Goudsche Courant, zondag 12 augustus 1866

tiaan ouders C Mulders en M L Bender Martina WiUemina onders D van Vleuten en W van Houten S Hubertus ouders i C Leerintveld en C Vcrkleij 6 Franciscua Gqsbert Jacobus ouders C H Steenmeyer en M A Gutte Jacoba Maria ouder A Nortier en J M Molijn 7 Reinier ouders D de Werk ea M C Wout Oveklede 2 Aug J Kwinkelenherg 83 j 3 M de Vroege 33 j G Kietveld 67 j T Schenk 11 j 4 P Yenaal 8 m E Schouten 44 j J van der Grijp 58 j J C van der Grijp 58 j 5 J C van der Palm 21 j 6 H de Gruil 21 jaar F Nieowenhuiz n 24 j P Nieowenhuiien 9 w Ven 3 tot 7 augustus is bij den Burgemeester aangifte gcAiau van 4 choleralijders In het geheel aangetast 251 waarvau 144 lijn overlcdca 1800 gesteld om Ie waVen tegen onrijp en bedorven ooft en de cholera verdween BHT men Mgt bannen Ï4 nren Op de wereldtentoonstelling van 1367 te PaiiJK zal een dioruna r pgerigt worden waarin de merkwaardigste laodstrekai en gewaseen vaa den aardbodem aUen te lien ign Men wil te Leeuwarden eene nieowe haedelsbenrs stiehten Te Bristol hebben ISOOO personen eeoe reform meeting gebonden De cholera neemt af te Petersburg en te Kroonsladt Zondag 12 Augustus W 456 GOUDSCHECOUKANT Burgerlijke Stand GOUDA GEBoary 3 Aog Petms onder P Sarbaeh en J Bunschoten Gerarda onders 3 Boot ea G an Hoorn Hecdrik Marinus Chris Uitgave van A BRINKMAN Lmge Tiendeweg D n 60 ADVERTENTIEN oorspoedig bevallen van eene Dochter J M XOETIEK Molij GovDA 6 Ang 1S66 Bevallen van een zoon MAEIA ANTOINETTA GüTTE geliefde echtgenoot van STEEXMEIJER Gouda 6 Aug 1566 ü BWr en a fftmttene Simnitgning Voorspoedig bevallen van eene Dochter J M A des KIET Soetis GoiDA 7 Ang 1S66 Eentje Ktmui tving Den Só Jnlij ISBR overleed te Gouda in Jen enderdom van bijna 92 jaar de HoogWelGeboren Heer Jonkheer HUGO VAX KINSCHOT ood Lid van den Gemeenteraad aldaar enz Wegens ImicitiaadKlL Ufreiüng eent iedeK gtrpiacUit MagnKijn van SchTijfbehoeften A QTJAXT KLEIWEG E 1U7 Ontvangen eer e part j extra zwaar en mooi STllCMjrAPIEE 1 30 de Kiem Zeer mooi en blank GEUS PAPIER l l i de Kiem Tevens ontvanges eene NIEL WE STEMPELPEhS om Papier tu Enveloppes met kleuren te kunnen stempelen waarvan de modellen t r bezigtiging zijn Wie zich overtuigen wil dat de Kon Geoctr Chem Stoomzuivering van bedvederen paardenhaar enz wier agentschap ook te GoLDA en omstreken gevestigd is ook üür de gnnstigste uitkomsten oplevert eo venlieut voor in dezen t jd aanbevolen te worden late zi h niet weerhouden door de gedachte dat zij eene opgeraapte en opgesmukte laai is Men leze slechu het werkje oalangs geschrtven en uitgegeven door Df X E COXKADI Ateznz da voor slechts ƒ 15 bij den Boekh MAAS verkrijgbaar is gesteld Bedenk u en shap geene tien twintig achtereenvolgende jaren op Ongereinigde ZCK vaak reeds dCXXTgeziekt © bedden en matrassen Eeoe goede zaak laat zich Biet opdri gea mau wel aanbevelen NtBWJiï 4t Directie De HootdAgent Gotda G 44 A HAVEEKAMP MUZIEK afgewisseld door ZANG opDOXDEEDAG 9 AUGUSTUS 1S66 op de Bovenzaal van het Kofüjhuis HARMOXIE op de Markt bij W LAMPE des VoormidJags ten Elf Uren en des Avonds ten Acht Uren Entree 25 Cenu de Persoon des voormiddags gedeeltelijk in vertering BURGEMEESTEE en WETHOUDEES der gemeente Moordrecht maken bekend dat de K l n 1VfT in die gemeente dit Jaar niet zal plaats hebben Moordrecht 8 Augustus 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester N J FEAXfOIS l s J J SXEL OUD CAKTAGENA S Bergfplanten Olie W anueer na een heelen zomerschen dag als de zon bestendig hare verwarmende stralen op bloemen planten en kruiden hoeft doen afschieten en deze als het ware geneigd zijn tot verdorring wat is er dan noodig om die bloemen planten en kruiden te doen herleven Voorzeker eene malsche verk ikkende regen welke de Evenzoo is het met het hoofdhaar van den mensch wanneer zulks tot uitvallen of tot vroegtijdige grijsheid geneigd is moet er een vocht aangewend een middel gebezigd worden om hetzelve hiervoor te bewaren Dat middel dat met zekerheid werkt is voorhanden en wordt genoemd OUD CABTAGENA S BEEGPLANTEXOLIE Deze OLIE het eenige middel dat totheden toe bekend is zet oogenblikkelijkde haren vast en bewaart ze vcor ontijdigegrijsheid De proef nemen dat is het watde zekerheid kan geven dat deze OLIEmet vrucht werkt De prijs behoeft ookniemand tegen te houden om van ditheilzaam middel gebruik te maken daarhet niet duurder is dan gewone Haarolieof pomade Elk fleschje kost slechts 60 centi verkrijgbaar aan het hoofd dépót bijA BEEETVELT Az Delft markt nevens de Waag En verder uitsluitend en alleen in deonderstaande dépOts bij Mej de Wed BOSMAX Gouda J H KELLER Arf CT i oM Westewagestraat A REIJXAEI Oostpoort C WILHELMUS te H orrden A PEIX5 ZectnhtiUea W BARES Gorlnchnu A D LIVEU Bonxrechi A J v B BERKHOF Vtrecht En meer bekende depots in ons Bijk Eene fatsoenlijke B U R G E B DOCHTER goed kunnende naaijen stoppen mazen en met de wasch omgaan alsmede geschikt voor kinderoi zag zich gaarne als tweede of derde meid geplaatst Adres franoo onder letter W bij den Boekhandelaar A Beiskman alhier ÏIAATSCHAPPIJ VA N VEEZEKEEIXG yyDe Phoenix gevestigd te Amsterdam goedgekeurd bij koninklijke besluiten van 19 Augustus 1S45 n 72 enz Maatsch vppelijk K pit val ƒ 1 500 000 geheel geplaatst Verzekert op billijke rade prmir tegea brandschaden Agent voor Gonda en omstreken AV K K O M H O ü T kassier der Beleenbank van Gouda Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JEXEVEE ii 46 io o per kan 62 cents idem a 47 lo o per kan 64 ets Jenever 2 = soort Moutwijn a iS jf oy iper kan 60 cents inl BEAXDEWIJX a 462 io pe ai 65 cents Meerdere of mindere sterkte naai evenredigheid Gouda 8 Aug 1866 Prijzen der Effecten AJMSTEBD iM Dingsdag 7 Augustus 1 lAagSiC Hoogste Gcblevn pCt 1 koers koere kocra Ned w sch 2Vs 57Vs 57V4 57V8 dito 3 67 67 Vs dito 4 89 8 S9 i 89 s Handelm op resc 1351 1355 4 België Roths 2J j Spanje obl 2l s 30 31 30 Portugal obl 3 42 42 8 Rusl obl H 5 95V4 d 182S 29 5 d 6 serie 3 77V4 78 777 d Lond 1S62 5 85V4 d Amst l864 5 92 dO Amst lS60 4Vj 8478 Aand spoorw ƒ 178 17 M 4 178 4 Oost Metj 11 5pCt 44 u 45V e 457 8 dito dito 2Vj 22 s iVlf do renteAmst 5 63 63 8 d nat 1S54 5 47 l s 4S 47 do inzilv 1S64 B 52 52 4 5274 Itnlie Amst 5 501 j Turk buitenl 6 86Vi 26 Griekenland 5 Ver Staten 1S74 5 d 1S81 6 dO 18S2 6 7178 72 71 Vl5 Mexico 1851 3 16 1678 1678 fiwkdrukkerij vav k BRINKMAN Deie Conrant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie waanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien vaa 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijo KENNISGEVING De BUEGEMEESTEE van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer CommisSAltls DES KoNiSGS in de Provincie Zaid JIoUand op den 31 Jnlij 1866 is executoir verklaard het kohier van het patentregt over het dienstjaar 1866 67 2 gedeelte Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de terPiiju van DEIE MAANDEN binnen welke de reclames behoorer te worden ingediend Gouda den S Augustus 18C6 De BUEGEMEESTEE voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOEN 0verzi2 t GOUDA 11 Augustus Buitengewoon vlug werd de bloedige oorlog gevoerd die het Pruisische leger tot voor de poorten van Weeuen bragt en een groot gedeelte van Duitschland ondernierp welhaast was mcii het eens geworden over de staking der krijgsbedrijven en de grondslagen van den vrede maar het einde der vredehandeling is nog moeijelijk te voorzien Toch zijn er geene feiten bekend die de vrees wettigen voor eene vernieuwing der naauwelijks geëindigde gruwelen Het zijn bloote geruchten als b v dat Oostenrijk terug zou willen komen op zijne uitsluiting van den bond van russische bemoeijingen van fransche eischen enz Alles ligt nog in het duister gehuld en daar het waarschijnlijk genoeg is dat de heerschzuchtige bedoelingen van Pruisen vele tegenst ibbelingen zullen ontmoeten zal men wel eenigen tijd moeten wachten voor dat de loop der onderhandeliiigen bekend wordt Italië dat zich door zijne daden zoo weinig regt tot medespreken verwierf is zeer aanmatigend en moeijelijk tevreden te stellen Denemi ken zal door de bemoeijingen van Napoleon bet noordelijk deel van Sleeswijk terug bekomen en Saksen zal zijn voortbestaan aan diezelfde bemiddeling te danken hebben terwijl men tevens vermoedt dat de russische familiebetrekkingen HessenDarmstadt ten goede zullen komen Napoleon wordt uitbundig geprezen om zijne edele onbaatzuchtigheid maar toch misschien slechts met eenige huivering want het is niet zeker dat hij eindelijk niet met de eene of andere kleinigheid voor den dag zal komen De keizerin van Mexico is te Parijs aangekomen om de verlenging der fransche hulp af te smeken maar dit schijnt vrij onmogelijk en het vermoeden is dat Max zijne vrouw weldra zal volgen en de sucessie overlaten aan Juarez Ook Eome moot volgens conventie ontruimd worden Het is niet te berekenen wat daaruit worden moet en men verwacht dan ook een belangrijken maatregel die de anders onTermydel ke uitbarsting moet voorkomen Weldra zal ons nieuw ministerie in de gelegenheid zijn de beginselen waarop het rust in de kamers te verdedigen Het trad op onder ongunstig vooroordeel dat gegrond was op antecedenten toch was de eerste kennismaking niet ongunstig daar de anti revolntionaire strekking geheel werd gelooch nd en de minister van binnenlaudsche zaken ten aanzien van het onderwys verklaringen gaf die op dit punt geheel bevredigend waren en elke reden tot bezorgdheid wegnamen Men weet dat de hoofdleider der vijanden van onze staatsschool zich volkomen ziet te leur gesteld Maar ten aanzien van bet koloniale vraagstuk is groote bezorgdheid gerezen daar de billijke maatregel die den inlander zou ontheffen van den onwettigen druk zgner hoofden wordt geschorst terwijl de onverpligte vergoeding aan de hoofden zal gehandhaafd De prijs der Ad ertentiën van een tot zes regels met inbegrip van Let zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Ce t Buitengewone letters worden berekent naar plaatsruimte worden als een don gratuit en goedkeurende aanmoediging der tot DU bestaande knevelarij Het is niet denkbaar dat de vertegenwoordigers zoodanige handelwijze met hunne goedkeuring zullen bekrachtigen en zoo kunnen wij het ministerie geeiiu duur a rabeid beloven daar het zich ook geenzins aanbeveelt door de iutrekkiug v iii twee hoogst belangrijke wetsontwerpen ter reorganisatie der schutterijen en tot afkoop der tienden zonder eenig uitzigt te geven op de spoedige regeling van belangen die dat zoo dringend eischen Al bleven wij bewaard voor de rampen van den oorlog toch wordt onze welvaart voortdurend bedreigd door de met vernieuwde woede heerschende veetyphus en de regering zal zich den dauK des volks verdienen als het door wijze en krachtige maatregelen den geesel weet te bedwingen die door schandelijk verzuim der vorige bewindslieden zoo kostbare offers eischt en nog altijd met grooter schade bedreigt Meer uitzigt bestaat op het wijken der cholera die bekommering over het geheele land verspreid is zij om met Palmerstou te spreken eene vermaning tot reinheid dan is het dit jaar eene dringende en dure vermauing De les zal niet vergeefsch zijn men zal handen aan het werk slaan en de herhaling verhoeden van zulk vreeselijk woeden De veetyphus en de cholera doen ons ook inzien hoe groot nog altijd bij al onze geprezene verlichting de iuvloed is van heidensch vooroordeel eu dsche bekrompenheid het is niet alleen het diep ontundige jieeu dat daarin hoogere straffen ziet maar hoeveten geven toe aan dien zin en belemmeren door hun gekwezel eiken krachtigen maatregel ter beteugeling dier rampen Het gemeen dat elk geneesmiddel weigert en alle voorzorg versmaadt en het branden van teer gewelddadig belet is minder gevaarlijk dan de uiterst bekrompene of huichelachtige leiders des volks die met halve voorden en dubbelzinnige verklaringen de domheid aanmoedigen en de rampzalige menigte door de verschrikkingen des bijgeloofs tot dolziuuiglieid verleiden Veepest en aziatische braakloop zijn de gevolgen van natuurlijke oorzaken waartegen een redelijk mensch natuurlijke geene piëtistische geneesmiddelen bezigt Die dat met aanneemt en straf van boven ziet wachte zich zorgvuldig tegen de goddelooze vermetelheid om zich op eenigcrlei wijze te verzetten tegen de onvermijdelijke eu wel verdiende straf Wij pr jzen en eerbiedigen de consequentie dier Overijsselaren welke elk geneesmiddel weigerden maar wij verfoeijen hen wier overtuiging anders is en die slechts lafhartig toegeven aan het verouderd vooroordeel De eindigende oorlog heeft eene andere kwaal in het leven geroepen die nog verderfelijker kon wordeu dan cholera en veepest Het is de aanstekende ziekte der volkswapeniiig Van alle kanten hamert men op dit aambeeld en men begint de regering lastig te vallen dat zy ons het geuot bespaarde van de zegeningen der kriegsbereitschaft Het behoeft geen betoog dat wij in den tegeawoordigen staat van zaken niets verderfelijkers konden bedenken dan het aannemen eener krijgshaftige houding Wat kunnen wg hopen daar Oostenrijk ter neder ligt zoovele vorsten verdreven zijn en de landen ingelijfd worden moeten wij dan nu aanleiding geven door krijgstoerustingcn en soldaatje spelen tot nota s en bedreigingen Engeland keert zich af van het vaste land Eusland ziet toe Frankrijk beschikt over de deeling van den buit Maar de vrome hoUanders zien verder en hopen op hooger bijstand Dankt Pruisen dan niet voor den zegen der overwinning en zou het voor onzen val geen dankdag uitschrijven Het boos geweld triomfeert regt geldt bij geen vorsten ons goed regt z het geweld niet keeren en wat zou het baten als ij alles verloren om eenigs dagen langer tegenstand te bieden De zwakke verweert zich met stille onthouding en zoekt troost in de toekomst die het einde voorspelt van hst boos g weld Is het uu om die dwaasheid aan te moedigen dat