal uu gelegenheid hebben om bedaard te overwegen hoe ze op te lossen 2 J l e laatste overblijfseleu der tractaten van lbl5 zijn vernietigd er blijft nu niets meer over van dat verlbeijelijke gewrocht waarmede in der tijd de zegevierende coalitie hare magt misbruikende enkel tMchtte het regt te onderdrukken I lu Italië is Frankrijks plan tot volledige ernezentlij kins gekomen en het italiaansche schiereiland weder in liet voUe bezit zijner nationaliteit gekomen zijnde wordt een boudt euoot ten zuiden van de Aipen voor de denkbeelden wier vertegenwoordiger in de wereld Frankrijk is Is dat alles Mij gclooven het niet Uit die uitkomsten zfl c OLts aan andere vraagstukken die vau stonde af aanhan l zijn en die tut oplossing zullen moeten worden gebragt iioch Frankrijk en Europa zullen keizer Xapoleon dank iCggen dat hij zich als bemidiieiiUir heeft geplaatst tus=jhen vijanden die de aken lot het uutr te zouden hebbeu kuiiiieu drjjven en zoodoende de uitbreiding des oorlog en de genapende tustcheukonist der onzi Jige mugdulheden onvermijdelijk zouden hebben gemaakt lUze vrede met zijne nu bLkende grondslagen is van Frankr ks jae een beu ijS van gcmatigiiheid waardoor het zijn invloed toont zonder zi üe reglen of zijne pligtcn te verzaken 30 Jtiiij liet grou e nieuu van den dag is dat Italiëde vredespreiiminuiicu heelt aangenomen gelijk zij een onderwerp van beh iKieling hebben uitgemaakt tusschen die mogendheid en Irr uikn k i at wil eggen dat Venetië door middelvan het algemeen mrtgl zal w jrdeu geraadpleegd en dat voorhet overiae de gewigtige kwestie der gien scheidiug zal wortleugeregeld bij nader onderhandeling met het hof van Weeueii Italië laat zijne aanspraken op iialiaausch ïvrol speciaal opLet grondgebied van Trient met varen maar behoudt zichvoor deze kwestie op het tapijt te brengen bij de grensiegeling Naar men thans zegt hebben prins Napoleon en de heer iMalarci die zich met den prius in het hoofdkwartier bevond aankoning Victor Emanuel beloofd dat I raukrijk al het mogelijkezal doen om èmo aanspraken van Itaiie te ondersteunen Voortsverzekert men ook in strijd met de meening die daaromtrenttot duïver bestond dal Pruisen vau zijn kant genegen is zijnbondgenoot in deze zaak te helpen mits deze daarvan geenenaiirukkelijke voorwaarde maakt bij het sluiten van den wapenstilstand hetgeen dan ook gelijk gezegd is niet is geschied 31 Julij De lloBiteur meldt dat de me ic brigade 01 vera van 1600 man verrast en ten deele in de pan gehaktis doc 4000 juaristen onder Escobedo Generaal iJejia hadter lerdeoiging van Matamoras slechts 500 man en werd doorde ontstelde ingezetenen genoodzaakt tot kapituleren ilcjia ismet zijne troepen te Vera Cruz aangekomen NiCOlsburg 2S Julij De ratificatien van de overeenkuins met Oostenrijk betreffende deu wapenstilstand en de grondslagen des vredes zijn heden uitgewisseld en een wapenstilstand met Beijeren tot 2 augustus is geteekend Berlijn 2S Juhj Het pruisisch gouvernement heeft aan Z Jl den koning der Nederlanden in zijne kwaliteit vaa groothertog van Luxemburg het plan cener bondshervorming medegedeeld Het nederiandsch gouvernement zich te dien aanzien incompetent verklaard hebbende heeft Pruisen zich regt slreeks tol het staat ministerie vau Luxemburg gewend hetwelk tot nu toe op die mededeeling vau hst pruisisch gouvernement geen antwoord heeft ingezonden 29 Julij De National Zeitung 2egt in overeenstemmingmet andere ochtendbladen dat Pruisen aanwinst van groudgebiud die in de vredespreliminairen bepaald is op het toIgeiide neerkomt De elve hertogdommen Kenrhessen en Nassaai orden met Frnisen vereenigd eu welligt ook Opperhessen eaFrankfort Sakbcn behoudt zijne grenzen doch komt tot Pruisen in dezelfde positie als de elve hertogdommen tot Pruisenzoudeu gekoineu zijn volgens de bekende februarij eischeu Het blijkt thans dal alleen de wetgevende vergaderingvau Frankfort zich met eene petitie tot den koning heeft gewend zijnde de nota van den heer Bernns bereids door denfrankforter senaat gedesavoueerd Ook wordt het bc igt gelogenstraft dat de frankforter bankiers gedreigd zouden hebbenhunne betalingen te staken Leipzig zal welligt door de veranderingen in den politieken toestand an Noordduitschland een aanmerkelijk vooideelerlangen De vrij gegronde hoop bestaat namelijk dat Leipzig binnen kort de zetel zal zijn van het centrale bewind hetwelkvoor Noordduitschland zal worden georganiseerd De liggingder stad haar inwendige toestand als een middelpunt van beschaving geven grond aan de onderstelling dat Leipzig inzekere male tot erfgenaam van Frankfort is bestemd 30 Julij De Hamburger Nachrichten melden dat desleesv ijksche regering heelï in last Lekomen om maatregelen tenemeu tot voorbereiding der verkiezing van leden voor hetpariement Naar men verneemt zullen onverwijld de zittingender tmütieraden gehouden worden voor de ligting van dienstpligtige manschappen zoodat die geheele zaak uiterlijk voor 1October zal zijn afgeloopen Men verzekert dat de hertog vau Saksen Meinin en zijne staten zal behouden maar het bevel over zijne troepen aan Pruisen afstaat De opening van den pruisischen landdag zal op den 5 augustus plaats hebbeu De afgevaardigden zullen den koningeen adres aanbieden De leden der üuker zijde zuilen denheer von Grabow en die der regter zijde den graaf Schwerintot Ciiulidaat voor het presidentschap van het huis der afgevaardigden slelleu L it Hof wordt van gisteren berigt Het hoofdkwartiervan het tweede reservecorps groothertog vau Mecklenburg issedert heden ochtend te Bayreuth gevestigd De groothertogheeii aigekondigd dat hij uamens den koning aii Pruisen bezit nam van het district Oberfranken De voorhoedt verdreefheden een bataillon der beijersche garde Van de Beijerschenwerden 4 officiereu en 205 man gevangen genomen zij lietenonderscheidene gesneuvelden op het slagveld achler l e Nordd Allg Zeit van het arlikel in den StaatsAuzeiger over de polemiek in de zuid dnitsche bladen tegenover de zoogenaamile IJam politiek van Pruisen en de vreemdetusschenküuist sprekende wil van den wenseh der bevolking iaZuidDuitschland om tot Pruisen in bondsbetrekking te komen niets weten en stelt in t licht dat eene opname van ZuidDuiisfhlaud in deu bondstaat gelijk zou staan met eeue versterking van de particularistische elementen in Hanover Keurhesseu en Nassau erder be at hc i fde blad eene correspordenlie uit Emden waarin gewezen wordt op de vroegere verinniging van Oostfriesland met Pruisen en op de scheiding die in 1S13 tegen den wil der bevolking plaats had Voor s rdt daarin geconstateerd dat bereids ele adressen uu Ujstfriesland den koning v an Pruisen om vereeuiging met Pruisen zijn toegezonden eu ten slotte de wenseh geuit dat Pruisens verlichte staatsmanuen het besef mogen hebbeu dat Pruisen zich Van eene gewigtige staatkundige schuld jegens Oos friesland te kwijleu heeft wier voldoening een pligt van eer is Nog bevat het blad een uitvoerig artikel tot ede legging van de valsche voorstelling en mededeeling in de onlangs openbaar gemaakte depêches van den vroegereu minister van buitenl zaken van den vroegeren koning van Hanover over de met Pruisen gevoerde onderhandelingen en de eindelijke kapilulatie van het hanoversche leger Het artikel doet uitkomen dat Hanover aan Pruisen verklaringen omtrint zijne neutraliteit deed en gelijktijdig met Oostenrijk onderhandelde over de vereeniging zijner troepen met de oostenrijkscbe De Köln Zeituug berigt Koning George heeft onlangsdoor buitenlandsche bemiddeling Engeland doen po n omtrenthet verleenen van hulp Een engelsch minister deed opmerken dat het voor Engeland een geluk is dat het zonder zijntoedoen ontheven is van de zorgen en de terlegenheid welkede hanoversche politiek het had voorbereid Authentieke bewijzen voor de dubbelhartige politiek van Hanover vóór denoorlog zullen eerlang worden openbaar gemaakt Munchen 2S Julij De Pruisen hebben VVurtzburg ge bombardeerd Het geheele arsenaal aldacr heeft in brand gestaan De Pruisen zijn teruggeslagen ca een verlies van 16 kanonnen De s d heeft weinig geletlen 30 Jtdij De heer vou der Pfordten heeft voor Beijereneen wapenstilstand van drie weken met Pruisen gesloten ingaande den S augustus Door de overige znid dnitsohe statenwas hy van geene volmagt voorzien Deze staten zullen numet den generaal von Manteuffel onderhandelen De onderhandelingen over den vrede met de zuid duitsche staten zullente Berlijn gevoerd worden 31 Julij In weerwil der plegtige verzekeringen van den 27 te Nicolsburg aan v d Pfordten gegeven zijn ecnige gedeelten van Beijeren tot den 29 door de Pruisen in bezit genomen V d Pfordten heeft krachtige vertoogen ingediendom eene herhaling van die feiten te beletten Het is smartelijk te moeten berigten dat ook nog hedeneen bloedig gevecht heeft plaats gehad in de nabijheid vanWeiden tusachen een bataillon der beijersche garde en eencorps Pruisische troepen Het feit hier gemeld is onverklaarbaar indien men in het oog houdt dat gisteren tusschen prins Karl en den generaal von Manteuffel eerst een wapenschorsingen later een wapenstilstand zijn gesloten De bevelhebber vanhet bataillon beijersche garde had bij het naderen der prnisischetroepen een parlementair tot den commanderenden ofBcier gezonden met het berigt dat een wapenstilstand was gesloten endat derhalve verdere bloedvergieting moest ophouden Alleswas echter te vergeefs het beijersche bataillon werd aangetasten heeft zware verliezen geleden De wapenstilstand treedt den 2 augustus in werking Volgens de Bayerische Zeitnng heeft kolonel Eoth te Bayreuth eene wapenschorsing met Mecklenburg gesloten die dadelijk in werking treedt Florence 2S JuUj De Italia bevestigt dat de onderhandelingen tot het sluiten van een wapenstilstand tot een gunstige uitkomst geleid hebben die overeenkomstig is met de belangen eu de waardigheid van Italic De fransche regering erkent het regt van de bevolking van Venetië om over haar eigen lot te beschikken De onderhandelingen tot het sluiten van den vrede hebhen regtstreeks plaats tusschen Italië en Oostenrijk Men verzekert dat Pruisen de kwestie van italiaansch Tyrol op eene bevredigende wijze opgelost heeft 30 Julij De admiraal Vacca is voorloopig tot opperbevelhebber van de vloot benoemd en is heden als zoodanigreeds in functie getreden Er is een decreet verschenen waarbij in de venetiaanscheprovinciën het statuut des koningrijks wordt ingevoerd en hetconcordaat vervallen verklaard alsmede de godsdienstige corpcr itien opgeheven worden 31 Julij De krijgsraad heeft het onderzoek naar hetgedrag van den admiraal Persano aangevangen de za ak zalmet den meester ijver worden voortgezet Sella en d Atfiittovertrekken morgen naar Udine en Treviso De koning verlaatheden avond Ferrara met het doel om zich naar Bovigo tebegeven Kopenhagen 28 Julij Het constitutioneel conflict is gpöindigd de rigsdag heeft de wijziging der constitutie aangenomen De koning zal heden persoonlijk de z ting van den rigsdag sluiten ötnnenlouö GOUDA 1 Augustus Blijkens de door burgemeester en vvethouders gisteren ingediende rekening hebben de ontvangster en uitg iven dezer gemeente over het dienstjaar 1865 bedragen ƒ 197 718 055 en ƒ 169 667 085 zoodat het batig saldo bedraagt ƒ 28 030 97 De tweede kamer is bijeengeroepen tegen dingsdag 7 aug De memorie tot beantwoording van het voorloopig verslag der begrooting van aed Indie is gereed ter ronddeeling Daarin wordt medegedeeld dat in het oorspronkelijk ontwerp meer of min belangrijke wijzigingen zijn gebragt De uitvoering der maatregelen tot onvoorwaardelijk verbod van verpligte diensten aan inlandsche hoofden is geschorst met behoud van het beginsel tot verhooging der traclementen In de afschaffing der cultaar procentfin en de hervorming van het binnenlandsch bestuur is door den koning berust maar komt dit eerst na vaststelling der begroot ng in uitvoering Op vele posten is vermindering aangebragt Voor de suiker cdltuur zijn eeuige tegemoetkomingen uitgetrokken ten bedrage van circa 6 ton Aaa het algemeen overzigt van het Nieuw Bat Handelsblad van 14 junij ontleenen wg het volgende Z exc de gouverneur generaal zal overmorgen Batavia verlaten om eene reis te ondernemen over een gedeelte van Java Het nederiandsch indisch strafwetboek voor Europeanen is afgekondigd De regering heeft bij twee besluiten de voorwaarden rastgestel l onder welke oostersche vreemdelingea r Ned Indie zullen worden toegelaten Het doet ons leed te moeten Vi gen dat die voorwaarden ver van vrijzinnig zijn De suikerfabriekanten zijn zeer ontevreden over de verhooging van dagloonen vau de door gouvemements tusschenkomst verstrekte fabriekarbeiders De toegezegde vermeerdering van het ijuantum der vrije beschikking wordt van het lot der cultiiurwet afhankelijk gemaakt zou het dan niet billijk zya diezelfde uitkomst af te wacliten eer de regering er toe overging de lasten te verzwaren die reeds thans door vele contractanten niet te dragen zijn Uit Brilsch ladie bragt de laatste mail slechts berigten van hongersnood in verschillende streken en van faillissementen in Bombay Pessimisten beweren dat geen enkel handelshuis aldaar blijven zal Bij een dezer dagen genomen besluit heeft de regering bepaald dat voortaan geen fabriekarbeiders ten behoeve van suiker ondernemingen in contract met het gouvernement door tusschenkomst van het bestuur verstrekt znllen worden dan indien de fabriekant hel bewijs levert dat hij geen vrijwillige arbeiders heeft kunnen bekomen en dat bovendien de loonea der door het bestuur verstrekte fabriekarbeiders met 10 centen zijn verhoogd Naar men verneemt is de algemeene vergadering dermaatschappij tot uut van t algemeen welke den 14 en la augustus a s te Amsterdam zou gehouden worden wegensde tijdsomstandigheden uitgesteld De vereeniging van onderwijzers in de gymnastiek inNederland hield op den 27 en 28 dezer in hei lokaal dergjmnastiekschool te Haarlem hare algemeene vergadering Devergaderde leden werden door den heer A A Sitrenger in degelegenheid gesteld kennis te maken met zijn praktisch ondenvijs aal kindereu Utrecht werd als plaats voor de volgende vergadering in december aangewezen Discussie werdgevoerd over de eenheid in het afnemen van examen in degymnastiek Vervolgens besprak men de voor en nadeeien gelegen in het houden van gymnastische feesten De vergadering w 5 van oordeel dat alleen van openbare gymnastiefeesten iets goeds te wachten is als ze met oordeel worden geleid en bet streven naar efi ekt daarin nimmer deu boventoonaanneemt Men leest in het Volksblad De gesloten wapenstilstand door duizenden gezegend omdat hij althans de mogelijkheid van eeu spoedig einde van den bloedigen oorlog doet verwa hten is echter in de oorlogspolitiek misschien te vroeg of te Iaat tusschen beide gekomen üe afrondingspolitiek die thans de kleine staten van Duitschland bedreigt kan bij een verkeerden vrede na eenige jaren ook ons vaderland bedreigen En wanneer eenmaal door eene veroverings politiek Europa onder een zestal vorsten is verdeeld zal men toch geen vrede hebben zoolang het droombeeld eener universele monarchie blijft bestaan Tegen deze beginselen moet worden strijd gevoerd N XXIX der parlementaire Studiën en Schetsen vertoont ons een waar blijeindend treurspel In de eerste monoloog treedt de heer Groen zelf op en vertelt het publiek dat de N Eotterdammer hem tot een interpellatie van het kabinet had aangespoord maar dat het Dagblad van s Gravenhage hem voor de opstookster gewaai huwd had Die waarschuwing was wel noodig want iedereen was overtuigd dat een man die jaren lang zoo gedreven zoo gewreven zoo geschreven die rijp eu groen zonder woordspeling nalunriijkj bijeen geraapt had om een leger te vormen dat hij tegen de bestaande school kon aanvoeren die met kwistige haad over de stemmen der anti revolutionaire boeren beschikte en het volk achter de kiezers iu gestadige agitatie hield die eigentlijk de tutor zoo niet de werkelijke vader was van het tegenwoordige kabinet de raison d etre van zijn bestaan nu wel eens vragen mogt wat de kinderen met het cadeaa hadden gedaan t Was eigentlijk een prijs dien zij gekregen hadden Prix de bonne conduite anti revolutionnaire Maar op eens blijkt het dat ze eigentlijk den meester deerlijk gefopt heb uL dat ze zich als zoete anti revolutionaire jongens hebben gedragen zoolang meester in de school was maar dat ze l école bnissonnière speelden zoodra hij zijn hielen maar even geligt had Graaf van Znylen was eigentlijk de pattern boy Als een tweede Eiccabooca zou de heer Groen voor hem met liefde in het blok hebben gaan zitten als het noodig ware geweest En deze lacht den meester uit ioodra hij het cadeau beet heeft Van den heer Schimmelpenninck was niets anders Ie verwachten Terwijl de heer Groen den roem en de grootheid