Goudsche Courant, donderdag 11 oktober 1866

luiden aan ie bevelen met het amendement op de constitutie genoegen te rcmfn enard heeft ne functiet iienat oct De Time bevit ilt mtdt e iiig dit Lord Cowlejïijn besluit om uen ge lut chap po l te Purij te Te laten hetftpeï ij2 d en zich berc d heeft verUjir om Zijne betrekkingnog elu e e eeiiigc raj iiiden te Liijim k lari emen le t leLlt Oft b id mede dit E15 jcr t uu coetie de ge f 1 LeboEuf de ve ii en in he itifMaan e gebied üL er i i h u zd f utr ui i r tUL lu uri men oodra z j aan beo zijL afgt lau door de Oo ienrijker len gevolge hiervan zal de fruL the vlag Biet orden ontbloot nnir de oostenrijk che ler iond door de 11 li lausche norden vcrvan PT bij de overgifte mer ve lmgen De Giobt 1 = vn oordce Jat te ctnigfr tjd il FuropaLOg groo ere verander ngen lua u p tata grepen Itn men d i ronliLgbeeft aaii chouHd Het bl id gelüutt uit Iriukrijk o lmogti iv £ cno 2Cu km n ut i iic de k lar van Luropa zooaldit Jan ten voor eelt van 1 rai cn en Ita ie 1 gewijzigdWjt oov jiriL e digb i tii au eren mogen ver ukeren va it i c endet e jioieiovertuigd c it de franchtratie e c ie ktuer zeif 1 aar vtigruoling van grondgeuiedhaken f he d tn ondtr üt i thjn vm hunne po jinjento he pc 1 i gen vau dti jjii =tui oorljgoji bedekit vv jze c btlrui ui Ilce htt zj l rmkrijk U en zil mar het oe en vu dat blad vrotg f laat a ui Mnat v ngrcn L rbif er 1 gen PanjS T o De Moniteur bevat een ver ag over het a UU tier vt iekle en een te lnit ivaarbij de invoer veroor or 1 ivorti van vee ui genomen runderen uu Lngeland Ne fr ld tl T t Tie al raede v m versche huiden mits genot za m 3u eu of op ani ere vv ze tntsmet L t Oue i vvorji let volgcice gemeldOp onzin pooru g heef een groot ongt uk plr gehid Drie i izen ge tden vertrok een trein met Jö pissig er de mt io V u t n tl ion mar Ode 1 vijf mmuttn later werd V n lil cf e ition eer goeuereutrein m dtzelfde ngting gedir geer Dt p siaicia it u hieid op het volgenne station halt 1 cvo n ccn dikken ini t en g brek nan sign den toom e e fi erettlre 1 n vone v 1 irt op den pnsagier trem m i e t onirt utkig gevolg dit van de reizigers ide kliaae i g doOi ej 4b genond v erdtn van welke iaatsten neus 2o z n ovtrlei en De k comotief de wagens en hetp ateforn wcr ea verbr zej de hter te vvitleu van denha ten gj trt 12e 1 o even nan den cboor tecn van de loc niütief van in pi ig f r irein hangen De verv ondingenz n vercl r k De e spoorlijn vv ia eerst vójr atbt Jagena in de ter L i ring opgt everd 1 f pru tne reieiiiig i gein vvoord op de bekendecircula Jen heer i e lavalete Natuurlijk ge uigt ditötnk V jïït II gen menheid luc de door den keizer gevo 2 e u e I j re t ie over troi nm 2en 111 en de ber gten gunstiger b i Overal treden de rivn cn vveder binnen hare oever terug Vi eei m ue va e vj i de lihüne zju nieuue gevirenontstaan liet deoartement dat het mee t gek len eeft schijntdit V 11 e Lj re te zi n ien ze2t dit met minder dan 1 i broggen zi n vermeld of zwaar beschad gd Naar tic raming vin eer e 1 corrr pondent der IndtpBejge zo Jen de milerie veiliezei dojr de overtroomingvtroorzimt het be rag van b i millioen fr verre overschrijdeu Weenen 7 Oo De Wieier Zeitunï noemt den vrede met I me tue der raee t levrediireude gtutanei is en en hoopt d aht vtrbiitiriLg bj de gevezen v i i d ge pirtijen moge ver 1 nen opa it het bclamr tri eni en vip als goede ni b iren u ct eikander ir oede ver t u iliouJing te leven Door Venetië te oniru roen en lialie te erhCinen vu brengt Oos enri k zondert fiotjot g fvee btnugrjke daden De Zeitting vveu cht dat L t h ri ch tijdperk van strijd tusschen Oo tenrijk en Itiie Ji rin Je gcsio en mo2e zija Ilalie zal van den vrede pan k i en trekki i om zij ie bmnenlandsche a ingciegenhtitn te tci u eren en de wegen van transactie te openen t it eei e ii uig betrekking met Oo t =unjk terwijl de vernieuw ng tener cffeisievt alliantie met Prui en een ongemotiveerd n geviarlijk tut z Q iju tit Opper Oostenrijk wc dt aan het De bedelaars en hndloopers vermt rderen met de i dag en hun onbecchnmdheid grenst aan het ojïeloofe i ke De dief komt niet meer s nacht maar op klaar chten dag de woningen der boeren plunderen De landelijk politie vermag nietb daartegen daar z j het bc ef van Laar ti ik zoowel als moed en ererg e mi t Berlijn October Zatun ag heeft te iTano er de afkonliigmg van het patent nn bezitneming oud r alvos uit het geschut en htt gelLi der klokken plaats geh id an de r adsen landsgebouweu wapperden de pruisische vl ggen doch gten enV le particulier had vrijwillig dit benij van ingenomenheid I gegtvou De troepen hielden pirade Voor het overii e kon men in de s ui i iet opmerken dat er dien dig eene voor llioover genigtige gebeurten s had plaats gehad In den vroegen morgen waren tweeërlei strooibilletten rondgedeeld In het eene werd de bevolking tot opioer aingezet terwijl het volk in het 1 1 lere tot rust werd a mgem und welke Inis e raad I dan ook is m fleefd Men heelt er z eh bij bepaald om het ai ngepnke tt i met de iairbij behoorcnde proclam itie af I te scheuren en hier en d iar een schilüerhuis weder vvit en geel te verwen Gisteren is te Frankfort het inlijvingspatent afgekondigd Xadat in de kcizerzaal het piteut m tegenwoordigheid der of Scieren van let garnizoen vm den senaat en de andere overheid was voorgelezen noo ligde de gouverneur v Patovv de overheden uit om hunne functien te blijven bekleeden tot aan ut mvoerpig der grondwet In eene uitvoerige rede geeft hij Ie kenntu d it hij de billijke mart der burger over het verlies Via hunne zeifut tadighe d diep be efte m i ir stelde daartegenover de voordeeleu v l tot eeu nieuw v iderianel te Dehooren kracluig door de organi itie van zi n legei v m zijne adminis r iie en zijne regi pieging Jnutr het a nlietien der kreten van leve de koning het alut der troepen let pelen van het nationale lied werd de prui the vlag geheschen Op den Komerburg stond eene groote measchenmas a De bevolking I hield zich ru tig Hanover t Oct aturdag 13 alhier afgekondigd dat koning Oeor t onder voorbchou 1 zijUei regten ille onderdanen en inzonderheid alle civiele ambtenaren van den onder zijne regering verpligteu eed heeft ontslagen I Het prui i ih pitent der in bezitneming van Hanover 13 i met de konii kujkC proclamatie zaturdag voormiddig len elf ure onder het luiden der klokken en het lossen van kanonschoten door den gouverneur geneia il afgekondigd lot deze plegtigheid wa en de verschillende autontcuen tu s edelijke toUeI gien uitgenoodigd Zj i ongestoord ten einde se jngt Frankfort Ott iu men vtrnte nt hetft de senaat door tu ehenr umt v m 11 civ t eu comrai s ris bij Pruisen gtprote ttcrd u de 1 v n2 v ui Irai kloit en aan edron geu op he btfaou I vin bur eisLl ipsregieu gegrond op staatkundige zelft Liidigheid Stuttgart 7 Oct In het outnerp adres van de kamer der afgevaardigden wordt het vül Eude gdegd f e vergeefs zoeken vvij in uen noord J u Llien bond een wa rborg voor de bescherming van het regt en voor de uitbreiding der vrijheid erre vermjltrd van tik vjandig gevoei jegen Prui en en eene duur ime afscheiding tu ciieu het zuiden en het noorden afkeurende zouden wij het met riidzaam achten reed tlnns eene positie tegenover den noor lerbond iri te nemen Wij streven u nr een zuidduu chca boni tn wanneer dit onbereikbaar 1 nnr etne of tn defen ieie allnutie Oinncnlanö GOLD 10 Ottober Van 15 i e iniin nlen voor hulp epothekcr z jn 3 toegelaten waaronltr C II N Sini a v n hier Het uitbrcktn der ruuJerpest aan di zuidwestkust vinFriesland heelt uiar w j van v rsch llenJe k uiten vernemen in de noordelijke provinciën de lind eene algemeene ontsteltenis onder de veehouders tt weeg gtbragt die echter ookdit goede gevo g zil hebben dat men bij de trenge maatregelen van voorzorg door de autoriteiten genomen of aangeraden op algemeene ondc euning al laar z il l unnen rekenen In zeer enke e gemien en v ni Zuid Holland schijnt een geest van tegen tand te bcstaa 1 tegen de uu oering der vet I tot beteugeling vau de veepest Zoo had er o a te Li s e I een lijdelijk verzet phats dat zelf het pLnt el jk bestuur scueen ie doen terugdeinzen voor de uitvoering der wet De com I mis aris des konings van deze prov ucie ging er evenwel on I middellijk heen en wist door tact en bc eid en door minzame gesprekken de hoeren omtrent hun wurachtig behng zoodanig beter m te lichten dat alle geest van weer tand wc dra had opgehouden en de uitvoering der wet voortaan verzekerd is De Kolni cbe Zeuung zegt anneer men de Hollanders met geheel len on egte al de Chinezen van Luropa kenmerkt en hun verwijt dat zij in onze eeun op politiek gebied nog steeds op de hoogte huuuer trekschuiten sta in zoo moet men toch erkennen dat zij in den laatsten tijd alth ns wat de spoedige afwisseling der ministerien betreft groote vorderingen hebben gemaakt en goed op v eg zijn om eie i nellc kabinets wijzigmgen zooil ze alleen het r vreneesch thiereilmd en Griekenland kenneu in hun bedaard vaderland in te voeren De Leer Groen van Prinstercr verklaart zich in de Varia van n XXWUI der Parlem Studiën en Schetsen weinig ingenomen met hetgeen m de laatste dagen door het ministerie en door de conservatieve partij hi r te lande gedaan is Hij noemt het eene ongeoorloofde en hoog t gevaarlijle taktiek dat het Haagsche Digblad in naam van Orinje de kieze s en het volk achter de kiezers zoekt op te ruijen tegen allen die voor de motie Keuchenius hebben gestemd terwijl hij ongiar ie iieii zou dat men voortging met het organiseren van serenades of charivari s met begeleiding van speeches tot de zaamgcschoolde lien Van de liefde voor het huis van Oranje zegt hij kan in oogenbhkken van spanning schromelijk misbruik worden gemaakt Dat van conservatieve zijde aangedrongen wordt op eer e afzonderlijke toespraak des konings of gelijk men het noemt een eigen woord des konings aan het volk acht de hr Groen e n uiterste van vermetele ligtvaardigheid waartoe het minis ene naar bi veurouvvt niet gebragt za worden In beginsel IS het eene uitnemende zaak dat de vorst uit het huis van Oranje in exceptionele omstandigheden persoonlijk de natie oproepe tot verdediging van de regten der kroon doch men boude UI het oog dat de koning wel on chendbaar maarniet onfeilbaar is er dat eerit dan het ipse di it de koning heeft het gezegd onwederetaanbaar wordt door de liefde voor de nationale dynastie wanneer het koninklijk woord niet de traditien diei duiaslie in het haudhiven van vrijheid en regt overeenstemt Met blijdschap heeft de heer Groen dan ook gezien dal de koning in de thans aanhangige zaak met zoo legtstreeks partij kiest als men aamankelijk zou hebben gevreesd Op de vr iag of de mctie van den heer Keueheniun voor inconstitutioneel moet gehouden worden antwoordt de heer Groen vooralsnog ontkennend Behoudens nadeie mhchtiDg komt het hem voor dat met de motie Keuehemus inbreuk m ikt op het regt der kroon m lar het berispen dier motie lubieuk op de regten der kamer Te beweren dit eene regering iliid krichten het koninklijk preiogilief gesc jii 1 reeds d 1 irdoor bui eii het bereik der kamei en van h ue beoordeeling ligt IS volgens hem den doodst ek toebrengen aaa het colBtitutioneel gjuverneinent is het prerogatief van de kroon ni iken tot et n w ipen an anstocritisthc willekeur en met van voistel k ge as i het gezi2 be cneinien door de vrijheid te miskenitn i het oni ersie boven keeren der roeping w uirdoor het huis van Oi uije in de wereldgeschiedenis vermaard geworden IS Het Ilandelsblid zegt De ontbinding der tweede kamer waarvoor het kabinet en natuurlijk met de koning verantwoonle ijk isj wordt tt r gt beschouwd als bij eene beslissing dei kieper in miui terieleii zui te zullen trekken ten voordeele der reactie die alsdau zou herwinnen wat lu 1848 voor de oligarchen in den lande verloren gmg Immers de regering legt aan de natie dcre vraag ter beantwoording voor Zjn de ministers verantwoordelijk voor de regeringsdaden of met Overschrijdt de kamer hare bevoegdheid wanneer zij eene hindeliug van den minister afkeurt Laat nu het volk bij de aanstainde verkiezingen die vi ag eens in den zin der regering beantwoorden la t let eens door zijne keuzen de overtuiging uitspreken dat de verantwoordelijke ministers met voor al hunne reeeringsd iden verantwoordelijk zijn dan is de geheele grondwet een blad papier Een blad papier anders niet ilire werking is dan verlamd de vertegenwoordiging mist ille regt v m controle over de hanelelingen der regering het volk is overgeleverd aan grenzenlooze muusteriele willekeur Dit IS het wat onze jonkerpanij beoogt en ten allen tijde beoogd heeft namelijk te regeren zonder controle van de gekozenen des volks De Friesohe Courant zegt onder meer Het Dagblad het org ian van wij willen met weer zeggen gelijk een kamerlid zeitle van den bezoldigde n 1 ister maar van de partij van den eigenbaat m het land wil weer eene soort van aprilbeweging vervvekkeu zou giarne zien dat de koning zich aan het hoofd dezer beweging telde opdat de verkiezingen van het nieuwe parlement uitvielen tot genoegen van hen die de posten verdeeleu onder hun kornuitjes en Indie willen geëxploiteerd zien ten bate van hunne neefjes De berigteo uit Indie loopen tot 27 augustus w ij lezen in het algemeen overzigt van het N Batav Ilandel bl Het zundnadel gevveer kan niet verlammender op de actie van het oostenrijksch leger en deszelfs gouvernement gewerkt hebben dan het optreden van den heer P Mijer als minister van kolomen op de werkzaamheid wij zouden bijna zeïger op de werkkracht der Indische regering t Spreekt wel van zelf dat voor de toekomst mets wordt voorbereid omdat niemand weet welke ministeriele bevelen de eerstkomende of volgende mail zal aanbrengen en men nog minder begnjpt at de miuis er voor de toekomst m het schild voert want uit zijn tot heden bekend geworden handelingen is daarvoor mets op Ie maken Het schijnt echter toch dat men nog rekent op het doorgaan der nieuwe orgauisitie in het personeel der ambtenaren volgeus die orïinisitie toch verv illen met 1 j inuarij 1S67 ée inpecteurs van tultuies en uu is men reeds besonnen met de opruiming door een der lUspecteuren te benoemen tot resident van Japara hoezeer juist een resident van verlof uit Nederland was teruggekomen en op wachtgeld st iat dit 13 de eeDige mu atie onder he personeel der hoofd ambtenaren la de bovenlanden van Palembang is op nieuw een opstand uitgebroken De Cjoessclie Courant zegt Bij de vele mjstifioatien van den iiatsten tijd komt het Dagblad nog eene nieuwe voegen die namelijk om de oppervlakkige beschouwer te doen gelooven dat afkeuring v ui de uittreding uit het k ibii et eene afkeuring is van het ontslag door den koning gegeven Nadat het eerst als ware het eene onom tootelijke waarheid gezegd heeft uittreding dat 13 het ontsl g lecleueert het daarop voort en zegt w ijzende op de grondwet de koning ontslaat naar welgevallen zijne ministers en geen mims ei zelfs 13 daarvoor verantwoordelijk Zoo waar het 1 1 it te I zoo valsch en ter kwader trouw 1 het punt van uitging De uittreding de vrijwillige diad van een minister 13 geheel wat anders din het outslai de handelin des konings en het is eeue nieuwe poging om het argeloo deel van het publiek te misleiden door te schrijven dat i Niemand heeft er aan gedacht om aanmerking te miken op de da i l des konings d t deze den heer Alijer op zijn vi r uek ontsloeg maar wel daarop dat de a mgewczen persoon die op zich genomen had het koloniale vraagstuk tot beslissing te brengen zijn ontsl ig nipj en uit het kabinet trad in he zelfde oogenblik waarin hij zijne plannen voor de toekomst blootlegde Er was onder de negenen dertig kamerleden zeker met eeu die het betreurde dat de kouing dat ontslag verleend had en dus ook niemand die het wilde afkeuren Men bedoelde de uittreding die oorzaak 1 as van het ontslag vragen en geenszins het verleenen daarvan De gehtele conclusie van het Dagblad valt dus in het water ilen behoeft wel geen ijue opmerker te zijn om te begrijpen dat het ontslag geven door den kouing gansch iets anders is dan het vrijwillig uutreden van een minister maar t is misschien met onnut om er nog eens op te wijzen hoe het minislerieel oiïaan de menigte op eeu dwaalspoor brejgen wil en tot welke middelen het ile toev ugt neemt om eene hopelooze zaïk te verdedigen Gcfueiigdc Berigten t c De eepe t 13 mtccbroken te Hemelumtr NuuubLRn m Fruil ui De atncnUaiiscle schuldig ui cpt xermmdirt met Ij millioto djl ars Max hc ft itlcr a li M jt r b loufd dat hij blijft in Mexico Itiliü hcLlt een iiju t l t cc ikt u met Jnpm Op i lü e zija SjOÜO mail tiocpt ii Oil de upioer 1 u j I a ut k l f 1 m Ht iluu che uitioiid