Goudsche Courant, donderdag 9 augustus 1866

vooreitterstocl bekleedde sprak eene redevoering uit waarin hy Tcrklaanie dat het huis bereidwillig was om mede te werken tot eene duurzame verzekering van de grootheid en de vrijheid TU Pruisai en Duitsohiand Hg bngt zijn dank uit wegens de vastberadenheid der regering en de meesterlijke leiding van den oorlog en bragt hulde aau de dapperheid des legers dat den vijand in weinig wi kejj had verslagen eo den heldhaftigen koning die het leger tÖt vppr de veStiugwcrken van Weenen had gevoerd Do redenaar noodigde de leden uit van hunne dankbaarheid blijk te geven door op te staan Ten slotte werd den koning een hoch gebragt In het heerenhuis werd graaf Slolberg tot president verkozen 7 Aug Het Dresd Journal verzekert dat het in gewoonlijk goed ingelichte kringen niet bekend is dat deusaksischeu steden door Pruisen schattingen zullen worden opgelegd liet zegt dat tusschen Pruisen en Saksen afzonderlijke vredesonderhandelingen zullen plaats vinden Voor dat de kroonprins uaar Hungsdorf is vertrokken heeft de gemeenteraad hem een adres overgereikt waarin de innigste deelneming der bevolking te Berlijn belufgd wordt in het smartelijk verlies dat de prins geleden heeft door het overlijden van diens zoon Voorts wordt in het adres het aandeel verheerlijkt dat de prins aan den thans behaalden krijgsroem gehad heeft De kroonprins heeft de deputatie zijn dank betuigd en op het heugelijke vooruitzigt gewezen dat alle rcgfmatige hoop der Pruisen alsook de nationale hoop vervuld zal worden Het heerenhuis heeft met eenparige stemmen het voorstel aan reuonien om den koning een adres aau te bieden Florence 7 Aug Het officieel orgaan zegt in zijn nommer iu gisteren dat zich in de conferentie tusschen de italia insche en oosteurijkschc bevelhebbers tot onderhandeling over den wapenstilstand eenige moeijelijkheden hebben voorgedaan ten gevolge waarvan de wapenstilstand nog niet gesloten kon worden ötnncnUnö iOUDA S Augustus Z JI heeft benoemd tot leden vnn den raad van state J J v an Mulken jii pcns luit gener lid vau de tweede kamer Trakraneu oud president der fact van de nederl maatschappij te Batavia en mr O AV Stavenisse de Braiiw sccr een van het dop van oorlog Ten gevolge v ui de benoeming van den heer J J van Mulken gepens luit gcn tot lid van den raad van state is er eene vacatnrc in ie tweede k amcr der sUiten geueraal ontst aan en zal er in hel hoofdkiesdistnct Haarlem eene nieuwe verkic ing tot lid Hii r kamer moeten plaats hebben Tiij kon besluit van 4 aug 11 is op nieuw be ioemd tot lioogheerarnad van Eijnland de hr mr A H van Wickevoort C rommelin aar men verneemt hebben de onderscheidene departementen van alsemeen bestuur hunne ontwerp begrootingen voor 1867 seretJ gemaakt en aan den minister van financiën toegezonden Later zullen zij aan het oordeel van den raad vanstate worden onderworpen Pe tweede kamer heeft gisteren hare werkzaamheden ten half 3 ure hervat Geen der ministers was tegenwoordig Be voorzitter heeft mfdedeeling gedaan van een groot aantal ingekomen stukken deels wetsontwei pen regerings vcrslagen of besclicideu mecremlcels reeds bekend en gepubliceerd De nieuw benoemde leden die ook nog tot september zitting hebben de heeren Wtlewaal van Stoctwegcn Keuchenius Groen van Prinsterer en vau Lvnden van S indt nburg hebbeu hunne geloof brieven ingezonden die onderzocht en in orde bevonden zijn zoodat tot toelating n i rcdsallcgging is besloten De heeren AVttcwaal en van L iuicii in hel gebouw der kamer aanwezig ijnJo zijn daarop binnengeleid beëedigd en namen zitting de heer van Stoctwegen op de plaats van den heer Mijer de heer van Lvnden van Sandenburg op rie plaats van den heer van Lvnden Twee wetsontwerpen ijn van regeringswege ingetrokken namelijk dat tot afkoopba irstelHng der tiendi n rn d it nopens de schutterijen beiden ondcrv erpen reeds 7mm laiiï a iu de orde en zóó dringend gewenscht De z imenstcUing der afdcelingen heeft mede plaats gehad en zijn benoimd tot voorzitter de heeren van fioltstcin de Puuadt Dul ert van der Linden en Thorbecke en tot onder voorzitters de heeren Boihussen van Nierop Heemskerk Kappcvne en Poortman zooilat slechts in iVne afdeeling de conservatieven tot deze keuze in aanmerking kwamen Morjren ten half 3 ure zitting De Staats Counint deelt een uitvoerig overzigt mede van de matregelen genomen door de besturen van de 198 gemeenten in Zuidhültaud lot wcrinsr der cholera Dit overzigt is bewerkt naat de opgaven die tot den 21 jap bj dtn fon missaris des konings zijn ingekomen en bevat de volgende at deelingen financiolÉ maatregelen putlicatien aan de ingezetenen van sommige KE m gtea gerigt venpteiding der brorium van dr Bleekei of vna and geschriften benoeming eenei choleraooBinfissie sf ojcsing van kermiaeen en Jaarnug zorg voor luiver dilutwater reiniging van huiïen elaoten wegen ena i pulsering vsn privaten voorziening4n ga kundige hulp liet verkrijgbaar stellen van geneesmiddelenuitdeeïing van levensmiddelen en andere behoeften afzondering van gezonden inrigting van localen tot verpleging der cholera lijders reiniging en desinfectie van de omgeving van lij ders j maatregelen bij de begraving van overledenen aan de cholera maatregelen van bijzonderen aard en algemeens berigten Geene voorbereidende maatregelen zijn genomen door de gemeenten Amefde jVienw Beijerlaijd Gouderak Hardinxveld Lexmond Oo s aiQr ie olwfll ien Tienhovcn Volgeus het vóór eenigen tijd openbaar gemaakt verslaj door den minister van biuneul saken aan Z M den koning ingediend over den staat van het lager ouderivijs en loopende over het jaar 1864 heeft dat onderw ijs gekost ƒ 4 362 493 7 te weten aan jaarwedden van onderv enz ƒ 2 387 267 461 j aan vergoeding voor woning enz ƒ 77 912 33 nieuwe sehoollokalen ƒ 711 726 24 onderhoud idem ƒ 260 566 15 schoolbehoeften enz ƒ 362 689 19 onderwijzers pensioenen 101 254 11 subs bijzoudere scholen ƒ 35 780 90 opleiding van onderwijzers ƒ 169 814 37 onderwyzers gezelsehappen ƒ 5 100 schooltoezigt ƒ 8S 969 77V2 uitkeeringen tusschen de gemeenten ƒ 21 097 21Vj andere uitgaven ƒ 20 312 521 2 Bij de tweede kamer der staten generaal zijn ingekomende volgende ontwerpen van wet 1 verhooging van de begrooting 1866 voor het departement van oorlog met ƒ 137 10 i uithoofde meerder miliciens der ligting 1866 bij het wapender infanterie zijn opgekomen Tevens blijkt dat de ministervan financiën voornemens is het bedrag voor amortisatie vannationale schuld uitgetrokken te verminderen 2 ee ontwerptot onsohadelijkmaking vau door veetyphus aangetast en daarvan verdacht vee S een tot verhooging van de begrootingvan binnenl zaken itfdeeling ziekte onder het rundvee met ƒ 500 OUO ten einile onteigening op ruimer schaal mogelijk te maken In de bij het laatste ontwerp van wet gevoegde memorievan toelichting zegt de minister van binnculandsche zaken dat ergestrenger maatregelen moeten genomen worden om de veeziekte te stuiten Dit ontwerp geeft alsnu de regering de magtom met de minst mogelijke formaliteiten de aangetaste enwaar het noodig blijkt ook de verdachte runderen zoo spoedigmogelijk dat is op het meest gunstig oogenblik te onteigenenen af te maken De regering beroept zich op het voorbeeldvan Engeland en België en op het artikel van Dr Staring ipden Gids van maart jl verschenen Deze wet is als eene tijdelijke aanvulling der onteigeningswet te beschouwen en bepaaltde schadeloosstelling op 2 3 der waarde die i vee in gezonden toestand zou hebben Men schrijft uit de residentie aan het Handelsblad Ben ik wel ingelicht dan staat de reis van den graaf von Mons buitengewoon gezant en gevoliaagtigd minister van Z D II den groothertog van Xassau bij het ne lerlandsche hof naar het Loo ondernomen in verband met de pruisische anncxatie planuen Men twijfelt er hier echter algemeen aan of het Z ÏI den koning wel zal gelukken de pruisische regering van haar voornemen af te brengen om oo Nassau bij het I pruisische rijk te annexeren De berigten uit Hanover zijn zeer bpdroevend Algemeendenkt men hier dat de inlijving bij Pruisen niet uit zal blijven Men ziet daarvan eene aanduiding in de omstandigheid datreeds drie gezanten die tot uu toe Jlanoyer in het buitenlandvertegenwoordigden te vergeefs op de betaling hunner tractemcnten wachteu zoodat zij feitelijk besqhouwd kunnen wordenals reeds uit hunne betrekking te iijn ontslagen Ten aanzien van de droogmaking der plassen in Sehicland beoosten Eotterdam zijn aan de Stoompost de volgendebijzonderheden bekend geworden De koopacte der perceelen in den polder Ommerden heeft de vereischte goedkeuring erlangd Het plan van droogmaUug zal nu eene oppervlakte van ongeveer 2800 bunders omvatten De schatting der tot ontcigeuing aangewezen perceelen is afgeloopen De minnelijke aankoop dier perceelen heeft tot nog toe geen tegenstand ontmoet Keeds is voor drie en een halve ton aangekocht terwijl bij Z M besluit van 9 julij 1866 n 63 vrijstelling is verleend van de regten van registratie en overschrijving voor hei aandeeL der provincie ia die koopsommen De uitvoering der werken op den 17 mei 11 aanbesteed J en bestaande in het maken der gebouwen van het boven stóom 1 gemaal en de keersluis in Schielands hoogen zeedijk alsmede in het leveren en opstellen van stoompompwerktuigen voor dat gemaal gaat geregeld voort Men leest in de N Utr Gour over Neetlands tegonwoordigen diplomatiscben toestand en toekomst o a Als dekoning van Fniiseu het op ons geladen heeft daii zal hy zijnetroepen laten opmarcheeren en een biddag houden om denzegen over ïijne zün Jnadelgeweren af te smeeken en wy zullenook een biddag of wat Hètsohrijven en de Heer heeft zich voorde pruisische zündnadelgeweren verklaard en weg is Nederland Dan steekt onze geliefde koning over naar Engeland en wijworden Pruisen i Is geen ironie die wij schrijven t is dedoodeenvoudige plastische positieve bfjchrijving van hetgeenons naar alle waarschijniijkiieid voor de deur staat als nietalle menschelijke beschouwingen firfen Laat het ons toch herdenken dat we nog altijd die reiche Hollander heeten endat we nog wel iets uitlokkends hebben voor pruisische sans culottes al hebben ze tegenwoordig een pantalon zelfs al iebbenze gegallouneerde rokken aan In n XXX der Parlementaire Studiën en Schetsen zegtde heer Groen van Prinsterer ffDe onderstelling dat ik met september in de kamer terugkeer is onjuist Op dit oogenblik vooral is het voegzaam mij te onthouden van een onherroepelijk besluit Ik wil mij niet aldus ongezind verklaren om licht te scheppen uit het aanstaande debat Maar tot dusver is mijn stellig voornemen niet in deie kamer erug te keeren Men laest in de Goessche Courant Bij hot lesen van alles dut de heer Groen in den laatsten tijd over het ministerie en zijne verhouding tot dit kabinet geschreven heeft is bij sommigen de vraag gerezen of hij wel wist wat hij wilde en of niet zijn schrijven onder allerlei voorbehoud en met allerlei negatieve verzekeringen bewees dat hij zelf nog geslingerd werd op het punt van wat hem nu te doen staat t Is natuurlijk dat die vraag rijst bij velen maar t ia even zeker dat nog meerderen zich overtuigd lioudcn dat de toestand eenvoudig deze is De heer Groen lioopt nog dat zijne antirevolutionaire vrienden het bonte pak half liberaal half conservatief zullen aflggen en als anti revolutionairen pur sang zich zullen vertoonen In die hoop wil hij het hun nu niet moeijeiijk maken terwijl hij hen daartoe zoekt te bewegen met de bedreiging dat al zijne batterijen reeds gerigt zijn op het kabinet vanueer het onverhoopt liever de meerderheid dienen dan den leider der zoogenaamde nationale minderheid volgen wil Daarom zegt de heer Groen AVij althans hebben geen reden om aan onze vrienden ministeriele levensverlengiug te misgunnen Hadden de vrienden in den ministerielen rok ban bekend anti revolutionair karakter bewaard dan ware hun levensverlenging toegebeden nu wordt hun die niet misgund Blijkbaar is deze uitdrukking gekozen omdat hij nog een vonkje hoop in den ministerielen aschpot ziet want zonder dit zou de heer G aan zijn beginsel verpligt zijn te wenschen dat het ministerieel levea zijner vrienden spoedig eindigde Wij zouden zeggen de beste partij voor den heer G was dus om te zwegen en te zien wat er gebeerde maar het is hem nu eenmaal behoefte om veel te spreken en da irom brengt hij zich in de noodzakelijkheid om onder reserve s met misschien s en mits over zijne plannen uit te weiden Maar al sprekende is hst toch laat ons wachten wat het ministerie doet Blijft het voor de vleijerijen en bedreigingen doof dan zal het in den heer G niet in kamer maar in de parlementaire schetsen een vinnigen bestrijder vinden Laat het onder schijnbare afkerigheid van de politiek van den h er G doorschemeren dat het ter gelegenertijd zijne wenschen vervullen wil dan berpst de heer G met veel beteekeueud zwijgen tot Slechts tot eene overtuiging is de heer G toch eindelijk gekomen dat namelijk de voorstanders zijner zaak haar liever behartigen zonder dan mei hem Daarom zal bij hem de terrible vrijmoedigheid niet ophouden om op hetzelfde aambeeld te blijven slaan hij hoopt zoolang over toenemende gemoedsbezv aren te spreken tot men ze eindelijk gaat gevoelen En al ware het dan ook dat zelfs dit ministerie op den duur zich van hem afkeerde hy zal zorgen dat de agiterende kwestie niet gesmoord worde en bij het idee fixe dat aan hem een taak is opgelegd blijft hij steeds van den volgenden dag wachten wat elke dag heir met bittere teleurstelling onthoudt Het Utr Dagbl zegt o a over de cholera als straf Over weinig tijds zal het tot de geschiedenis behooren datmen thans in epidemische ziekten een straf ziet van God Vóóronzen tijd zag men dit ook in besmettelijke ziekten b v inde pokken nog langer geleden bovendien in allerlei natuurverschijnselen kometen enz Zoo lang echter iets dergelps inde praktijk reeds verloochend als stelling noch geloofd wordt draagt het wel niet voor de gezondheid schadelijke vruchtendoor verwaarloozing van maatregelen en middelen maar blijfthet een bron van velerlei ander kwaad Een straf van God zegt de een over het ongeloof en bevordert aldus de onverdraagzaamheid Gelp bet gepenpd te Weenen t en bet protestantisme wordt opgezet en aangehitst door de verkondiging dat de nederlaag van Oostenrijk een straf Gods is omdat een protestant aan het hoofd van het ieger wordt geduld zoo wordt de massa te Utrecht tegen de modernen aangehitst door de verkondiging dat de cholera 2n straf is voor het ongeloof dat wil zeggen voor de dalding van modernen in de kerk en de maatschappij Fanatisme bigotterie zijn zoovele paddestoelen welke welig groeijen in de schaduw der bekommernis over dergelijke straffen Gods Thans nu de cholera zoovele gemeenten van ons vaderland teistert en heinde er verre hare offers velt vestigen wij de bijzondere aandacht van het publiek maar inzonderheid van hh geneosfenndigen op onderstaande mededecling ontleend aan een brief van een r er geacht persoon den heer J A Krajenbrink lid van de batavhasche kamer van koophandel en nijv eilieid te Teloek Djambi tKrawang dd 9 jnnij jl wearvan ons de bekendmaking me de meeste bereidwilligheid is toegestaan Met de laatste mail ontvingen wij in de comanten het berigt dat de cholera te Rotterdam en s Hage was uitgebroken Mogt die ziekte veriler voortschreden en ook in Tiel zich vertoonen verzuim dan niet om altijó mijn oud en beproefd middel in gereedheid te hebben namelijk ammonia liquid eu daarin 1 6 gerleelte pepermunt olie Dit fleschje moet goed gesloten blijven Bij het gebruik schudt men h t even dior omdat in sterken ammonink de pepermnnt ohe naar den bodem zinkt Bij de verschijnselen der ziekte neemt men een bierglas doet daar twee eetlepels met suiker in druppelt daarin 15 droppels der doorgeschudde ammonia liquida giet het verder voor 2 3 vol met koud water roert alles goed door en drinkt het geheel op Is na verloop van een kwartier of half niir de pijn niet geheel geweken o verergert die dan geeft men op dezelfde wijze nog 10 a 15 droppels Zelden is het mij echter gebeurd dat ik de tweede dosis behoefde toe te dienen Meestal helpt de eerste d idelijk maar leker is het dat ik in verscheidene jaren dat ik dit middel heb gebruikt wel 500 gevallen van dadelijke genezing heb gehad en nimmer één enkele lijder die mijn middel gebruikt heeft gestorven is ternijl velen die het niet hadden gebruikt gestorven zijn De doctoren mogen nu mijn middel niet willen aannenien dat is hunne zaak Terwijl wij met den meesten aandrang de aandacht van destuudigfn op bovenstaande mededeeling vestigen kunnen w er bijvoegen dat naar wij vernemen bovenstaande geneeswijze evenwel in verminderde gift bij enkele cbolera patieuten hier ter stede met zeer gunstig gevolg is toegepast ïielsche Courant Gemengde Berigten De voortduring der femansche Hotlingen in Icrlai i cischcii de verlenging der schorsing der habcas ccrpus acte De Cliiht ica nxreo de tngelsche schepen uit de binncD aart Te Parijs du t mtn proe eu mtteen pistool dat 60 schoten lost in eene niiiniut Von lïi niarck zalvan graaf tot prius verhercn ftordeu Saksen rai met rij oiDtiD zonderhet betalen eeuer groote oorlügss hattiug De ps ijafhe Courier duDimauchc U door de n geriug opgeheven De e ziekte htt ft opgchoadeu in leriand In Kugdaud en chotla l zyn m dt wtek eiodigeudi 28 jnlij aaiiget ist 20 5 ruuderen De s aai w he geestelijkheid is ernstigaaagCDiaaud om bet SL lie fgi r 5üÜU man verloren Alleen dt rn si che cezant is te Augsburg gebleven bij den zieltogenden band De italinnsrhe wapiïnstilstaud is 2 aug ingegaan o jr 4 uiktn Nen Orleans is ia 1 taat vau beleg verklaard om het uitbarsten van een negeroproer dat ei hter spoedig werd bedwoi i en In Engeland weert mea das invoer der scha en omdat zij de vccpe it overbrengen Te Z oUe ge oft ruen de cholera te verdrijven door het tetr branden De groothertoe v n Baden krijgt pardon n PruiiKn oiudat hij door rijn volk gedwongen ia tot den oorlog In Peru is reeda weder een opstand nitgebarsteu Gedcreude de maand julij rijn nit 1 ivrrpool vertrokken 11 145 landverhuizers metst naar Amerika Tn btt dorp J affrej i depaft laère rija 37 iu de 55 huizen door bi ud vernield In Itahe be=laat écu schouwburg op elke 750f 0 inwoners Von Manteuffel heeft den franscheu kok vau V Rotlii ehild te Frankfort geprest Te Aut erpen zijn in July overleden 2103 personen tegen 349 geboorten Te Hres ziju verscbti dene fregatten en corvettMi uitgerust Lord Cowley dt engeUche ef zant te Purijs heeft zijn ontsla ingediend Te Parijs zijn in de uiaaud julij 182 faUietverklaringeu nitgr=proken door de ngttraok van koophandel Zoo vlug men in Europa oorlog