Goudsche Courant, zondag 14 oktober 1866

1S66 Donderdag 18 October H 475 GKDUDSCHECOURAIÏT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetceg D n 60 Gouda air Ztc STIENDRUEWERE alle Couranten r ri e tot vorige prijzen op Tarwe Poolsche per 2400 kilo j 7 Rooile Klecfsche f 360 Zeeuwsche per mud nieuwe i Oó ƒ li Ji uito oude ƒ 10 70 a ƒ 11 50 Piogge 7 20 il 7 50 jerst v iuter ƒ 7 00 i ƒ 7 25 do zomer ó eó k J 3 Harer korte 3 90 a ƒ 4 60 Dito bnge J 2 90 l 3 70 Boekweit Fransche per 2100 kilo ƒ 200 Xoordbrab ƒ 2 0 s ƒ 215 Schapeü el ar iigeïoerd met levendigen handel varkens en biggen meJe v ei aangevoerd gingen traag vaa de hand Kaas AatgevcefJ 09 partijen de prijs 26 a 29 GcelKter l i2 i 1 52 Weiboter ƒ 1 10 i i 25 Burgerlijke Stand C OUDA GEBcsr 5 C Marktberigten rJ mfr sel Co re = T it Jo j ta C C Stsirnia ri e y iiTi L V t r ea N Tün dir Wolf V c JI Bcu i 7 m S M Oo5 erb i 4 w QkekLberg 4 W C Te eL et Zozs 4 d i j Oe H ii F Lt en J de Vrit J va l der liat H rsche 11 H Ii iraiin ei C N t l pl ck ii GVKUT ADVERTENTIEN OXELLa V AANBESTEDING LEVENSMIDDELEN Pr 26 October 1866 = acrg ci tec lo Ure i tiicr Ie VoedingBC rz i v Ie elrrlie T n het 4 Tlrgirrer I fiL er e i g rcizoen te 0 i l er zaiere orjkeurinr van ïi TIv imeutï K 2 x i irjen aa i r ri e v RUNDVLEESCH VET SPEK gerookt en gezouten KRUIOENIERSWAREN ERWTEN BOONEN GROENTEN TURP en AARDAPPELEN v Li= r KENaKI = kazeme v e e i k C DJ 11 0 rr l i I HaNNZS JaNïï 1 j jaijer v nd £ lekv 5 A e p J Or ober 1 0 v r RaderstOOmboot l iJsSCl it i r MONTIJX e G V Qouda A ƒ V Rotterdam cf g=z = Prijzen d Effecten iMSTEED lM V i L bcr z ïie van pype z ier IS S p e cer ce zeg met jerj c i u e d tot eii g ELDEN voonsoeinj e i i kenins JA SSE recommandeert zich voor = V E e i b G P van de TELDE e goit a T minstens tien kan cL iL t ei JEXEVE3 X4 = ï 64 r idem i iT per j L 66 r ver s cr iMcus r r kic 62 re ti in EIlAX v v y i er rr 67 f rr er cf iniiraere i crkte naar i Deze Coaraut verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avoads te voreu De prijs per drie maanden is 2 franco p poiït ƒ 2 25 Advertentiën van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn AFKIONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda gezien het besluit van den heer Commissaris des Konings in de prcvincie Zuid Holland herinnereu ten gevolge van hetzelve de ingezetenen dezer gemeente aan de hun bij art 42 der Wet op de Personele Belasting vau den 29 Maart 1833 Staatsblad N 4 opgelegde verpligting tot h t doen van suppletoire aangiften wanneer zij met betrekking tot nieuwe aanschafling of verwisseling van belastingsvoorwerpen vallen in de termen van art 27 der voormelde Wet om namelijk als nog of zoodra zulks bij hen in het verder gedeelte van het belastbaar jaar het geval mogt worden zich te adresseren aan den Ontvanger van s Rijks Belastingen te einde een biljet ter involling te bekomen en daarbij deze aangifte te bewerkstelligen en lulks ten einde bevrijd te blijven van de strafbepalingen vervat ijj art 35 en 39 der voormelde wet welke voor de belanghebbenden ter secretarie dezer gemeente steeds ter visie is liggende GoDDA den 16 October 1866 BcKGEMEESTEE en Wethocdeks voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVER FORTUUN v BERGEIK IJZENDOORN KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GotDA gelet op de bepaling van art 30 der Verordening van Politie brengen ter algemeene keunis dat bij deze door hen vergunning wordt verleend om de straten te schrobben behalve waar die in de laatste twee maanden zijn vernieuwd of hersteld op VrijUag en Zaturdag den 19 eu 20 October 1866 tot des yoormiddags elf ure Verder herinneren zij aan de eigenaars of bruikers van gebouwen eu erven hunne verpligting om de straten riolenen goten vóór achter en ter zijde van die gebouwen en erveneenmaal s weeks te doen reinigen en verder schoon te houden op de nakoming waarvan door de Politie streng zal wordentoegezien Goud den 17 October 1866 BüEGEMEESTEK CU Wethocders voornoemd De Secretaris De Burgemtesier DROOGLEEYER FORTUUN v BERGEN IJZENDOORN 6uttenlttnïr IiOnden l October De Globe bevat een hoofdartikel over den onbehagelijken toestand waarin Er i id zich bevindt daarin bestaande dat terwijl verscheiden staten van Europa in uitgebreidheid en magt zijn toegenomen Groot Brittannie geen zoodanigen vooruitgang vertoont en dus in de oogen van velen geacht wordt achteruit te gaan Ten einde deze al of niet gegronde aanmerking weg te nemen raadt het blad eene naauwere vereeniging van moederland en koloniën aan waardoor beide meer een geheel zouden vormen en krachtiger konden zamenwerken dan thans het geval is nu elk als het ware aan zich zelve aan eigen krachten is overgelaten Faxijs 15 Oct Het Mém Dipl geeft aan Frankrijk den raad zich te allieren met Oostenrijk Het blad betoogt dat Oostsnrijk eene Slavonische mogendheid geworden is en bijgevolg opgehouden heeft de mededinger van Frankrijk te zijn in Middeg Europa Overigens gelooft het blad dat wanneer het franscbe gouvernement eenmaal het oostenrijksohe bondgenootschap heeft aangenomen de alliantie met de zuidelijke confederatie dat wil zeggen met Beijeren Wurtemberg en het groothertogdom Baden van zelf zal volgen Het weener kabinet heeft volstrekt geene consideratie te gebruiken tegenover het petersburgsohe hof dat in zekeren zin de oorzaak is van Oostenrijks nederlagen daar het op aandrang van Rusland geweest is dat keizer Frans Jozef vóór het uitbarsten van den oorlog De prijs der Advertentiën van één tot les regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor elk n regel daarboven 10 Cent Bnitengewoae letter worden berekend ji ax plaatsruimte gemeend heeft het aanbod van een europeesch congres van de hand te moeten wijzen Men mag binnen kort een gewigtigen maatregel te gemoet lien van het oostenrijksche gou ernoment als reglstreekschgevolg van den duitschen oorlog de eerste politieke handelingvan Oostenrijk op den nieuwen weg dien het door de gebeurtenisssn gedwongen is te volgen Er zal namelijk van keizerFrans Jozef een manifest uitgaan houdende plegtige afkondiging van constitutionele hervormingen bestemd om de oostenrijksche monarchie op nieuwe grondslagen te vestigen Meer en meer komt de romeinsche kwestie aan de ordevan den dag Men vraagt zich natuurlijk af wat de paus doenzal wanneer de frnnsche troepen Rome verlaten zal hij uitRome vertrekken ot zal hij aan de raadgevingen van Frankrijkgehoor geven en eene overeenkomst sluiten met Italië Ditiaatste zou zeker de verstandigste partij zijn die hij kiezen kan maar het is zeer onwaarschijnlijk dat het romeinsche hof daartoekomen zal Het hof van Madrid schijnt ook in deze meeningte zijn want het heeft naar men zegt een fregat naar CivitaVecchia gezonden dat ter beschikking van den paus zal worden gesteld Koningin Isabella heeft aan den paus een eigenhandigen brief geschreven waarin zij hem de beschikking aanbiedt over al hare paleizen Het is echter niet waarschijnlijk dat de paus een zoo onrustig land als Spanje tot een toevlugtsoord kiezen zal 16 Oct De Monileur berigt dat volgens tijdingen uitKonstantinopel aangebragt door Djemil Bey des sultans adjudant die den 12 oct Candia heeft verlaten tot dien daggeen treffen plaats had gevonden en de Turken een offensievebeweging aangevangen cl eene belangrijke positie ingenomenhadden voor Apocrunia het middelpunt van den opstand Ditpunt zou den 14 worden aangetast Er begon verdeeldheidonder de opstandelingen te heerschen W eenen 13 October De ratificatien van het vredesverdrag met Italië zijn gisteren eerst uitgewisseld een onvoorzien toeval had dit eergisteren verhinderd De berigten omtrent den gezondheidstoestand der keizerin Charlotte zijn alles behalve geruststellend Wel zijn hare zenuwen eenigermate tot rust gekomen maar de verduistering van haren geest blijft aanhouden Dr Riedl chef van het weener krankzinnigengesticht bevindt zich op reis naar Miramar Het Neue Fremdenblatt deelt heden op nieuw het berigtmede dal de heer von Beust de portefeuille van buitenlandschezaken zal erlangen In dit geval zegt het blad zal het ministerie van het huis des keizers au dit departement wordenafgescheiden en aan prins Metternich opgedragen worden Menhield er het tot dusver voor dat de candidatunr van den hr van Beust definitief was ter rijde gesteld bevestigt het zichechter dat aan den hongaarschen insurgent Klapka de ordevan den rooden adelaar en een domein in Silezie is geschonken dan kan de zaak nog wel veranderen daar de heer v Beustbij den keizer zeer gezien is en aU eene diplomatieke capaciteitvan den eersten rang wordt beschouwd 14 Octob De Wiener Zlg bevat een brief des keizersaan den heer Belcredi waarin de keizer zijne erkentelijkheiduitdrukt voor de hewij en van toewijding door het oostenrijksche volk gedurende het jongste ongelukkige tijdvak gegeven en de genoemde minister gelast wordt daarvan opentlijk mededeeling te doen vooral an de vertegenwoordigingen van deverschillende deelen des lands Berlijn 15 October De Neue Preuss Ztg behelst eenartikel om de kiagten te wederleggen welke in verschillendebladen over den verarmden toestand van Frankfort wordenaangeheven Het voert onder anderen aan dat in de afgeloopen week door particulieren ettelijke paarden zijn aangekochtvan 1000 fl het stuk dat de concerten steeds tot stikkenstoe bezet zijn dat het theater eiken avond druk bezocht wordt terwijl de eigenaars van buizen ook geen reden van klagenhebbeu aangezien Frankfort meer en meer een toevlug scbgnt te worden voor adelijke heeren nit de ingelijfiirlanden Ki ii ïlkt A BiU xVA y