Goudsche Courant, zondag 28 oktober 1866

1S66 Doiidcidag 1 iVoveiuber n 479 GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Hoofdkiesdistrict DELFT De Kiesvereeniging NEDERLAND te DELFT heeft tot Candidaten voor het Lidmaatschap an de TWEEDE KAMER der STATENGENERAAL gekozen de Heeren Mr P P TAN BOSSE Oud Minister van Financien en 11 J L DE BROUN KOPS Hoogleeraar in de Staathuishoudkunde Namens het Bestuur Dr C P BURGEE Voorzitter E P J VAN DEE MANDELE Seor Hooggeachte MedeMezers van het Kiesdistrict Gouda en Omstreken ij Kiezers van H iA3TKECHT Oldeviater Schoonhoven KrimpE nerwaard Lekkeekerk Berkenwolde Ocderkerk Nieuwerkerk en andere gemeenten roepen tot onze medekiezers blijft op aanstaande Dingsdag van de stembus niet terug maar wendt u met ons tot de stembus om daar onze stem uit te brtngen waartoe onze geëerbiedigde Koning zijn dierbiar volk heeft uitgenoodigd Daar zijn er die op onze DÉ BRAUW en HOFFMAN een smet willen wernen en zoo doende de meuscheu op een verkeerd spoor brengen Laat u daar toch niet toe gebruiken maar kiest de mannen die onpartijdig zijn en hun Vorst vaderland en volk liefhebben die zoo veel voor ons gedaan hebben Het is u geachte kiezers goed bekend wat zij voor Schooshoten Oudewateb KrimfeNEUwAABDj Gouda enz gedaan bebbeu waaraan wij de grootste opkomst en welvaart onzer gemeenten hebben te danken Laten wij ons dan niet aan grove ondankbaarheid schuldig maken om het oor te leenen aan hen die listen in het werk stellen om onze vertegenwoordigers den Toet te ligten Neen zulks vertrouwen wij dan ook van u siet maar wel dat gij nilen mee ons op cult komen om de stem uit te brengen op die waardige manueu die wij kennei van wie wij weten wat zij voor ons gedaan hebben en nog zullen doen hetwelk wij van anderen zouden moeten afwachten Komt dan met ons getrouw ter stembus op Geeft aan onze roepstem gehoor en kiest op aanstaande DiXtgSdag deu 30 OCtOber 1866 de twee aehtingswaardige mannen Jonkheer llr W M de BRAUW en ül A F H HOFFIIIAIM Weerden Harmeien Alphen Bodegraven enz Aan onze geachte Medekiezers tot liet Kiesdistrict GOUDA behoorende Hebt gij uwen Koning en uw Vaderland lief wilt gij aan de roepstem van uw Vorst gehoor geven en uwe gewigtigste belangen niet in de waagschaal stellen maar die op den duur zien toevertrouwd aan mannen die als volksrepre sentanteu op de proef goed zijn bevonden brengt dan op aanstaande UINGSDAG den 30 OCTOBER uw stem als kiezer uit op onze twee waardige vertegenwoordigers Jonkheer Mr M de BRA€W en M A F H HOFFÜIAIV Wij althans zullen het oor niet leenen aan het schimpen en smalen dat sommigen doen Wij wenschen hartelijk de politieke rigling van onzen DE BRAUW en HOFFMAN in de kamer vertegenwoordigd te zien ten einde niet toomeloos op het pad der volbloed liberalen voort te hollen Wie met ons dien v enseh deelt en van zijn stemregt een waardig gebruik wil maken die vervoege zich met ons op aanstaande Diugsdag tot de stembus en brenge zijne stem uit op de Heeren Jonkheer Hlr W M de BRAUW en M A F H HOFFfIAI Zutphensehe Sch roefstoomboot reeder Ij VINTERDIENST Van EGTTEEDAM Vrijdag s morgens ten 7 nnr AMSTERDAM Zaturdag 7 ZUTPHEN Vrijdag s middags 12 DEVENTEE 4 KAMPEN 7 Openbare Verkooplng De Notaris G J SPKUIJT resideremi te Oiiderisrk aan den Usui is voornemetj op Woensdag den 31 October isej des voormiddags ten 10 nre in het loi t ment van H KUSTERS te Krinfm rf ï IJsael in het openbaar te verkoopen 1 Een HUIS met Schnur venjere Getimmerten Erf Boomgaard Dijk e Buitengrond staande en gelegen in de Stormpolder gemeente Krimpen aan da IJssel kadaster sectie B n 151 152 e 323 groot 8 roeden 59 ellen Het Huis thans bevattende drie afzonderlijke Woningen in eene waarvan laat stelijk eene winkelaffaire is uitgeoefend i is vroeger ingerigt geweest tot BROOD BAKKERIJ en WINKEL waartoe let bijzonder geschikt is bevindende zich daari als nog een BAKKERS OVEN en een FOENUIS met KOPEKEN FORNUISKETEl En 20 Een perceeltje DIJK geieges in de gemeente Krimpen aan den IJstti onder Zijde kadaster sectie A nornmen 1300 en 1440 groot 68 ellen Alles dadelijk te aanvaarden n breed bij biljetten omschreven terwijl nadet iuformatien zijn te bekomen ten kaoto van genoemden Notaris Raderstoomboot d Itfsscl Van GkïUda Maandag en Dingtdag snorgens 6 uren de overige dagen s morgei 7 tirea Zondags s morgens fii aur Van Rotterdam op alle dage j s samiddags 2 uren Dagelijks Betouriaarta Prgs van het gedestilleerd bij G van de VELDE te GOUDA ms inbegrip van accijns bij eene hoeveelheö van minstens tien kan contaat Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 q per kan 64 cents idem a 47Vw per kan 66 ets Jenever 2 soort Moul wijn a 462 JO Oj kan 62 cents iil BRANDEWIJN a 46S io 7o V cents Meerdere of mindere sterkte o evenredigheid Gotn A 7 Oct 1866 f Boekdrakkerij van li BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avoads te voren De prijsper drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten i ure grootere moeten vóór 10 nre ingezonden zijn KENNISGEVING Verkiezing van leden voor de kamer van Koophandel en Fabrieken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat de vergadering tot het kiezen van vijf leden voor de kamer van koophandel en fabrieken aldaar ter vervanging van de heeren ï V Viruiy B van Galen W D de Lange Jr W Hoogendijk Vz en P Goede vaagen welke met den 1 januarij 1S J7 als zoodanig moeten aftreden zal worden gehouden den 30 november 1S J 5 ten raadhuize dezer gemeente Dat de inlevering der stembriefjes door de kiesgeregtigden in de ter vergadering aanwezige slembus alsdan zal aanvangen des morgens te 10 ure en voortduren tot des namiddags ten 1 ure na welk laatstgenoemd uur geene stembiljetten meer aangenomen zuUtu worden dan van de kiezers in de aal tegenwoordig zullende onmiddellijk daarna met de opening der büjeiteu worden aangevangen Dat aan ieder kiesgeregiigde acht dagen voor den dag der verkiezing een stembiljet zal worden bezorgd en dat wanneer eenig kiezer geen stembiljet mogt hebben ontvangen hij zich tot bekomiug daarvan ter piaatbelijke secretarie zal kunnen vervoegen Dat de lijst der kiesgeregtigden zijnde die ter zake van eenig bedrijf o handel of fnbriekwezen in het patentregt tot eene hoofdsom van zes j uldeu en hooger zijn aangeslagen van heden van des voormiddags tien tul des namiddags ten eeu uur ter inzage zal liggen ter plaatselijke secretarie en dat de bezwaren tegen deze lijst hetzij die den klager hetzij die andere ingezetenen betreffen gedurende 14 dugen na heden bij het gemeentebestuur ingeleverd kunnen worden doch na dit tijdstip geene bezwaren meer in aanmerking zuilen komen Wordende deu kiesgeregtigden voorts medegedeeld dat om tot lid der kamer benoembaar te zijn wordt vereischt dat men den ouderdom van 30 jaren hebbe bereikt woue ter plaatse waar de kamer gevestigd is en aldaar gedurende ten minste vijf jaren bestuurder eeuer onderiiemiug van handel of van fabriekwezen of in eenige met die takken van nijverheid in verband staande betrekking zij geweest Gouda den 30 October 1866 BüKGEMEESiEB en Wethoudeks voornoemd J e Secretaris De Burgeinee ter DROOGLEEVER FOKTUIJN v BERGEiV IJZEXDOORN öuitcnlünïï IiOnden 28 October Volgens tijdingen uit Konstautiuopel van 24 October heeft de turksche regering bevel gegeven om een algemeenen aanval op de opstandelingen van Candia te doeu De betrekkingen tusschen de grieksche regering en de Porte waren van meer bitteren aard geworden De Porte heeft den financielen toestand openbaar gemaakt en middelen aangewezen tot betaling der rente van de buitenlandsehe leeuiugen waarmede zich de ottomannische bank zal belasten In een artikel over de voorw aarden waarop Pruisen den vrede heeft gesloten met Saksen verklaart de Times dat het ten eenenmale onbegrijpelijk is hoe een souverein als de koning van Saksen aan wien geen enkele daad van tirannie te last gelegd kan worden en die in vrede van zijn volk had kunnen scheiden derwijze kan vasthouden aan de schaduw der koninklijke waardigheid en eene positie kau aannemen waaraan zelfs de schijn an magt ontbreekt Uit al hetgeen in de jongste maanden in Duitschlaud is voorgevallen trekt het blad het besluit dat confederatien in Europa niet kunnen be I e prijs der Advertent ieu van één tot zes regels met iubijrrip vac het zegel iü t 0 Cent voor elkeü rïgel daarbovea 10 Cent Buitengewüue letters worden berekend naar plaatsruimte staan ten minste niet zulke eedgenootschappen die gekroonde hoofden onder hunne leden tellen en dat onvermijdelijk de verschillende europesche rassen zich tot groote staten moeten vereenigen Met het oog op de jongste bankstateu zou men zegt de Economist hebben kunnen denken aan eene vermindering van het bankdisoonto Waarschijnlijk hebbeu de dirtcleurea zich hiervan laten terughouden door de mogelijke vraag naar geld om het graan en het katoen te betalen De Economist echter is van oordeel dat de kapitalen bij de banken van Engeland en Frankrijk aanwezig toch allezins voldoende zouden geweest zijn om de voor dien handel benoodigde gelden te verstrekken De beide banken waren nimmer zoo rijk als in den laalslen tijd het geval w is Uit Philadelphia wordt dd 12 October geschreven datonderscheiden keuteekenen de mogeiijkheid doen opperen dathet eerlang tusschen den president en zijne tegenstanders toteene gewapende botsing kan komen Hij heeft zich daaropvoorbereid en langzamerhand 10 000 man te Washington vereeiiigd alsook vele oorlogschepen in de voornaamste havensin commissie gehouden Parijs 2S October Uit Spanje schrijft men dat daar allerwege groote ellende heerscht en de ontevredenheid onder het volk het toppunt heeft bereikt Er is geen pronunciamento dat niet mogelijk zou zijn bij den slaat van spanning waarin de gemoedereu verkeeren Hoe ontmoedigd het spaansche volk ook zij door de politieke uitspattingen van het leger het zou met geestdrift alles aanne nen wat het de gelegenheid zou kunnen verschaffen om eene verandering tot stand Ie brengen De koningin geheel overgeleverd aau zekere invloeden denkt aan niets anders dan aan de wijze waarop zij te hulp zou kunnen komen aan den paus Zij heeft besloten zoo noodig de geheele katholieke wereld op te roepen tot een kruisiogt die ten doel zou hebben de bevrijding van den paus Voor den toestand van haar eigen land hejft koningin Isabella geen oogen meer 30 October De llonileur maakt een rapport bekendvan den minister van oorlog waarbij volgens deu wensch deskeizers eene commissie wordt benoemd tot onderzoek der kwestieof de militaire organisatie des lauds thans niet behoort gewijzigd te worden De commissie waarvan de keizer zich hetpresidentschap voorbehoudt zal de middelen opsporen om denationale strijdkrachten in overeenstemming te brengen met dentegenwoordigen toestand om de verdediging van het grondgebied te verzekeren en om Frankrijks staatkundigen invloed tehandhaven De commissie is uit zes ministers en maarschalkenen verscheidene generaals zameugesteld Weenen 28 October De minister van oorlog heeft voor de reorganisatie van het leger een voorstel gedaan waarbij als beginsel wordt aangenomen de algenieene dienstpiigligheid met vermindering van den activen maar verlenging in het algemeen van den dieustiijd Gelijk te Pesth de Hongaren noemen de Czechen te Praagden keizer slechts koning namelijk van Bohemeu Zij hopei dat hij zich eerlang met de kroon van den heiligen Wenzel zatdoen kroonen De Presse ziet met bezorgdheid de militaire ruaatregelen welke in Rusland genomen worden en vreest dat Oostenrijkzich tot een strijd op leven en dood met het groote rijk iuhet oosten moet voorbereiden De drukkende voorwaarden van deu tusschen Saksen enPruisen gesloten vrede toonen duidelijk aan dat aan Sakseiigeene andere keus overbleef Oostenrijk kon Saksen van geennut zijn daarom heeft dit laatsie niets dan ak emeene mededeeliageu omtrent den iuop der vredes onderhaudelingen naaWeenen gezonden Dit werd te meer in acht genomen toeuhet als uitgemaakt werd beschouwd dat de heer v Beust totoostenrijksch minister van builenlandsche zaken zou werdenbenoemd Men beweert zelfs dat de keizer het besluit daarto te Praag reeds beeft onderteekeud jr De voormalige Saksische staatsman zal als vreemcWing pro