Goudsche Courant, donderdag 9 augustus 1866

Donderdag O Augustus 455 flseo in dit recht tcrwyl het aan meer ontwikkelde personen ont houden wordt Is het geld reeds niet genoegzaam in de eerste kamer vertegenwoordigd waar alleen mannen van geld en wel van veel geld hnn stem kunnen doen hooren De afgevaardigden moeten de zuivere afdruk van den volkswil zijn zelfs minderheden moeten in staat gesteld worden zich te doen vertegenwoordigen de almighty dollar moet op houden de eenige grondslag van onze vertegeuwoordiging te zijn Hebben wij van dit raiuisterie een lierzieuiug der kieswet te wachten Vij gelooven het niet De kiezers hebben hun afgevaardigden grootendeeb behouden en van ein behoudend ministerie is niet te wachten dat het een kieswet die zulke behoudende resultaten oplevert aan kant zal zetten En toch ware het zeer te wenschen i dit ministerie zich boven de partijen plaatsen dan is het juist voor die taak geschikt want bij een herziening der kieswet moet alle partijbelang zwijgen Alle partijen moeten in de volkskeuze berusten maar daarom moeten alle partijen ook trachten den goest des volks zoo zuiver mogelijk in de vertegenwoordiging te doen uitdrukken Er mag geen sprake zijn van een herziening om partijbel ng te bevorderen een wijziging in liberalen cf conservativen zin strijdt met alle zedelijkheid eu maakt de volksvertegenwoordiging tot een ijdelen klank zonder beteekcnis Door het gebruik komen de gebreken van onze kiesn et meeren meer aan het licht moge spoedig een bekwaam minister vanbinncalandbche zaken pogingen aanwenden om die ontdektegebreken in onze kieswet zoo mogelijk te herstellen P Marktberigten CrOUda 2 Aug Tarwe ruimde tot vorige prijzen zeer l mgzaam op Poolsche per 2400 kilo ƒ 32o Eoode Kleefsche 315 Euwarige tarwe per mud ƒ 9 a ƒ 9 75 Zeeuwsche ƒ b SO 1 9 50 Rogge ƒ 6 25 a ƒ 6 80 Gerst ƒ 5 a ƒ 5 S0 Haver korte ƒ 4 a ƒ 4 75 Dito lange ƒ 3 40 a ƒ 4 Pa irdeboonen ƒ 7 80 aƒS 10 Duiveboouen ƒ 9 25 a ƒ 9 70 Boekweit Fr insche per 2100 kilo ƒ 150 a ƒ 155 Xoordbr ƒ 173 a ƒ IbO Heden waren ter markt aangevoerd veel varkens en biggen en was de handel daarin levendiger gelijk mede in schapen GOUDSCHECOURAUT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Voor de vele bewijzen van deel 1 neming bij gelegenneid van ons Huwelijk ondervonden betuigen ij onzen opregten dank J F MARKEXSTEIJN I L ilARKEXSTEIJN Ex iLTO 1 GoUDi o Den 25s Julij l 66 overleed te Gouda n den ouJerJom van bijna 92 jaar de HoogWelGeloren Htcr Jonkheer HUGO VKN KINSCHOT oud Lid var den Gemeenteraad altlair enz rt tns IvitirnianJxhe hctrekking eerst heden ffeplaaht Raderstoomboot cl IJssel Van Gouda MaanJaij en Sinysdaff s morgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Zondags s morgens C j uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Retourkuartm Prijs van het gedestilleerd bij G P van da VEIJDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eeue hoeveelheid van minstens tien kan ü contant Zuiver overgehaalde JEXEVEE a 462 j o o per kan 61 cents idem a 47V o k per kan 63 ets Jenever t soort Moutwiju i 4fi io oPSf tan 59 cents inl BKAXDEWiJX a 462 io per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 4 Vjg 1SG6 Kaas aangevoeld 75 partijen ƒ 25 a ƒ 27 p 50 n B Goeboter ƒ 1 21 a ƒ 1 30 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 18 Dolft 2 Aug De weinige ter markt aanwezige tarwe en rogge bragt vorige prijzen op Puike soorten gingen goed v n de hand Gerst van het gewas van dit jaar zeer mooij van kleur en korrel werd vlug verkocht Tarwe ƒ 9 40 a ƒ 10 50 Kogge ƒ 6 a ƒ 6 50 Nieuwe zomergerst ƒ 5 60 a ƒ 5 S0 Korte haver ƒ 4 a ƒ 6 Duiveb ƒ 9 a ƒ 10 Paardeb ƒ 8 50 Koolzaad veel aangeboden ƒ 11 50 a ƒ 12 70 Aan stads waag gewogen van 36 julij tot 2 august 24 4 S07 8 en 74 16 boter te zamen 17 S80 n B Prijs 50 a ƒ 60 het vierde ƒ 1 25 a ƒ 1 50 per n E Aardappelen aangevoerd 436 mud ƒ 3 a ƒ 4 50 Londen 31 JuUj Boter Friesehe 112 a 114 Kampen en Zwolle loO a 106 Bosch 66 a 74 Emden en Leer 86 a 92 Yersey 84 a 98 Morlaix 78 a 80 Kaas Edam 48 a 58 Gouda 48 a 65 Derby 58 a 62 Amerik 66 a 76 1 Aug Granen Tarwe 1 a 2 hooger gehouden gerst stil en haver evenzoo Aanvoer van 28 31 julij 760 qr inl en 6860 qr vr tanve 2500 qr vr gerst en 26890 I qr vr haver 2 Aug Op de veemarkt van heden waren aangevoerd 1240 runderen 470 kalveren 10 240 schapen en 290 varkens Burgerlijke Stand GOUDA Geboeln 31 Julij Klazina oaders F S Spamaaij en J van de ToiTen 1 ug Apolonia ouders G van Dort en J van der Lek Johanna ouders R Ia Yorce en M Hogendijk O EBLEDfcs 31 July M L H Kagie 3 m 1 Ang M Trijbits 4 j 6 ra F A Boers 9 m J J van Lecunen 2 j 3 m 2 G Doraud hms r an D lioaraan 33 j Gehuwd 1 Aug A van llosmalen en J H Jansen A van J Bnk n en E van den Berg G van Erkel en J Nabben P Blok I en P Scharleman C van der Bijl en M van der Kleijn J F Markeusteijn en L Esalto I Van 31 juUj tot 3 aug is bij den Burgemeester aangifte gedaan vin 3 choleralijders in het geheel aangetast 247 waarvan 140 zijn overleden ADVERTENTIEN Binnenlaiidsclie SdiroefstoombootReederij te DORDRECHT DIENST TUSSCHEN DORDRECHT GOUDA EH AISTERDAffl en daar tusschen gelegen Plaatsen tot het vervoer van PASSAGIERS GOEDEREN en het Slepen van SCHEPEN met de Schroefstoombooten DORDRECHT n 2 Kapt P BISSCHOP DORDRECHT n 3 Kapt A VAN ANDEL DORDRECHT n 4 Kapt K MAST in directe aamlmfhiy voor het VERVOER van GOEDEREN met de SPOOK WEG MAS TSCHAPPIJ GRAND CENTRAL BELGE aan de MOERDIJK volgens te bekomen Speciaal Tarief rfi 26 Vertrek van DordrecJd Zondags Dingsdag en Donderdags s morgens ten 5 Ure II Armterdam Zondags Woensdags en Vrijdags 6 Agenten te Dordrecht J B ZAHN Kuipershaven Gonda Agent der Stoombooten Vest 1 Amsterdam A HENKE Binnen Amstel bij de Amstelstraat In directe verbinding te Dordrecht met DE VEaCHTGOEDEREN 3TOOMVAART MAATSCHAPPIJ te Middelburg voor goederen van en naar Middelburg en te Amsterdam met den beurtschipper K ENGEL op Zaandam Zonder kosten van overlading Aanteekengelden worden niet geheven Zware en llgte Goederen onder 50 ned of Maatgoederen onder 50 kub palmen worden aan huis bezorgd zonder berekening van bestelloon L C VAN OLDENBORGH J J B J BOUVY D A N VRIESENDORP Directeur J C DEKING DURA Comnasmnssen I BoekaruVlterij van A BRINKMAN Deie Conraiit versehijnt des Donderdags en Zondag In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden i8 2 £ rancop poat 2 25 Advertentie van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grooteiE moeten vóór 10 ure ingezonden zijn 6uttenlanÜ IiOnden S Aug De lord mayor heeft aaa den lord mayor van New York het volgende telegram getonden Moge onze handel bloeijen en vrede en voorspoed ons vereenigd houden Gisteren heeft de lord mayor van New Tork daarop aldus geantwoord De volharding en de schranderheid van den mensch door de Voorzienigheid geleid hebben de beide werelddeelen met elkander verbonden Moge dit middel er toe bijdragen om het geluk en de regten van alle volkeren te bevorderen De kamer van volksvertegenwoordigers te New York heeft het ontwerp van wet aangenomen waarbg de strengebepalingen van de neutraliteitswetten worden ingetrokken enheeft veroorloofd dat schepen en oorlogsmaterialen zondenkunnen worden verkocht aan gouvernementen die in vredelievende verstandhouding staan tot de vereenigde staten De cholera neemt te New York toe De staat van beleg is te New Orleans opgeheven Parijs 6 Aug Men schrijft uit Londen aan de Patric dat het engelsche gouvernement op officieuse wijze gevraagd zich te verklaren omtrent de eventuele bijeenroeping van een europeesch congres op nieuw zijn voornemen zou hebbeu te kennen gegeven om zijne politiek van non interventie ten opligte van de zaken van het vaste land te handhaven Engeland zal de invitatie die het mogt gedaan worden aannemen maar het zal zich op geenerlei wijze aansluiten aan de voorstellen voor of tegen de verwezentlijking van dit plan Mea zou naar men ons verzekert te Londen weten dat het fr scbe gouvernement zich tot hiertoe niet gunstig voor het denkbeeld van een congres zou hebben getoond zoo lang niet dit denkbeeld de eenparige toestemming der groote mogendheden zou verwerven Het hof der tnilerien kan evenwel in beginsel niet anders dan gunstig gezind zijn voor het in het leven roepen van nieuwe tractaten bestemd om in het enropesche wetboek de tractaten van 1815 te vervangen Men houdt het te Londen voor zeker dat Pmisen het plan van een congres bestrijdt en dat Busland alleen zander zich daaromtrent nog bepaald te hebben verklaard evenwel zijne stem aan het plan heeft geschonken op de herhaalde aanzoeken van onderscheiden duitsche souvereinen Het Memorial Diplomatique verklaart gemagtigd te zijnop de meest formele wqze tegen te spreken het hier verspreideen door het dagblad la Liberté medegedeelde gerucht nopensden temmeer van keizerin Charlotte van Mexico naar Europa Tevens worden door het blad gelogenstraft andere onrustbarende gerochten die men in den laatsten tijd ten opzigte vanMexico heeft verspreid Hetzelfde blad meldt dat onmiddellijk na de definitieve sluiting van den vrede de exceptionele toestand dien de oorlog in Oostenrijk noodzakelijk maakte in dat rijk zal ophouden Het constitutionele leven zal weder eene nieuwe vlugt nemen dank zij de vrijzinnige maatregelen waartoe het kabinet Belcredi heeft besloten Er zal eene nieuwe kieswet worden uitgevaardigd krachtens welke de afgevaardigden naar den rijksraad bij regUtreeksche verkiezing zullen worden benoemd in plaats van door de provinciale staten Er zal geenerlei wgziging in het kabinet plaats hebben vóórdat de aanstaande rijksraad zich zal hebbec verklaard omtrent den algemeeren toestand des lands ea omtrent de in de toekomst te volgen gedragslijn Den 22 jnnij is te Lissabon de wet tot onteigening derkloostergoederen afgekondigd Zij bepaalt dat de vaste goederen van de kloosters de godsdienstige vereenigingen de godvruchtige en liefdadige gestichten binnen zes maanden opentlijkgeveild en verkocht zuUeu worden ten bate der schatkist endat deze jaarlijks drie percent van de opbrengst der veilingals rente aan de tegenwoordige bezitters zal uitkeeren zijndehet aan de kloosters enz voor het vervolg verboden vastegoederen te koopen De prijs der Advertentien tsu één tot xes regels met inbegrip van het xegel ia 80 CcaX TOtff elkoi regel daarbaven 10 Cent BnitengswoBC letters wftfdeaberekeod aar plaatamimte Weenen 5 Aug Onze stad herneemt langzamcHiand het vroegere vooikomen de lieden welke op de nadering der pmisische troepen naar elders waren gevlugt keeren weder terug Desniettemin blijft de stemming gedrukt men gevoelt dat Oostenrijk moeijelijke tijden te gemoet gaat althans dat er zeer veel staatkundig talent en eene zeer liberale gezindheid noodig sal wezen om de wonden die het rijk geslagen zijn te heelen Tusschen onze regering en de andere zuidduitsche statenia de verhouding niet van de vriendschappelijksle Men verwijt ons dat wij de bondgenocten in den steek lieten terwijlmen hier beweert dat hunne dubbelzinnige staatkunde daarvande schuld draagt De Abendpost bevat de volgende verklaring De bewering van den pruisischen Staats Anzeiger waarbij de koningvan Hanover beschuldigd wordt tegelijkertijd met Pruisen enOostenrijk te hebben onderhandeld is ten eenemale valsch Dehanoversche regering is voornemens om zoodra zij den tektstvan het bedoelde artikel van den Staats Anzeiger in handenheeft daarop te antwoorden Ten gevolge van de verlenging van de wapenschorsingtusschen Oostenrijk en Italië tot 10 augustus zijn onderhandelingen te Cormons geopend betreffende het sluiten van eenwapenstilsiand Het is nog niet zeker dat die onderhandelingen eene hervatting der vijandelijkheden op lu dezer onmogelijk maken De graaf Brenner begeeft iich naar Praag ommet den baron v Werther te beraadslagen ovei het vaststellenvan het definitive vredesverdrag e Aug De koning van Pmisen zal zich naar Karisbadbegeven waar de vrede waaischijnlyk onJertediend zal worden Pruisen heeft kategorisch het voorstel van Busbnd van de handgewezen om een congres te houden der mogendheden welkehet weener verdrag hebhen onderteekend Frankrijk neemt geendeel aan de onderhandelingen over het sluiten van een wapenstilstand tusschen Oostenrijk en Italië welke te Cormons zijngeopend De onderhandelingen zijn geheel afgescheiden van devredetpreliminairen waarover na het sluiten van den wapenstilstand met medewerking van Frankrijk en waarschijnlijk teParijs zal worden onderhandeld Berlijn 5 Aug Het gemeentebestnur heeft heden ten 121 2 ure aan den koning een adres van gelnkwensching aangeboden De koning heeft in an woord herhaaldelijk dank betuigd en doen uitkomen dat Pruisen het zwaard herft getrokken voor zijne zelfstandigheid maar ook voor de hervorming van Duitschland Het eerste doel is bereikt hij hoopt dat het laatste onder Gods zegen ook zal slagen Alles doet eene gelukkige toekomst van Pruisen verwachten daar een eervolle eu duurzame vrede op handen is 6 Aug Naar verzekerd wordt zijn verklaringen naarFlorence gezonden inhoudende dat Pmisen Italie s houding gedu ende den oorlog volkomen waardeert en de alliantie ais eene duurzame beschouwt welke ook na bet sluiten van denvrede de betrekkingen der beide landen tot elkander en tot de buitenlandsche mogendheden bepalen zal Gisteren heeft de koning van Pmisen de zitting derbeide kamers te Beriijn geopend De kening zeide dauk voorGods genade die Prutsen geholpen heeft in zyue overwinningen waardoor nieuwe lauweren aan den voorvaderlijken roemzijn toegevoegd en de baan voor de nationale ontwikkeling vanDuitschland is effen gemaakt De regering en de volksvertegenwoordiging zullen in eendragtige zamenwerking de vruchtentot rijpheid hebben te brengen die uit het bloedige zaad zoohet niet te vergeefs zal zijn uitgestrooid moeten groeijen Dekoning eindigt met den wensch te kennen te geven dat aande uitgaven die in de laatste jaren zijn gedaan zonder dat degoedkeuring der vertegenwoordiging aan de daartoe ingeleverdebegrootiagen was geschonken thans door haar eene indemniteitsbill zal worden verleend en daarmede de tot hiertoe bestaanhebbende conflicten tot een einde zullen zijn gebragt Het huis van afgevaardigden weid heden ten IP nre geopOid Genetaal Stavenhageu die als oudste in 1